Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  teoria przystosowania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy rozważono problem zachowania stalowego dźwigara kratowego, wewnętrznie jednokrotnie statycznie niewyznaczalnego pod wpływem skupionego obciążenia węzłowego. Obciążenie to miało charakter dynamicznego impulsu prostokątnego I = P τo, powtarzającego się cyklicznie. Przyjmowano taką intensywność obciążenia, która wywoływała reakcję sprężysto-plastyczną. Przy ustalonym τ0 poszukiwano takiej wartości P = Pprzyst, która w kolejnych cyklach obciążania prowadziła do zaniku dyssypacji energii plastycznej. Obciążenie to było nośnością graniczną z uwagi na przystosowanie. Wyboru kratownicy do analizy dokonano poprzez odpowiednie kryterium optymalizacji w celu ukształtowania dźwigara jako plastycznie ciągliwego. Wskazano na rozszerzenie interpretacji klasycznej teorii na sytuacje obciążeń natury wyjątkowej według nieodwracalnego stanu granicznego użytkowalności.
EN
This paper discusses the behavior of the statically single undetermined steel lattice girder under the pointed node load. This load action has the nature of the repeating cycles of the pulse I = P τo. For the assumed time τo, such a value of the load was established that the response of the lattice girder during the initial action cycle caused the plastification of the one rod. It is due to the dynamic action that the mentioned rod receives an elastic-plastic deformation. The purpose is to find such a value of the load P = Pp that would induce the vanishment of the plastic energy dissipation in the succeeding cycles. It is namely the load bearing capacity, resulting from the shakedown of the lattice girder to the assumed impulsive loading that constitutes the searched value.
PL
Przedstawiono algorytm oceny bezpieczeństwa belek z materiału sprężysto-plastycznego, poddanych działaniu obciążeń zmiennych. Założono, że zarówno parametry geometryczne i fizyczne konstrukcji, jak i parametry opisujące obciążenie są niepewne. Przyjmując sprężysto-plastyczny zakres pracy konstrukcji i zmienny charakter obciążenia, określono warunki graniczne nośności konstrukcji, wykorzystując teorię przystosowania.
EN
An algorithm for safety estimation of the continuous beams made of an elastic-plastic material due to changing load is presented. It has been assumed, that both the geometrical and physical structure parameters and also the load parameters are uncertain. Taking into account the elastic-plastic range of the structure work and the changing character of the load the limit capacity conditions have been determined based on the shakedown theory.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczne aspekty mechanizmu przystosowania stateczności wyrobisk tunelowych do górotworu naruszonego robotami geoinżynieryjnymi. Omówiono czynniki sprzyjające samoczynnemu sterowanemu technicznie przystosowaniu. Podano modele (schematy) układów nośnych przystosowanych do lokalnego ich przeciążenia implikującego częściową degradację.
EN
The theoretical aspect of the shakedown mechanism of stability of tunnel excavations is considered in the paper. There are discussed some factors decide of the natural or technical shakedown mechanism. Some models (schemes) of the degraded bearing systems are given.
PL
W artykule przeanalizowano problem stateczności wyrobisk tunelowych w świetle naturalnego (samoczynnego) lub technicznego ich przystosowania do stanu i warunków zalegania górotworu naruszonego robotami geoinżynieryjnymi. Szczegółowo omówiono dolnośląskie tunele kolejowe.
EN
Problem of stability of the tunnel excavations is analyzed in the paper. This problem is shown in the light of their natural or technical accommodation to the new state of stress. The geological conditions and geoengineering works were taken into account as well. Especially there are discussed the railway tunnels in Lower Silesia.
PL
W artykule scharakteryzowano górotwór (skały i grunty) naruszony robotami geoinżynieryjnymi jako materiał konstrukcyjny zdolny do samoczynnego tworzenia układów nośnych. Opisano proces samoprzystosowania takich układów - od osiowo ściskanych belek skalnych do podatnych sklepień ciśnień w górotworze zdegradowanym - w dwóch podstawowych zakresach, tj. zmieniającego się modelu (schematu) obliczeniowego oraz przekształcających się warunków brzegowych układu, wywołanych procesem redystrybucji pierwotnych sił wewnętrznych. Podano wzory określające parametry układów nośnych.
EN
The rock-mass (rocks and soils), degradated during geoengineering working, as a construction material is characterized in the paper. This material is self-able to form the carrying systems such as an axial compressed rock beam or, into the degradated rock-mass, as an yielding pressure arch. The sclf-accomodation process is described as: the changing calculation schemes, the transforming boundary conditions implicated by redistribution of the internal forces. Some calculation formulas are given there.
