Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 117

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  moduł sprężystości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
PL
W artykule przedstawiono wyniki projektu, którego celem było określenie przydatności kruszywa ze skał o różnych odmianach litologicznych do konstrukcyjnych betonów mostowych. Porównano parametry analizowanego kruszywa oraz właściwości betonów z jego zastosowaniem. Materiałem referencyjnym było kruszywo granitowe jako najczęściej stosowane do wytwarzania betonu do obiektów inżynierskich. Wyniki badań potwierdziły, że konstrukcyjne betony mostowe z powodzeniem mogą być wykonywane na kruszywie innym niż granitowe lub bazaltowe.
EN
The article presents the results of the research project, the aim of which was to determine the suitability of aggregates from rocks of various lithological varieties for the construction of concrete bridges. The comparison included parameters of the aggregates analyzed and the properties of concretes made with their use. The reference material was granite aggregate as the most commonly used for the production of concrete for engineering structures. The results of tests on the properties of concretes made on various aggregates confirmed that structural bridge concretes can be successfully performed on aggregates other than granite or basalt.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady zastosowań spektroskopii mechanicznej w inżynierii materiałowej zwracając uwagę na wybrane aspekty historyczne dotyczące powstania i rozwoju tej metody badań. Zwrócono uwagę na zjawisko wolniejszej dyfuzji atomów węgla w skondensowanych atmosferach Cottrella w odkształconych stopach żelaza oraz odkrycie w 2018 roku nowego mechanizmu umocnienia stopów wysokoentropowych oraz badania odwracalnej przemiany martenzytycznej w stopach z pamięcią kształtu. Przedstawiono również wyniki eksperymentalne ilustrujące powstanie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wysokorozdzielczej spektroskopii mechanicznej HRMS.
EN
We present a brief review of selected applications of mechanical spectroscopy in Materials Science. Diffusion of carbon atoms in Cottrell atmosphere in deformed iron-based alloys is discussed. We then outline a new strengthening mechanism of high-entropy alloys discovered in 2018 and study of reversible martensitic transformation in shape memory alloys. Low-frequency mechanical loss spectra illustrate the advent of high-resolution mechanical spectroscopy, HRMS, developed at AGH University in Kraków.
3
Content available remote Mechaniczne właściwości kompozytu cementowego z dodatkiem pyłu krzemionkowego
PL
Inżynieryjny kompozyt cementowy jest rodzajem kompozytu z dodatkiem włókien o bardzo dobrych właściwościach, który wykazuje bardzo dobrą wytrzymałość na naprężenia, ściskanie i zginanie. Inżynieryjne kompozyty cementowe są analogiczne do konwencjonalnego betonu zawierającego cement, piasek, popiół lotny, jednak bez grubego kruszywa. Są one bogate w cement, w związku z tym są dalekie od zrównoważonego rozwoju. Mechaniczne właściwości i trwałość inżynieryjnego kompozytu cementowego są wzmacniane dodatkiem popiołów lotnych. Właściwości tego kompozytu są poprawiane przez optymalne zastępowanie cementu tym dodatkiem mineralnym, nawet do 40%. W pracy zbadano wpływ dodatku pyłu krzemionkowego zastępującego cement, obok popiołu lotnego, w inżynieryjnym kompozycie cementowym. Zbadano osiem różnych składów, które, poza normalnym składem, zawierały 10% do 70% dodatku pyłu krzemionkowego w odstępie co 10%, który zastępował cement. Dodatek pyłu krzemionkowego do inżynieryjnego kompozytu cementowego znacznie poprawił właściwości mechaniczne tego spoiwa.
