Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  włókno celulozowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of this research was to identify optimum values of the colorfastness properties of sustainable dyes on cotton fabrics. Sustainable dyes are ecofriendly, biodegradable, economical and easily attainable from natural sources. The findings of this research established that good colourfastness properties of cellulosic fibres could be obtained using sustainable natural dyes. Experiments were carried out on 100% cotton voile fabrics of plain weave using four types of natural dyes: strawberry dye, beetroot dye, rose dye and China rose dye. Strawberry dye reacted with the cellulose of the cotton in an alkaline condition to form a stable covalent bond amid the dye and cellulose and showed outstanding colour fastness properties. The required experiments were conducted using the standard specified by ASTM and AATCC as stated in this paper. The colour strength properties, colour intensity properties, colour absorbency properties and colorfastness properties were investigated using a reflectance spectrophotometer and “Agilent Cary 630 FTIR Instrument” as stated in this paper. A sample dyeing machine – “Pad Dye Pad Steam” was used in this research to dye the cotton fabrics with sustainable natural dyes. The colorfastness properties were investigated using grey scale test results, and the colour strength and absorbency properties were tested using the spectrophotometer and FTIR instruments. The peak values of the FTIR instrument guaranteed the existence of the colourant or chromophore present in the dyestuffs, and exposed the best colourfastness properties. The findings of this research could be beneficial to personnel involved in textile industries who are in charge of dyeing cotton fabrics with natural dyes as well as controlling their colourfastness properties and colour intensity properties.
PL
Celem badań było określenie optymalnych wartości właściwości trwałości koloru barwników naturalnych na tkaninach bawełnianych. Naturalne barwniki są przyjazne dla środowiska, biodegradowalne, ekonomiczne i łatwo dostępne z naturalnych źródeł. Wyniki tych badań wykazały, że dobre właściwości trwałości koloru włókien celulozowych można uzyskać przy użyciu trwałych naturalnych barwników. Eksperymenty przeprowadzono na tkaninach woalowych w 100% bawełnianych o splocie płóciennym przy użyciu czterech rodzajów barwników naturalnych: barwnika truskawkowego, buraczkowego, różowego i chińskiego różowego. Barwnik truskawkowy przereagował z celulozą bawełny w środowisku zasadowym, tworząc stabilne wiązanie kowalencyjne między barwnikiem i celulozą i wykazał wyjątkową trwałość koloru. Wymagane eksperymenty przeprowadzono przy użyciu standardu określonego przez ASTM i AATCC. Właściwości trwałości koloru zbadano za pomocą wyników testu w skali szarości, a siłę koloru i właściwości absorpcyjne zbadano za pomocą spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR).
EN
This study is mainly focused on the intrinsic fiber parameters and their influence on the mechanical properties of the hybrid composites. Cellulosic fibers are extracted from mesocarp of Cocos nucifera fruit and outer mat of Luffa cylindrica fruit. The inherent fiber parameters such as fiber diameter, lumen diameter, cell wall thickness are observed under light microscope. Micro-fibrillar angle is found using X-ray diffraction technique. Three varieties of hybrid polymer composite samples are fabricated using Cocos nucifera and Luffa cylindrica fibers as reinforcements in the ratio 2:1, 1:1 and 1:2 respectively employing hand layup technique with their combined weight maintained as 30%. Significant response in the Load Vs Deflection curve and mechanical properties of the hybrid composites are found attributing to the difference in the respective weight proportion of the constituent fibers in the hybrid composite system. Results exemplify that the hybrid composite sample comprising Cocos nucifera and Luffa cylindrica fibers in the ratio 1:2 capitulates the maximum flexural strength and impact strength of 31.05 MPa and 14.24 kJ/m2 respectively when compared with other hybrid composites. The reason for the difference in mechanical strength of hybrid composite samples containing two different fibers is found to be related to the built-in architecture and physical characteristics of the constituent fibers. The morphology of the fractured samples are examined and reported. It is concluded that properties of hybrid composites can be tailor made depending upon the requirements either by using the Cocos nucifera fibers to impart ductility or Luffa cylindrica fibers to impart brittleness.
