Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Roztocze National Park
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an evaluation of the pollutant removal efficiencies of four primary settling tanks that were components of on-site domestic wastewater treatment plants located in the Roztocze National Park in Poland. We studied two four-chamber settling tanks which were elements of the technological lines of activated sludge treatment plants, and two threechamber settling tanks which provided primary treatment in hybrid constructed wetlands. The tests were conducted in the years 2017–2019. During this period, wastewater samples for analysis were collected from the first chamber (raw wastewater) and the last chamber (primary settled wastewater) of each settling tank. We tested the following pollution parameters: total suspended solids (TSS), BOD5, COD, total nitrogen (TN), and total phosphorus (TP). The following mean pollutant removal efficiencies were obtained for the four-chamber settling tanks: TSS – 68.3%, BOD5 – 50.4%, and COD – 49.5%; the three-chamber settling tanks were much less efficient at reducing those pollution parameters: 50.9%, 17.0%, and 2.3%, respectively. Neither the three-chamber nor the four-chamber settling tanks ensured effective elimination of biogenic compounds. In most cases, the concentrations of TN and TP in primary settled wastewater were higher compared to raw sewage, which means that these elements were being released from sewage sludge during treatment. Despite this finding, the study shows that a primary settling tank should be used as a basic component of any domestic wastewater treatment plant, as it ensures a considerable reduction in TSS and organic matter.
EN
The aim of the study was to evaluate the status of the aquatic environment in the Świerszcz Basin in the Roztocze National Park. Within the framework of the measuring programs (conducted in 2011-2015) we performed F2 groundwater and H1 river and indicator studies conducted in 2014-2015, chemical analyses of major cations, anions, micronutrients, and analyses ofselected physical characteristics of groundwater and surface waters. Due to the exceedances of NO3, PO4, Tl, Se, Mo and Al concentrations in the water from springs and wells during the indicator surveys, it was assessed to require purification. The high levels o NO3 and PO4 testify to the effect of anthropoprotection, while the high content of the remaining components is most probably due to natural geochemical processes.
EN
Rational use of surface and underground waters leads to a reduction in their consumption, which is currently one of the fundamental tasks in the field of the conservation of waters, in its broad sense. This includes also the utilisation of water from additional sources, such as e.g. precipitation water. The paper presents an analysis of the quality of rainwater outflowing from the roofs of garage buildings of the Park Authority of the Roztocze National Park. The results of analyses presented in the paper indicate a favourable composition of rainwater that meets the norms defined for water for human consumption. In the waters under analysis, exceeded levels were noted for ammonia, manganese and biological factors, but these do not preclude the use of the waters for household purposes. Rainwaters at the Roztocze National Park can be used for car washing, for the irrigation of green areas, or for toilet flushing. Such utilisation of rainwaters can largely contribute to a reduction of the use of high-quality underground waters.
PL
Opracowanie zawiera analizę wykorzystania dróg na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego i jego otuliny do celów turystycznych. Przeprowadzono ją przy użyciu programu QGIS (wersje: 2.0.1. 'Dufour' oraz 2.8.1. 'Wien'). Materiały mapowe i dane charakteryzujące teren otrzymano z Dyrekcji Parku oraz Nadleśnictw, których lasy tworzą otulinę Parku. Badaniami objęto teren o powierzchni 46 579 ha. Dane o treści turystycznej zweryfikowano na podstawie własnej wizji lokalnej i dostępnych przewodników turystycznych. Dane do analizy objęły: ponad 531 km dróg leśnych, ponad 227 km dróg publicznych, ponad 1621 km dróg wewnętrznych, ponad 320 km szlaków turystycznych (pieszych, rowerowych, konnych i ścieżek edukacyjnych) oraz 48 obiektów punktowych. Pierwsza część analizy polegała na określeniu części wspólnej szlaków turystycznych wszystkich typów z rodzajami dróg wyróżnionymi w dokumentacji. Druga część analizy polegała na stworzeniu wokół wybranych obiektów punktowych (po 6 obiektów dla Parku i otuliny) stref kolistych o promieniu 500 m, a następnie wyliczeniu stopnia wykorzystania dróg znajdujących się w tych strefach do celów turystycznych. Załączono również tabelę zawierającą podstawowe charakterystyki statystyczne dla tak opracowanych wszystkich obiektów punktowych. Wyniki, jakie uzyskano, zdominowane są stanem sieci drogowej na terenie Parku i otuliny, ponieważ szlaki turystyczne przede wszystkim łączą konkretne, atrakcyjne turystycznie punkty terenowe, korzystając z dróg, jakie są w sensownym układzie do dyspozycji. Uzyskano interesujące zróżnicowanie wykorzystania dróg na cele turystyczne.