EN
Engineered Cementitious Composites are generally the ultra-high-performance fiber-reinforced composites, which have very good mechanical properties. Engineered Cementitious Composites are similar to normal conventional concrete with cement, fine sand, fly ash, but without coarse aggregate. Engineered Cementitious Composites have a high content of cement, which is causing this material to be far from the sustainability. The mechanical and durability properties of Engineered Cementitious Composites can be improved by the addition of fly ash. The properties of Engineered Cementitious Composites can be also improved by the partial replacement of cement by fly ash, up to 40%. In this study, an attempt is made to straighten the Engineered Cementitious Composites by the addition of silica fume, leaving the content of fly ash without changes. Eight different mix proportions are used in this investigation, which includes one conventional mix and mixes with the addition of 10% to 70% of silica fume with the distance of 10%. The addition of silica fume to Engineered Cementitious Composites is causing the remarkable improvement of the mechanical properties of these mixes.
EN
Natural fiber polymer composites are gaining focus as low cost and light weight composite material due to the availability and ecofriendly nature of the natural fiber. Fiber composites are widely used in civil engineering, marine and aerospace industries where dynamic loads and environmental loads persist. Dynamic analysis of these composites under different loading and environmental conditions is essential before their usage. The present study focuses on the dynamic behavior of areca nut husk reinforced epoxy composites under different loading frequencies (5 Hz, 10 Hz and 15 Hz) and different temperatures (ranging from 28◦C to 120◦C). The effect of loading and temperature on storage modulus, loss modulus and glass transition temperature was analyzed. Increase in storage modulus is observed with increase in loading frequency. The storage modulus decreases with increase in temperature. The glass transition temperature of the composite is determined to be 105◦C. The elastic modulus calculated from the DMA data is compared with three point bending test
PL
Konstruowanie energooszczędnych przenośników taśmowych wymaga prowadzenia zaawansowanych badań oraz analiz teoretycznych, opartych na dokładnym rozpoznaniu zjawisk zachodzących w trakcie pracy przenośnika [1, 2]. Opory toczenia taśmy po krążnikach mogą determinować całkowite opory ruchu długich przenośników. Dotychczas prowadzone badania wskazują na niedoszacowanie oporów, wyznaczonych z analiz teoretycznych w stosunku do wartości mierzonych [5, 9].
EN
Conveyor belt and especially its cover is viscoelastic material, which means that it combines viscous and elastic properties at the same time. In calculation of motion resistance, mainly in indentation rolling resistance, equivalent lateral stiffness of belts if necessary. To determine this value the distribution of compressive stress (both, in cover and cord) should be analysed. In mine condition compressive stress in cord disappears gradually and to cover do not take part in cyclical compression. To calculate indentation rolling resistance properly separate analysis for cord and bottom cover is needed for different types of belts. Transverse stiffness depends from geometry an properties of belt, thickness of cover, geometry and type of belt etc. Distribution of compressive stress depends also on whether the cord of belt is steel or textile. To analyse this differences proper calculations of complex modułu of elasticity should be made. In this paper no approach of determination of modulus of elasticity was presented in context of establishing equivalent transverse stiffness of various types of conveyor belts.
PL
Rozwój metod produkcji elementów murowych przyczynił się do powstania nowych technik murowania, początkowo na cienkie spoiny i obecnie scalanych klejem murarskim poliuretanowym. W artykule porównano parametry wytrzymałościowe murów wznoszonych w tych technikach.
EN
The development of methods for the production of masonry unites has contributed to the creation of new masonry techniques, initially to thin layer mortar and now scaled with polyurethane masonry glue. The article compares the strength parameters of walls erected in these techniques.
7
Content available remote Effect of coarse grain aggregate on strength parameters of two-stage concrete
EN
Two-stage concrete (TSC) is a special type of concrete that the method of its construction and implementation is different from conventional one. In TSC, coarse aggregate particles are first placed in the formwork and voids between them are subsequently injected with a special cementations mixture. TSC has been successfully used in many applications, such as underwater construction, casting concrete sections congested with reinforcement and concrete repair. Coarse aggregate forms about 60% of the total volume of TSC, while coarse aggregate forms about 40% of the total volume of conventional concrete. In TSC stresses are transferred through contact areas between coarse aggregate particles. In this paper coarse aggregate size influence on strength parameters of TSC and comparing it with conventional concrete is done (by uniaxial compressive strength test and Brazilian tensile strength test). According to results of tests in this paper, the TSC with finest grain of coarse aggregate has higher compressive and tensile strength, higher modulus of elasticity and less Poisson’s ratio from conventional concrete.
