Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 72

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatek mineralny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
The physical and chemical properties of cements with slag originated from the storage yards of different age, added as a supplementary cementing material are highlighted. The materials after 20-year storage, the crushed slag after approximately 2-year storage and the new slag from the ongoing production were compared. The materials supplied by the same metallurgical plant were characterized. The blended cements were produced by Portland cement clinker grinding with gypsum and slags added as 5 to 50% of binder mass. The standard properties of cements were examined, as well as some experiments related to the kinetics of hydration and hydration products were carried out. The addition of granulated blast furnace slag (GBFS) stored for a long time, as a component of cement, affects the properties of material in such a way that the early compressive strength is not specially altered but at longer maturing the strength decreases generally with the storage time and percentage of additive. This is related to the reduction of the vitreous component, as well as to the presence of weathered material of altered activity. At the additive content up to 50% the binder complying with the requirements of the European standards for CEM III/A or CEM II/(A,B)-S common cements can be produced. The cements with the old slag meet the requirements of EN 197-1 relating at least to the class 32,5. The role of calcium carbonate, being the product resulting from the slag weathering process, acting as a grindability and setting/hardening modifying agent, should be underlined.
PL
Praca dotyczy właściwości cementów zawierających granulowane żużle wielkopiecowe o różnym czasie składowania, z jednego źródła (huty żelaza). Porównano właściwości materiału z żużlem pochodzącym sprzed 20 lat, żużlem składowanym około 2 lat i żużlem z bieżącej produkcji. Cementy wyprodukowano poprzez przemiał klinkieru cementu portlandzkiego z gipsem; udział żużla stanowił od 5% do 50% masy spoiwa. Otrzymane cementy poddano badaniom standardowym; przeprowadzono również ocenę kinetyki i produktów hydratacji. Ustalono w pierwszej kolejności, że wprowadzenie żużla składowanego przez długi czas w charakterze składnika cementów powszechnego użytku wpływa na właściwości cementów w taki sposób, że wytrzymałości wczesne nie ulegają znaczącym zmianom, natomiast wytrzymałość po 28 dniach twardnienia zmniejsza się. Zredukowanie wytrzymałości jest wyraźniejsze w przypadku żużla o długim czasie składowania i przy większym jego udziale. Jest to powiązane ze zmniejszeniem zawartości fazy szklistej w żużlu i obniżeniem aktywności w następstwie procesów wietrzenia. Jednakże i tak przy odpowiednich udziałach żużla w granicy do 50% jest możliwe otrzymanie cementów powszechnego użytku typu CEM III/A lub CEM II/(A,B)-S spełniających wymagania normy EN 197-1 klasy przynajmniej 32,5. Należy podkreślić, że rolę modyfikującą pozytywnie właściwości cementów takie, jak mielność oraz generalnie proces wiązania i twardnienia wydaje się pełnić węglan wapnia tworzący się jako produkt wietrzenia żużli.
EN
Chalcedony dust can be used as a mineral additive in cements and concretes. This material can act as a pozzolan and prevent the expansion caused by the alkali-silica reaction. The paper presents the examination of cement mortars with reactive opal aggregate and various quantities of chalcedony dust conducted using a long-term method as set out in the ASTM C227. A petrographic analysis as well as tests of potential reactivity of opal aggregate were carried out by chemical method as specified in the ASTM C289. The microstructure of cement mortars with chalcedony dust and opal was also examined. The tests showed a positive effect of the chalcedony dust additive on the reduction of the expansion caused by the alkali-silica reaction compared to the mortars without the additive. The addition of 20% of chalcedony dust to cement mortars lowers the expansion to a safe level that does not exceed 0.1% after 360 days (as set out in the ASTM C227).
