Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 113

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  segmentacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
In the ceramic industry, quality control is performed using visual inspection in three different product stages: green, biscuit, and the final ceramic tile. To develop a real-time computer visual inspection system, the necessary step is successful tile segmentation from its background. In this paper, a new statistical multi-line signal change detection (MLSCD) segmentation method based on signal change detection (SCD) method is presented. Through experimental results on seven different ceramic tile image sets, MLSCD performance is analyzed and compared with the SCD method. Finally, recommended parameters are proposed for optimal performance of the MLSCD method.
2
Content available remote Defect Detection of Printed Fabric Based on RGBAAM and Image Pyramid
EN
To solve the problem of defect detection in printed fabrics caused by abundant colors and varied patterns, a defect detection method based on RGB accumulative average method (RGBAAM) and image pyramid matching is proposed. First, the minimum period of the printed fabric is calculated by the RGBAAM. Second, a Gaussian pyramid is constructed for the template image and the detected image by using the minimum period as a template. Third, the similarity measurement method is used to match the template image and the detected image. Finally, the position of the printed fabric defect is marked in the image to be detected by using the Laplacian pyramid restoration. The experimental results show that the method can accurately segment the printed fabric periodic unit and locate the defect position. The calculation cost is low for the method proposed in this article.
PL
Artykuł przedstawia nowy algorytm segmentacji wyników badań obrazowania mózgu - tomografii komputerowej (CT) i pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) w celu identyfikacji, wyznaczania objętości i wizualizacji nowotworu mózgu – glejaka wielopostaciowego. Opracowano oprogramowanie komputerowe w środowisku MATLAB wykorzystujące metody aktywnego konturu: Edge i Chan-Vese. Dla podkreślenia wagi rozwiązywanego problemu nakreślono również aktualny sposób leczenia pacjentów z rozpoznanym glejakiem wielopostaciowym oraz metody pozyskiwania danych medycznych. W pracy przedstawiono schemat blokowy algorytmu i szczegółowo opisano kroki prowadzące do kolejnych rozwiązań. Zaprezentowano uzyskane wyniki numeryczne i wizualizację guzów. Pokazano sposoby weryfikacji wyników oraz wskazano dalsze perspektywy rozwoju omawianego problemu.
EN
The paper presents an algorithm of segmentation of brain imaging examination results – computed tomography and positron emission tomography – in order to identify, calculate and visualize the brain tumor glioblastoma multiforme. Computer software was developed in the MATLAB environment using active contour methods: Edge and Chan- Vese. To understand the significance of the problem being solved, a review of the current treatment method for patients with diagnosed glioblastoma multiforme and means of obtaining medical data were included. The work presents a block diagram of the algorithm and details steps leading to further results. Numerical results and visualization of tumors were performed. Methods of verification of results were described, and further development perspectives of the discussed problem were indicated.
EN
Nowadays, people are more interested in their health by maintaining a proper diet. Today’s lifestylecauses obesity and malnutrition in humans because of an uncontrolled diet. This paper proposes thehealth monitoring system using the body mass index (BMI) calorie calculator, which guides people totake proper calories from their daily diet. The image processing steps segmentation, features extraction,and recognition are used in the dietary assessment to identify the food items. The improved performanceof the multi-hypotheses image segmentation (MHS) and feed-forward neural network (FFNN) classifier fornutritional assessment was evaluated using macro average accuracy (MAA) and standard accuracy (SA)metrics, which provide an enhanced classification rate.
5
Content available remote Segmentacja konsumentów na rynku olejów silnikowych do samochodów osobowych
PL
Celem artykułu była identyfikacja segmentów konsumentów na rynku olejów silnikowych do samochodów osobowych. Jako metodę zebrania danych empirycznych wykorzystano ankietę. Zgromadzone dane opracowano z wykorzystaniem wielowymiarowej techniki eksploracyjnej - analizy skupień. Ze względu na zróżnicowanie lojalności motywacyjnej konsumentów na badanym rynku identyfikowano 4 segmenty konsumentów, określane przez 8 predyktorów opisujących kryteria wyboru olejów. Zmienne charakteryzujące konsumenta, pojazd oraz sposób jego użytkowania nie weszły do modelu. Implikacją praktyczną opracowania jest wykazanie, że największa frakcja (42% badanych) to konsumenci neutralni pod względem lojalności wobec marki, co daje obszerne pole do stosowania wobec nich narzędzi marketingowych zmierzających do zwiększenia lojalności.
