Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  heat protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono metodykę obliczania strat ciepła przez ściany zewnętrzne budynków mieszkalnych po ich termoizolacji polistyrenem w odniesieniu do warunków klimatycznych Moskwy i Petersburga. Na podstawie znanych wartości czasu okresu grzewczego, nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych ogrzewania przed termoizolacją i po termoizolacji oszacowano przewidywany okres zwrotu środków oszczędzania energii, z uwzględnieniem wzrostu taryf energii cieplnej i dyskontowania przyszłych przepływów pieniężnych.
EN
In this article, a formula has been presented to calculate the heat losses via residential building walls following thermal insulation with polystyrene, with reference to the weather conditions of Moscow and Petersburg. Based on known values of heating season, investment expenditures and operating expenses for the heating systems before and after thermal insulation application, the anticipated payback period was determined for energy saving resources, taking into account the rates of increase of heat price tariffs and discounting of future cash flows.
EN
The content of the article concerns the analysis of heat insulating material of the thermal protection system, which is related to aerodynamic heating during atmospheric reentry by spacecraft. The example of the heat flux distribution as a function of flight time for analysis is used. The purpose of the article is to investigate the effect on the results of the new material of model with relatively high thermal conductivity coefficient across the isolating tile. It is considered that it may allow to compensate the temperature on the surface of underlying structure. The article contains the comparison of two types of thermal analysis of selected insulating tile models. The first case assumed that the models contain only three layers, e.g. insulation, strain isolator pad and underlying structure. In the second analysis, calculations are based on models consisting of four layers. Due to the good thermal properties as the additional material titanium alloy is selected. All analyses take into account two types of models: undamaged and damaged tiles. The conclusions contain graphs of maximum temperature distribution in function of time on the surfaces of selected layers. The results allowed to determine the temperature difference calculated on the basis of the considered of both cases.
PL
Treść artykułu dotyczy analizy materiału termoizolacyjnego systemu osłony termicznej, która związana jest z nagrzewaniem aerodynamicznym w trakcie wlotu pojazdu w atmosferę. Do analizy użyto przykładowego rozkładu strumienia ciepła w funkcji czasu lotu. Celem artykułu jest zbadanie wpływu na wyniki nowego materiału umieszczonego w modelu, mającego relatywnie wysoki współczynnik przewodności cieplnej w kierunku poprzecznym płytki izolacyjnej. Uważa się, że może on umożliwić wyrównanie temperatury na powierzchni konstrukcji podstawowej. Artykuł zawiera porównanie dwóch typów analizy termicznej wybranych modeli izolacyjnych płytek. W pierwszym przypadku założono, że modele zawierają tylko trzy warstwy, izolację, podkładkę i konstrukcję podstawową. W drugiej analizie obliczenia bazują na modelach zawierających cztery warstwy. Ze względu na dobre właściwości termiczne jako dodatkowy materiał wybrano stop tytanu. Wszystkie analizy uwzględniają dwa rodzaje modeli: płytki nieuszkodzone i uszkodzone. Wnioski zawierają wykresy rozkładu temperatur maksymalnych w funkcji czasu na powierzchniach wybranych warstw. Wyniki pozwoliły ustalić różnicę temperatur obliczonych na podstawie rozważonych przypadków.
3
Content available remote Materiały i technologie w ochronie cieplnej dachów i stropodachów
PL
W artykule przedstawiono wybrane wymagania dotyczące dachów w zakresie ochrony przed zawilgoceniem, korozją biologiczną i ochrony cieplnej. Opisano również nowe materiały i technologie w kontekście obliczeń z zakresu fizyki cieplnej. Zaprezentowano przykłady obliczeń, w tym głównie liniowych mostków cieplnych w konstrukcjach dachów spadzistych i płaskich.