5
Content available remote Tynki wapienne zbrojone włóknami celulozowymi
PL
Zastosowanie różnych odpadów i produktów ubocznych można traktować jako korzystną technologię stanowiącą krok w kierunku technologii przyjaznych dla środowiska i zapewnienie zrównoważonego rozwoju przemysłu budowlanego. Stosowanie naturalnych włókien stanowi odpowiednią alternatywę zbrojenia betonu w stosunku do syntetycznych, nieodnawialnych włókien. Stosowanie takich włókien jest korzystne nie tylko z punktu widzenia ich niskich kosztów, dobrych właściwości mechanicznych i małej przewodności cieplnej, lecz także celowości ich wykorzystywania w budowlach zabytkowych. W pracy zbadano podstawowe fizyczne, cieplne i wilgotnościowe właściwości tynków wapiennych, modyfikowanych dodatkiem odpadowego drzewnego popiołu lotnego, jako dodatku pucolanowego i zbrojonych włókien celulozowych. Wyniki doświadczalne pokazują bardzo znaczny korzystny wpływ włókien celulozowych, szczególnie na mechaniczne właściwości tynków. Z tego powodu uzyskane tynki można traktować jako odpowiednie do rekonstrukcji historycznych budowli.
EN
The application of various waste/by-products can be perceived as a positive step towards the design of environmental-friendly materials and a way to ensure sustainable development in the building industry. The use of natural fibers provides a suitable reinforcement alternative to synthetic non-renewable fibers. The utilization of such materials is beneficial not only because of their low cost, good mechanical properties, and low thermal conductivity but also for their applicability in historical renders. In this paper, basic physical, mechanical, thermal, and hydric properties of lime plasters modified by waste wood fly ash as pozzolanic additives and reinforced by cellulose fibers are presented. The experimental results show a significant positive effect of incorporated cellulose fibers, on the mechanical performance in particular. Therefore, the designed plasters can be considered as suitable for renovation works on historic masonries in line with the historical context.
6
Content available remote Włókna celulozowe o właściwościach luminescencyjnych
PL
Głównym celem przedstawionej rozprawy doktorskiej było otrzymanie włókien celulozowych modyfikowanych organicznymi i nieorganicznymi związkami luminescencyjnymi do zastosowania w dokumentach i tekstyliach. Podstawowym celem badań było zbadanie wpływu rodzaju, stężenia i rozproszenia modyfikatorów w matrycy polimerowej włókna na jego mechaniczne i luminescencyjne właściwości, jak również na kolor emisji otrzymanych włókien. Włókna otrzymywane były z użyciem sucho-mokrej metody formowania z roztworów celulozy, otrzymanych poprzez bezpośrednie rozpuszczenie celulozy w N-tlenku-N-metylomorfoliny (NMMO). Modyfikatory luminescencyjne dodawane były podczas procesu przygotowania płynów przędzalniczych. Zbadano właściwości otrzymanych luminescencyjnych włókien. Widma wzbudzenia i emisji zostały wykonane na spektrofotometrze fluorescencyjnym. Charakterystyki rozmiaru cząstek modyfikatora i ich rozproszenia w matrycy włókien zostały przestudiowane z użyciem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM). Wyznaczono również właściwości mechaniczne modyfikowanych włókien, jak również zbadano wpływ testów starzeniowych na właściwości luminescencyjne i mechaniczne włókien. Biorąc pod uwagę potencjalne zastosowanie otrzymanych włókien, przygotowano w warunkach laboratoryjnych próbki papieru zawierającego włókna luminescencyjne. Zbadano właściwości zmodyfikowanego papieru oraz wykonano analizę jego mikrostruktury z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). W wyniku przeprowadzonych prac otrzymano włókna ze specjalnymi luminescencyjnymi właściwościami, gdzie związek luminescencyjny zamknięty jest w matrycy polimerowej włókien. Otrzymane włókna charakteryzują się dobrymi właściwościami mechanicznymi i luminescencyjnymi, z różnymi kolorami emisji. Testy starzeniowe wykazały, iż szacunkowa trwałość włókien wynosi nie mniej niż 10 lat oraz ich właściwości luminescencyjne zostają zachowane. Analiza SEM struktury papieru zawierającego lumine-scencyjne włókna pokazała, iż włókna są trwale wbudowane w jego strukturę i nie mają negatywnego wpływu na właściwości papieru. Dodatek włókien do papieru zapewnia możliwości zastosowania, takie jak: zabezpieczenia dokumentów i tekstyliów oraz znacznik kontroli anizotropii w procesie produkcji papieru.