PL
Beton wykonywany dwuetapowo (TSC) jest specjalnym rodzajem betonu, a jego metoda wbudowania i zastosowanie różnią się od tradycyjnego. W TSC w pierwszej kolejności w szalunku układane jest kruszywo grube, a następnie pod ciśnieniem podawana jest specjalna mieszanka cementowa wypełniająca wolne przestrzenie między kruszywem. Technologia TSC została wielokrotnie zastosowana z powodzeniem w betonowaniu pod wodą do wykonywania zbrojonych elementów konstrukcyjnych oraz jako beton naprawczy. W TSC kruszywo grube stanowi ok. 60%, natomiast w betonie zwykłym ok. 40% całkowitej objętości. W TSC naprężenia przenoszone są przez obszary styku między ziarnami kruszywa grubego. W badaniach wykazano wpływ kruszywa grubego na parametry wytrzymałościowe TSC i porównano je z wynikami badań betonu wykonywanego w sposób tradycyjny (w przypadku jednoosiowego badania wytrzymałości na ściskanie i wytrzymałości na rozciąganie metodą brazylijską). Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono, że TSC zawierający ziarna małej średnicy charakteryzuje się lepszą wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie, większym modułem sprężystości i mniejszym współczynnikiem Poissona niż beton zwykły.
EN
In a railway track structure system, trackbed layers are designed to compensate for insufficient bearing capacity and/or water or frost resistance of natural soil. These, so called, ‘capping layers’ can be constructed from raw materials like sand or gravel or from industrial materials like asphalt or concrete. However, more environmentally and cost friendly alternatives have been studied in recent years. Fly-ash represents one such promising material and a trial section of a main line track with the capping layer made from a fly-ash-based mixture was constructed in Czech Republic in 2005. The performance of the capping layer in the section has been measured since. In this paper, results of the laboratory estimation of the elastic modulus under cyclic traffic-like induced loading are presented for the most recent group of samples. The results show that the elastic limit of the fly-ash-based material lies well above the stresses induced by railway traffic and that its behaviour is stable under the cyclic loading. This suggests that the mechanical properties of the material may not be determinative for the design of the layer and that the feasibility factors may take precedent. This in turn suggests that either the design strength of the material or the designed thickness of the layer may be possibly reduced.
PL
W systemie konstrukcji torów kolejowych warstwy nośne są zaprojektowane tak, aby kompensować niedostateczną nośność i/lub odporność na wodę lub mróz naturalnej gleby. Te tzw. warstwy zamykające mogą być zbudowane z surowców takich jak piasek lub żwir lub z materiałów przemysłowych, takich jak asfalt lub beton. W ostatnich latach badano alternatywy bardziej przyjazne dla środowiska i kosztów. Popiół lotny stanowi jeden z takich obiecujących materiałów, badania w Czechach prowadzono od 2005 r. Wykonano próbny odcinek głównego toru linii kolejowej z warstwą przykrywającą wykonaną z mieszanki na bazie popiołu lotnego. Wydajność warstwy przykrywającej w przekroju została zmierzona. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnej oceny modułu sprężystości przy obciążeniu indukowanym podobnym do ruchu cyklicznego dla najnowszej grupy próbek. Wyniki pokazują, że granica sprężystości materiału na bazie popiołu lotnego leży znacznie powyżej naprężeń wywołanych ruchem kolejowym i że jego zachowanie jest stabilne pod obciążeniem cyklicznym. Sugeruje to, że właściwości mechaniczne materiału mogą nie być decydujące dla konstrukcji warstwy i że materiał może być zastosowany. To z kolei sugeruje, że można albo zmniejszyć wytrzymałość projektową materiału, albo zaprojektowaną grubość warstwy.
