Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prosument
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Cel: Celem badań było wskazanie w oparciu o studia literaturowe roli Klienta 4.0, omówienie wyróżniających go cech, oczekiwań i potrzeb. Wobec rosnącej roli koncepcji Customer Experience (CX) podjęto próbę wskazania jej przydatności w kształtowaniu doświadczenia klienta. Projekt badania/metodyka/koncepcja: Badania przeprowadzono w oparciu o studia dostępnej literatury i wnioskowanie. Wyniki/wnioski: W warunkach rewolucji cyfrowej klienci 4.0, zwani digitalnymi klientami nowej ery, posiadają wiele cech, które wyróżniają ich z grona kupujących. Są wykształceni, niezależni, maja poczucie własnej wartości, stają się prosumentami, współtworzą produkty, oczekują zindywidualizowanych produktów. Customer Experience jest sprawdzonym narzędziem kształtowania Klienta 4.0. CX to długotrwałe i czasochłonne budowanie kultury organizacji. Doświadczenie klienta w problematyce CX i zarządzaniu relacjami wysuwa się na pierwszy plan. Wniosek: Pozyskanie i utrzymanie Klienta 4.0 i uwzględnianie jego doświadczenia w decyzjach biznesowych powinno przełożyć się na efektywność procesów biznesowych. Ograniczenia: Niezbyt duża liczba publikacji ujmująca problem relacji zachodzących pomiędzy digitalnym Klientem 4.0, Rewolucją 4.0 oraz koncepcją CX. Przyszłe badania powinny dotyczyć kierunków budowania relacji w obszarze Klient 4.0, CX, Przemysł 4.0, Handel 4.0, Jakość 4.0, Normalizacja 4.0 z uwzględnieniem rozwoju nowych technologii oraz ograniczeń wynikających z sytuacji kryzysowych, w tym pandemii. Badania takie autor prowadzi. Zastosowanie praktyczne: Wyniki badań przedstawione w artykule mogą być wykorzystywane przez uczestników badań rynkowych i firmy produkcyjne, które mają świadomość rosnącego znaczenia Klienta 4.0 jako klienta nowej generacji, którego trzeba rozumieć, spełniać jego wymagania i oczekiwania, a nawet je wyprzedzać, by przetrwać na rynku i wygrać z konkurencją. Oryginalność/wartość poznawcza: Badanie oparte na analizie dostępnej literatury wskazuje aktualne kierunki badań związane z kreowaniem Klienta 4.0, poszukującego efektywności, wysokiej jakości obsługi, przejmującego kontrolę nad znaczną częścią popytu rynkowego, wymaga nadążania za panującymi trendami w obszarze nowych technologii. Wskazuje kierunki dalszych badań w obszarze rozwiązań doskonalących relacje z klientem digitalnym w warunkach zmian, ryzyka, niepewności, braku ciągłości działania.
EN
Purpose: The aim of the research was to indicate, based on literature studies, the role of Customer 4.0 and to discuss Customers’ 4.0 distinguishing features, expectations and needs. In view of the growing role of the Customer Experience (CX) concept, an attempt was made to indicate its usefulness in shaping overall customer experience. Research design/methodology/approach: The research was conducted based on the study of available literature and inference. Findings/conclusions: In the conditions of digital revolution, 4.0 digital customers distinguish themselves from the general group of buyers. 4.0 customers are educated, independent, have self-esteem, are prosumers, co-create products, expect individualized products. Customer Experience (CX) is a proven tool for shaping Customer 4.0. Customer Experience is achieved through long-term and time-consuming process of building organization's culture. Customer Experience comes to the fore in CX and customer relationship management. Conclusion: Acquiring and retaining Customer 4.0 and incorporating their experience into business decisions should translate into effective business processes. Limitations: There is not enough literature on the relationship between the digital 4.0 customer, the 4.0 revolution and the CX concept. Future research should concern directions of building relations in the field of Customer 4.0, CX, Industry 4.0, Trade 4.0, Quality 4.0, Standardization 4.0 taking into consideration development of new technologies and limitations resulting from crisis situations, including pandemics. Practical applications: The research results presented in the article can be used by market research analysts and production companies that are aware of the growing importance of the customer 4.0, as a new generation of customers who need to be understood to meet their requirements and expectations, and even surpass them in order to survive in the market and win against the competition. Originality/value: This study, based on the analysis of available literature, indicates current research directions related to the creation of customer 4.0 category. Those customers who are looking for efficiency, high quality service. They are account for a significant share of global market demand. The phenomenon requires that organisations must keep up with prevailing trends in the area of new technologies. This study indicates the directions of further research in the field of solutions improving relations with the digital customer in the conditions of changes, risk, uncertainty and lack of business continuity.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe informacje z zakresu wiedzy technicznej dotyczącej produkcji energii elektrycznej w ogniwie fotoelektrycznym. Przenalizowano efektywność ekonomiczną elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW i 8 kW pokazując rozwiązania prawne wspierające podmioty gospodarcze i osoby fizyczne na etapie inwestycji i eksploatacji.
