Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selective grinding
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Efektywną, stabilną i niezawodną pracę wielkiego pieca zabezpiecza odpowiedniej jakości koks, który jest jednym z podstawowych składników wsadu. We współczesnej technologii wielkopiecowej, przy stosowaniu paliw zastępczych, tj. pyłu węglowego, rola koksu jest niezwykle istotna. Z tego powodu wymagania stawiane jego jakości wzrastają. K rajowe koksownie mają do dyspozycji ograniczoną bazę krajowych wysokojakościowych węgli koksowych, a równocześnie węgle zamorskie są kosztowe, dlatego pełne wykorzystanie ich właściwości koksotwórczych jest niezwykle istotne. Skład ziarnowy mieszanki wsadowej jest jednym z podstawowych czynników wpływających na jakość produkowanego koksu. Wpływ ten uzależniony jest od udziału ilościowego i jakości poszczególnych komponentów tworzących mieszankę wsadową. W przeprowadzonych badaniach 21 węgli koksowych, różniących się istotnie stopniem uwęglenia oraz pochodzeniem (węgle polskie i zamorskie), wykazano, że wydzielone klasy ziarnowe różnią się właściwościami, zarówno koksotwórczymi, jak i zachowaniem w trakcie ogrzewania. Analizując uzyskane wyniki zmian wielkości pojedynczych ziaren, zaobserwowano, że przyrost ich objętości zasadniczo występuje w zakresie temperatur pomiędzy początkiem a maksimum plastyczności. Wykazano, że istnieje liniowa korelacja pomiędzy temperaturą odpowiadającej maksymalnej plastyczności oraz temperaturą, w której wstępuje maksymalna szybkość wydzielania się części lotnych. Przedstawione rezultaty potwierdzają istotny wpływ wielkości ziaren węglowych na ich właściwości, co w konsekwencji wpływa na jakość produkowanego z nich koksu. Wnioski mogą zostać wykorzystane w zakładach koksowniczych do określenia optymalnego przemiału węgla do procesu koksowania.
EN
The efficient, stable and reliable operation of the blast furnace secures the proper quality of coke, which is one of the basic components of the blast furnace charge. In modern blast-furnace technology, when using substitute fuels, i.e. coal dust, the role of coke is extremely important. For this reason, the demands placed on its quality increase. Domestic coking plants have a limited base of Polish high quality coking coals at their disposal, therefore the full use of their coking properties is extremely important. The grain composition of the coal blend is one of the basic factors affecting the quality of the produced coke. This influence depends on the quantity and quality of coal components that make up the blend. In the conducted research, 21 coking coals, differing significantly in the degree of rank and origin (Polish and overseas coals), it was shown that the separated grain classes differ in properties, both coking properties and the degree of devolatalization during heating. In analyzing the obtained results, it was observed that the grain volume growth occurs essentially in the temperature range between the beginning and the maximum of fluidity. It has been shown that there is a linear correlation between the temperature corresponding to maximum fluidity and the temperature at which the maximum rate of evolution of volatiles enters. The presented phenomena accompany the emergence of coal expansion pressure during the coking process and they are its primary causes. The presented results can be an important guide for preparing the milling of coal for the coking process.
PL
Szkło nawozowe wymaga rozdrobnienia do uziarnienia charakteryzującego się klasą ziarnową 0-0,8 mm, przy udziale klasy ziarnowej 0-0,3 mm poniżej 15 %. Badania laboratoryjne wykazały, że do tego rodzaju selektywnego mielenia najbardziej przydatny jest młyn odśrodkowy typu entoleter. Stąd na podstawie wyników tych badań opracowano prototyp przemysłowego młyna odśrodkowego MW-300 o szerokich możliwościach technologicznych. Młyn ten wyposażony jest w wirnik o wymiennych łopatkach oraz w wykładzinę, którą tworzą łopatki o położeniu regulowanym w dwóch płaszczyznach. Młyn użytkowany jest w pilotowej linii technologicznej, w której znajdują się urządzenia pomocnicze: podajnik celkowy, zbiornik nadawy, zasilacz wibracyjny, przesiewacz wibracyjny, układ recyrkulacji i oczyszczania powietrza technologicznego oraz układy elektryczne zasilania i sterowania. W pracy podano opis konstrukcji i podstawowe parametry techniczne półtechnicznego młyna wirnikowego i całej linii technologicznej, metodę i program badań. Metoda badań zawierała warunki i sposób przeprowadzenia badań, w których w końcowej fazie wytwarzano pełnowartościowy produkt, czyli zmielone szkło nawozowe. Program badań obejmował wyznaczenie wpływu prędkości obrotowej wirnika, rodzaju nadawy, wydajności młyna, natężenia przepływu powietrza i kątów położenia łopatek na uziarnienie mielonego szkła, i uzysk granulometryczny – udział klasy ziarnowej 0-0,8 mm oraz udział podziarna – klasy 0-0,3 mm. Charakter pilotowy linii określał jej wydajność całkowitą, która mieściła się w zakresie 180-260 kg/godz oraz wydajność technologiczną 95-130 kg/godz. Kryteriami jakości procesu mielenia były maksimum udziału klasy ziarnowej 0,3-0,8 mm oraz minimum udziału klasy ziarnowej 0-0,3 mm przy jak największej wydajności młyna. W badaniach, przy jednokrotnym podaniu materiału do młyna, otrzymano produkt mielenia zawierający 45-55 % pożądanej klasy ziarnowej 0,3-0,8 mm i 9-12 % podziarna klasy ziarnowej 0-0,3 mm. Oddzielone w przesiewaczu wibracyjnym nadziarno, klasa ziarnowa powyżej 0,8 mm, było kierowane do mielenia powtórnie. Modernizacja prototypowego przesiewacza wibracyjnego zapewniła zredukowanie udziału klasy 0-0,3 mm w produkcie finalnym poniżej 5 %, a tym samym otrzymywanie pełnowartościowego produktu szkła nawozowego, niezależnie od pozostałych parametrów młyna i układu mielenia.