PL
W pracy opisano badania doświadczalne właściwości różnych wariantów kompozytów cementowych z dużym dodatkiem przemysłowych produktów ubocznych, zbrojonych włóknami i twardniejących w warunkach naprężeń pokrytycznych. Produkty uboczne, otrzymane głównie na Morawach w Regionie Śląskim Republiki Czeskiej zastosowano do otrzymywania zbrojonych włóknami kompozytów cementowych twardniejących w warunkach naprężeń pokrytycznych. Zbadano ich podstawowe właściwości fizyczne – gęstość świeżego i stwardniałego kompozytu, konsystencję, wytrzymałość na zginanie i ściskanie i moduł elastyczny. Badania wykazały, że kompozyty cementowe zbrojone włóknami i zawierające przemysłowe produkty uboczne mogą być stosowane w budownictwie.
EN
This work aims at experimental investigation of several variants of fiber reinforced cementitious composite with strain hardening made partially with industrial by-products. This paper describes the manufacturing, testing and evaluating the properties of the composite. Industrial waste produced mainly in Moravia-Silesia Region in the Czech Republic was used for the manufacturing of the fiber reinforced cementitious composite with strain hardening. The basic physical and mechanical properties were measured – volume density of wet and hardened composite, consistency, tensile, flexural and compressive strength and elastic modulus. The findings show that the fiber reinforced cementitious composite made partially with industrial by-products is a suitable material for sustainable constructions.
10
Content available remote Molecular dynamics study on axial elastic modulus of carbon nanoropes
EN
Carbon nanoropes (CNRs) are of interest for a wide variety of nanotechnological applica-tions. Since little attention has been paid to mechanical properties of CNRs, their axial elasticmodulus is explored herein. Molecular dynamics (MDs) simulations are adopted for analysisof Young's modulus of CNRs. It is also shown that increase in the initial helical angledecreases Young's modulus; however, by increase in the number of CNTs and strands,different influence on Young's modulus emerges. Therefore, the highest value of Young'smodulus obtained at the lower value of initial helical angle and consequently, Young'smodulus of bundle of straight CNTs is higher than CNRs with hierarchical helical structure. Itis further observed that Young's modulus experiences a non-monotonic variation withrespect to the number of CNTs (n) and strands (N) such that the increasing procedure ofYoung's modulus with respect to the number of CNTs and strands switches to decrease onesat n = 4 and N = 3. Therefore, the results obtained in the present study assist to control theelastic property of CNR by suitable design of number of CNTs, strands and initial helicalangle of CNT and strand and can lead to inspire optimal design of advanced nanostructures.
EN
Damage of bone structures is mainly conditioned by bone quality related to the bone strength. The purpose of this work was to present a simple and reliable numerical treatment of a quasi-brittle damage constitutive model coupled with two different elastic modulus and to compare the numerical results with the experimental ones. Methods: To achieve this goal, a QCT based finite element model was developed within the framework of CDM (Continuum Damage Mechanics) and implemented in the FE code (ABAQUS). It described the propagation of brittle cracks which will help to predict the ultimate load fracture of a human vertebra by reproducing the experimental failure under quasi-static compressive loading paths of nineteen cadaveric lumbar vertebral bodies. Results: The numerical computations delivered by the proposed method showed a better agreement with the available experimental results when bone volume fraction related Young’s modulus (E(BV/TV)) is used instead of density related Young’s modulus (E(ρ)). Also, the study showed that the maximum relative error (%) in failure was 8.47% when E(BV/TV) was used, whereas the highest relative error (%) was 68.56% when E(ρ) was adopted. Finally, a mesh sensitivity analysis revealed that the element size has a weak incidence on the computed load magnitude. Conclusions: The numerical results provided by the proposed quasi-brittle damage model combined with E(BV/TV) are a reliable tool for the vertebrae fracture prediction.
