Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 106

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykop głęboki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Wykop znajduje się w centrum miasta i jest otoczony z trzech stron istniejącymi zabytkowymi kamienicami, a z czwartej graniczy z linią metra. Opisano wieloetapowe analizy MES, na których podstawie pod fundamentami kamienic zaprojektowano wzmocnienie gruntu. Przedstawiono i omówiono wyniki analiz wpływu realizacji wykopu na zabytkowe kamienice i porównano je z wynikami pomiarów przemieszczeń rzeczywistych.
EN
The deep excavation analyzed in the paper is located in the city center and is bounded on three sides by the existing historic tenement houses and on the fourth side by a subway line. The FEM analysis that has been made allowed for verifying the need to and the scope of using ground reinforcement under the foundations of old houses. The details on the theoretical and measured impact of the structure construction on the historic tenement houses is presented and discussed.
PL
Istotnym zadaniem na budowie jest kontrola spełnienia założonych wymagań projektowych, w tym przemieszczeń ścian obudowy. W artykule przedstawiono metody pomiarów inklinometrycznych zarówno manualnych, jak i automatycznych oraz pomiary naprężeń w betonie przy użyciu czujników tensometrycznych. Na przykładach zostały omówione wyniki pomiarów oraz ich korelacja z wynikami obliczeń projektowych.
EN
An important task in the performance of a construction site is to control the fulfillment of the assumed design requirements, in this case the displacement of the retaining walls. The paper presents inclinometer measurement methods (both manual and automatic) and measurements of stresses in the concrete (using strain gauges). The results of the measurements and their correlation with the design are discussed.
PL
Przedstawiono wyniki numerycznej analizy ścianki szczelnej. W obliczeniach wykorzystano program PLAXIS 2D, stosując model Hardening Soil. Wyniki analiz numerycznych porównano z wynikami poziomych przemieszczeń ściany oraz osiadaniem naziomu za ścianą, uzyskanymi z pomiarów geodezyjnych.
EN
The results of the numerical analysis of the sheet pile wall are presented in the paper. The calculations was carried out in Plaxis 2D using the Hardening Soil model. Then the outcome of the analysis is compared with the horizontal wall displacements, and the settlement of the ground surface behind the sheet pile wall obtained from the measurements at the site.
PL
Podano ogólną charakterystykę projektowanego budynku. Omówiono problemy projektowe i wykonawcze.
EN
The article presents the general characteristics of construction Faculty of Radio and Television University of Silesia and discusses difficulties related to its design and execution.
PL
Projektowanie obiektów, szczególnie tych budowanych w terenie zurbanizowanym, wymaga od konstruktora dużej wiedzy i kreatywności. Jego zadaniem jest zaplanowanie takich rozwiązań w ramach realizowanej inwestycji, które spełniają wszystkie wymagania zamawiającego, a jednocześnie zapewniają bezpieczeństwo konstrukcji oraz są tak dobrane, że nie ma problemu z ich wdrożeniem pod względem technologicznym. Uwaga musi też być poświęcona obiektom powstającym w centrach starych miast, w których budynki znajdujące się w sąsiedztwie placu budowy są wrażliwe na przemieszczenia podłoża gruntowego.
EN
Designing constructions, especially those constructed in the urban area, requires great knowledge and creativity from the constructor. His task involves designing the solutions that will meet all of the investor’s requirements and at the same time, they will ensure the building’s safety as well as they will be fairly easy to implement. Also, the important part ofthe design process is putting the appropriate amount of attention to the constructions built in the centres of the old cities because buildings close to the construction site are very vulnerable considering the ground displacement.
PL
Dużym wyzwaniem przy projektowaniu obiektów podziemnych zlokalizowanych w terenie zurbanizowanym jest ich funkcjonalne usytuowanie w tkance miejskiej oraz określenie wpływu wykonania głębokich wykopów i drążenia tuneli na zabudowę. Odpowiednie narzędzia analityczne i numeryczne oraz doświadczenie własne projektantów umożliwiają kompleksową analizę tych zagadnień i przyjęcie optymalnych rozwiązań. Znacznym ułatwieniem przy przygotowaniu inwestycji jest technologia BIM pozwalająca na integrację niezbędnych przy projektowaniu obiektów podziemnych metra informacji.
EN
Designing underground constructions in the highly urbanized areas is quite challenging considering the need for making them functionally situated in the urban fabric and determining the impact of conducting deep trenching and tunnel ling on the buildings. The proper analytical and numerical tools, like BIM technology, as well as the own experiences ofthe designers, enable the comprehensive analysis of those issues and the choice of optimal solutions.
PL
Przedstawiono kompleksowe zabezpieczenie wykopu budowlanego realizowanego w złożonych warunkach gruntowo-wodnych w obrębie zabudowy historycznej Starego Miasta. Do wykonania tymczasowej obudowy zastosowano mieszanie gruntu na mokro (DSM) z wykorzystaniem zbrojonych i niezbrojonych kolumn. Dno wykopu zabezpieczono poziomym ekranem uszczelniającym wykonanym za pomocą iniekcji strumieniowej Soilcrete (jet grouting). Zastosowane rozwiązanie umożliwiło bezpieczną realizację wykopu bez ryzyka związanego z obniżeniem zwierciadła wody na zewnątrz obudowy, co mogłoby skutkować niekontrolowanymi osiadaniami budynków sąsiednich.
EN
Presented the execution of complex excavation pit protection in complicated soil-water conditions and located in the Old Town of historical significance. The adopted solution comprised the use of wet Deep Soil Mixing technology to create temporary protection wall, combined of reinforced and unreinforced columns. Bottom of excavation pit was protected by horizontal sealing screen constructed with Soilcrete (jet grouting) technology. The implemented solution has proved to be effective and enabled to perform safe excavation without risk of lowering water level outside the protection wall, that may have resulted in uncontrolled settlements of nearby buildings.
