Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 461

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budynek mieszkalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
PL
Ocena stanu technicznego obiektów budowlanych jest podstawową czynnością niezbędną do planowania remontów i napraw, a w efekcie do utrzymania budynków i budowli w należytym stanie technicznym zapewniającym ich bezpieczeństwo. Oceny te prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz metodyką. Jednak zarówno metody oceny, jak i format protokołów mogą wzbudzać pewne wątpliwości. W artykule przedstawiono krótki przegląd obowiązujących przepisów oraz literatury, a całość uzupełnia krótka analiza przykładowej oceny obiektu o konstrukcji murowej.
EN
Assessment of the technical condition of buildings is a basic activity necessary to plan repairs and, as a result, to maintain buildings and structures in a proper technical condition ensuring their safety. These assessments are carried out in accordance with applicable regulations and methodology. However, both the evaluation methods and the format of the protocols may raise some doubts. The article presents a short overview of the applicable regulations and literature, and the whole is complemented by a short analysis of an exemplary assessment of an object with a masonry structure.
PL
W referacie omówiono ocenę stanu technicznego konstrukcji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przyczyną uszkodzeń i pogorszenia się stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcyjnych, instalacyjnych i wykończeniowych obu budynków był pożar dwóch samochodów osobowych i elementów wykończenia w garażu podziemnym jednego z budynków. Główne badania dotyczyły oceny nośności konstrukcji żelbetowej, w tym wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej oraz wpływu wysokiej temperatury na stwierdzone uszkodzenia w lokalach mieszkalnych znajdujących się bezpośrednio nad garażem. W referacie podano również sposób naprawy uszkodzonej konstrukcji budynku.
EN
This paper discusses the assessment of the technical condition of structures of two multi-apartment buildings. The cause of the damage and deterioration of the technical condition of various structural, installation and finish elements of both buildings was a fire that took place in the underground car park of one of the buildings, in which two cars and certain finish elements burnt down. The main part of the studies focused on the assessment of the load-bearing capacity of the ferro-concrete structure, including the strength of concrete and reinforcing steel, and the effect of high temperature on the found damage in apartments located directly above the car park. The paper also presents the method used for repairing the damaged structure of the building.
PL
W artykule przedstawiono model obliczania kosztu cyklu życia budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wskazano możliwości ograniczenia wydatków związanych z jego użytkowaniem w okresie trzydziestu lat. Celem prezentowanej analizy rachunku kosztu cyklu życia jest porównanie i ocena kosztów nabycia i użytkowania domu realizowanego według alternatywnych technologii z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie pozyskania energii, wykorzystanych materiałów, systemów grzewczych i wentylacji. Otrzymane rezultaty wskazują na korzyści płynące z wykorzystania w praktyce algorytmu przedstawionego w artykule.
EN
In the article has been presented a model for calculating the life cycle cost of a single-family residential building and has been indicated the possibilities of reducing expenses related to its use over a period of thirty years. The purpose of the presented analysis of the life cycle cost account is to compare and evaluate the costs of acquiring and operating a house constructed according to alternative technologies, taking into account the solutions adopted in the field of energy, materials, heating and ventilation systems. The obtained results indicate the benefits of using the algorithm presented in the article in practice.
6
Content available remote Ocena jakości akustycznej budynków mieszkalnych w Polsce
PL
Zapewnienie odpowiedniego komfortu akustycznego w miejscu zamieszkania stanowi istotny problem społeczny, techniczny, technologiczny i ekonomiczny. Potrzeby poszczególnych ludzi dotyczące zapewnienia warunków akustycznych w mieszkaniach (i całych budynkach) są bardzo zróżnicowane. W odniesieniu do budynków mieszkalnych pojęcie „zadowalające warunki akustyczne” musi uwzględniać konieczność zapewnienia poczucia intymności, spokoju i bezpieczeństwa. Z tego względu wymagania dotyczące komfortu akustycznego powinny być stopniowane począwszy od poziomu zapewniającego minimalne warunki akustyczne w miejscu zamieszkania, ze względu na zdrowie fizyczne i psychiczne ludności, aż do poziomów wyższych odpowiadających większym potrzebom. W artykule omówiono wprowadzoną w Polsce w 2017 r. klasyfikację akustyczną budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym.
