Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maritime ports
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Directions in the modernization of modern seaports
EN
Growing trade and the globalization of production and consumption have contributed to the increased importance of seaports. Maritime transport of bulk cargo is competitive. The carriage of general cargo is also growing, mainly through the widespread use of containers. A particularly large growth in cargo throughput has taken place in seaports of developing countries. Maritime policy aims at improving the efficiency of sea transport in Europe and the world, while ensuring its long-term competitiveness. This can be achieved by the dissemination of technologies leading to increased productivity, minimizing negative environmental impacts and creating conditions for effective operations and integration of ports in transport chains.
PL
Kompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych dziedzin gospodarki, transportu, turystyki, energetyki, ochrony przeciwpowodziowej, rolnictwa i leśnictwa. Celem artykułu jest wykazanie, że kompleksowy rozwój śródlądowych dróg wodnych jest wyzwaniem aktualnym i ważnym dla gospodarki, w tym zwłaszcza dla pozycji konkurencyjnej portów morskich. Problem ten zostanie przedstawiony na przykładzie dolnej Wisły. Do badań zastosowano metodę analizy koszty/korzyści. W świetle problemów, związanych z nadmiernym obciążeniem infrastruktury transportu samochodowego i kolejowego, wykorzystanie transportu wodnego śródlądowego na zapleczu portów morskich Gdańska i Gdyni pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych korzyści związanych ze zmniejszeniem kosztów transportu i degradacji środowiska. Najważniejszym efektem będzie jednak umocnienie pozycji konkurencyjnej portów trójmiejskich oraz zwiększenie dochodów państwa. Badania wykazały, że ekonomiczny wskaźnik koszty/korzyści (Benefit Cost Ratio) kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły kształtuje się na poziomie 6,11, co świadczy o wysokiej opłacalności tego przedsięwzięcia.
EN
Multipurpose development of the lower Vistula will benefit in various areas of the economy in: transport, tourism, energy, flood protection, agriculture and forestry (reduction of losses associated with drought). The aim of the work is to demonstrate that the multipurpose development of inland waterways is a current and important challenge for the economy, especially for the competitive position of seaports. This problem will be presented on the example of the lower Vistula. In the research was used the method of cost / benefit analysis. In light of the problems associated with excessive overload of road and rail transport infrastructure, the use of inland waterway transport in the hinterland of seaports Gdańsk and Gdynia would provide the additional benefit of reducing costs of transport and, external costs, however the most important result, will to strengthen the competitive position of the port of Tri-City and to increase state revenues. Research has shown that the economic cost / benefit ratio of multipurpose development of the Lower Vistula River stands at 6.11, which testifies to the high profitability of the project.
EN
Ecology is more and more important for ever broader number of companies as well as local authorities and whole countries. Most of port authorities in northern Europe act as a public body but work in private environment which means that they have to follow rules set by both public as well as private sectors. Under these circumstances it is no surprise that significance of protection of natural resources along with diminishing of burden which ships and handling of goods at port terminals create for local community are one of focal points of port authorities. This article presents actions taken by the port of Hamburg aimed at protection of natural environment as well as of citizens of Hamburg from harmful emissions due to port economic activity.
PL
Tematyka ochrony zasobów naturalnych nabiera w ostatnich latach coraz większego znaczenia wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej. Na strategiczne decyzje administracji portów zlokalizowanych w silnie zurbanizowanych obszarach wpływa lokalna społeczność domagająca się zmniejszenia negatywnych oddziaływań portu na lokalne środowisko, ale również partnerzy gospodarczy, w tym załadowcy i firmy transportowe, również oczekujący większego zaangażowania w ochronę środowiska. W tych okolicznościach nie jest zaskoczeniem, że ochrona środowiska naturalnego w otoczeniu portów, obejmująca działania służące ograniczeniu negatywnych oddziaływań (emisji) wywołanych przez ruch statków, prace przeładunkowe i transport wewnątrzportowy itp., staje się jednym z kluczowych problemów strategicznego planowania rozwoju portów. W artykule przedstawiono działania podjęte przez zarząd portu w Hamburgu mające na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie szkodliwych emisji, których źródłem są statki oraz pojazdy, urządzenia i instalacje portowe.
PL
Ekologia jest coraz bardziej istotna dla coraz większej liczby firm, a także dla władz lokalnych i wszystkich krajów. Większość władz portowych w północnej Europie działa jako organ publiczny ale pracuje w prywatnym otoczeniu, co oznacza że muszą przestrzegać zasad ustalonych zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. W tych okolicznościach, nie jest zaskoczeniem, że znaczenie ochrony zasobów naturalnych wraz ze zmniejszeniem obciążeń związanych z ładowaniem i obsługą towarów dla społeczności lokalnej to jeden z punktów centralnych władz portowych. W artykule przedstawiono działania podjęte przez port w Hamburgu mające na celu ochronę środowiska naturalnego, jak również mieszkańców Hamburga z powodu szkodliwych emisji z działalności gospodarczej portu.
EN
Ecology is more and more important for ever broader number of companies as well as local authorities and whole countries. Most of port authorities in northern Europe act as a public body but work in private environment which means that they have to follow rules set by both public as well as private sectors. Under these circumstances it is no surprise that significance of protection of natural resources along with diminishing of burden which ships and handling of goods at port terminals create for local community are one of focal points of port authorities. This article presents actions taken by the port of Hamburg aimed at protection of natural environment as well as of citizens of Hamburg from harmful emissions due to port economic activity.