EN
The study contains an analysis of the use of roads in the Roztocze National Park and its lagging for tourism purposes. It was carried out using the QGIS (wersje: 2.0.1. 'Dufour' oraz 2.8.1. 'Wien'). Map material and data characterizing the area was obtained from the Directorate Park and Forest Districts, where forests form the lagging of the Park. The research covered an area of 46 579 ha. The tourist data was verified based on own vision and travel guides available. Data for the analysis included: more than 531 km of forest roads, more than 227 km of public roads, more than 1621 km of internal roads, more than 320 km of touristic trails (walking, biking, horse riding and educational paths) and 48 of point objects. The first part of the analysis was to determine the common part of the touristic trails of all types with the types of roads highlighted in the documentation. The second part of the analysis was to create around a selected point objects (6 objects for the Park and 6 objects for the lagging) circular zone with a radius of 500 m, then calculates the degree of use of the roads in these areas for tourism purposes. A table giving an essential statistical characteristics for such a developed all point objects. The results, which were obtained, are dominated by the state of the road network in the Park and its lagging, because the touristic trails above all connect attractive tourist points in the area, using the roads they are a sensible arrangement for disposal. Obtained interesting differences in the use of roads for tourist purposes.
EN
The aim of the present work conducted in the area of Międzyrzeki Strict Nature Reserve in the Roztocze National Park was to show new sites of rare and species new to Poland from the Kobayasiella genus (K. okadae (Skvortzov) Lange-Bert., K. tintinnus Buczkó, Wojtal & Jahn) with regard to morphological and ecological characteristics. Chemical parameters show that investigated habitats are poor and oligotrophic with a low content of chlorides, sulfates and nitrates. K. okadae, K. subtilissima (Cleve) Lange-Bert. and K. tintinnus were found in the studied area. The authors suggest the use of synonym Navicula hoeflerii Cholnoky for the Kobayasiella okadae. LM and SEM images were used in the analysis of the material.
PL
Ruchliwa linia kolejowa, z nasypami, wykopami i towarzyszącymi jej urządzeniami sygnalizacyjnymi, przecinająca bogate przyrodniczo ekosystemy stanowi w przyrodzie barierę ekologiczną. Celem pracy była identyfikacja najczęstszych tras migracji ssaków przez Linię Hutniczo Szerokotorową (LHS) nr 65 i linię nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe rozcinającą Roztoczański Park Narodowy oraz ocena liczby kolizji zwierząt z taborem kolejowym. Badaniami objęto odcinek LHS nr 65 i linię nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe długości 3,6 km. Wykorzystując odbiorniki GPS, zlokalizowano w terenie i na zdjęciach lotniczych miejsca przekroczeń linii kolejowej przez trasy migracji zwierząt w trzech przekrojach czasowych: 20.01.2012 r., 07.02.2012 r., 29.02.2012 r. Na podstawie tropów określono liczbę gatunków zwierząt, liczbę osobników i liczbę przekroczeń. Na podstawie terenowych obserwacji służb Roztoczańskiego Parku Narodowego i Nadleśnictwa Zwierzyniec sporządzono także zestawienie liczby kolizji zwierząt z taborem kolejowym. Wyniki badań posłużą do oceny skali barierowego oddziaływania LHS nr 65 i linii nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe na faunę RPN, a także do opracowania planu ochrony tego odcinka korytarza ekologicznego fauny Roztocza, a jednocześnie poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego.