EN
Providing adequate acoustic comfort in the place of residence is a significant social, technical, technological and economic problem. The needs of individual people to provide acoustics in apartments (and entire buildings) vary greatly. With regard to residential buildings, the concept of "satisfactory acoustics" must take into account the need to ensure a sense of intimacy, peace and security. For this reason, the requirements for acoustic comfort should be graded from the level ensuring the minimum, due to the physical and mental health of the population, acoustic conditions in the place of residence, to higher levels corresponding to greater needs in this regard. The article discusses the acoustic classification of residential buildings with a better acoustic quality, introduced in Poland in 2017.
PL
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o możliwość stosowania amerykańskiej normy AISI S230-15 w procesie wstępnego kształtowania lekkiego stalowego szkieletu budynku mieszkalnego, projektowanego w warunkach krajowych. Wykorzystano zapisy wskazanej normy w celu dobrania przekroju wybranych prętów projektowanego szkieletu, w tym m.in. słupków paneli ściennych, belek stropowych, krokwi dachowych oraz belek sufitowych. Przedstawiono wybrane aspekty analizy numerycznej oraz procedury weryfikacji stanów granicznych wybranych prętów projektowanego szkieletu wg wytycznych Eurokodów. Stwierdzono, że w procesie wstępnego kształtowania szkieletu budynku mieszkalnego, projektowanego w warunkach krajowych, można stosować wytyczne normy AISI S230-15, traktując je jednak jako zapisy wspomagające proces projektowania.
EN
The article attempts to answer the question about the possibility of applying the provisions of the American AISI S230-15 standard in the process of initial shaping of a light steel skeleton of a residential building, designed in domestic conditions. The provisions of the indicated American standard were applied in order to select the cross-section of selected bars of the designed framework, including wall studs, joists, roof rafters and ceiling joists. Selected aspects of numerical analysis and the procedures of verification of the limit states of selected members of the designed skeleton were presented, based on the Eurocode guidelines. It was found that in the process of preliminary shaping of the skeleton of a residential building, designed in national conditions, the provisions of the AISI S230-15 standard can be used, treating them, however, as elements supporting the design process.
PL
W artykule omówiono wybrane elementy procesu kształtowania lekkiego stalowego szkieletu budynku mieszkalnego, projektowanego w warunkach krajowych, zgodnie z amerykańską normą AISI S230-15. Przedstawiono zasady doboru parametrów geometrycznych szkieletu i projektowania stężeń budynku z zastosowaniem okładzin ściennych. Porównano także reguły ustalania wybranych obciążeń środowiskowych oddziałujących na projektowany budynek wg normy AISI i norm krajowych. Zasób wiadomości przedstawionych w artykule zostanie wykorzystany w drugiej części artykułu dotyczącej doboru przekroju wybranych prętów projektowanego szkieletu, wg zapisów normy amerykańskiej. W rezultacie podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania zapisów normy AISI S230-15 w procesie wstępnego kształtowania szkieletu budynku mieszkalnego, projektowanego w warunkach krajowych.
EN
The article discusses selected elements of the process of shaping the light steel skeleton of a residential building, designed in domestic conditions, based on the provisions of the American AISI S230-15 standard. The principles of selecting the geometrical parameters of the skeleton and the rules of designing the building bracings with the use of wall cladding were discussed. The rules for determining selected environmental impacts were also compared, according to the AISI standard and the applicable national standards. The resource of information presented in this study will be used in the next, second part of the article in the process of selecting the cross-section of selected bars of the designed skeleton, according to the provisions of the American standard in question. As a result, an attempt will be made to answer the question about the possibility of applying the provisions of the AISI S230-15 standard in the process of initial shaping the skeleton of a residential building, designed in national conditions.
PL
W artykule omówiono wyniki badań empirycznych orzeczeń sądów administracyjnych odnoszących się do przepisów nakładających na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dbałości o substancję budowlaną, w tym przeprowadzania okresowych kontroli i realizacji otrzymanych zaleceń. Głównym celem autorki było sformułowanie zaleceń, których wdrożenie może zminimalizować występowanie nieprawidłowości i uchybień w tym obszarze.