PL
Mączka chalcedonitowa może być wykorzystywana jako dodatek mineralny do cementów oraz betonów. Surowiec ten może działać jak pucolana i zapobiegać ekspansji wywołanej reakcją alkalia-krzemionka. W referacie przedstawiono badania zapraw cementowych z reaktywnym kruszywem opalowym oraz różną ilością dodatku mączki chalcedonitowej metodą długoterminową wg ASTM C227. Wykonano analizę petrograficzną oraz badania potencjalnej reaktywności kruszywa opalowego metodą chemiczną zawartą w normie ASTM C289. Przeprowadzono również badania mikrostruktury zapraw cementowych z mączką chalcedonitową i opalem. Badania wykazały pozytywny wpływ dodatku mączki chalcedonitowej na ograniczenie ekspansji wywołanej reakcją alkalia-krzemionka w stosunku do zapraw bez tego dodatku. Dodatek mączki chalcedonitowej do zapraw cementowych w ilości 20% obniża ekspansję do bezpiecznego poziomu, nieprzekraczającego po 360 dniach 0,1% (według normy ASTM C227).
PL
Praca dotyczy badania statycznie wyznaczonej zależności moment zginający – ugięcie dla belek o wymiarach 1800 mm x 100mm x 200 mm, wykonanych z betonu o wytrzymałości 30 MPa, 50 MPa i 70 MPa zawierającego popiół lotny, pył krzemionkowy oraz szlam wapienny jak również dla betonu wzorcowego, bez dodatków mineralnych. Uzyskane wyniki pokazują znaczny wzrost maksymalnego momentu zginającego betonu z dodatkami w porównaniu z betonem wzorcowym. Zastąpienie części cementu w betonie dodatkami mineralnymi powoduje zwiększenie wartości naprężenia maksymalnego i odkształcenia przy naprężeniu maksymalnym w betonach z dodatkami, w porównaniu z betonami wzorcowymi. Ten korzystny wpływ wynika z równoczesnego zastosowania wybranych dodatków mineralnych. Zwiększenie wytrzymałości betonu powoduje zwiększenie odkształceń betonu oraz zmniejszenie odkształceń w stali w belkach z żelbetu. Większe ugięcie belek z betonu z dodatkami w porównaniu z belkami z betonu wzorcowego wskazuje na korzystny wpływ zastosowanych dodatków mineralnych.
EN
Present investigation is focused on statically determinate moment - curvature relationship for bended quaternary reinforced cement concrete beams of size 1800 mm x 100 mm x 200 mm for different grades namely 30 MPa, 50 MPa and 70 MPa containing fly ash, silica fume and lime sludge in different proportions and compared to control mix beams. Results showed, that there was a significant increase in the moment carrying capacity of ternary blended cement concrete compared to that of control mix. Addition of mineral additives have resulted in enhancement of peak stress and strain at peak stress in quaternary blended concrete specimens compared to control mix, due to the presence of overall combination effect of mineral additives. Increase in compressive strength of the concrete resulted in increased strain in concrete and decrease in strain of steel in reinforced concrete beams. The corresponding curvature of blended concrete reinforced beams has shown superior performance, indicating the positive effect of mineral additives.
EN
The influence of replacement 30% of cement by mineral admixtures (fly ashes or granulated blast furnace slag) on the RPC strength was presented. The tests were accomplished after 28 days of curing. The analysis of the results has shown that the concrete RPC 3, containing 30% of granulated blast furnace slag, achieved the highest compressive strength. The addition of steel fibres increases bending strength of RPC.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu warunków dojrzewania zapraw cementowych z dodatkiem rozdrobnionego zaczynu cementowego, który uzyskano ze stwardniałych zaczynów cementowych poddanych obróbce termiczno-mechanicznej wg procedury w P. 417362. Wykonano 3 rodzaje serii badawczych i próbkę kontrolną. Część próbek dojrzewała przez 28 dni w wodzie, a część – po 2 dniach dojrzewania w wodzie została poddana procesowi autoklawizacji przez 7,5 h. Określono wytrzymałość na ściskanie i zginanie badanych próbek. Uzyskane wyniki badań wskazują na poprawę wytrzymałości na ściskanie i zginanie kompozytów cementowych zawierających 25% dodatek rozdrobnionego zaczynu cementowego.