EN
A busy railway line, with berms, trenches and accompanying signaling systems, cuttingrich natural ecosystems is a barrier for natural environment. The aim of this study was to identify the most common mammal migration routes by the Broad Gauge Metallurgy Line LHS No. 65 and line No. 66 Zwierzyniec Commodities - Steel Will South crossing the Roztocze National Park, as well as evaluation of the number of animal collisions with a rolling stock. The studied LHS No. 65 and line No. 66 Zwierzyniec Commodities - Steel Will South length is 3.6 km long. With using GPS receivers, migration routes of animals on the railway line were located both in the analyzed field and on aerial photographs, in three time periods 20.01.2012, 07.02.2012 and 29.02.2012. On the base of clues, specified number of species, the number of individuals and the number of exceedances were defined. Based on field observations of the Roztocze National Park'staff and the Zwierzyniec State Forests a summary of the number of animal collisions with a rolling stock were prepared. The results will be used to assess importance of the barrier impact on fauna of the RPN' LHS No. 65 and line No. 66 Zwierzyniec Commodities - Steel Will South, and to develop a protection plan of this section of the fauna ecological corridor, as well as to improve a rail safety.
EN
The aim of the study was to determine the total contents of acid soluble and water soluble Pb in light soil profiles that belong to rusty soils in the protected zone in the Roztocze National Park and adjacent industrial areas. The investigated soils had a natural content of total Pb. In spite of that, the results revealed accumulation of the analysed metals in surface levels (Ap), as compared with parent rock levels (C ). Higher concentration [%] of lead, zinc and copper in Ap levels was found in the soils of the production areas than in the soils of the protected zone. It was observed that the contents of total forms of Pb, acid soluble forms of Pb and water soluble forms of Pb in the analysed soils were significantly correlated with chemical properties, soil reaction, contents of organic carbon, and soil absorbing capacity.
PL
Celem pracy było określenie zawartości ogólnej Pb i jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym i w wodzie w profilach gleb lekkich należących do klasy gleb rdzawych położonych na terenie otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego i terenów produkcyjnych do niej przyległych. Badane gleby charakteryzowały się naturalną zawartością Pb ogólnego. Pomimo tego otrzymane wyniki badań świadczą o nagromadzeniu analizowanych metali w poziomach wierzchnich (Ap) w odniesieniu do poziomów skał macierzystych (C). Większą względną koncentracją [%] ołowiu w poziomach Ap charakteryzowały się gleby terenów produkcyjnych w porównaniu do gleb otuliny. Stwierdzono, iż zawartość ogólnych form ołowiu i jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym i wodzie w analizowanych glebach była istotnie skorelowana z właściwościami chemicznymi, w tym odczynem, zawartością węgla organicznego i pojemnością sorpcyjną.
EN
The aim of the study was to determine the content of total forms of copper and forms soluble in hydrochloric acid in the light soils of The Roztocze National Park (RPN) located at different distances from the road with the heaviest traffic (3, 10, 50, 100 meters). The highest content of total copper in surface levels was found in light soils located in the closest vicinity of the road. The content of copper decreased with an increase in the distance from the road. The content of total forms of copper in the soils under study exceeded or nearly exceeded (on one side at distances 50 and 100 meters from the road) the admissible norms for soils in protective zones. The investigated soil samples, regardless of the depth at which they were collected or the distance from the road, had high mobility indexes of forms of copper soluble in hydrochloric acid.
PL
Celem badań było określenie zawartości ogólnej miedzi oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego (RPN) położonych w różnych odległościach od trasy samochodowej o najintensywniejszym nasileniu ruchu (3, 10, 50, 100 m). Największą zawartością miedzi ogólnej w poziomach wierzchnich charakteryzowały się gleby lekkie położone w najbliższym sąsiedztwie jezdni. Malała ona w kierunku oddalania się od trasy samochodowej. Zawartość miedzi całkowitej w badanych glebach przekraczała lub była bliska przekroczeniu (jednostronnie w odległości 50 i 100 m) stężeń dopuszczalnych dla gleb terenów chronionych. Badane próbki glebowe niezależnie od głębokości pobrania i odległości od jezdni cechowały się dużymi wskaźnikami ruchliwości form miedzi rozpuszczalnej w kwasie solnym.
EN
The aim of this study was to determine total contents of nickel and forms of nickel soluble in hydrochloric acid in light soils of Roztocze National Park at different distances from the sulphur-metallurgical railway line (LHS) (3, 10, 50, 100 m). The highest contents of total forms of nickel in surface levels were found in light soils situated in the closest vicinity of the broad-gauge railway line, and the contents of nickel decreased with the increase in distance from the railway line (LHS). In the investigated soil material, humus horizons contained more nickel than deeper ones, no matter what the distance from the railway line. Soil samples that were examined, no matter what the depth or distance from the railway line was, bad high mobility indexes for forms of nickel soluble in hydrochloric acid.