EN
Manurial glass requires a size reduction to graining which belongs to the grain class of 0-0.8 mm, when a content of 0-0.3 mm grain class is below 15 %. A laboratory investigation has shown that the centrifugal mill of entoleter type is the most useful tool for this kind of selective milling. There is an MW-300 prototype of industrial centrifugal mill developed basing on that result. This mill presents wide technological possibilities. It is equipped with a rotor with replaceable blades and a lining composed of blades adjustable in two planes. An experimental technological line used the mill; it contained auxiliary devices such as cell feeder, feed reservoir, vibrating feeder and vibrating screen, arrangement of recirculation and cleaning of the technological air as well as electric arrangements of admission and steering. The paper shows a description of the construction and basic technical parameters of this semi-technical centrifugal mill and the full technological line together with a method and a scheme of investigation. The method contained conditions and execution of the investigation, which led to ground manurial glass in the final production stage. The investigation programme encompassed determination of the effect of rotor rotational speed, kind of feed, mill efficiency, intensity of air flow and orientation angle of blades on grain size distribution of glass being comminuted and resultant output, i.e., a content of 0-0.8 mm grain class and undersize in the 0-0.3 mm class. The pilot character of the line determined its total and technological efficiencies that belonged to the ranges 180-260 kg/h and 95-130 kg/h, respectively. The maximum content of 0,3-0,8 mm grain class, minimum content of 0-0,3 mm grain class, and near the largest efficiency of mill were selected as the milling process quality criteria. The milling product containing 45-55 % of desirable grains in the 0.3-0.8 mm class and 9-12 % undersize in the 0-0.3 mm class was obtained after single application of the material to the mill. Oversize grains above 0.8 mm, separated by a vibratory sifter, turned back to milling. The modernization of prototype vibrating screen assured the reduction in content of the 0-0,3 mm class in the final product to below 5 %, and, thus, receiving the balanced product of manurial glass independently of remaining parameters of the mill and the milling system.
3
Content available remote Technologie Czystego Węgla rozpoczynają się od jego wzbogacania
PL
Program Technologii Czystego Węgla składa się z czterech kierunków. Pierwszym jest oczyszczanie węgla przed spalaniem. Procesy oczyszczania węgla prowadzi się w zakładach przeróbki węgla kamiennego. W artykule omówiono procesy wzbogacania węgla, uśredniania parametrów jakościowych, selektywnego mielenia, tworzenia mieszanek. Omówiono przyczyny małego zainteresowania użytkowników otrzymywaniem czystego węgla. Zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia prac w pierwszym kierunku.
EN
Clean Coal Technologies is a program that consist of four directions. The first one is coal cleaning before its burning. The processes of coal cleaning arę carried on in coal preparation plants. The paper describes the processes of coal washing, standardization of coal quality parameters, selective grinding and mixtures production. The reasons of a Iow interest of coal users in buying clean coal arę explained. The attention is paid to the necessity of intensification of works in the first direction.
4
Content available remote Badania procesu selektywnego rozdrabniania szkła nawozowego
PL
Badania procesu selektywnego rozdrabniania przeprowadzono w laboratoryjnych młynach: bijakowym i odśrodkowym - typu entoleter. Oba młyny pracowały w sposób ciągły. Celem badań było otrzymanie produktu mielenia o jak największym udziale klasy ziarnowej 0,0-0,8 mm przy jak najmniejszym udziale podziarna, czyli klasy ziarnowej 0,3 mm. Nadawą były płatki szkła o grubości 1,5-2,5 mm, szerokości 10 - 25 mm i długości 20 - 60 mm. Najkorzystniejsze wyniki badań otrzymano w młynie odśrodkowym, w którym w jednym cyklu rozdrabniania produkt rozdrabniania zawierał, 30-43 % klasy 0,0-0,8 mm. Wydajność młyna wynosiła 65-167 kg/h, a udział podziarna wynosił 6,6-9,2 %. Na podstawie otrzymanych wyników badań opracowano koncepcję przemysłowego młyna odśrodkowego oraz koncepcję linii technologicznej o skali półtechnicznej do selektywnego rozdrabniania szkła nawozowego.
EN
The studies of selective grinding process were performed in laboratory mills: beater one and entoleter type. The both mills worked in a continuous mode. The purpose of the study was to obtain a milling product with the biggest part of grain class of 0.0-0.8 mm and the Iowest part of undersize material (grain class material: under 0,3 mm). The feed was in the form of flakes of thickness of 1.5-2.5 mm, a width of 10-25 mm and a length of 20-60 mm. The best results were obtained in the entoleter mill. In the single grinding modę, the milling product included 30-43 % of grain class of 0.0-0.8 mm. The capacity of that mill was 65-167 kg/h and the undersize material part was: 6.6-9.2 %. Based on the results, a conception of industry entoleter mill was developed. A conception of technological line (in semitechnical scale) for selective grinding of fertilizer glass was also elaborated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.