EN
The article presents basic information in the field of technical knowledge concerning on the production of electricity in a photovoltaic cell. The economic efficiency of a 1 MW and 8 kW photovoltaic power plant was analyzed, showing legal solutions supporting business and private persons at an investment and operation process.
EN
Effective transformation of the energy industry needs rapid growth of social competences. It will improve better utilisation of local resources and implementation of the necessary technological innovations in energy generation already at a household level. There is a strong need to adopt a new Electricity Act which will free the pretenders to electric energy markets from inconvenient and obsolete legal regulations. It will also enable to treat the 2050 climate neutrality not as the subjection of the Polish energy industry but as the opportunity to develop the country. Described are here theoretical fundamentals of the concept of electroprosumerism including its four markets. Identified is the structural crisis in energy industry (and in mining). Presented are cognitive errors that obstruct to conduct transformation and emerge from this crisis. Proposed are indispensable reforms (resulting in the Electricity Act) in which a big role will be played by sandboxes.
PL
Efektywna transformacja energetyki potrzebuje gwałtownego wzrostu kompetencji społecznych. Pozwolą one na lepsze wykorzystanie lokalnych zasobów i wdrożenie koniecznych innowacji technologicznych energetyki już na poziomie gospodarstwa domowego. Potrzebne jest nowe Prawo Elektryczne, które wyzwoli pretendentów do rynków energii elektrycznej od krępujących i przestarzałych regulacji prawnych. Po to, żeby neutralność klimatyczna w roku 2050 nie była traktowana jako zniewolenie polskiej energetyki ale jako szansa na rozwój Polski. W artykule opisano podstawy teoretyczne koncepcji elektroprosumeryzmu, w tym jego cztery rynki. Zidentyfikowano strukturalny kryzys w elektroenergetyce (i górnictwie) a także pokazano błędy poznawcze utrudniające transformację i wyjście z kryzysu. Zaproponowano konieczne reformy (prowadzące do Prawa Elektrycznego) w których dużą rolę odegrają sandboxy.
PL
Artykuł dotyczy wykorzystania odnawialnych źródeł energii (dalej jako: OZE) w Polsce w związku ze strategią klimatyczno-energetyczną UE. Celem jest podjęcie dialektycznej dyskusji dotyczącej strategicznych wyzwań związanych z wykorzystaniem OZE w Polsce, w kontekście krajowych realiów politycznych, ekonomicznych i społecznych. Z jednej strony OZE stanowi szansę na realizowanie polityki energetycznej zgodnie z mechanizmami multi-level governance oraz na zaangażowanie obywateli jako tzw. prosumentów w procesy produkcyjne, z drugiej jednak strony – istnieje szereg problemów systemowych, aby temu sprostać. Co zrobić, aby uzyskać synergię między oczekiwaniami związanymi z OZE a realiami? Czy technologia OZE w Polsce może efektywnie się rozwijać i jakie warunki są niezbędne, aby to zapewnić? Oto kluczowe pytania badawcze artykułu.