EN
The main aim of the dissertation was to obtain cellulose fibers modified with luminescent organic and inorganic compounds for documents and papers application. The basic purpose of the research was to examine the influence of modifiers type, concentration and distribution in the polymer matrix of the fibers on their mechanical and luminescent properties, as well on the emission colour of obtained fibers. The fibers were formed with the use of dry-wet spinning method from cellulose solutions, obtained by direct dissolution of cellulose in N-methylomorpholine-N-oxide (NMMO). Luminescent modifiers were added during spinning dope preparation process. The properties of obtained luminescent fiberswere examined. The excitation and emission spectra were performed on fluorescence spectrophotometer. The characteristics of modifiers particles size and distribution in fibers matrix were studied using transmission electron microscopy (TEM). The mechanical properties of modified fibers were also determined, as well as the influence of aging tests on mechanical and luminescent properties of the fibers. Taking into account the potencial applications of obtained fibers, laboratory production paper samples were prepared containing luminescent fibers, in order to examine their behavior as an additive in papermaking process. The properties of modified paper were examined and pictures of microstructure of paper were carried out by scanning electron microscopy (SEM) analysis. As a result of my PhD thesis the fibers with special luminescent properties were prepared. Due to the method of modification the luminescent agent is closed in polymer matrix of the fibers. This provides modification’s durability and increase the fibers usability. Obtained fibers are characterized by good mechanical and luminescent properties, with different colours of emission. Aging tests of the fibers showed that estimated durability of the fibers is no less than 10 years and the mechanical properties of fibers worsens of about 40% whereas the luminescent properties are preserved. SEM analysis of paper containing luminescent fibers showed that the fibers are permanently build into the paper's structure and have no negative influence on it's properties. Addition of the fibers to the paper provides application possibilities like documents and textile protection, as well as marker for anisotropy control in papermaking process.
7
Content available remote Innowacyjne produkty i technologie dla drogownictwa
EN
Denim viewed knitted fabrics are softer, cheaper, and more elastic than woven denim fabrics. Clothes which are produced by these fabrics adapt the body movement easily because of their flexible structure. Since these fabrics are produced with elastomeric yarn, their stretching property is quite high. Definitely, denim viewed knitted fabrics have to withstand to pressure during stretching. This resistance is defined in accordance with the bursting resistances of the fabrics. Therefore, in this study it is aimed to find out the relation between extension and bursting strength properties of denim viewed knitted fabrics. For this purpose eighteen different denim viewed knitted fabrics were produced and their extension and bursting strength tests were evaluated. Extension tests were performed by Titan tester by loop method along both widthwise and lengthwise and bursting strength tests were performed by Truburst tester. Since the bursting resistances of the fabrics are affected by elasticity of the fabrics, the correlation of this resistance and elasticity are investigated in this paper by assessing the test results graphically and statistically.
PL
Dzianiny o wyglądzie dżinsu są delikatniejsze, tańsze i bardziej elastyczne niż tkaniny dżinsowe. Ubrania, które są produkowane z tych dzianin lepiej dostosowują się do ruchu ciała ze względu na ich podatna strukturę. Ponieważ te dzianiny produkowane są z udziałem przędz elastomerowych ich właściwości rozciągowe są znaczne. Dzianiny o wyglądzie dżinsu muszą wytrzymać odpowiednie ciśnienie podczas rozciągania. Opór ten jest definiowany w zależności od oporności na rozrywanie dlatego w przeprowadzanych badaniach należało znaleźć zależność pomiędzy wydłużeniem i wydłużeniem zrywającym. Dla badań wyprodukowano 18 różnych dzianin o wyglądzie dżinsu. Wyniki badań przedstawiono graficznie i oceniono statystycznie.
PL
W artykule określono wpływ włókien celulozowych na właściwości klejów do płytek, takich jak obniżony spływ, wydłużony czas otwarty, wysoka elastyczność czy zdolność do szybkiego wiązania i twardnienia. Wyniki badań spływu wykazały, że dodatek włókien celulozowych wydatnie zmniejsza tendencje zaprawy do spływania. Ocena właściwości roboczych zaprawy wykazała łatwiejsze mieszanie z wodą i szybszą homogenizację próbek z dodatkiem włókien celulozowych. Stwierdzono również wyraźnie łatwiejsze nakładanie na podłoże i rozprowadzanie zapraw w porównaniu do zaprawy bazowej.