PL
Określono zawartość całkowitej niklu oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego położonych w różnych odległościach od torowiska (3, 10, 50, 100 m) Linii Hutniczo-Siarkowej (LHS). Największą całkowitą zawartość niklu w poziomach wierzchnich charakteryzowały się gleby lekkie położone w najbliższym sąsiedztwie linii szerokotorowej i malała w kierunku oddalania się od torowiska LHS. W badanym materiale glebowym stwierdzono wzbogacenie w nikiel poziomów próchnicznych w stosunku do poziomów niżej położonych i to niezależnie od odległości od torowiska. Badane próbki glebowe niezależnie od głębokości pobrania i odległości od torowiska cechowały się dużymi wskaźnikami ruchliwości form niklu rozpuszczalnych w kwasie solnym.
EN
The aim of Ibis study was to determine the content of total zinc and its forms soluble in hydrochloric acid as wen as water-soluble forms in light soils of the Roztocze National Park. The investigation showed that the content of the total forms of zinc depended on the war the soil was used. Generally speaking, arable soils bad higher content of the total forms of zinc, as compared with forest soils. Also, arable soils tended to contain higher amounts of forms of zinc soluble in hydrochloric acid and water-soluble forms than forest soils. The investigated soils, no matter how they were used, bad high mobility indexes of forms of lead soluble in hydrochloric acid.
PL
Celem badań było określenie zawartości cynku ogólnego oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie sol-nym i w wodzie w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeprowadzone badania wykazały, że na zawartość formy całkowitej cynku miał wpływ kierunek użytkowania gleb. Gleby uprawne były generalnie bogatsze w cynk całkowity w porównaniu do gleb leśnych. W glebach uprawnych również zaznaczyła się tendencja większej zawartości form cynku rozpuszczalnego w kwasie solnym oraz form wodorozpuszczalnych w porównaniu do gleb leśnych. Badane gleby niezależnie od kierunku użytkowania cechowały się wysokimi wskaźnikami ruchliwości form ołowiu rozpuszczalnych w kwasie solnym.
EN
Total contents of lead, its forms soluble in hydrochloric acid, and water-soluble forms of lead in light soils of Roztocze National Park have been determined. The research bas shown that the contents of total forms of lead depended on how the soils were used. Forest soils contained more total forms of Pb, when compared to arable soils. Also, in forest soils there was a tendency for higher contents of Pb forms soluble in hydrochloric acid, and water-soluble forms than in arable soils. Both forest soils and arable soils bad high mobility indexes of Pb soluble in hydrochloric acid.
PL
Określono zawartości form całkowitych ołowiu oraz jego form rozpuszczalnych w kwasie solnym i wodorozpuszczalnych w glebach lekkich Roztoczańskiego Parku Narodowego. Na zawartość formy całkowitej ołowiu miał wpływ sposób użytkowania gleb. Gleby leśne były generalnie bogatsze wołów całkowity w porównaniu do gleb uprawnych. W glebach leśnych również zaznaczyła się tendencja większej zawartości form ołowiu rozpuszczalnego w kwasie solnym oraz form wodorozpuszczalnych w porównaniu do gleb ornych. Badane gleby niezależnie od sposobu użytkowania cechowały się dużymi wskaźnikami ruchliwości form ołowiu rozpuszczalnych w kwasie solnym.
PL
Przeprowadzono badania mające na celu określenie zasięgu oraz wpływu zanieczyszczeń komunikacyjnych na środowisko glebowe Roztoczańskiego Parku Narodowego. W badanych glebach stwierdzono zwiększoną akumulację metali ciężkich: Pb i Cr uzależnioną od odczynu gleby, zawartości węgla organicznego oraz pojemności sorpcyjnej. Zawartość Pb i Cr w glebie zmniejszała się w miarę wzrostu odległości od trasy samochodowej.
EN
The aim of the research was the range and influence of transport contaminants on soils of Roztoczański National Park. Larger accumulation of heavy metals: Pb and Cr was found in the soils studied. The content of those heavy metals dependent on content of organic carbon, pH value and also on sorptive capacity. The content of Pb and Cr have been declined with incrase in a distance from the road.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.