EN
The article concerns the issue of using renewable energy sources (RES) in Poland in connection with the European Union’s climate and energy strategy. The purpose of the article is to undertake a dialectical discussion on strategic challenges related to the use of renewable energy sources in Poland in the context of national political, economic and social realities. On the one hand, RES are an opportunity to implement energy policy in accordance with multi-level governance mechanisms and to involve citizens – prosumers in production processes, but on the other – there are a number of systemic problems to use these technologies. What do we need to achieve synergies between expectations concerning RES and realities? Is it possible to develop RES in Poland effectively and what conditions are necessary to progress in this field? Here are the key research questions of this text.
PL
W artykule przedstawiono wpływ jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW na wybrane parametry jakości energii elektrycznej zmierzone w pewnej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, w której udział prosumentów stanowi 48%, zlokalizowanej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica.
EN
The article presents the impact of 2 kW single-phase photovoltaic installations on selected power quality parameters measured in a certain distribution low-voltage electricity network with the share of prosumers of 48%, located within the energy cluster Virtual Green Ochotnica Power Plant in Poland.
6
Content available remote Analiza pracy wybranej instalacji odnawialnych źródeł energii
PL
W artykule przedstawiono analizę pracy wybranej instalacji odnawialnych źródeł energii. Celem badań wykonanych przez autorów było rozważenie pozytywnych oraz negatywnych oddziaływań odnawialnych źródeł energii na sieci elektroenergetyczne. Analizując poszczególne parametry sieci takie jak współczynnik THD, stabilność napięcia oraz wartość prądu zwarciowego określono wpływ źródła odnawialnego na jakość energii. Wskazano pozytywne aspekty istnienia OZE w systemie. Poza negatywnymi oraz pozytywnymi aspektami istnienia w systemie odnawialnych źródeł należy przeanalizować możliwości oraz występujące ewentualne zagrożenia.
EN
The article presents an analysis of the operation of a selected renewable energy source installation. The aim of the research carried out by the authors was to consider the positive and negative effects of renewable energy sources on power grids. By analyzing individual network parameters such as THD, voltage stability and the value of short-circuit current, the influence of the renewable source on the quality of energy was determined. Positive aspects of the existence of RES in the system were indicated. Apart from the negative and positive aspects of the existence of renewable energy sources in the system, it is necessary to analyze the possibilities and possible threats.
PL
Ustawa o OZE wprowadziła mechanizmy mające na celu wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej w tym prosumentów. Zakłada ono m.in. możliwość wykorzystania sieci dystrybucyjnej jako magazynu energii, który w ramach określonego cyklu rozliczeniowego może służyć do oddawania i pobierania energii elektrycznej. Ponad dwuletni okres obowiązywania mechanizmu pozwolił na p rzeprowadzenie analiz i dokonanie oceny poprawności jego funkcjonowania. Szczególnie istotne stają się kwestie oceny poprawności doboru poziomu współczynnika ilościowego, zwymiarowania korzyści z bilansowania handlowego uzyskiwanych przez sprzedawców zobowiązanych, bilansowania międzyfazowego, czy przewymiarowania instalacji prosumenckich. Kalkulacje i wnioski przedstawione w referacie bazują na scenariuszowej analizie rzeczywistych danych odbiorczych i wytwórczych prosumenta z grupy taryfowej G11 produkującego energię ze źródła fotowoltaicznego.
EN
The RES Act introduced mechanisms to support the development of distributed generation including also prosumers. It assumes i.a. the possibility of using structure of the electric power distribution network as an energy storage, which can be used to generate and consume power within a framework of specific billing cycle. Over a two-years period of validity of the mechanism allowed to carry out analyzes and assess the correctness of its functioning. The issues of assessing the correctness of the selection of the quantitative coefficient, the dimensioning of benefits from the commercial balancing obtained by the obliged sellers, the inter-phase balancing, and oversizing of prosumer installations become particularly important. The calculations and conclusions presented in the paper are based on a scenario analysis of the actual consumption and production data of the prosumer from the group G11 tariff producing energy from a photovoltaic source.
PL
W artykule przedstawiono wpływ 1-fazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jakości energii elektrycznej, w pewnej sieci niskiego napięcia, z udziałem mikroinstalacji wynoszącym 48%, zlokalizowanej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica.