PL
W ostatnich latach sytuacja ekonomiczna Włoch znacząco się pogorszyła. Brakuje programu, który przerwałby falę niepowodzeń i wykorzystał to, co w kraju najlepsze, pozwalając mu odnaleźć nową ścieżkę rozwoju. Niezaprzeczalnym atutem Włoch jest jego pozycja geopolityczna i historyczne doświadczenia związane z transportem morskim. Przekształcenie Półwyspu Apenińskiego w platformę logistyczną Morza Śródziemnego mogłoby przełożyć się na wzrost inwestycji zagranicznych, a tym samym poprawić sytuację gospodarczą kraju. W artykule podjęto próbę przeanalizowania czynników sprzyjających osiągnięciu przez kraj pozycji lidera w zakresie transportu morskiego w regionie oraz przeszkody i utrudnienia, które nie pozwalają mu znaleźć się wśród najbardziej znaczących portów handlowych. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie – Czy Włochy maja szansę osiągnąć pozycję platformy logistycznej Morza Śródziemnego?
EN
would be able to run over by wheel of misfortune and takes advantage of what is the best in the country, allowing Italy to find a new way of development. An important advantage of Italy is its geopolitical position and historical experience in the sector of maritime transport. Transformation of the country in the Mediterranean logistic platform could increase foreign investment and improve the economic situation of Italy. In the article there were analyzed not only the factors that could help to achieve a leading position of the country in the region, as far as the maritime transport is concerned, but also difficulties and obstacles which block its location among the most important commercial ports. This article is an attempt to answer the question, if there is any chance for Italy to become a logistic platform of the Mediterranean area.
PL
Powiązanie różnych środków transportu w sprawnie działający łańcuch multimodalny pozwala na uzyskanie wyższej efektywności ekonomicznej, przy jednoczesny ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednak rozwój integracji międzygałęziowej w Polsce, podobnie jak w Europie, przebiega wolno. Niniejszy artykuł podejmuje próbę identyfikacji i oceny czynników mających wpływ na rozwój procesów transportowych obserwowanych z perspektywy portów morskich, a w szczególności, wybranych polskich terminali kontenerowych.
EN
Connecting different transport modes into efficient and coherent multimodal network allows not only higher economic effectiveness but also curbing negative effects on natural environment. However, the process of multimodal transport development in Poland as well as in Europe, is rather slow. This paper attempts to identify and assess factors influencing development of these transport processes from the viewpoint of maritime ports and selected Polish container terminals in particular.
7
Content available remote Terroryzm morski zagrożeniem współczesnych portów morskich
PL
Porty morskie mają bardzo istotny udział w międzynarodowych morsko-lądowych łańcuchach transportowych oraz duży wpływ na efektywność handlu zagranicznego. Ponieważ również silnie oddziałują na regionalną gospodarkę i społeczeństwo, mogą być miejscem szczególnie narażonym na różnego rodzaju zagrożenia ich bezpieczeństwa. Do zagrożeń często pomijanych w XXI wieku jest zaliczany terroryzm morski. Ze względu na niewielką liczbę dotychczasowych ataków terroryzmu morskiego jest to sposób wręcz niedostrzegany przez specjalistów. Należy Jednak pamiętać, że terroryści w swoich działaniach niejednokrotnie sięgali już po metody, które wręcz szokowały społeczeństwo międzynarodowe, nie można więc jednoznacznie stwierdzić, że la forma nie zostanie użyta przy kolejnym ataku terrorystycznym. Artykuł przedstawia potencjalne metody przeprowadzenia takiego ataku na port morski i jego infrastrukturę oraz rozwiązania Kodeksu ISPS jako metodę przeciwdziałania terroryzmowi morskiemu.
EN
Seaports contribute a lot to the international maritime transport chains and have a huge impact on the efficiency of foreign trade. They also strongly affect the regional economy and society, 50 for this reason they may be the place of different kinds of vulnerable risk to their safety. The risk, which is often overlooked in the 21st century, is maritime terrorism. Due to the small number of maritime terrorist attacks in the past, this is the way of terrorism often not considered as important by specialists. However, it should be remembered that terrorists in its activities used methods that shocked international society for this reason organizing a terrorist attack on any port should be considered as very possible. The article presents a potential method of carrying out such attacks on a port and its infrastructure and solutions of the ISPS code as a method for counter-terrorism and maritime security.
PL
Sprawne funkcjonowanie transportu jako jednej z najważniejszych dziedzin gospodarowania, wymaga ciągłego unowocześniania i rozbudowy technicznej infrastruktury transportowej, która jest kluczowym i niezbędnym elementem tego systemu. Tempo rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce wydaje się być wysoce niezadowalające, a podstawową tego przyczyną jest brak odpowiednio ukształtowanego systemu kreowania i pozyskiwania środków inwestycyjnych. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna i łatwo dostrzegalna w przypadku polskich portów morskich.
EN
Affectivity of the transport infrastructure is one of the most important factors for the modern economy. Transport infrastructure as the crucial element for this system, demands still and consecutive modernization and development. In situation of the Polish economy growth and development of the transport infrastructure seems to be not satisfactory. The worst, the system of polish maritime ports development is relatively more ineffective and as the result polish maritime ports seems to be mostly underinvested.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.