EN
This article presents the results of examination of processing conditions such as mold Tf and injection Tw temperature influence on mechanical properties of the moldings made of copolymer ABS (acrylonitrilebutadiene-styrene) without and with a coloring agent in the form of a pigment and its masterbatches. The pigment was added in the amount of 1 wt ‰ and 2 wt ‰, while the masterbatches were added in the amount of 1 wt % and 2 wt %. The mechanical properties of the molded parts were determined in hardness, impact strength and tensile strength tests. The analysis of the obtained results allowed to state that the addition of the coloring agent in a form of pigment does not significantly affect the values of hardness and impact strength. However, the change of the processing conditions, e.g., increasing the mold temperature, contributed to the decrease of hardness and, at the same time, to the increase of impact strength. The tensile strength of the moldings made of ABS without and with the addition of the masterbatch is similar, regardless of the injection molding parameters, whereas their strain at break and Young’s modulus change, depending on the injection molding parameters. When using the low values of the mold temperature (30 °C) and injection temperature (230 °C), lower values of Young’s modulus were found, however, the aforementioned temperatures allow for obtaining a higher strain at break (noticed for colored samples).
PL
Oceniano wpływ warunków przetwórstwa: temperatury wtryskiwania Tw oraz temperatury formy Tf na właściwości mechaniczne wyprasek wytworzonych z kopolimeru akrylonitryl-butadien-styren (ABS) bez dodatku i z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu lub pigmentu. Koncentrat dozowano w ilości 1 % mas. i 2 % mas., a pigment w ilości 1 ‰ mas. i 2 ‰ mas. Badania właściwości mechanicznych wyprasek obejmowały twardość, udarność i statyczną próbę rozciągania. Na podstawie analizy otrzymanych wyników stwierdzono, że dodatek środka barwiącego nie wpływa w istotnym stopniu na twardość i udarność wyprasek. Natomiast zmiana parametrów przetwórstwa, np. podwyższona temperatura formy, przyczynia się do zmniejszenia twardości, a jednocześnie zwiększenia udarności. Bez względu na warunki przetwórstwa wytrzymałość na rozciąganie próbek z tworzywa ABS bez dodatku oraz z dodatkiem koncentratu barwiącego była zbliżona, natomiast w zależności od warunków wtryskiwania następowała zmiana ich odkształcenia przy zerwaniu oraz modułu sprężystości przy rozciąganiu. W wypadku wyprasek barwionych zastosowanie niskiej temperatury formy wtryskowej (30°C) oraz niskiej temperatury wtryskiwania (230°C) powodowało zmniejszenie wartości modułu sprężystości oraz, na ogół, zwiększenie wartości odkształcenia przy zerwaniu.
PL
Omówiono zagadnienie sztywności cięgna na rozciąganie w nawiązaniu do wytycznych na ten temat zawartych w PN-EN 1993-1-11. Podano interpretację sztywności stycznej i siecznej cięgna, a także przedstawiono przykład obliczeniowy pewnego masztu z odciągami, do którego rozwiązania wykorzystano zarówno metodę stycznych, jak i siecznych.
EN
The issue of cables tension stiffness in relation to the guidelines on this subject contained in PN-EN 1993-1-11 has been discussed in the paper. An interpretation of the tangent and secant stiffness of the cable was given and a calculation example of a guyed mast solved using both tangent and secant methods was presented.
PL
Urządzenie typu FWD należy do jednych z najczęściej wykorzystywanych w badaniach nośności nawierzchni. Wyniki uzyskane za pomocą urządzenia FWD mogą posłużyć do obliczenia modułów sprężystości poszczególnych warstw nawierzchni, co jest niezwykle pomocne zarówno w diagnostyce drogowej jak i przy wymiarowaniu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. W niniejszej pracy porównano wyniki obliczeń odwrotnych metodą probabilistyczną i deterministyczną, gdzie danymi wejściowymi były grubości warstw i współczynniki Poissona. Analiza wrażliwości pozwoliła stwierdzić, że grubość najwyższej warstwy nawierzchni jest najbardziej istotna spośród wszystkich parametrów będącymi danymi wejściowymi do obliczeń odwrotnych. W pracy zasymilowano błąd pomiarowy określenia grubości najwyżej warstwy nawierzchni i przeprowadzono obliczenia modułów sprężystości poszczególnych warstw nawierzchni. Wyniki obliczeń uzyskane zarówno metodą deterministyczną jak i metodą probabilistyczną porównano z wartościami uzyskanymi na drodze badań laboratoryjnych.