PL
Przedstawiono wyniki pomiarów przemieszczeń ściany z grodzic zabezpieczającej wykop głębokości 10 m. Wykonane dodatkowo pomiary osiadań istniejącego budynku i terenu przylegającego do wykopu pozwoliły na określenie wpływu wykopu na sąsiadującą infrastrukturę. Wartości przemieszczeń i osiadań omówiono w odniesieniu do wyników uzyskanych przez innych autorów w podobnych warunkach gruntowych.
EN
Results of displacement survey of a sheet pile wall at a 10 m deep excavation are presented in the paper. Assessment of excavation influence on the existing facilities was also possible based on settlement survey of existing building and ground adjacent to the retaining wall. Measurement results are compared and discussed with respect to values presented by other authors in similar soil conditions.
PL
Projektowane w ostatnich latach budynki mieszkalne i biurowe często mają dwie, a czasem więcej podziemnych kondygnacji. Zwykle w takich przypadkach poziom posadowienia znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej. Jeden ze sposobów wykonania fundamentów i podziemnej części budynku polega na odcięciu dopływu wody gruntowej do wykopu ścianą szczelinową zagłębioną w warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Opisano budowę, na której zastosowano ten sposób zabezpieczenia wykopu przed wodą gruntową.
EN
It was described how the excavation was secured against groundwater placed below the level of foundation. The excavation was secured with a diaphragm wall penetration into impermeable ground layers.
PL
W celu obserwacji przemieszczeń podczas realizacji głębokich wykopów zakłada się sieć punktów odniesienia w postaci znaków ściennych umieszczonych na ścianach sąsiednich budynków położonych poza strefą oddziaływania wykopów. Wykonane pomiary geodezyjne tak powstałej sieci (odległości, kierunki poziome i kąty pionowe) umożliwiają określenie przemieszczeń. Wykorzystuje się do tego opisany w artykule autorski system informatyczny PLOMBA.
EN
In order to observe any relocations when deep excavations are carried out, a network of reference points is established in the form of wall marks located on the walls of adjacent buildings that are situated beyond the excavation impact zone. Geodetic surveys made for such network (distances, horizontal directions and vertical angles) allow to determine any relocations. For this purpose the author's information system PLOMBA [SEAL], described in this article, is used.
PL
Podano ogólną charakterystykę projektowanego hotelu. Omówiono problemy projektowe i wykonawcze oraz obserwację geodezyjną obudowy wykopu pod dwukondygnacyjną częścią podziemną, a także sposoby zabezpieczenia zabudowy sąsiedniej.
EN
The article presents the general characteristics of Ferreus Hotel in Cracow and discusses difficulties related to its design and execution. It concentrates on the geodesic observation of excavation support for the two underground levels and methods of protection of neighboring buildings.
PL
W artykule przedstawiono przykład analizy numerycznej MES wzajemnego oddziaływania tuneli komunikacyjnych drążonych tarczą TBM i projektowanego obiektu biurowego z parkingiem podziemnym posadowionego 1,4 m nad tunelami. Przedstawiono założenia obliczeniowe i omówiono wyniki obliczeń czterech wariantów (modeli) uwzględniających różnicowanie sposobu wzmocnienia gruntu pod budynkiem. Analizie poddano też osiadania płyty fundamentowej budynku i przemieszczenia stropu tunelu.
EN
The paper presents an example of numerical FEM analysis of the interaction of communication tunnels constructed using TBM and the designed office building with underground parking located 1,4 m above the tunnels. The four models taking into account the differentiation of soil strengthening methods under the building were analyzed. Settlements of the foundation slab of the building and displacement of the top vault of the tunnel are compared for each model and discussed.
19
Content available remote Badania doświadczalne sił w rozporach głębokiego wykopu
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił w rozporach głębokiego wykopu oraz ich analizę i porównanie z wartościami obliczonymi w projekcie zabezpieczenia. Wykorzystano inżynierski system pomiarowy złożony z oprogramowania i jednostki pomiarowej współpracującej z układem sensorów. Jako czujniki zastosowano mostki tensometryczne naklejane na odpowiednio przygotowaną powierzchnię rozpór wykopu. Obserwowano różne etapy pracy obudowy wykopu w zależności od stanu robót ziemnych oraz odpowiadających im oddziaływań. Zastosowanie częściowych współczynników bezpieczeństwa typowych normowych parć na ściankę szczelną zapewniło bezpieczne zaprojektowanie rozpór wykopu.
EN
The article presents the results of measurements of forces in the struts of deep excavation and the analysis and comparison with values calculated in the project. Engineering measurement system consisting of software, measuring unit, which operates together with the strain gauges was used. Strain gauges were glued to the prepared surface of the struts of the sheet pile. Measurements take into consideration different stages of earthworks and the corresponding loading. The use of partial safety factors for typical earth pressure of code on the wall ensured safe design struts excavation.
PL
Przedstawiono podstawowe założenia inwestycji w aspekcie jej realizacji w głębokim wykopie. Omówiono sposób wykonania tunelu dojazdowego pod istniejącym wiaduktem, w bardzo ograniczonej przestrzeni, bez wstrzymywania ruchu. Poruszono również zagadnienie kontroli prowadzonych prac.
EN
The basic assumptions of investments Nowa Łódź Fabryczna Station in the aspect of execution in a deep excavation were presented. The method of making of access tunnel under the existing viaduct, in a very limited space, but without stopping traffic was also showed. The issue of monitoring of the works was touched as well.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.