EN
The article presents the impact of 2,08 kW single-phase PV microinstallations on selected power quality parameters, such as voltage swells, current and voltage unbalance and voltage fluctuations expressed as Pst indicator, in a certain low-voltage electricity network with the share of prosumers of 48 %, located within the cluster Virtual Green Ochotnica Power Plant in Poland. The article also presents power generation profiles for power station MV/LV and prosumers and explains the reasons of voltage swells and unbalance.
9
PL
Z końcem listopada 2016 roku został upubliczniony przez Komisję Europejską pakiet dokumentów kierunkowych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” w perspektywie do 2030 roku, zwany także Pakietem Zimowym. Rekomendacje zawarte w części dokumentów zakładają kontynuację integracji rynków w wymiarze krajowym i regionalnym stawiając ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, wzrostu efektywności energetycznej i wzrostu udziału OZE w bilansie energetycznym krajów UE. Krótki czas na przeprowadzenie gruntownej przebudowy sektora wytwórczego zmusza do poszukiwania rozwiązań wpisujących się w ramy Pakietu Zimowego. Jedną z metod wsparcia realizacji zaleceń unijnych, jest wykorzystanie potencjału mikro-sieci lokalnych społeczności, zdolnych do generacji i dążących do niezależności energetycznej oraz utworzenie regulacji i mechanizmów umożliwiających wymianę sąsiedzką energii. Wymiana energii elektrycznej w oparciu o tą formułę, funkcjonuje w postaci projektów pilotażowych w wielu lokalizacjach na całym świecie i realizowana jest z pominięciem sprzedawcy energii. W referacie przedstawiona została koncepcja założeń funkcjonalnych i analitycznych dla przykładowej prosumenckiej struktury sąsiedzkiej wraz z prezentacją wyników symulacji bazujących na rzeczywistych profilach odbiorczo- wytwórczych i prezentacją korzyści ekonomicznych.
EN
At the end of November 2016, the European Commission published a package of guidance documents called "Clean energy for all Europeans" in the perspective of 2030, also known as the Winter Package. The recommendations contained in some of the documents assume the continuation of market integration in the national and regional dimension, setting ambitious targets in the field of decarbonisation, increase of energy efficiency and increase of RES share in the energy balance of EU countries. The short time for reconstruction of the manufacturing sector forces to search for solutions that fit into the framework of the Winter Package. One of the methods of supporting the implementation of EU recommendations is to use the potential of local communities micro-grids, capable of generating energy and striving for energy independence, and to create regulations and mechanisms providing neighborly energy exchange. The exchange of energy based on this formula works in the form of pilot projects in many locations around the world and operate without an energy seller. The paper presents the concept of functional and analytical assumptions for an exemplary prosumer neighborhood structure along with the presentation of simulation results based on real prosumer profiles and the presentation of economic benefits.
EN
The inevitability and successive implementation of the elements of the European Union (EU) energy policy and the freedom of achieving the goals left in this regard for the member states should translate into actions taking the specificity of local markets into account, in order to carry out liberalization processes in a harmonious manner. In 2016, the European Commission published a package of guidance documents “Clean Energy for All Europeans” in the perspective of 2030, also known as the Winter Package. The recommendations contained in some of the documents assume the continuation of integration of markets in the national and regional dimension, setting ambitious targets in the field of decarbonization, the increase of energy efficiency and the increase of Renewable Energy Sources (RES) share in the energy balance of EU countries. The short time to carry out a thorough reconstruction of the energy-generating sector forces to seek solutions that are in line with the European Community recommendations and, at the same time, do not constitute an excessive burden for the national economy and legal order. One of the activities is to use the potential of micro-networks of local communities striving for energy independence based on their own energy sources and to create regulations enabling the neighborly exchange of energy. This mechanism works in the form of pilot projects in many locations around the world (Sonnen Group; Power Ledger). The paper presents the concept of functional and analytical assumptions for an exemplary structure of neighboring prosumers along with the presentation of simulation results based on real generation and consumption profiles and the presentation of investment profitability indicators for the proposed functional model.