EN
The aim of paper was to identify consumer segments on a motor oil for passenger cars market. Data was collected with the use of a questionnaire technique. Collected data was processed with the use of a multidimensional exploratory technique - cluster analysis. Concerning a differentiation of customers attitudinal loyalty on a researched market, 4 customer segments were identified, defined by 8 predictors describing motor oil choice criteria. Variables describing a consumer, a vehicle and a way of its maintenance did not enter the model. A practical implication of the paper is revealing that the biggest fraction (42%) is formed by consumers neutral concerning brand loyalty, which gives a wide field of using marketing instruments aiming at increasing their loyalty.
6
Content available remote A review on point cloud semantic segmentation methods
EN
Semantic segmentation of 3D point clouds is an open research problem and remains crucial for autonomous driving, robot navigation, human-computer interaction, 3D reconstruction and many others. The large scale of the data and lack of regular data organization make it a very complex task. Research in this field focuses on point cloud representation (e.g., 2D images, 3D voxels grid, graph) and segmentation techniques. In the paper, state-of-the-art approaches related to these tasks are presented.
EN
The article contains a description of the quality control system based on optical detection algorithms. It plays an increasingly important in the production process. The development of new systems based on the technology of optical detection methods to a large degree can improve the production process at different stages.
PL
Artykuł zawiera opis systemu kontroli jakości oparty na optycznych algorytmach detekcji. Wykrywanie uszkodzeń odgrywa coraz większą rolę w procesie produkcyjnym. Opracowanie nowych systemów opartych na technologiach optycznych metod wykrywania w dużym stopniu może usprawnić proces produkcji na różnych jego etapach.
EN
In this work, there were implemented methods to analyze and segmentation medical images by using different kind of algorithms. The solution shows the architecture of the system collecting and analyzing data. There was tried to develop an algorithm for level set method applied to piecewise constant image segmentation. These algorithms are needed to identify arbitrary number of phases for the segmentation problem. With the use of modern algorithms, it can obtain a quicker diagnosis and automatically marking areas of the interest region in medical images.
PL
W pracy zaimplementowano metody analizy i segmentacji obrazów medycznych przy użyciu różnych algorytmów. Rozwiązanie pokazuje architekturę systemu zbierającego i analizującego dane. Podjęto próbę opracowania algorytmu dla metody zbiorów poziomicowych stosowanej do fragmentarycznej, stałej segmentacji obrazu. Metody te są potrzebne do identyfikacji dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych algorytmów można uzyskać szybszą diagnozę i automatyczne oznaczanie obszarów w regionach zainteresowania w obrazach medycznych.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac eksperymentalnych dotyczących określania wybranych cech wad materiałowych lub niejednorodności w wewnętrznej strukturze badanych materiałów. Jako metodę badań nieniszczących wybrano aktywną termografię w podczerwieni. Wady zostały ujawnione poprzez analizę pola temperatury przedniej powierzchni badanego materiału, który został wzbudzony energetycznie poprzez oświetlenie lampami halogenowymi. Do wykrycia defektów na zarejestrowanym termogramie użyto autorskiej techniki usuwania efektu niejednorodnego tła połączoną z segmentacją termogramu. Analizowano dokładność określenia wymiarów poprzecznych wad wewnątrz badanej płytki pleksiglasu, uwzględniając następujące czynniki: głębokość defektu, wartość emisyjności powierzchni wprowadzanej przez operatora kamery termowizyjnej jako parametru modelu wyznaczania temperatury, wariant metody filtrowania służącej do usuwania efektu niejednorodności nagrzewania badanej powierzchni.
EN
Nowadays, it is increasing the use of materials such as composites and multilayered or honeycomb structures, due to their good physical properties in relation to the low weight. Its application in very demanding industry branches as aerospace, naval or automotive imposes the necessity of rigorous examination all parts during production phase and exploitation. The nondestructive testing is suggested in the cases when there is no permission to stop the production line or object under examination must remain in service with no changed properties. In this paper there was presented the results of experimental research on determination of transverse size of internal nonuniformities in tested material revealed by active infrared thermography. Defects were shown by analyzing the temperature field of the front surface of the material, which was heated with halogen lamps. The background estimation and thermogram segmentation were used for defect detection. The following factors having an impact on the accuracy of defect size estimation were considered: defect depth, emissivity introduced as a input parameter of thermovision camera system, the type of the smoothing filter and its parameter.