EN
The paper presents the results of own research on determining the effect of maturation conditions on cement mortars with recycled cement paste addition. The recycling cement paste was made from cement paste treated with P.417362 which based on thermo-mechanical process. Three types of research series and one control trial were made. For all series, a portion of the samples ripen for 28 days under aqueous conditions; the second part – after 2 days of ripening – has been subjected to 7.5 hours of autoclaving. The results focused on the results of the compressive strength and flexural strength of the tested composites. The results shows improvement strength parameters of cement composites containing crushed cement paste.
9
Content available remote Wpływ gipsu i wapna palonego na wybrane właściwości zapraw cementowych
PL
W artykule przedstawiono badania wpływu wapna palonego i gipsu dwuwodnego na wybrane właściwości zapraw cementowych. Za pomocą modelu matematycznego ustalono optymalną zawartość modyfikatora w celu osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości na ściskanie oraz minimalnej wartości skurczu. Z wykorzystaniem dyfraktometrii rentgenowskiej określono skład fazowy produktów hydratacji stwardniałego zaczynu cementowego.
EN
The paper presents study on the impact of quicklime and dihydrate gypsum on selected properties of cement mortars. With the use of mathematical model optimal amount of modifier was determined to obtain the maximum compressive strength and minimum shrinkage. Using X-ray analysis, the phase composition was defined of hydration products of hardened cement grout.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie, wg II modelu pękania, betonów z 10% dodatkiem mikrokrzemionki (SF) i 0; 10 i 20% krzemionkowych popiołów lotnych (FA). Badania przeprowadzono na maszynie wytrzymałościowej MTS 809 Axial/Torsional Test System, na próbkach sześciennych o boku 150 mm z dwiema szczelinami pierwotnymi, po 28 dniach dojrzewania betonów. Starano się ustalić wpływ dodatku mikrokrzemionki na wartość krytycznego współczynnika intensywności naprężeń w betonach popiołowych. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na wysunięcie wniosku, iż mikrokrzemionka powoduje znaczny wzrost odporności na pękanie betonów zawierających popiół lotny.
EN
This paper presents the results of fracture toughness and at the Mode II on concrete with silica fume (SF) in an amount of 10% and siliceous fly ash (FA) in an amount of: 0%, 10% and 20%. Strength tests were performed on a MTS testing machine 809 Axial/Torsional Test System, on cubic samples having a side of 150 mm with two initial cracks, after 28 days of curing. In the course of experiments we sought to determine the effect of adding silica fume to the value of the critical stress intensity factor in the fly ash concrete. Analysis of the obtained results made it possible to draw a conclusion that SF causes a significant increase in fracture toughness in the concrete with FA additive.
11
Content available remote Wpływ gezy wapiennej na proces hydratacji alitu
PL
Praca omawia wyniki badań wpływu gezy wapiennej na reakcję alitu z wodą. Dodatek gezy zmieniał się w zakresie od 5% do 20% masy alitu, a uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że dodatek gezy powoduje przyspieszenie hydratacji alitu. Wzrost stopnia hydratacji alitu jest proporcjonalny do zawartości gezy. Za pomocą analizy termicznej i badań rentgenograficznych potwierdzono zachodzenie w badanych układach reakcji pucolanowej, w której zawarta w gezie aktywna krzemionka reaguje z wodorotlenkiem wapnia, powstałym z hydrolizy alitu. Ciepło hydratacji próbek zawierających dodatki gezy jest większe od próbki referencyjnej nawet o 39%, co również dowodzi większego stopnia przereagowania alitu. Uzyskane wyniki świadczą o dużej aktywności gezy i wskazują na jej przydatność jako dodatku mineralnego do cementu.
