Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plaster
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Uszkodzenia warstwy elewacyjnej w systemie ETICS
2
Content available remote Tynki stosowane na zawilgoconych przegrodach – tynki renowacyjne
PL
W artykule omówiono specyfikę tynków renowacyjnych. Porównano zasady działania tynków tradycyjnych i renowacyjnych, a także przedstawiono wymagania dotyczące renowacyjnych zapraw tynkarskich.
EN
This paper describes the features of renovation plasters. It compares the principles of use of regular and renovation plasters and presents the requirements for renovation plaster mortars.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań zaczynów i zapraw cementowych modyfikowanych wapnem i eterem celulozy. Badania zaczynów obejmowały wyznaczenie właściwości reologicznych: granicy płynięcia i lepkości plastycznej. Dla zapraw określono gęstość objętościową, zawartość powietrza, skurcz, współczynnik retencji wody, zbadano ich proces wiązania i twardnienia przy użyciu metody ultradźwiękowej, uzupełniony o badanie wytrzymałości na ściskanie. Wyniki badań potwierdziły korzystny wpływ wapna hydratyzowanego i dodatku eteru celulozy na właściwości świeżej zaprawy tynkarskiej. Dodatek eteru celulozy powodował zwiększenie współczynnika retencji wody o co najmniej 10%, w porównaniu z zaprawami bez eteru. Wpływ eteru celulozy na retencję wody w zaprawie był większy niż wpływ wapna hydratyzowanego. Zarówno eter celulozy oraz wapno hydratyzowane powoduje wydłużenie wiązania i twardnienia, wpływa na zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, przy jednoczesnym zmniejszeniu odkształceń skurczowych.
EN
The article presents the results of the investigation of pastes and cement mortars, modified with lime and cellulose ether. Rheological measurements of pastes included yield stress and plastic viscosity. For mortars, bulk density, air content, shrinkage and water retention were determined. The setting and hardening process was investigated by the ultrasonic method, with the compressive strength measurments. The test results confirmed the beneficial effect of hydrated lime and cellulose ether addition on the properties of fresh plaster. The addition of cellulose ether increased the water retention coefficient by at least 10%, compared to mortars without cellulose ether. The effect of cellulose ether on water retention in the mortar was more significant than that of hydrated lime. Both cellulose ether and/or hydrated lime causes setting retardation as well as decrease of the hardening rate. Compressive strength is decreased while shrinkage deformation is reduced.
PL
Prefabrykacja budownictwa mieszkalnego w Polsce stanowiła bardzo ważny etap rozwoju budownictwa mieszkalnego w ubiegłym wieku. Z racji zastosowania technologii prefabrykacji uprzemysłowionej została nazwana „wielką płytą”. Pomimo upływu czasu i wygaśnięcia okresu przewidywanej trwałości budynków wielkopłytowych (50 lat) obiekty w dużej większości są w dobrym lub bardzo dobrym stanie technicznym. Niewątpliwie zasługą tego stanu jest odpowiedni nadzór techniczny i zabiegi modernizacyjne i rewitalizacyjne. Zasadniczo na taki stan rzeczy miała wpływ termomodernizacja, która zapewniła większe oszczędności energii cieplnej w budynkach, jak i samo wykończenie powierzchni elewacji – nowe powłoki i często ciekawa kolorystyka.
EN
Prefabrication of residential construction industry in Poland constituted a very important stage in development of residential construction industry in the last century. Due to the use of technology of industrialized prefabrication, it has been called „large panel”. Despite the passage of time and the expiry of the period of expected durability of large panel buildings (50 years), the facilities in the vast majority are in good or very good technical condition. Undoubtedly, the merit of this condition has been appropriate technical supervision as well as modernization and revitalization practices. Basically, this state of affairs was influenced by thermo-modernization, which provided greater savings of thermal energy in buildings together with the finish of elevation surfaces, which were given a new coating and often interesting colours.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań konserwatorskich zawierających analizę materiałów, technik oraz technologii, przy użyciu których wykonano mury historycznego opactwa Cystersów w Lądzie. Badania wykonano w lipcu 2019 roku. Obejmowały zewnętrzną elewację budynku klauzury. Bezpośrednią motywacją badań były konieczne do przeprowadzenia prace remontowe. Przedstawione zostały wyniki badań stopnia zawilgocenia oraz zasolenia murów. Uzyskane wyniki badań są podstawą do doboru technologii oraz materiałów naprawczych (tynków, zapraw, powłok malarskich). Za kryterium doboru materiału naprawczego przyjęto kompatybilność z materiałem konstrukcji naprawianej, aktywność naprawy oraz trwałość naprawy w czasie. Na przykładzie prac remontowych klauzury będącej częścią opactwa cysterskiego omówiono wybrane zagadnienia, dotyczące diagnostyki, projektowania i naprawy zabytkowej elewacji.