PL
Celem artykułu jest zbadanie, jaka jest struktura użytkowników samochodów osobowych ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych oraz które predyktory kształtują tę strukturę. Jako metodę gromadzenia danych wykorzystano ankietę zrealizowaną na próbie 498 klientów serwisów samochodowych. Do identyfikacji nominalnych i porządkowych predyktorów oraz charakterystyki uzyskanych segmentów zastosowano drzewa klasyfikacyjne w oparciu o zaawansowany algorytm CART (Classification and Regression Trees). Implikacją teoretyczną jest budowa modelu klasyfikacji użytkowników samochodów ze względu na predyktory charakteryzujące badanych, pojazdy i sposób ich eksploatacji. Implikacją praktyczną jest dostarczenie rekomendacji istotnych przy projektowaniu i wytwarzaniu części zamiennych w celu efektywnej segmentacji rynku. Wkładem własnym autora i elementem nowości jest zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w badanym obszarze, a także uzyskana segmentacja rynku.
EN
The aim of the paper is to find out what the structure of passenger cars users concerning the weight ascribed to the quality of spare parts is and which predictors shape this structure. As a method of data acquisition a questionnaire filled in by 498 clients of garages was used. To identify nominal and ordinal predictors and characteristics of the obtained segments classification trees were used on a basis of the advanced CART (Classification and Regression Trees) algorithm. A theoretical implication is a construction of a model of car users according to the predictors characterizing users, vehicles and the way of their maintenance. A practical implication is a deliverance of recommendations important for an effective market segmentation when designing and manufacturing spare cars. Author’s contribution and a novelty element is the use of classification trees in the researched area, as well as the obtained market segmentation.
EN
In this work, there were implemented methods to analyze and segmentation medical images by using topological, statistical algorithms and artificial intelligence techniques. The solution shows the architecture of the system collecting and analyzing data. There was tried to develop an algorithm for level set method (LSM) applied to piecewise constant image segmentation. These algorithms are needed to identify arbitrary number of phases for the segmentation problem. The image segmentation refers to the process of partitioning a digital image into multiple regions. There is typically used to locate objects and boundaries in images. There was also shown an algorithm for analyzing medical images using a neural network MLP.
PL
W artykule zostały zaimplementowane metody do analizy i segmentacji obrazów medycznych przy użyciu algorytmów topologicznych, statystycznych i technik sztucznej inteligencji. Rozwiązanie przedstawia architekturę systemu do gromadzenia i analizy danych. Opracowano algorytmy oparte na metodzie zbiorów poziomicowych (MZP) jako odcinkowo stałą segmentację obrazu. Algorytmy te są potrzebne do identyfikacji dowolnej liczby faz dla problemu segmentacji, która odnosi się do procesu dzielenia cyfrowego obrazu w różnych regionach. Metoda używana jest zwykle do lokalizacji obiektów i brzegów w obrazach. W pracy przedstawiono również algorytm do analizy obrazów medycznych z wykorzystaniem sieci neuronowej MLP.
PL
Rozwój technik mikroskopowych przestrzennego obrazowania wymaga udoskonalania metod przetwarzania, wizualizacji oraz interpretacji analizowanych struktur biologicznych. W artykule przedstawiono krótki przegląd technik mikroskopowych wykorzystywanych do trójwymiarowych rekonstrukcji oraz typowe etapy przetwarzania obrazów mikroskopowych: redukcja szumów, segmentacja, detekcja i mapowanie makro połączeń, uśrednianie i klasyfikacja oraz walidacja. Szczególny nacisk położono na przegląd metod segmentacji z podziałem na wykorzystywane klasy metod. Przedstawiono również powszechnie stosowane ilościowe kryteria jakości segmentacji. Dokonano zwięzłego przeglądu narzędzi wspomagających segmentację obrazów mikroskopowych z opisem popularnych narzędzi komercyjnych oraz klasy open source.
EN
The development of microscopic spatial imaging techniques requires improvement of processing, visualization and interpretation methods for analysis of biological structures. The paper presents a brief overview of three-dimensional microscopic techniques and the typical processing steps , as: noise reduction, segmentation, detection and mapping of macro connections, averaging, classification and validation. Emphasis is placed on the review of methods of segmentation divided into classes. The paper also presents commonly used quantitative criteria of segmentation quality. Additionally, a brief overview of tools supporting the segmentation of microscopic images with description of popular commercial and open source class tools, is presented.