PL
Nieuchronność i sukcesywność wdrażania elementów wspólnotowej polityki energetycznej oraz pozostawiona w tym względzie krajom członkowskim swoboda realizacji celów powinna przekładać się na działania uwzględniające specyfikę lokalnych rynków, tak aby w możliwie harmonijny sposób przeprowadzić procesy liberalizacyjne. W 2016 roku został opublikowany przez Komisję Europejską pakiet dokumentów kierunkowych „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” w perspektywie do 2030 roku, zwany także Pakietem Zimowym. Rekomendacje zawarte w części dokumentów zakładają kontynuację integracji rynków w wymiarze krajowym i regionalnym, stawiając ambitne cele w zakresie dekarbonizacji, wzrostu efektywności energetycznej i wzrostu udziału OZE w bilansie energetycznym krajów UE. Krótki czas na przeprowadzenie gruntownej przebudowy sektora wytwórczego zmusza do poszukiwania rozwiązań zbieżnych z zaleceniami wspólnotowymi i jednocześnie niestanowiącymi nadmiernego ciężaru dla krajowej gospodarki i ładu prawnego. Jednym z działań jest wykorzystanie potencjału mikrosieci lokalnych społeczności dążących do niezależności energetycznej na podstawie własnych źródeł energii oraz utworzenie regulacji umożliwiających wymianę sąsiedzką energii. Mechanizm ten funkcjonuje w postaci projektów pilotażowych w wielu lokalizacjach na całym świecie. W artykule przedstawiona została koncepcja założeń funkcjonalnych i analitycznych dla przykładowej prosumenckiej struktury sąsiedzkiej wraz z prezentacją wyników symulacji bazujących na rzeczywistych profilach odbiorczo-wytwórczych i prezentacją wskaźników oceny rentowności inwestycyjnej dla zaproponowanego modelu funkcjonalnego.
PL
W krajowej energetyce rośnie znaczenie prosumentów, klastrów energii i rozproszonej generacji. Tytułowe instalacje to systemy oparte na prywatnych, bądź komunalnych źródłach (np. przydomowe panele fotowoltaiczne, biogazownie, bądź gminne elektrociepłownie), przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, w miejscu gdzie pierwotnie nie zakładano żadnych źródeł wytwórczych. Pozwalają one, w przypadku rozproszonej generacji i lokalnej konsumpcji, uniknąć kosztów i strat związanych z przesyfem energii elektrycznej i cieplnej na dłuższych odcinkach, przy wykorzystaniu dostępnych źródeł energii. Jednocześnie omawiane instalacje umożliwiają lokalne zagospodarowanie odpadów i innych substratów na cele energetyczne w tzw. układach mikrokogeneracyjnych, czyli efektywną i przyjazną środowisku produkcję energii elektrycznej i cieplnej.
PL
Zrównoważony rozwój jest koncepcją zgodną ze światowymi trendami proekologicznymi, porusza aspekty związane ze skutecznością wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w sieci szpitali publicznych. Podejście to wymaga zintegrowania działań w następujących obszarach: ekonomicznym, ekologicznym oraz społecznym. Ponadto wyszczególniono bariery wewnętrzne i zewnętrzne, które mogą pojawić się podczas procesu jej realizacji. Specyfika funkcjonowania podmiotów medycznych działających w ramach sieci szpitali publicznych skłania do różnorodnego podejścia do kwestii zarządzania, gdyż każdy z nich ma charakterystyczny dla siebie pakiet narzędzi oraz zestaw kluczowych kompetencji, które można zastosować w realizacji wyznaczonych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem (zarządzania procesem świadczenia usług medycznych).
EN
Sustainable development is a concept compliant with global pro-ecological trends, it addresses aspects related to the effectiveness of implementation of sustainable development strategies in the network of public hospitals. This approach requires the integration of activities in the following areas: economic, ecological and social. In addition, internal and external barriers have been specified which may appear during the process of its implementation. The specificity of functioning of medical entities operating within the network of public hospitals leads to a variety of management approaches, as each of them has a tool package characteristic for it and a set of key competences that can be used to achieve the goals related to sustainable development (managing the process of providing medical services).