EN
In the paper the effect of calcareous gaize addition on the reaction of alite with water. The addition of calcareous gaize was changed in the range 5% to 20% by mass of alite and this mixture accelerated the reaction of alite with water. The increase of the degree of alite hydrolysis was proportional to the gaize content. Application of XRD and DTA the pozzolanic reaction in this system was confirmed in which calcium hydroxide is reacting with active silica introduced with the gaize addition. The heat of hydration is also higher even of about 39% which is confirming also the quicker alite reaction. The experimental results the high gaize chemical activity are showing and fully confirm the usefulness of this rock as mineral addition in cement technology.
12
PL
Badania wykazały, że metahaloizyt może być stosowany do produkcji autoklawizowanych betonów komórkowych. Dodatek metahaloizytu, zastępującego cement, ma duży wpływ na mikrostrukturę, skład fazowy i właściwości betonu. Intensywność refleksów tobermorytu w próbkach z dodatkiem metahaloizytu w zakresie od 2,5% do 7,5% jest większa. Także wytrzymałość na ściskanie próbek betonu z dodatkiem 5% i 7,5% metahaloizytu zastępującego cement jest wyraźnie większa od próbki bez dodatku. Zastąpienie 7,5% cementu przez metahaloizyt powoduje największe zwiększenie wytrzymałości i taki dodatek proponuje się stosować. Dalsze zwiększenie tego dodatku nie powoduje zwiększenia wytrzymałości i beton z 10% dodatkiem metahaloizytu ma taką samą wytrzymałość jak z dodatkiem 7,5%.
EN
The test results have shown that metahalloysite can be used in autoclaved aerated concrete production, as cement replacement. The metahalloysite addition has high influence on the microstructure, phase composition and properties of the concrete samples. The intensity of tobermorite peaks for samples with metahalloysite addition from 2.5% to 7.5% replacing cement are higher. The compressive strength of concrete samples with 5% and 7.5% of metahalloysite addition is noticeably higher than the reference sample, without addition. Replacement of 7.5% of cement by metahalloysite is causing the highest increase in compressive strength by 15% and this addition is recommended for ACC production. Further increase in metahalloysite content in binder did not caused the compressive strength increase and the sample with 10% addition has the same strength as with 7.5 %.
PL
W pracy zbadano przydatność piasku kaolinowego z miejscowości Vyšný Petrovec koło Lućenec na Słowacji jako surowca do produkcji metakaolinu. Ten surowiec, nazywany piaskiem kaolinowym, zawiera tylko około 50% masowych kaolinitu, jednak po dehydroksylacji w temperaturze 650°C osiąga po 28 dniach właściwości pucolanowe na poziomie 87%. Dodatek tego metakaolinu do spoiwa, zastępującego część cementu, ma korzystny wpływ na właściwości betonu. Taki skład betonu zwiększa wytrzymałość oraz moduł Younga, a także odporność na zamrażanie i rozmrażanie w obecności NaCl, bez napowietrzenia. Uzyskano także zmniejszenie ekspansji betonu o jedną trzecią w porównaniu do kompozytu referencyjnego.
EN
In the paper the results of the kaolin sand from Vyšný Petrovec near Lućenec in Slovakia application as a raw material for metakaolin production is presented. This kaolin sand is containing only about 50% by mass of kaolinite, however, after dehydroxylation at 650°C has the pozzolanic reactivity of 87%. The positive effects of metakaolin addition replacing part of cement in concrete are the following: the increase of strength and Young's modulus of elasticity and the increase of resistance to de-icing salts and to freezing and thawing without air entrainment. Additionally also the reduction of expansion by more than one third in comparison to the reference concrete was obtained.