PL
W pracy przedstawiono algorytm probabilistycznej oceny bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Algorytm obejmuje dwa zasadnicze zagadnienia: określanie warunków granicznych na podstawie teorii przystosowania i ocenę bezpieczeństwa konstrukcji z wykorzystaniem teorii niezawodności. Algorytm uwzględnia obciążenia statyczne stałe i zmienne, w tym zmiany temperatury w granicach, w których można przyjąć, że nie powodują zmian właściwości fizycznych materiału. Przedstawione związki zachowują swą ważność także w przypadku działania obciążeń dynamicznych. Na podstawie najistotniejszych pozycji literatury przedstawiono rys historyczny teorii przystosowania oraz wyniki badań doświadczalnych uzasadniające wybór tej teorii jako podstawy oceny bezpieczeństwa konstrukcji wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Przedstawiono też podstawowe założenia i twierdzenia tej teorii. Wskazano na niespójności klasycznych sformułowań kinematycznych ze sformułowaniami statycznymi teorii przystosowania i zaproponowano sposób ich eliminacji. Zaproponowano algorytm formułowania warunków granicznych wykorzystujący analogie między sformułowaniami pierwotnymi i dualnymi programowania liniowego oraz między sformułowaniami statycznymi i kinematycznymi teorii przystosowania. Algorytm ten obejmuje formułowanie liniowych statycznych warunków przystosowania konstrukcji, formułowanie liniowych układów równań z ograniczeń pierwotnych i dualnych układów równań, których rozwiązania pozwalają na wyznaczanie warunków granicznych jako funkcji zmiennych wyjściowych określających konstrukcję i jej obciążenia. Otrzymywane tak warunki graniczne mogą być traktowane jak ograniczenia kinematyczne generujące, wraz z odpowiadającymi im sformułowaniami statycznymi (pierwotnymi), rozwiązania zupełne. Przedstawiono liniowe warunki przystosowania wyrażone poprzez siły przekrojowe, dla przekrojów bisymetrycznych w przypadku zginania, w przypadku zginania z udziałem siły podłużnej oraz w przypadku zginania z udziałem siły podłużnej i poprzecznej. Wskazano na nieścisłość istniejącego twierdzenia statycznego dla zginanych elementów o przekroju monosymetrycznym i wyprowadzono, wyrażone poprzez siły przekrojowe, zlinearyzowane warunki przystosowania w przypadku zginania oraz zginania z udziałem siły podłużnej. Podobnie jak w przypadku teorii przystosowania, na podstawie literatury przedstawiono rys historyczny rozwoju teorii niezawodności. Uwzględniono istniejące prace z zakresu oceny niezawodności w aspekcie teorii przystosowania. Scharakteryzowano podstawowe miary i metody ich określania stosowane w teorii niezawodności. Zaproponowano iteracyjny algorytm wyznaczania wskaźnika niezawodności Hasofera-Linda. Omówiono podstawowe systemy niezawodnościowe i przedstawiono modelowanie nimi konstrukcji w kontekście oceny bezpieczeństwa na podstawie teorii przystosowania. Przedstawiono szczegółowe związki umożliwiające ocenę bezpieczeństwa płaskich konstrukcji prętowych o przekrojach jednorodnych i hybrydowych wykonanych z materiałów sprężysto idealnie plastycznych. Proponowany algorytm może też być łatwo adaptowany do oceny bezpieczeństwa także innych konstrukcji, na przykład żelbetowych i uwzględniania także innych stanów konstrukcji uznawanych za awaryjne, na przykład utraty stateczności. Zilustrowano zastosowanie proponowanej koncepcji oceny bezpieczeństwa konstrukcji dwoma przykładami. Przedstawiono wyniki kilku rozwiązań tych przykładów ilustrujące różne elementy proponowanego algorytmu.
EN
In the dissertation an algorithm for the probabilistic safety estimation of the plane bar structures made of elastic perfectly plastic materials is presented. The approach concerns two fundamental problems: determining the limit conditions on the basis of the shakedown theory and estimating the structure safety applying the reliability theory. The algorithm takes into account the static live and dead loads including temperature changes over the ranges in which it can be assumed that they do not change the material properties. The relationships presented apply also to the case of dynamic loads. Based on the related literature a historical review of the shakedown theory is made and the results of experimental investigations which justify the fact of choosing this theory as a basis for estimation of the safety of structures made of elastic perfectly plastic materials are given. The basic assumptions and theorems of this theory are presented, too. An inconsistency between classical kinematic and static formulations of shakedown has been pointed out and an approach to its elimination has been proposed. For formulating the limit conditions an algorithm which uses the analogy between the primary and dual tasks of linear programming and between the static and kinematic formulations of the shakedown theory has been proposed. The algorithm includes setting up the systems of linear equations which describe the structure shakedown, building systems of linear equations from the primary constraints and dual systems of equations, the solutions of which allow limit boundaries to be determined as functions of variables describing the structure and its load. The limit conditions obtained may be treated as the kinematic constraints which, together with corresponding statical formulations, generate the closed solutions. The linear shakedown conditions expressed through the cross-sectional forces for the bisymmetric cross-sections for the case of bending, the bending with axial force and for the bending with the axial and shear forces are presented in detail. The inexactness of the existing static theorem for bended elements with mono-symmetric cross-section is pointed out. The linearized shakedown conditions for the bending and for the bending with the axial force expressed through the cross-sectional forces are derived. The shakedown conditions appropriate for the safety assessment of elements with hybrid cross-sections are presented. Like for the shakedown case, a historical review of the development of the reliability theory based on the related literature is presented. Scarce publications about the reliability assessment from the shakedown theory point of view are taken into account. Basic measures and methods of determining them applied to the reliability theory are described. An iterative algorithm for computing to the Hasofer-Lind reliability coefficient is proposed. The fundamental reliability systems and their usage for the structure modeling are discussed in the context of safety assessment based on the shakedown theory. The algorithm introduced in this publication may be easily adopted to the assessment of structures with different cross-sections than shown above (e.g., concrete ones) and to take into account other structure states which are regarded as failure, for example, loss of stability. The application of the idea of the structure safety assessment proposed is illustrated by two examples. Some solutions of these examples, showing different elements of the algorithm considered are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.