EN
FWD tests are one of the most common tests of pavement in the world. The elastic modulus of each pavement layers can be obtained by applying inverse analysis, which is useful not only in assessment of road pavement condition, but also in designing the over layer. The author of this paper confronted probabilistic and deterministic approaches of input data for back calculation (thickness and Poisson’s ratios of each layer) for homogeneous experimental section. The results of the sensitivity analysis have shown that the most significant influence for the identified quantity had a thickness of bituminous layers. In this paper the measurement error of thickness of asphalt concrete layers was simulated for comparison the probabilistic and deterministic approaches, moreover, the results of laboratory tests were used for verification.
EN
This study investigates the fresh and mechanical performance of concrete incorporating sintered fly ash lightweight aggregates (SFLWA) both with and without steel fibers. Comparative assessments of natural aggregates with sintered fly ash aggregates were evaluated. Mix design was obtained by the IS method for M30 grade concrete, and within the natural aggregates were replaced with 20%, 40%, and 60% amounts of SFLWA. The addition of SFLWA shows an increase in the workability of the concrete. Replacement with SFLWA increases with an increase in slump value, and decreases in strength parameters. Compressive strength of 42.6 MPa was achieved with a 40% replacement of SFLWA with steel fibers. The mechanical properties such as compressive strength, split tensile strength, flexural strength, elastic modulus, and structural efficiency of SFLWAC were examined, both with and without fibers. The incorporation of fibers drastically improved the mechanical properties of the mix.
PL
Kruszywa z popiołu lotnego mogą być wytwarzane zarówno z kruszyw wiążących na zimno jak i z kruszyw spiekanych. Naukowcy koncentrują się wyłącznie na wytwarzaniu kruszyw i bezpośrednim wykorzystaniu gruboziarnistych kruszyw w betonie. Kruszywa spiekane wykazują się lepszą wydajnością w porównaniu do kruszyw wiążących na zimno. Kilku naukowców przeprowadziło badanie poświęcone naturalnym kruszywom oraz spiekanym kruszywom. W niniejszym badaniu, kruszywa ze spiekanego popiołu lotnego zostały częściowo zastąpione naturalnymi kruszywami w gatunku betonu M30, w celu zbadania właściwości mechanicznych i sprężystych. To pokazuje, że kruszywo może być wykorzystywane do zastosowań konstrukcyjnych. Włączenie włókien stalowych do tej betonowej matrycy miało na celu porównanie zachowania na świeżym i utwardzonym podłożu. W pracy skupiono się na przydatności kruszyw ze spiekanego popiołu lotnego w betonie. Początkowo kruszywa ze spiekanego popiołu lotnego zostały poddane badaniu pod kątem właściwości fizycznych, takich jak gęstość w stanie suchym, ciężar właściwy, wchłanianie wody, udatność i wytrzymałość na zgniatanie dla przydatności kruszywa do mieszania z betonem. Miało to również na celu sprawdzenie wytrzymałości kruszyw ze spiekanego popiołu lotnego w betonie. Opracowano docelową wytrzymałość na ściskanie na poziomie 30 N/mm2 i otrzymano próbne mieszaniny w oparciu o IS 10262:2009. Te próbne mieszaniny zostały następnie poddane badaniu pod kątem 20%, 40% i 60% częściowej wymiany na naturalne gruboziarniste kruszywo, a następnie wybrano najlepszą mieszaninę na podstawie wytrzymałości na ściskanie próbek betonu. Wyniki pokazują, że 40% wymiana kruszyw ze spiekanego popiołu lotnego okazała się lepszym rozwiązaniem w porównaniu do innych mieszanin. Mieszaniny te zostały następnie dokładniej zbadane w odniesieniu do różnych proporcji włókien stalowych w mieszaninach betonowych, dla współczynnika kształtu wynoszącego 55 i objętości wynoszącej 0,5% w mieszaninach betonowych. Następnie do mieszanin dodano włókna szklane, co powoduje zwiększenie ich wytrzymałości i właściwości wiążących w mieszaninach betonowych.