EN
In the paper the influence of cellulose fibers on the properties of adhesives for tiles, such as reduced slip, extended open time, high flexibility and the ability to rapidly setting and hardening. The cellulose fibers decreases slip mortar. Mortar cellulose fiber easily miscible with water. The addition of fiber allowed to reduce the stickiness of the tools.
EN
The paper presents the influence of mineral additives on the autoclaved aerated concrete (AAC) properties. The technology of production AAC in Poland and in the world were shown. Mineral supplements which were widely discussed include: microspheres, fly ashes, fluid ashes, cellulose fibers. Each of these additives affect the properties of autoclaved aerated concrete.
PL
Papier stanowi obecnie jeden z najpowszechniej stosowanych wytworów na świecie. Znajduje on zastosowanie, jako materiał do pisania, do wytwarzania opakowań oraz do celów sanitarno-higienicznych. Odnawialność bazy surowcowej, możliwość odzyskiwania i wielokrotnego wykorzystania włókien do produkcji papieru, a także ich biorozkładalność powodują, że papier znalazł trwałe miejsce wśród wyrobów przemysłowych stosowanych w rozwiniętych społeczeństwach i będzie również masowym i ekologicznym tworzywem w XXI wieku. W ciągu XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku zużycie wytworów papierowych ciągle zwiększało się, osiągając poziom 394 min ton w roku 2010, w Polsce 4,072 min ton. W przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi to ok. 107 kg na rok. Jednym z podstawowych procesów wpływających zarówno na jakość wytworów papierowych, jak i koszty ich wytwarzania jest proces mielenia papierniczych mas włóknistych. Jednostkowe zużycie energii w procesie mielenia mas włóknistych wynosi 200÷500 kWh/t, co stanowi 30÷50% ogólnego zużycia energii elektrycznej papierni. Przyczyną tego stanu jest niezmiernie niska sprawność energetyczna procesu mielenia oceniana przez różnych badaczy na poziomie od ułamka do kilku procent. Istniejący stan wynika m.in. z faktu, że pomimo ogromnych nakładów na badania naukowe zasada tego procesu nie uległa zmianie od XVII wieku. O impasie w zakresie badań dotyczących mielenia papierniczych mas włóknistych świadczy fakt, że od lat 70. XX wieku brak jest doniesień literaturowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju wiedzy o mechanizmie procesu mielenia. Opracowane dotychczas teorie procesu mielenia pochodzące z połowy XX wieku, opisują ten proces w sposób fragmentaryczny i jakościowy. Przedmiotem niniejszej pracy są badania dotyczące mechanizmu i przebiegu fibrylacji włókien - jednego z podstawowych efektów mielenia. Bezpośrednim zaś celem tych badań jest matematyczne opisanie kinetyki fibrylacji włókien oraz sprecyzowanie wpływu podstawowych czynników technologicznych na jej przebieg. Przedstawiony w niniejszej pracy przegląd literatury dotyczącej mechanizmu i przebiegu procesu mielenia papierniczych mas włóknistych wskazuje na ogromną złożoność tego procesu, a w szczególności na trudności z matematycznym opisem przebiegu tego procesu. Opierając się na zebranej wiedzy, a szczególnie na wynikach badań i koncepcjach wypracowanych w Politechnice Łódzkiej, podjęto w niniejszej pracy działania zmierzające do opracowania matematycznego modelu przebiegu fibrylacji wewnętrznej włókien - najważniejszego podstawowego efektu mielenia. Według opracowanej hipotezy w trakcie każdego przepływu masy włóknistej przez strefę mielenia określona ilość włókien niemielonych o wskaźniku WRV0 zostaje zmielona do wartości WRV granicznego (WRVlim). W każdym kolejnym przepływie, pomimo, że ilość obrabianej masy w strefie mielenia jest stała, lecz włókna, które osiągnęły w poprzednich cyklach przepływu WRVlim nie ulegają już obróbce. Według tej hipotezy równanie określające zmianę WRV włókien w funkcji czasu ma postać: WRVt=WRVlim-(WRVlim-WRV0)•(1-α) t W równaniu tym wskaźnik α określa stosunek masowy włókien poddanych obróbce do ogólnego strumienia masowego włókien. Wskaźnik WRVlim charakteryzuje zaś intensywność procesu mielenia w danym urządzeniu mielącym. Powyższe równanie zweryfikowano w warunkach laboratoryjnych. Wykonano mielenia masy siarczanowej niebielonej sosnowej w różnych urządzeniach mielących (w młynkach PFI, Jokro oraz holenderze Valleya). Ponadto mielono różne masy włókniste (siarczanowa bielona sosnowa, siarczanowa bielona brzozowa, siarczanowa bielona eukaliptusowa, makulaturowa) w holendrze Valleya. Uzyskane wyniki w pełni potwierdziły słuszność przyjętej hipotezy badań. W celu dodatkowego uogólnienia uzyskanych wyników badań, opracowane równanie zweryfikowano, wykorzystując wyniki innych badaczy analizujących mechanizm i kinetykę procesu mielenia uzyskane w skali półtechnicznej. Badania te potwierdziły poprawność przyjętej hipotezy badań. Pozytywne zweryfikowanie przedstawionego hipotetycznego modelu przebiegu procesu mielenia stanowi istotny wkład w rozwój wiedzy o mechanizmie procesu mielenia i impuls do usprawnienia i optymalizacji tego procesu. Można więc wnioskować, że ogólna postać opracowanego równania może być wykorzystana do kompleksowego opisu przebiegu podstawowych efektów procesu mielenia mas włóknistych. Badania te stanowią podstawę do usprawnienia lub optymalizacji procesu mielenia, a w szczególności zmniejszenie energochłonności tego procesu.