EN
The article discusses the results of empirical research of administrative court rulings related to provisions imposing on the owner or manager of a building an obligation to take care of the building substance, including carrying out periodic inspections and implementing the received guidelines. The author’s main objective was to formulate recommendations whose implementation could minimise the occurrence of irregularities and shortcomings in this area.
EN
By analyzing the individual stages of the building's life cycle, it can be easily concluded that the building's exploitation process is the longest and at the same time it is the justification for the construction project related to the construction of this building. In the course of the building's exploitation, various phenomena occur that affect its condition and thus the possibility of unlimited use. These are natural phenomena, as well as phenomena derived from external influences, which often lead to deterioration of the building's condition, or even its degradation. In response to these phenomena, maintenance, renovation and modernization activities are undertaken. Technical management is related to the identification of these phenomena, programming of adequate measures and their implementation. The conducted analysis of the results of the survey in the group of property managers allows to state categorically that the process of technical management is relatively little supported by IT tools and is still based on individual analysis and often intuitive actions. The article presents the possibilities of applying an innovative approach in the acquisition and collection of information about the technical condition of buildings, indicating the legitimacy of standardizing information forms and using them in building a database of cases of the CBR (case based reasoning) inference system .
PL
Okres eksploatacji obiektu budowlanego jest docelowo najdłuższym etapem w cyklu życia obiektu, któremu podporządkowane są wszelkie poprzedzające go etapy cyklu życia. Analizując literaturę przedmiotu odnosi się wrażenie, że proporcjonalnie mało uwagi poświęca się zagadnieniom występującym na etapie eksploatacji. Gros uwagi skupione jest na zagadnieniach występujących na etapie projektowania, przygotowania i samej realizacji inwestycji. Poniekąd jest to właściwe, albowiem poprawne zaprojektowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia winno skutkować redukcją problemów na etapie eksploatacji. Nie można ich jednak całkowicie wyeliminować, albowiem wynikają również z czynników zewnętrznych jak i naturalnych. Jednocześnie należy zauważyć, że zagadnienia problemowe występujące na etapie eksploatacji mają charakter kompleksowy i obejmują wiele czynników, w tym również pozatechnicznych. Obserwacje bezpośrednie zagadnień jakie występują na etapie eksploatacji budynków mieszkalnych pozwalają sformułować wniosek o konieczności stałego monitorowania stanu technicznego budynku i w związku z jego zmianą aktywnego działania poprzez planowanie adekwatnej polityki utrzymaniowej i remontowej. Również bezpośrednie obserwacje pozwalają stwierdzić, że w wielu przypadkach, pomimo zaistnienia potrzeby wdrożenia działań utrzymaniowych i remontowych, ze względów ekonomicznych, te nie są wdrażane. Wynika to z faktu, że wdrożenie działań, w szczególności remontowych, wymaga odpowiednio wczesnego przygotowania i zapewnienia środków finansowych na niezbędne nakłady. W przypadku drastycznego pogorszenia stanu technicznego budynku, częstokroć wysokość niezbędnych nakładów przewyższa możliwości finansowe właścicieli i użytkowników, co w konsekwencji prowadzi do jeszcze większej degradacji stanu technicznego. Z uwagi na to, istotnym jest prognozowanie nakładów finansowych niezbędnych na działania utrzymaniowe i remontowe, których zakres jak i zasadność wynika ze zmian stanu technicznego budynku. W aspekcie stwierdzonej zasadności prognozowania nakładów finansowych oraz planowania polityki utrzymanioworemontowej dokonano analizy stanu faktycznego poprzez badania ankietowe. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono m.in., że wykorzystanie rozwiązań IT dedykowanych do zarzadzania nieruchomościami obejmuje 53,06% badanych podmiotów – zarządców nieruchomości. Ponadto stwierdzono, że same rozwiązania IT dedykowane dla zarządzania nieruchomościami w marginalny sposób obejmują zagadnienia typowo techniczne, a akcentują zagadnienia administrowania, rozliczania opłat i ich księgowania, czy komunikacji. Co szczególnie mało satysfakcjonujące, w oparciu o wykonane badanie ankietowe, jak również obserwacje bezpośrednie, zauważa się brak wykorzystania zalet BIM w zarządzaniu nieruchomościami. Ma to jednak uzasadnienie w tym, że technologia BIM obecnie upowszechniła się w projektowaniu i w realizacji i w związku z tym dopiero w pewnej perspektywie czasowej zauważalne będzie wykorzystanie BIM w zarządzaniu nieruchomościami, tym bardziej, że już kilka lat temu stworzono podwaliny BIM 7D.