6
EN
The development of innovative materials aiming to achieve energy savings is a main focus in the building technology sector. In this regard, aerogel-enhanced products are often indicated as promising materials for achieving high thermal resistance in the building envelope. This paper aims to review the current state of the art of the aerogel-enhanced opaque systems. Cement-based products are reviewed as well as aerogel-enhanced renders and plasters. The focuses moves also on aerogel-enhanced blankets, which are among the most promising superinsulating systems. Comparative thermal characterization tests of several aerogel-enhanced blankets confirm their superior performance with a thermal conductivity as low as 0.010 W/(mK). Finally, future research challenges for making aerogel-enhanced products more common in buildings are presented.
PL
Jednym z głównych celów obecnie opracowanych innowacyjnych materiałów jest uzyskanie oszczędności energii. W związku z tym, produkty wzbogacone aerożelem są wskazywane jako obiecujące materiały, pozwalające na osiągnięcie dużego oporu termicznego zewnętrznych przegród budynków. W artykule dokonano przeglądu obecnie stosowanych systemów izolacyjnych przegród nieprzezroczystych wzbogaconych aerożelem. Zaprezentowano przegląd materiałów na bazie cementu, a także ulepszone przy użyciu aerożelu materiały wykończeniowe. Skupiono się też na ulepszonych przy użyciu aerożelu matach izolacyjnych, które należą do najbardziej obiecujących systemów superizolacji. Porównawcze badania charakterystyki termicznej kilku mat wzbogaconych aerożelem potwierdzają ich doskonałe właściwości i przewodność cieplną wynoszącą ok. 0,010 W/(mK). Na zakończenie zaprezentowano wyzwania badawcze związane z upowszechnieniem w budownictwie produktów wzbogaconych aerożelem.
PL
W budynku nieczynnej już kopalni wykonano kompleksowe modernizacyjne prace budowlane. Po wbudowaniu nowych materiałów elewacyjnych i wykonaniu tynków wewnętrznych pojawiły się problemy z wykwitami solnymi. W celu rozpoznania przyczyn wysoleń pobrano próbki cegły i zapraw i poddano je badaniom fizycznym, chemicznym a także wykonano analizy rentgenograficzne (XRD). Zaprawy murarskie okazały się mniej porowate i szczelniejsze w porównaniu z cegłami. Analizy chemiczne wykazały powstawanie siarczanów i węglanów mających swoje główne źródło w nowych zaprawach spajających wbudowane cegły. W celu sprawdzenia skuteczności zabiegów ochronnych dla tynków zwrócono uwagę na ich właściwości kapilarne na tle wybranych materiałów referencyjnych. Badania wykazały ich odporność mimo znacznych różnic w strukturze w stosunku do typowego makroporowatego tynku renowacyjnego.
EN
Complex modernization of building works were carried out in industrial building of unemployed coal mine. Some problems with salt efflorescsnces took place after putting new elevation materials and internal wall plasters. In order to find the reasons of the efflorescences, samples of bricks and mortars were taken and subjected to physical and chemical examinations. Additionally X-ray diffraction analyses were made. Masonry mortars appeared to be less porous and tighter in comparison to bricks. Chemical analyses proved the formation of sulphates and carbonates, having their main source in new mortars sticking new bricks built into. In order to control the efficiency of protective operations of plasters attention were focused into capillary properties among of selected reference materials. The tests proved their resistance in spite of substantial differences in theirs structure in comparison to typical large porous renovation plasters.