PL
W ostatnich latach obserwowany jest rozwój zastosowania fotowoltaiki zarówno na świecie, jak i w warunkach krajowych, a tym samym wzrost wykorzystania instalacji w bilansie odnawialnych źródeł energii (OZE). Nieodłącznie powiązana z tym faktem jest spadkowa tendencja cen modułów fotowoltaicznych. Szczególne rozpowszechnienie zyskują mikroinstalacje prosumeckie o mocy do 10 kWp. Dla maksymalizacji pozyskiwania energii słonecznej przy zastosowaniu w gospodarstwie domowym paneli fotowoltaicznych stosowany jest szereg metod. Jedną z możliwości jest sterowanie nachyleniem ogniw, a tym samym regulacja kąta ich posadowienia. Program priorytetowy Prosument (Program priorytetowy 2016) utworzony na podstawie Ustawy o odnawialnych źródłach energii (Ustawa OZE 2015) w pewien sposób zawęża obszar możliwości manipulacji kątem ustawienia paneli fotowoltaicznych. Kąt ten ma z kolei przełożenie na ustalenie wielkości doborowej montowanej instalacji. W niniejszej pracy autorzy przedstawiają metodykę doboru odpowiedniego kąta nachylenia paneli fotowoltaicznych w celu pozyskania przez użytkownika jak największej ilości promieniowania słonecznego na formę użytecznej energii. Jako obszar badań autorzy przyjęli położenie miasta Kraków. Badania przeprowadzano z wykorzystaniem programu komputerowego Matlab, będącego interaktywnym środowiskiem do wykonywania obliczeń naukowych. Do wykonania symulacji wykorzystano model promieniowania słonecznego Haya, Daviesa, Kluchera, Reindla w skrócie – model HDKR. Autorzy określili optymalne kąty posadowienia w zależności od wyznaczonego profilu zapotrzebowania na energię. W następnym kroku określono wielkości potrzebnej mocy liczonej w kWp/MWh zapotrzebowania na energię dla wytypowanej lokalizacji i kąta nachylenia paneli. Obliczenia wykonane w artykule nie uwzględniają sprawności urządzeń pośredniczących ze względu na ich liniowe zależności.
EN
In recent years, the development of photovoltaic applications has been observed both in the world and in domestic conditions, and, as a consequence, an increase in the use of installations in the balance of renewable energy sources (RES). An inherent link to this fact is the downward trend in prices for solar modules. Solar PV installations (for prosumers) with a capacity of up to 10 kWp are becoming more and more popular. A number of methods are used to maximize solar energy generation when using solar panels in a household. One of the possibilities is to control the inclination of the cells, and thus adjust the angle of their foundation. The prosumer priority program (Priority Program 2016) established on the basis of the Renewable Energy Sources Act (RES Act 2015) in some way narrows the area of the possibility of manipulating the orientation of photovoltaic panels. This angle, in turn, translates into determining the size of the installed installation. In this paper, the authors present the methodology of selecting the appropriate angle of inclination of photovoltaic panels in order to obtain as much sun radiation as possible. The authors adopted the location of the city of Krakow as the research area,. The research was carried out using Matlab software, which is an interactive environment for performing scientific calculations. The model of solar radiation Haya, Davies, Klucher, and Reindel were used for the simulation in short, the HDKR model. The authors determined the optimal angles of foundation depending on the determined profile of energy demand. In the next step, the amount of power needed in kWp/MWh was determined for the energy demand for the selected location and the angle of inclination of the panels. The calculations made in the article do not take into account the efficiency of intermediary devices due to their linear dependencies.
EN
Microgeneration of energy has the potential to become an important component of the energy policy of many governments, because it may substantially lower carbon emissions and reduce the need for new infrastructure. Nevertheless, from recent studies it follows that, even in the developed countries, microgeneration technology is far from being widely adopted. In this study, we use data collected in a survey conducted in Lower Silesia, a south-western region of Poland, to build behavioural profiles of energy consumers, in order to get some insights into barriers to microgeneration becoming extensively adopted. In particular, we exploit the decision tree method to determine typical attributes of potential prosumers, to find the relative importance of these attributes and, finally, to make some predictions based on data that were not used in constructing the model. From our findings, it follows that economical criteria are the most important triggers for considering the installation of microgeneration technologies. Thus any governmental initiative promoting pro-ecological behaviours, including the use of renewable energy sources, should be based primarily on financial incentives to succeed.