PL
W Polsce według danych GUS w oczyszczalniach ścieków komunalnych w 2013 roku wytworzono 540,3 tys. ton suchej masy osadów ściekowych. Jedną z możliwości zagospodarowania popiołów ze spalania osadów jest ich wykorzystanie do produkcji materiałów budowlanych, jakim jest beton zwykły. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych właściwości betonów, zawierających różny dodatek popiołów lotnych pochodzących ze spalania komunalnych osadów ściekowych. Beton z dodatkiem popiołów lotnych w ilości 10%, 12% i 15% popiołu jako zamiennika cementu powoduje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie, które jest znaczne w przypadku 12% i 15% popiołu po 2, 7 i 14 dniach. Po 56 dniach twardnienia różnice te są bardzo małe, a nawet beton z dodatkiem 12% popiołu ma o 2 MPa większą wytrzymałość. Natomiast zmniejszenie wytrzymałości na zginanie jest większe. Także nasiąkliwość betonu ulega znacznemu zwiększeniu.
EN
According to Central Statistical Office of Poland, 540.3 thousands of tons of sewage sludge in respect to dry mass, have been produced in Poland in 2013. One of possible ways of utilization of sewage sludge is its incorporation in building materials, e.g. concrete. Paper presents results of investigations on basic properties of concrete incorporating fly ash from municipal sewage sludge thermal treatment. Use of fly ash as cement replacement in the amounts 10%, 12% and 15% resulted in decrease of compressive strength which is significant in case of 12% and 15% of fly ash after 2, 7 and 14 days. After 56 days of hardening, differences are very small, and in case of 12% of fly ash addition concrete has strength higher by 2 MPa. Decrease of flexural strength is larger. Also sorptivity of concrete is increasing significantly.
PL
W pracy wykazano, że popioły wapienne traktowane jako dodatek mineralny mogą być z powodzeniem stosowane w mieszankach betonów samozagęszczalnych. Stosowanie dużych ilości popiołów (powyżej 20-30%) może pogorszyć urabialność, zwłaszcza w wyższych temperaturach. Dzięki stosowaniu popiołu mielonego można niekorzystny wpływ ograniczyć.
EN
In the paper was demonstrated that Calcareous Fly Ash (CFA) can be successfully used in self-compacting concrete (SCC). CFA presence more than 20-30% may worse flowability and hasten flowability loss of SCC and worse its robustness in varying temperatures.
16
Content available remote Parametry stwardniałego betonu z dodatkiem mączki chalcedonitowej
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na ściskanie, nasiąkliwości i podciągania kapilarnego betonów o zmiennym stosunku w/c oraz modyfikowanych mączką chalcedonitową uzyskiwaną w procesie produkcji chalcedonitowych kruszyw łamanych. Do badań zastosowano cement CEM I 42,5R. Przeprowadzone badania wskazują, że zastosowanie 10% dodatku w postaci mączki chalcedonitowej powoduje przyrost wytrzymałości na ściskanie o 5,8% w przypadku mieszanki betonowej o wskaźniku w/c = 0,45 oraz o 12,3% przy w/c = 0,3. Ponadto dodanie mączki chalcedonitowej do mieszanki betonowej powoduje obniżenie absorpcji wody próbek betonowych podczas badania nasiąkliwości oraz podciągania kapilarnego.
EN
The article presents the results of the compressive strength, water absorption and capillary concrete variable w/c ratio and modified flour chalcedonite generated in the production process broken aggregates chalcedonite. The study used cement CEM I 42,5. The study indicates that the use of the additive in powdered form 10% chalcedonite will increase the compressive strength of 5,8% for the concrete mix ratio of w/c = 0,45 and 12,3% for the parameter w/c = 0,3. Chalcedonite adding flour to the concrete mix reduces the water absorption of concrete samples in contact with the water absorption test and pulling up the capillary.