EN
The article presents selected requirements concerning the roofs with respect to damp protection, biocorrosion protection and heat insulation. New materials and technologies in the context of calculations in the field of thermal physics have also been described here. The article contains examples of these calculations, including mainly linear thermal bridges in hip roof and flat roof designs.
PL
W artykule przedstawiono obliczenia numeryczne narożników ściany zewnętrznej przy różnym usytuowaniu ocieplenia i stolarki okiennej. Określono parametry cieplno-wilgotnościowe złączy oraz wytypowano optymalne rozwiązania.
EN
The article presents numerical calculations of external wall corners at various positions of thermal insulation and window joinery. It also specifies thermal and moisture parameters of joints, as well as the optimal solutions.
PL
Charakterystyka energetyczna sporządzana na etapie projektu ma niewiele wspólnego ze świadectwem charakterystyki energetycznej opracowywanym dla wybudowanego obiektu według rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej. Ponadto wymagania, które powinien uwzględnić projektant, sformułowano alternatywnie.
PL
W I części artykułu przeprowadzono analizę skuteczności aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków. Jej wynik pokazał, iż wprowadzony w 2009 r. system certyfikacji energetycznej nie spełnił swojej funkcji.
PL
Ocena stanu obowiązujących przepisów oraz analiza ich skuteczności w zakresie zapewnienia odpowiedniego standardu energetycznego i ochrony cieplnej budynków
8
Content available remote Izolacje z pianki poliuretanowej na tle wyrobów z wełny mineralnej
PL
W numerze l 1/12/2010 miesięcznika "IZOLACJE" ukazał się artykuł przygotowany przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR "S1PUR"11. Przedstawione w nim wybiórczo dane porównawcze izolacji z pianki poliuretanowej (PUR/P1R), wełny mineralnej [MW] i styropianu [EPS] mogą Czytelnika wprowadzić w błąd, dlatego wymagają komentarza.
9
Content available remote Analiza parametrów fizykalnych przegród budowlanych stykających się z gruntem
PL
Dobór materiałów na przegrody stykające się z gruntem i ich złącza nie może być przypadkowy. Należy przy nim uwzględnić zagadnienia konstrukcyjne oraz cieplno-wilgotnościowe.
PL
Zewnętrzne przegrody budowlane w budynkach ogrzewanych spełniają podczas ich eksploatacji dwa podstawowe zadania: niezawodnie i bezpiecznie przenoszą obciążenia konstrukcyjne oraz zapewniają właściwą ochronę cieplną wnętrza budynku.
EN
Heat and mechanical protection properties of 6 fabric combinations commonly used in firefighters’ protective clothing were assessed before and after different heat treatment. It was shown that after heat exposure, the values obtained were generally lower than in the original state. The mechanical properties of the materials were more affected by heat than by heat protective properties. In 2 cases, degradation started before a visible change in the material could be observed, which might be potentially dangerous for the end user who will not realize the alteration of the material.
EN
Article presents results of the investigation of the optimal thermal insulation, water central heating installation and an individual heat source for a dwelling house. Determination of optimal solution was carried out using computer programme based on the objective function represented by total costs of achieving required thermal conditions in the building. Description of the objective function, assumptions made, and the computer program is given.