PL
Niniejszy artykuł stanowi subiektywne spojrzenie na wybrane zagadnienia związane z eksploatacją budynków, w szczególności w zakresie utrzymania ich należytego stanu technicznego. Zagadnienia te zostaną przedstawione z punktu widzenia współpracy inżyniera budownictwa (prace eksperckie, projektowanie robót remontowych, nadzorowanie robót) z właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
EN
This article is a subjective look at selected issues related to the operation of buildings, in particular in terms of maintaining their proper technical condition. These issues will be presented from the point of view of the cooperation of the construction engineer (expert works, design of renovation works, supervision of works) with the owners of multi-family residential buildings owned by housing communities or cooperatives.
PL
W zapewnieniu odpowiedniego stanu technicznego budynku w czasie jego użytkowania przydatna jest znajomość procesu starzenia budynku. W artykule jest przedstawiona propozycja modelu prognozy starzenia budynku mieszkalnego. Zaproponowany model PRRD określa zmiany właściwości użytkowych budynku w pełnym okresie jego użytkowania. Model uwzględnia okresy trwałości poszczególnych elementów składowych budynku. Do modelu dodatkowo wprowadzone zostały uzupełnienia uwzględniające intensywność zmian w obiekcie i w jego otoczeniu.
EN
In order to ensure an adequate technical state of a building over the course of its use, familiarity with the building aging process is useful. The article presents the proposal of a model for predicting the aging of a residential building. The proposed PRRD model determines the performance characteristics of a building over the full period of its use. The model accounts for the life spans of individual building components. Additionally introduced in the model were supplements accounting for the intensity of changes in the building and its surroundings.
15
Content available 60 lat poznańskiej wielkiej płyty
PL
Budynki mieszkalne wykonane w technologii prefabrykowanej wielkopłytowej stanowią zasadniczą część krajobrazu miasta Poznania. Najstarsze z nich istnieją już prawie 60 lat. Po tak długim okresie eksploatacji budynki wykazują oznaki zużycia technicznego i funkcjonalnego. Prawidłowo prowadzone remonty i modernizacje są w stanie poprawić warunki mieszkaniowe oraz wydłużyć życie obiektów. W artykule przedstawiono historię poznańskiego budownictwa wielkopłytowego, problemy zużycia oraz problemy eksploatacyjne. Przedstawiono kierunki i możliwości modernizacji, a także poruszono kwestię przyszłości tego typu budynków.
EN
Residential buildings made in the prefabricated large-panel technology constitute an essential part of the landscape of the city of Poznań. The oldest of them are almost 60 years old. After such a long period of use, the buildings are showing signs of technical and functional wear. Properly conducted renovations and modernizations can improve the housing conditions and extend the life of the buildings. The article presents the history of Poznań large-panel construction, problems of wear and in-use performance. It also outlines the directions and possibilities of modernization, as well as the issue of the future of this type of buildings.
16
Content available remote Zmiany w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów
18
Content available remote Remonty mieszkań w budynkach wielkopłytowych
PL
W artykule poruszono temat robót remontowych prowadzonych w mieszkaniach w budynkach wykonanych w prefabrykowanej technologii wielkopłytowej. Przedstawiono problem zużycia technicznego i funkcjonalnego obiektów, a także zakres prac rozbiórkowych i wykończeniowych prowadzonych z uwzględnieniem specyfiki budownictwa wielkopłytowego.
EN
The article discusses the subject of renovations made in flats of buildings constructed according to prefabricated large-panel technology. The paper presents the issue of technical and functional wear and tear of buildings as well as the scope of demolition and finish works, taking into account the specificity of large-panel construction.
19
Content available remote Projekt iBRoad
first rewind previous Strona / 24 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.