17
Content available remote Frakcjonowane popioły lotne w produkcji betonowej kostki brukowej
PL
Od co najmniej kilkunastu lat do produkcji wibroprasowanej kostki brukowej stosowane są dodatki mineralne. Do najważniejszych i najpowszechniej wykorzystywanych należą popioły lotne, będące odpadem z produkcji energii elektrycznej. Zyskały one ogromną popularność nie tylko dzięki ekonomicznym korzyściom, ale także właściwościom idealnie pasującym do produkcji elementów betonowych formowanych z wykorzystaniem metody wibroprasowania betonu.
EN
Even for a good dozen years, no one imagines production vibropressing paving blocks without mineral additives. One of the most important and most commonly used are fly ashes. This material, which waste from the production of electricity gained enormous popularity, not only because the economic benefit of its use but also by the fact that its properties ideally suited for production of concrete elements formed using the method vibropressing concrete.
PL
Współcześnie betonom konstrukcyjnym stawia się duże wymagania, takie jak: wytrzymałość, trwałość, oraz odporność na agresywne czynniki atmosferyczne i korozję. W związku z tym prowadzone są badania dotyczące modyfikowania betonów dodatkami mineralnymi i domieszkami chemicznymi. Krzemionkowe popioły lotne (Fly ash – FA) i mikrokrzemionka (Silica fume – SF) są produktami ubocznymi procesów przemysłowych i stosowanie ich do mieszanek betonowych może poprawić zarówno parametry kompozytów, jak również w dużym stopniu przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego. W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie wg I modelu pękania (rozciąganie przy zginaniu), przeprowadzonych zgodnie z wytycznymi RILEM. Testy wykonano po 28 dniach dojrzewania betonu z dodatkiem: 0% FA+ 10% SF; 10% FA+ 10% SF; 20% FA + 10% SF. Badania wykonano na prasie MTS 809. Określono odporność na pękanie kompozytów na podstawie wartości krytycznego współczynnika intensywności naprężeń – KSIc. Z dokładnej analizy badań wynika, że łączny dodatek FA i SF wyraźnie zmienia odporność betonu na pękanie, wg I modelu pękania.
EN
Nowadays, structural concretes should meet strict requirements such as: strength, durability, and resistance to adverse weather conditions and corrosion. Therefore, research on modifying concrete with mineral additives and chemical admixtures is conducted. Siliceous fly ash (FA) and silica fume (SF) are by-products of industrial processes and their application to the concrete mixtures can improve both parameters of composites, as well as greatly contributing to environmental protection. This paper presents the results of fracture toughness tests, specified at the Mode I fracture (tension at bending; opening mode), based on RILEM recommendations. The experiments were carried out after 28 days of curing consisting the following additives: 0% FA + 10% SF, 10% FA + 10% SF, 20% FA + 10% SF. The tests were carried out on MTS 809. In our studies, the fracture toughness of the composites based on the experimental results of critical stress intensity factor – KSIc. Detailed analysis of the obtained results lead to conclusion that the combined addition of FA and SF clearly changes the fracture toughness (according to the Mode I fracture).
19
PL
Rosnące zapotrzebowanie na surowce naturalne do produkcji materiałów budowlanych, spowodowało intensyfikację badań dotyczących możliwości wykorzystania w produkcji budowlanej materiałów odpadowych. Powszechnie, jako dodatek mineralny do cementu stosowany jest granulowany żużel wielkopiecowy, popiół lotny, czy też pył krzemionkowy. Podczas obróbki kruszywa stosowanego do produkcji mas mineralno-asfaltowych (MMA) powstają duże ilości odpadów pylastych. Utylizacja tych odpadów stanowi obecnie duży problem w wielu wytwórniach MMA. W pracy dokonano analizy możliwości zastosowania odpadowego pyłu bazaltowego do produkcji zaprawy cementowej. Najpierw zbadano właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego pyłu bazaltowego. Celem określenia wpływu dodatku pyłu bazaltowego na niektóre właściwości zapraw przygotowano cztery mieszanki, w których pył bazaltowy stanowił częściowy zamiennik piasku w ilości 0-30% masy piasku. Badania doświadczalne dotyczyły analizy wpływu pyłu na wytrzymałość zapraw na ściskanie i zginanie po 2, 28 i 56 dniach dojrzewania próbek, mrozoodporności, nasiąkliwość oraz zdolności do kapilarnego podciągania wody. Następnie przeprowadzono badania dotyczące wpływu dodatku pyłu bazaltowego na mikrostrukturę oraz porowatość zaprawy. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na to, że pył bazaltowy może być stosowany do produkcji zapraw cementowych, jako substytut piasku naturalnego. Zastąpienie części piasku w zaprawie cementowej przez pył bazaltowy pozwoli na zagospodarowanie odpadu przemysłowego oraz wpłynie na poprawę niektórych cech zaprawy cementowej.