9
Content available remote Wpływ tynków na trwałość przegród budowlanych
PL
Wykończenie zewnętrzne elewacji obiektów, do których nadal zaliczają się tynki, kojarzone jest głównie z ich atrakcyjnym wyglądem. Ubytek lub utrata takich wypraw nie tylko niekorzystnie wpłynie na ich postrzeganie, lecz także może doprowadzić do niekorzystnych zmian w przebiegu procesów fizykalnych we wnętrzu przegród. Problem złego stanu technicznego tynków jest zbyt często lekceważony i utożsamiany głównie z pogorszeniem estetyki elewacji, chociaż ich zła jakość lub ubytki mogą zadecydować o trwałości całych obiektów budowlanych.
EN
The external finish of building facades, which part of are plasters, are mainly associated with their attractive appearance. Any loss of such finish may not only worse the appearance of any building or building object, but may also cause adverse changes in physical processes inside of these layers. The problem of external plasters’ bad condition is very often disregarded and associated only with the aesthetics of the facade. In this article, the author tries to pay attention to the fact, that very often the low quality of external plasters may have influence on technical condition of entire building object.
10
Content available remote Uszkodzenia zarysowanych tynków tradycyjnych i sposoby ich naprawy
PL
W artykule omówiono klasyfikację rys i powody ich powstawania. Wskazano czynności diagnostyczne związane z ustaleniem przyczyn powstania rys i opracowania technologii naprawy. Wymieniono sposoby naprawy pojedynczych rys i tynku, technologie oraz konieczne materiały.
EN
The article presents the classification of cracking and the causes of their occurrence. Diagnostic functions are presented to determine the causes of cracking and develop a repair technology. Methods of repairing single cracks and the plastering as a whole are presented along with the technologies and necessary materials.
PL
W drugiej części artykułu omówiono uszkodzenia wywołane błędami na etapie wznoszenia oraz podczas eksploatacji obiektu. Opisano też wpływy wywołane obciążeniami wyjątkowymi, których wystąpienia nie sposób przewidzieć podczas projektowania, wznoszenia i eksploatacji obiektu. Przedstawiono również uszkodzenia wypraw tynkarskich.
EN
The second part of the paper discusses the types of damage caused by poor performance and bad implementation and use. There is also a description of the impact of extraordinary loads which cannot be foreseen at the time of designing, erecting and using the structure. There is also a presentation of types of damage to plaster coatings.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań tynków opartych na ¬spoiwie akrylowym, silikatowym i silikonowym o uziarnieniu 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 mm oraz tynku mozaikowego. Na podstawie uzyskanych wyników badań określono wpływ rodzaju spoiwa organicznego oraz uziarnienia zastosowanego kruszywa na takie parametry, jak przyczepność do podłoża, przenikanie pary wodnej oraz przepuszczalność pary wodnej.
EN
The article presents the test results of plasters based on acrylic, silicate and silicone binder with different grain size distribution of aggregates: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 mm, and of mosaic plaster. Based on the results achieved, the impact of different types of organic binders and particle size distribution of aggregates on the properties of plasters was determined, in terms of adhesive strength, water-vapour transmission and vapour barrier.
13
Content available remote Specyfika tynków ciepłochronnych
PL
W artykule omówiono właściwości i przeznaczenie tynków ciepłochronnych. Przedstawiono parametry przykładowej ściany otynkowanej tynkiem ciepłochronnym. Wytłumaczono mechanizmy zjawisk wilgotnościowych zachodzących w przegrodach. Zwrócono również uwagę na problemy i nieścisłości związane z nazewnictwem tynków stosowanym przez producentów.
EN
The article discusses the properties and use of thermally insulating plasters. There is a presentation of data for an example wall finished with thermally insulating plaster. Further, the mechanisms of moisture-related phenomena occurring in the building envelope are explained. In addition, certain problems and inconsistencies related to naming (identification) of plasters by manufacturers are pointed out.
14
PL
W artykule omówiono rodzaje tynków oraz stawiane im wymogi. Pokazano wybrane skutki oddziaływania wody na elewacje. Zasygnalizowano, czym warto kierować się podczas doboru takich systemów. Wymieniono także najważniejsze parametry wybranych tynków stosowanych do renowacji i ochrony zabytków.
EN
The article gives a discussion of types of plasters with the criteria applicable to them. Selected water effects on facades are presented as well. An indication is given of the criteria that should be followed while choosing these systems. In addition, key cha-racteristics of selected plasters used for historical assets renovation and protection are enumerated.