PL
Przedstawiono wyniki badań związanych z wyznaczaniem optymalnej izolacji cieplnej budynku, instalacji centralnego ogrzewania wodnego i indywidualnego źródła ciepła dla budynku mieszkalnego. Badania przeprowadzono za pomocą programu komputerowego przeznaczonego do określania wymienionych wielkości na podstawie funkcji celu w postaci kosztów całkowitych uzyskania wymaganej temperatury wewnętrznej i ilości powietrza wentylacyjnego jak również ilości c.w.u. W wyniku badań ustalono optymalne wartości współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych budynków: wielorodzinnego i jednorodzinnego w funkcji stosowanych indywidualnych źródeł ciepła. Rozważano jednoelementowe lub wieloelementowe źródła ciepła. Elementami źródeł były: kotły grzewcze, elektryczna sprężarkowa pompa ciepła, grzałki i grzejniki elektryczne oraz kolektory słoneczne. Dla wybranych biwalentnych i multiwalentnych źródeł ciepła wyznaczono optymalne udziały mocy nominalnych elementów składowych, w tym również wielkości dotyczące układów solarnych dla budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych. Określono także optymalne temperatury nominalne czynnika grzewczego w instalacjach c.o., współpracujących z niskotemperaturowymi źródłami ciepła. Wyznaczone stany optymalne cechuje pewna zależność od zmiennych czasowo i trudnych do jednoznacznego określenia współczynników wzrostu kosztów. Mimo tego przedstawione przebiegi wartości optymalnych mogą być pomocą przy kompleksowym opracowaniu zasilania w ciepło budynku mieszkalnego z wykorzystaniem energii odnawialnej, a szczególnie słonecznej.
EN
Article presents a method of simultaneous determination of an optimal heat protection and heat source for a dwelling-house. Examples of results of an investigation performed for a selected building by a computer program using the proposed method are shown as well.
PL
Przedstawiono metodę jednoczesnego wyznaczania najkorzystniejszej ochrony cieplnej i źródła ciepła dla budynku mieszkalnego na podstawie jednokryterialnej funkcji celu. Wyróżnikiem rozwiązania optymalnego są przeciętne roczne koszty całkowite uzyskania wymaganej temperatury wewnętrznej oraz podgrzania potrzebnej ilości ciepłej wody dla rozważanego budynku. Opracowanie metody wymagało rozpoznania wrażliwości funkcji celu na wielkości ją określające. Efektem przeprowadzonego rozpoznania było przyjęcie opisu funkcji celu w postaci zagadnienia deterministycznego. Ważnym składnikiem opisu jest model ujmujący przebieg czasowy bilansu cieplnego budynku ze zwróceniem szczególnej uwagi na stan zapotrzebowania ciepła w okresie początku i końca sezonu grzewczego, ze względu na określanie źródeł ciepła wykorzystujących energię odnawialną. W celu wyznaczania zapotrzebowania ciepła przyjęto ogólnie sposób podany w PN-EN 02025, dokonując jego adaptacji i rozszerzeń w kierunku kilku różnych metod. W opracowaniu zawarto ocenę rozszerzeń i głównych uproszczeń oraz możliwości stosowania przyjętych metod, zależnie od rozważanego przypadku optymalizacji. Dla poszczególnych rozszerzeń sporządzono katalogi danych wejściowych zawierających przeciętne dla okresów cząstkowych sezonu grzewczego (roku): liczby wymian powietrza wentylacyjnego dla różnych rodzajów budynków i ich szczelności powietrznej, dobowe zyski ciepła od promieniowania słonecznego dla rozważanych typów przegród budowlanych, sumy dobowe promieniowania słonecznego na płaszczyzny o wybranych orientacjach. Integralną częścią uzupełnień jest również grupa tablic współczynników charakterystycznych dla przyjętego sposobu wyznaczania nieustalonego przepływu ciepła przez przegrody budowlane. Bazą klimatyczną są opracowane dla potrzeb metody roczne przebiegi średnie dla kilku stacji meteorologicznych, obejmujących obszar Polski. Przyjęty sposób wyznaczania optymalnych wielkości wykorzystuje: w odniesieniu do zmiennych o charakterze ciągłym, po przeprowadzeniu dekompozycji i normowania, metodę gradientów, natomiast w odniesieniu do zmiennych o charakterze dyskretnym, ze względu na niewielką liczebność zbiorów tych zmiennych, metodę kolejnych porównań. Ten stał się podstawą programu komputerowego "MULTIWAL". W artykule zawarto również przykładowe wyniki badań przeprowadzonych za pomocą opracowanego programu komputerowego dla wybranego budynku mieszkalnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.