EN
Growing demand for natural resources used for building materials production led to intensification research concerning the possibility of using by-products. Granulated blast furnace slag, fly ash and silica fume are used as a supplementary cementitious materials. Asphalt mixture production leads to formation of significant amounts of mineral powder. Utilization of this waste is a problem in Asphalt Batch Mix Plant. The present study analysed the possibility of using basalt powder in cement mortar. The physical properties and chemical composition of powder basalt were firstly studied. Four cementitious mortars were prepared with powder basalt as a partial substitute of sand in amount of 0-30% sand mass. Experiments were carried out to determine an influence of powder basalt on some properties of cementitious mortar. The compressive and flexural strength at 2, 28 and 56 days of curing, freeze resistance, absorptivity and capillary rise of water were conducted. Secondly, SEM test and mercury porosimetry test were conducted to investigate microstructure of a mortar with powder basalt. The results show that powder basalt can be use as an effective substitute of fine aggregate in cementitious mortar. Use of the powder basalt as a partial substitution of sand anable for the management of industrial waste and improves some properties of cementitious mortar.
PL
Jednym z większych problemów przy cementowaniu kolumn rur okładzinowych, zwłaszcza w złożach gazu ziemnego trudne do wyeliminowania są jego migracje z przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego. W artykule przedstawiono wyniki badań zmian właściwości świeżych oraz stwardniałych zaczynów wiertniczych spowodowanych dodatkami drobnoziarnistymi. W badaniach zastosowano dwa cementy oraz cztery dodatki drobnoziarniste: dwa mikrocementy, mieszaninę mikrocementu i pyłu krzemionkowego oraz pył krzemionkowy, a zaczyny dojrzewały w warunkach podobnych do panujących w otworach. Wprowadzenie dodatków drobnoziarnistych spowodowało znaczne zmniejszenie filtracji co ma duże znaczenie, szczególnie w przypadku wierceń poziomych. Mikrododatki zmniejszają znacznie wielkość i powierzchnię porów w zaczynach, a ten korzystny efekt rośnie wraz ze wzrostem powierzchni właściwej dodatków. Mikrododatki powodują również wzrost wytrzymałości oraz przyczepności zaczynu do stali o ok. 25% - 30%.
EN
One of the major problem in cementing technology of casing string columns, especially on natural gas deposits, are gas migrations [exhalations] from annular space of the borehole, which are difficult to eliminate. This paper presents the results of fresh slurries properties and microstructure of hardened oilwell cement slurries changes, caused by addition of fine-grained additives. In the studies, two cements and four fine-grained additives were used: two microcements, mix of microcement and silica fume and only silica fume. Prepared slurries were cured in similar conditions as in the borehole. Fine-grained additives cause significant reduction of filtration, which is particularly relevant in the case of horizontal drilling, e.g. during exploration of shale gas. Microadditives with high fineness cause significant reduction of pore sizes and surface area of pores which is decreasing of hardened slurry permeability. The introduction of microadditives also increases the strength and bond of cement matrix with steel by about 25% - 30%.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.