13
Content available remote Orthopedic pre-surgical planning using a 3D printed model
EN
Traditionally, pre-planned orthopedic surgery is based on a patient’s CT and MRI images of patients. While these images can illustrate a patient’s organ from different angles, they might not show all injuries that could cause possible complications. Besides, only visualizations with 3D models are not sufficient because they do not allow to fit and adjust necessary tools and components. In the paper the pre-surgical planning with the use of a printed 3D bone model is presented. On the basis of this case all the stages of preparation and printing the 3D model have been described in detail. The potential benefits from the use of the 3D printing technology have been collected.
PL
Tradycyjnie, ortopedyczne zabiegi chirurgiczne wykorzystują do planowania obrazy tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego pacjenta. Umożliwiają one wizualizację struktur anatomicznych w różnych płaszczyznach, jednak na ich podstawie nie jest możliwe pokazanie wszystkich możliwych położeń anatomicznych oraz potencjalnych powikłań z nimi związanych. Zastosowanie wyłącznie wirtualnych modeli trójwymiarowych nie pozwala na zaplanowanie położenia wybranych struktur oraz narzędzi chirurgicznych podczas zabiegu. W artykule przedstawiono etapy powstawania drukowanego modelu 3D do planowania zabiegu ortopedycznego oraz potencjalne korzyści wynikające z użycia technologii druku 3D.
14
Content available remote Biomedical image colorization using pixel membership propagation
EN
In the paper we present a new algorithm of biomedical image colorization based on distance transformation and modified bilateral filtering approach. The method utilizes the scribbles inserted by the user to properly cover the image regions with desirable colors. We present the idea of our algorithm, explain the role of tunable parameters and provide some examples of biomedical image colorization using our approach.
PL
W artykule przedstawiono nową technikę koloryzacji, wykorzystującą transformatę dystansową oraz modyfikację filtru bilateralnego. Proponowana metoda opiera się na wskaźnikach koloru wprowadzanych przez użytkownika w celu zgrubnego początkowego zaznaczenia oczekiwanych kolorów dla poszczególnych elementów obrazów. W artykule wyjaśniono zasadę działania algorytmu, role jego parametrów oraz przedstawiono przykłady barwnych obrazów biomedycznych uzyskanych dzięki proponowanej nowej technice.
15
Content available remote An algorithm for joint and bone localization in USG images of rheumatoid arthritis
EN
The assessment of degree of joint inflammation using USG imaging is a challenging task, and thus the results may differ between experts. Therefore, the evaluation of images by a computer program may be a vital solution for objective assessment of disease progression. In this paper an original pipeline, developed for precise estimation of bone line and joint location in USG images, is proposed. The presented set of methods provides valuable input for further classification tools, which will aim at identification and rating of the degree of joint inflammation.
PL
Ocena stopnia zapalenia stawów palców dłoni z wykorzystaniem obrazów USG jest zwykle trudnym zadaniem i może być różna w zależności od eksperta analizującego obrazy. Z tego względu analiza wykorzystująca program komputerowy stanowić może obiektywny wskaźnik progresu choroby. W artykule zaprezentowano zestaw procedur przetwarzania obrazów, umożliwiający wykrycie położenia kości oraz stawu w obrazach USG. Wyniki zwracane przez algorytm stanowią istotną podstawę do dalszych kroków, mających na celu wykrycie oraz gradację stopnia zapalenia.
EN
Today, 3D models of complex urban buildings are one of the most popular applications of 3D modeling. 3D models of complex urban buildings provide high data interpretation that accurately transfers information about objects or area changes and allows one to solve a number of applied tasks. The quality of the 3D models depends on the quality of the initial images and the method of the object recognition. First of all, the 3D-model building requires identification and classification building borders, which requires determination of the building roof form. The article reviews the existing classification and recognition methods for the 3D further modeling.
17
Content available Target groups of retail brands
EN
The literature emphasizes the growing significance of retail brands and differentiation of retail brands` strategies, also in terms of their target groups. Nevertheless, a few studies examine the strategic role of particular target groups of retail brands, especially on the Polish market. The purpose of this article is to answer the question: which consumers segments have the greatest significance as the target groups of retail brands for retail chains operating in Poland? The empirical research was conducted in an attempt to answer the question above. Data were collected through CATI survey of 143 randomly recruited retail chains operating in Poland. The findings indicate that target groups of retail brands considered as the strategic ones for retailers in Poland are diversified. They strongly vary in terms of economic, geographic, life style and demographic criteria for market segmentation. Amongst the most important target groups retailers mentioned: residents of large cities, high-quality oriented consumers, novelty- seekers and seniors.