EN
The use of Fibre Reinforced Polymer (FRP) bars as internal reinforcement for concrete structures is increasing in civil engineering due to their advantageous properties, e.g. being insensitive to electrolytic corrosion. FRP bars have different mechanical and physical properties than traditional steel reinforcement, that makes the interaction between the FRP bars and concrete different to that of steel and concrete. One of the controversial aspects of structural behaviour of RC elements which are reinforced with FRP bars is the bond development. In this paper two experimental studies are presented investigating the bond development of FRP bars. Series 1 aimed to study the effect of the modulus of elasticity of FRP bars on the bond behaviour in concrete. Two types of FRP bars were used with similar properties (same surface profile and diameter), but with different modulus of elasticity. Series 2 meant to study the effect of the surface profile of FRP bars. Three types of GFRP bars were used (same nominal diameter of 16 mm, similar tensile strength and modulus of elasticity), with different surface profiles. Based on the results it was concluded that both the surface profile and the modulus of elasticity of FRP bars have effect of the bond behaviour in concrete. Bars with higher modulus of elasticity provided higher bond strength values.
PL
Zastosowanie prętów z włókien sztucznych (FRP) do zbrojenia konstrukcji betonowych w budownictwie rośnie z uwagi na ich korzystne właściwości, w tym np. odporność na korozję elektrolityczną. Właściwości mechaniczne i fizyczne prętów FRP różnią się w stosunku do tradycyjnego zbrojenia ze stali, co sprawia, że współpraca między prętami FRP i betonem różni się od współpracy stali z betonem. Jednym z kontrowersyjnych aspektów pracy elementów żelbetowych, które są zbrojone prętami FRP, jest rozwój przyczepności. W niniejszym artykule przedstawiono dwa badania eksperymentalne badające rozwój przyczepności prętów FRP. Pierwsza seria miała na celu zbadanie wpływu modułu sprężystości prętów FRP na przyczepność w betonie. Zastosowano dwa rodzaje prętów FRP o podobnych właściwościach (tak samo użebrowanych i o tej samej średnicy), ale o innym module sprężystości. Druga seria miała na celu zbadanie wpływu użebrowania prętów FRP. Zastosowano trzy rodzaje prętów GFRP (o tej samej średnicy nominalnej 16 mm, o podobnej wytrzymałości na rozciąganie i modułach sprężystości) o różnych użebrowaniach. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że zarówno użebrowanie, jak i moduł sprężystości prętów FRP mają wpływ na przyczepność do betonu. Pręty o wyższym module sprężystości zapewniały wyższe wartości przyczepności.