EN
Currently, paper is one of the most commonly used products in the world. It is used as writing, packaging material and for hygienic purposes. Paper has already established a significant position among other industrial materials due to renewability of raw material, possibility of recovery, multiple usages of fibers for production process and biodegradability. It is presently used in developed societies and will be also a mass and ecological material of the XXI century. Paper consumption during the XX century and in the first decade of the XXI century was constantly increasing; reaching level of 394 million metric tons in 2010, in Poland it is 4,072 million metric tons. Consumption of paper per head is 107 kg. Refining is one of the basic specific operations that hasboth great influence on quality of paper products and costs of production process. Specific energy consumption for refining of pulp is approximately 200÷500 kWh/t, that is 30÷50% of general consumption of electrical energy in a paper mill. The reason for such state of affairs is extremely low energy efficiency of refining process. It is estimated by various researchers to be in the range from fraction to few pro cents. Despite vast investments in scientific research, the principle of this process has not changed significantly since XVII century. There is impasse in the field of pulp refining and there is no new fundamental information in scientific literature concerning progress in refining since 70’s of the XX century. All refining theories were elaborated in the 50’s of XX century and described this process only in partial and qualitative way. The topic of the paper is research of mechanism and kinetics of fiber fibrillation - one of the basic refining effects. The direct goal of the work is a mathematical description of fibers fibrillation kinetics and precise estimation of influence of operational conditions. The work contains review of scientific literature concerning mechanism and kinetics of pulp refining process and shows how complex and difficult for mathematical description this process is. Based on the gathered information and especially results and conceptions prepared at the Technical University of Lodz, the work presents actions leading to elaboration of mathematical model of internal fibrillation - the most important refining basic effect. According to the scientific hypothesis presented in the work, during every flow of pulp through refining zone, a specific number of unrefined fibers, that has WRV parameter equal to WRV0, are refined to the maximal value of WRV parameter (WRVlim). In every following cycle the number of fibers going through refining zone is the same, however the fibers that had already reached value WRVlim, cannot be further refined. Based on the hypothesis, equation describing change of fibers WRV as a function of time can be presented by equation: WRVt=WRVlim-(WRVlim-WRV0)•(1-α) t In this equation parameter α describes mass ratio of refined fiber to total mass stream of fibers. Parameter WRVlim characterizes intensity of process in given refiner. The above equation was initially verified for laboratory conditions. Unbleached pine sulfate pulp was refined in different laboratory-scale refiners (Jokro mill, PFI mill, and Valley beater). Furthermore, a series of various pulps (bleached birch sulphate pulp, bleached eucalyptus sulphate pulp, bleached pine sulphate pulp, recovered OCC pulp) were refined in Valley beater. Obtained results fully confirmed Tightness of the assumed scientific hypothesis. In order to further generalize obtained results, the elaborated equation was verified also for results presented by other researchers. They performed experiments in semi-technical scale. In this case, Tightness of the assumed scientific hypothesis was also confirmed. Successful verification of presented hypothetical model of refining process is a significant contribution to development of knowledge in the field of refining mechanism and is an impulse to improve and further optimize refining process. It may be assumed, that general formula of the obtained equation may be used for complex description of kinetics of basic refining effects for pulp. The research performed in the work may be a base for optimization of refining process, with the particular consideration of reduction of energy consumption for refining.