PL
W literaturze przedmiotu podkreśla się rosnące znaczenie marek detalistów, w tym marek sieci detalicznych oraz wskazuje się, że w ostatnich latach następuje znaczne zróżnicowanie strategii marek detalistów, w tym grup docelowych tych marek. Niewiele jest jednak badań dotyczących znaczenia grup docelowych w strategiach marek sieci detalicznych, zwłaszcza tych działających na polskim rynku. Celem artykułu jest więc odpowiedź na następujące pytanie badawcze: które grupy docelowe mają największe znaczenie jako segmenty docelowe marek dla działających w Polsce sieci detalicznych? W celu odpowiedzi na to pytanie przeprowadzono badania ilościowe metodą ankietową z zastosowaniem techniki CATI na próbie 143 losowo wybranych, działających w Polsce sieci detalicznych. W wyniku badań empirycznych potwierdzono, że segmenty docelowe produktów oznaczonych markami detalistów są zdywersyfikowane. Gestorzy badanych sieci detalicznych za istotne segmenty docelowe uznali konsumentów różniących się kryteriami ekonomicznymi, geograficznymi, stylu życia i demograficznymi. Wśród najważniejszych wskazali m.in. mieszkańców dużych miast, konsumentów zorientowanych na wysoką jakość, poszukujących nowości i osoby starsze.
PL
W referacie przedstawiono metodę rozpoznawania obiektów morskich na podstawie ich obrazów wykonanych przez sensory podczerwieni (FLIR – forward looking infra-red) z wykorzystaniem metody analizy obrazów własnych (eigenimages). Metoda ta oparta jest na metodzie analizy głównych składowych (PCA – Principal Component Analysis). W końcowym fragmencie pracy przedstawiono wstępne wyniki badania metody klasyfikacji obiektów morskich dla pewnego zbioru obrazów FLIR obiektów zarejestrowanych na Morzu Bałtyckim.
EN
This paper presents a method of recognition of maritime objects based on FLIR (forward looking infra-red) sensor images using eigenimages analysis method. The method is an extension of Principal Component Analysis (PCA) method. In last part of the paper are presented preliminary test results of the classification method for a set of FLIR images registered in the Baltic Sea. (Recognition of maritime objects based on FLIR images using eigenimages analysis method. A method of recognition of maritime objects based on FLIR.
PL
W artykule zaproponowano modyfikację algorytmu automatycznej segmentacji ASM, uwzględniającą anizotropię danych medycznych w reprezentacjach TK i MR na etapie generowania modelu statycznego. Przedstawiono również nową metodę generowania zbiorów punktów uczących/treningowych, wymaganych przez algorytm ASM, opartą o zmodyfikowany algorytm ICP. Zaproponowaną metodę przetestowano na testowej serii 15 rzeczywistych woluminów TK, osiągając średnią dokładność segmentacji, wyrażoną współczynnikiem Dice’a, na poziomie 0.8014.
EN
In the paper a modified ASM algorithm, that considers a CT and MRI medical data anisotropy at the stage of statistic shape model generation, is proposed. Additionally, a new, non-rigid ICP algorithm-based method of creating the ASM training data points sets is presented. The proposed approach had been tested on a series of 15 real patients CT volume data, reaching a mean accuracy of the segmentation 0.8014, measured by the Dice coefficient.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia nowy algorytm segmentacji obrazów 3D narządów wewnętrznych człowieka skomponowany z wykonywanych szeregowo znanych algorytmów wstępnego przetwarzania obrazów 3D. Nowatorstwo algorytmu polega na właściwym wyborze algorytmów przetwarzania, kolejności ich realizacji i parametrów z jakimi były realizowane. Działanie algorytmu porównano z algorytmem progowania wraz z indeksacją co wykazało jego zdecydowaną przewagę.
EN
This paper describes a new algorithm composed of serially performed known initial 3D image processing algorithms for segmentation of 3D images of internal human organs. The novelty of the algorithm is the right choice of processing algorithms, the order of their execution and parameters of which have been implemented. Working of algorithm was compared with working of thresholding algorithm with indexation and showed its definite advantage.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.