EN
The paper describes how a materials testing machine can be used during laboratory classes to evaluate the properties of concrete and to demonstrate destructive testing techniques. The lab classes are designed to help students understand the concepts and determination methods for random dispersion, stress-strain and force-strain relationships, ultimate strain and concrete quality through the comparison of the results to the requirements set forth in Eurocode 2. The machine is used to test the compressive strength of concrete and the modulus of elasticity of concrete, including high-strength concrete. The testing system offers electronic measurement and simultaneous registration of the basic test parameters (destructive force, strain - also for individual load levels, modulus of elasticity of the test specimen, duration of the test, etc.), graphical representation of quantities and statistical calculations for the test specimens. The parameters measured during the test allow the evaluation of concrete class in the tested specimens and the quality control of a given batch of concrete, important for the safety of the structure and its serviceability.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie maszyny wytrzymałościowej w celu zilustrowania właściwości betonu i metod realizacji badań niszczących podczas zajęć laboratoryjnych, pod kątem wykazania losowego rozrzutu wyników, oceny zależności siła-odkształcenie, naprężenie-odkształcenie, odkształcenia granicznego, jakości betonu i porównania wyników z normą EC2. Maszyna wytrzymałościowa daje możliwość przeprowadzenia m.in. badania wytrzymałości betonu na ściskanie, jak również badania modułu sprężystości betonu, w tym betonów wysokiej wytrzymałości. Zestaw badawczy umożliwia elektroniczną formę jednoczesnego pomiaru i zapisu podstawowych parametrów danego badania (siły niszczącej, odkształceń – również dla poszczególnych poziomów obciążenia, modułu sprężystości badanej próby, czasu trwania badania itp.), generowanie podczas badania wykresów zależności żądanych wielkości, a także dokonanie obliczeń statystycznych dla badanych elementów. Mierzone podczas badania wielkości parametrów pozwalają m.in. na dokonanie oszacowania klasy betonu badanych prób, modułu sprężystości oraz jakości produkcji danej partii betonu, ważnej dla bezpieczeństwa konstrukcji i jej użytkowania.
EN
The paper provides research and results for underground storage of gas (UGSG) in limestone rocks, which were carried out in Slovenia – Central Europe. The areas was geological surveyed and in addition structural boreholes were drilled up to the depth of 350 m. The cores were logged with emphasis on stratigraphy, layering, rock joints, tectonic zones, RQD… and addition characteristics samples were taken for the laboratory rocks geomechanical characteristics investigations. In boreholes geophysical, pressiometric and hydro-geological investigations were also carried out. In the area where the researches have been carried out, limestone, dolomites and breccias are prevalent. Storage should be built for pressure between 15 and 20 MPa. Explorations confirmed that there is a possibility of building a high-pressure underground storage of gas (UGSG) and using applied mechanics for design LRC (Lined Rock Cavern) technology. The construction of underground storage facilities for natural gas storage is important in cases, where the gas supply does not meet the required capacity for operation of the thermal power plant.
EN
Purpose: The purpose of the study was to evaluate the effects of different methods of trabecular bone storage on changes in its elastic properties. Methods: 186 porcine trabecular bone samples were divided into 6 groups, approximately 30 samples each. Five groups were stored using the following methods: in buffered 10% formalin solution at room temperature, frozen at –21 C, in the open air at room temperature, in 96% alcohol solution and in 50% alcohol solution at room temperature. The samples were subjected to compression test to measure the elastic modulus. The samples after the first measurement were subjected to further measurements for 14 weeks, every 2 weeks. The sixth group was used to determine the effects of 10 freeze-thaw cycles on changes in the elastic modulus. A Kolmogorov–Smirnov test at significance level p = 0.05 was used to determine the significance of changes in time. Results: The changes in elastic properties caused by the different storage methods were statistically insignificant, except for the group of samples stored in the open air. The changes in elastic modulus after 10 freeze-thaw cycles were also statistically insignificant. Conclusions: Except for the storage method in the open air, other storage methods did not significantly affect changes in elastic properties of the trabecular bones after 14 weeks. No effects of 10 freeze-thaw cycles on changes in elastic modulus were observed.
PL
W artykule omówiono wpływ zawartości włókien stalowych na wartość modułu sprężystości przy ściskaniu drobnokruszywowego fibrokompozytu. Na podstawie badań ustalono zależność pozwalającą na wyznaczenie modułu sprężystości takiego materiału. Opracowana zależność wykazuje dobrą zgodność z proponowaną przez ACI 318-11 funkcją, sformułowaną dla betonów wysokiej wytrzymałości.
EN
The article presents influence the value of steel fibre in fine aggregate fibrous composites on the static modulus of elasticity. The results of the tests used established a relationship for allowing the determination of the elastic modulus of this material. Developed relationship has a good compatibility with the proposed of the ACI 318-11 for high strength concrete.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.