12
Content available remote Metody wytwarzania wybranych włókien polimerowych
PL
Przedstawiono przegląd literatury dotyczący wybranych technologii formowania włókien polimerowych. Metodę produkcji włókien polimerowych opisano na przykładzie niepalnych włókien poliakrylonitrylowych, włókien aramidowych o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz włókien polietylenowych PE-UHMW. Artykuł uzupełniono krótkim opisem technologii produkcji włókien celulozowych.
EN
A review of selected the literature on the molding of polymer fibers. Polymer fiber production method described in the example of non-polyacrylonitrile fibers, aramid fibers of extremely high tensile strength and fiber PE-UHMW polyethylene. Article complemented by a brief description of cellulose fiber production technology.
EN
Development of the new technologies for manufacturing of artificial fibers from regenerated cellulose made these fibers an interesting object for physicochemical studies. In this work sorption of selected reactive and direct dyes by cellulose carbamate and lyocell fibers were examined. It was established that the dyeability of these fibers is versatile and depends on the type of the fiber, the dyestuff (direct, reactive) and individual properties of a given dye.
15
Content available remote Składniki zapraw klejowych do płytek. Część IV. Włókna celulozowe
PL
Tematem czwartej części cyklu poświęconego zaprawom klejowym przeznaczonym do przyklejania płytek [1, 2, 3] są włókna celulozowe. Opisano w niej właściwości włókien celulozowych i podano ich zastosowanie. Przedstawiono wyniki badań dokumentujących wpływ dodatku włókien celulozowych na właściwości zapraw klejowych do płytek.
EN
The research work made by Institute of Natural Fibres. Department in Żyrardów aimed at using Tencel standard and Tencel A 100 fibres as well as their blends with flax for clothing fabrics. The fabrics produced under this project were exposed to washing, bleaching, dyeing with reactive dyestuffs and drying in full width using linen machine park. Dark colours were made using an exhaustion method on jigger dyeing machine and middle intensity colours were obtained in a cold pad-batch dyeing method. The fabrics were analysed in an organoleptic and an instrumental ways. Laboratory researches of chosen exploit parameters of the fabrics revealed similarities and differences of compared Tencel fibres' properties.
18
Content available remote Various absorption properties of papers produced from pine and birch pulps
EN
The objective of this work was to investigate absorption properties with regard to the type of base paper. Papers of different hardwood to softwood fiber ratio were prepared and coated with K bars of a different wounded wire diameter, which assures various coatings thickness. Coated papers were dried under infrared heaters and stored in constant temperature and constant humidity room. Based on curves obtained during water penetration dynamics investigation, the absorption properties were determined. Cobb index was also measured. The lowest water absorption was found for the coatings applied on papers prepared from the softwood pulp. The increased content of hardwood fibers in the pulp was identified with the increase in the absorption properties. Moreover, it was found that - regardless of the basestock type - the increased coating thickness resulted in lower water absorption as well as in the decreased absorption rate. Cobb60 index measurements confirm the results obtained from the analysis of the penetration curves. Differences in absorption properties were attributed to various characteristics in the softwood and hardwood fibers.
PL
Praca dotyczy badań wpływu rodzaju diaminy podwajającej cząsteczką barwnika szeregu dwu- i czterofunkcyjnych czerwieni reaktywnych, pochodnych kwasu 1-amino-8-hydroksynaftaleno-3,6-disulfonowego (kwas H), na ich właściwości fizyko-chemiczne oraz aplikacyjno-użytkowe.
EN
Dissertation concerns researches on influences of diamine doubled the dye molecule of several di- and tetrafunctional reactive red dyes based on 1-amine-8-hydroxynephthalene-3,6-disulphonic acid (H acid) on their physic-chemistry and application characteristic. The investigations showed that substantivity of the dyes resulted from structure of whole dye molecule has significant influences on the degree of dye exhaustion and the fixation yield. The presence in the dye molecule four reactive groups increases the fixation ratio. The presence of the reactive groups differed from reactivity widens range of optimal temperatures and pH of the dyebath.
EN
There have analysed and presented methods of determining the bast fibres content in bicomponent cellulose blends yarns. In research work there have studied research procedure of determining the cotton and bast fibres in silver and blended yarn: bast fibres/cotton.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.