15
Content available remote Nowoczesne wyprawy tynkarskie w systemach ETICS
PL
W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN
The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
16
Content available Wrocławska minigaleria murali
PL
Artykuł opisuje zjawisko występowania wielkoformatowego malarstwa ściennego (murali) w przestrzeni miejskiej oraz wyjaśnia związany z tym zjawiskiem termin „plaster” i jego rolę w modyfikowaniu otoczenia. Badanie przeprowadzono na przykładzie jednej z arterii miejskich Wrocławia – ul. S. Wyszyńskiego, na której w niewielkiej odległości występuje pięć murali. Szczegółowa analiza kompozycyjno-plastyczna, a także funkcjonalno-przestrzenna określa ich znaczenie w kontekście miejsca i pokazuje ich wpływ na przestrzeń, w której istnieją. Ukazane cechy oraz zależności między nimi występujące pozwalają również zobrazować i wytłumaczyć fakt istnienia plenerowej galerii, którą tworzą.
EN
The article describes the phenomenon of the presence of largeformat wallpainting (murals) in urban space and associated with this phenomenon, the term “plaster” (wall patch) and its role in the changing environment. The study was conducted on the example of one of the city arteries of Wrocław – Wyszyńskiego Street, in which, at a small distance, there are five murals. A detailed analysis of the forming composition as well as the functional-spatial one determines their importance in the context of place and shows their impact on the space in which they exist. The shown characteristics and dependencies occurring between them also allow us to illustrate and explain the fact of existence of an outdoor gallery which they form.
PL
Artykuł, należący do nowego cyklu tekstów "Porady praktyczne", zawiera przydatne informacje na temat montażu instalacji elektrycznych, stosowanych w tym celu materiałów i sposobów jej wykonywania.
EN
The article belongs to the new cycle of texts "Practical advice" includes useful information on how the wiring system is installed, what materials and methods are used.
PL
Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gips syntetyczny. Składniki opracowanej mieszanki badano w celu określenia podstawowych właściwości technicznych i użytkowych. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach.
EN
Research was carried out on the technological properties of plaster mixtures developed at the Foundry Research Institute. Developed were mixtures of ceramic compounds in which the basic material was synthetic plaster. The components of the developed compound were examined in order to determine basic technical and commercial properties. The test results are presented in the figures.
EN
Plaster plays an important role in the building industry. Besides an aesthetic function it provides the protection of external walls from weather conditions. In the paper thermo insulating Thermopor plaster was described. Its chemical and physical properties and manner of using were defined. The impact on the environment with the use of LCA technique was examined. Thermopor plaster can fulfil a thermo insulating function. The economic and ecological analysis of applying this plaster in the thermo insulation of the external walls of the building was conducted. The use of Thermopor plaster on external walls brings ecological benefits. The reimbursement of ecological cost related to the use of this plaster appears already after 2 to 5 years, depending on the source of heat used, which results from the decrease of thermal energy consumption for heating the building. For economic reasons, the partial reimbursement of cost is obtained as a result of the reduction of heating cost. Although Thermopor plaster has thermo insulating properties similar to typical insulating materials, such as polystyrene or mineral wool, the economic cost of using the plaster for thermo insulation becomes several times higher.
20
Content available Współczesne powłoki tynkarskie
PL
Artykuł porusza problematykę związaną z powłokami tynkarskimi. Podjęto w nim próbę techniczno-kosztowego porównania dwóch, najczęściej stosowanych dzisiaj, rodzajów tynków: cementowo-wapiennego oraz gipsowego. Te dwa wybrane tynki poddano ocenie kosztowej, porównując materiały dostępne na polskim rynku. Do kalkulacji przyjęto powierzchnię robót równą 100 m2. Prezentowane zagadnienia zostały przedstawione z uwagi na znikomą ilość publikacji, które opisywałyby podjętą tematykę.
EN
This article addresses issues relating to plaster coatings. It makes a comparison, in technical and cost terms, of the two types of plaster most commonly used today: cement-lime plaster and gypsum plaster. These two selected types are evaluated on the basis of cost, comparing the materials available on the Polish market. The calculations assume a working surface area of 100 m2. These issues are presented here in view of the limited number of publications available on this subject.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.