PL
Kolejne zmiany technologiczne i funkcjonalne sprzętu i osprzętu instalacyjnego oraz przewodów instalacyjnych, a nade wszystko odbiorników energii, pozwalały na coraz bardziej efektywne przetwarzanie energii elektrycznej w postać energii końcowej. Nowe układy sterowania, bazujące na zminiaturyzowanych układach automatycznego sterowania zasilaniem odbiorników, umożliwiają optymalizację zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego. Rozproszenie zarządzania poborem energii, możliwe dzięki zastosowaniu IoT, ma istotne znaczenie dla pracy sieci dystrybucyjnej, do której przyłączeni są prosumenci. Internet rzeczy wpływa również na podwyższenie poziomu komfortu odbiorcy energii elektrycznej i jednocześnie jej producenta – prosumenta.
EN
Successive technological and functional changes of equipment together with cables and installation accessories, but most of all electric energy receivers, allowed more and more effective conversion of electric energy into the final energy form. New control systems basing on miniaturised systems of receivers supply automatic control enable optimization of energy consumption by the end user. Distribution of power consumption management that became possible through the application of IoT is of substantial importance for the work of a distribution network to which the prosumers are connected. IoT has also an impact on improving the comfort level of an electric energy consumer which at the same time is its producer – the prosumer.
EN
Power companies face the necessity to integrate an increasing number of dispersed energy sources into the grid, and at the same time are responsible for ensuring continuity of supply and appropriate energy quality. The implemented solution integrates the measurement, monitoring and control functionality along with data transmission for Smart Grid needs. The system consists of a central unit, GSM modem, UPS system, temperature sensors, insolation sensor, CR/ CRR current transducers, vibration sensor, and software. The system measures AC currents and voltages, while DC currents and voltages are downloaded directly from the energy storage. The system – which can be provided with an operator panel – uses data from the installed sensors to perform additional protection functions. The proposed solution is directed at operators of power grids and industrial plants using renewable energy. It can be deployed in smart buildings and in the prosumer energy sector, especially in farms and small production and service facilities that are interested in electricity generation for their own needs.
PL
Zakłady energetyczne stoją przed koniecznością włączenia do sieci energetycznej coraz większej liczby rozproszonych źródeł energii, a jednocześnie są odpowiedzialne za zapewnienie ciągłości dostaw oraz odpowiedniej jakości energii. Wdrożone rozwiązanie inte- gruje funkcjonalność w zakresie pomiarów, monitoringu oraz sterowania, wraz z transmisją danych na potrzeby sieci Smart Grid. System składa się z jednostki centralnej, modemu GSM, układu UPS, czujników temperatury, czujnika nasłonecznienia, prze- tworników prądowych typu CR/CRR, czujnika drgań oraz oprogramowania. W systemie realizowane są pomiary prądów i napięć zmiennych, natomiast wartości pomiarów prądów i napięć stałych pobierane są bezpośrednio z magazynu energii. System – który może być wyposażony w panel operatorski – wykorzystuje dane z zainstalowanych czujników, aby realizować dodatkowe funkcje zabezpieczeniowe. Proponowane rozwiązanie jest kierowane do operatorów sieci elektroenergetycznych oraz zakładów przemysło- wych wykorzystujących energię odnawialną. Może ono znaleźć zastosowanie w inteligentnych budynkach i w energetyce prosu- menckiej, szczególnie w gospodarstwach rolnych i małych zakładach produkcyjno-usługowych, które są zainteresowane produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zakresem aktywności prosumpcyjnej nabywców. Artykuł ma charakter teoretyczno empiryczny. W części teoretycznej na podstawie wyników analizy poznawczo krytycznej literatury przedmiotu, podkreślono rosnącą rolę rynkową aktywnych nabywców. Jako prosumenci stają się oni kluczowymi partnerami marketingowymi oferentów. Dlatego oferenci powinni dobrze znać czynniki wpływające na zakres i specyfikę zachowań prosumentów. Jednym z nich może być wykształcenie nabywców. Weryfikacji empirycznej poddano więc hipotezę, iż wykształcenie jest cechą różnicującą zakres aktywności prosumpcyjnej. W części badawczej, dzięki zastosowaniu metody analizy czynnikowej określono zakres i specyfikę zachowań prosumpcyjnych respondentów, zależnie od ich wykształcenia. Zastosowanie testu Kruskala-Wallisa pozwoliło na potwierdzenie stwierdzenia zawartego w hipotezie badawczej.
EN
In the article problems of consumers’ prosumeric activity were presented. This paper is theoretical-empirical in its nature. In the theoretical part on the base of the results of the cognitive-critical analysis of literature the growing market role of active consumers was underlined. As the prosumers they become the key marketing partners of offerors. That’s why offerors should know determinants of the scope and specifics of prosumers’ behaviours. One of these factors can be the level of consumers’ education. The research hypothesis that education is the feature differentiating the scope of prosumers’ behaviours has been verified empirically. In the research part the scope and specifics of prosumeric behaviours of respondents depending on their education were identified thanks applying the method of factor analysis. Using Kruskal-Wallis test allowed to confirm the statement contained in the research hypothesis.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję prosumenckiej chmury energii, jako nowej usługi dedykowanej dla prosumentów energii elektrycznej. Zakłada się, że wdrożenie takiej usługi powinno wygenerować szereg korzyści, m.in.: ułatwienie korzystania prosumentom z sieci elektroenergetycznej, uproszczenie rozliczeń pomiędzy prosumentem a dostawcą energii elektrycznej, dalsze upowszechnianie rozproszonych źródeł energii w mikro-instalacjach prosumenckich oraz rozwój e-mobilności. Z punktu widzenia prosumenta, proponowana idea prosumenckiej chmury energii polega na wirtualnym magazynowaniu w tej chmurze nadmiaru energii wygenerowanej w jego mikroinstalacji. Fizyczna realizacja gromadzenia energii w chmurze polega na rejestrowaniu wolumenu energii elektrycznej wprowadzonej do systemu elektroenergetycznego z mikroinstalacji prosumenta. Zakłada się, że energię o wartości odpowiadającej wolumenowi zarejestrowanemu w chmurze prosument może wykorzystać w dowolnej chwili czasowej w dowolnym punkcie infrastruktury sieciowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Przez dowolny punkt infrastruktury sieciowej rozumie się dowolnie zlokalizowany terytorialnie punkt przyłączenia użytkownika energii elektrycznej wyposażony w autoryzację dostępu. Z punktu widzenia operatorów sieci elektroenergetycznych idea prosumenckiej chmury energii to propozycja usługi dedykowanej dla nowego modelu funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, uwzględniającego przyszłe uwarunkowania dotyczące znaczącego rozwoju energetyki prosumenckiej oraz e-mobilności. W koncepcji tej energia elektryczna byłaby traktowana jako towar podlegający tylko częściowemu, fizycznemu magazynowaniu i przede wszystkim wymianie handlowej. W modelu tym kluczowym aspektem byłoby wirtualne magazynowanie energii, czyli handlowe zagwarantowanie przez operatora chmury (spółkę obrotu) dowolnego korzystania z portfela energii przez jej dysponentów. Należy jednak podkreślić, że w funkcjonowaniu prosumenckiej chmury energii istotnym czynnikiem będą koszty gwarancji wykorzystania przez danego dysponenta (prosumenta) energii elektrycznej przypisanej do niego w dowolnym czasie i miejscu przyłączenia w sieci. Skutkuje to tym samym koniecznością uwzględnienia występowania pewnego ryzyka rynkowego, zarówno wolumetrycznego, jak i cenowego ponoszonego przez operatora chmury, które w najprostszym rozrachunku można niwelować poprzez przekazanie operatorowi chmury pewnej części zakumulowanego wolumenu wygenerowanej energii. Należy podkreślić, że w niniejszym artykule przedstawiono pierwszą fazę rozwoju koncepcji prosumenckiej chmury energii. Zakłada się jednak jej poszerzenie o kolejne etapy, w których przewiduje się uwzględnienie możliwości sterowania i nadzoru nad pracą urządzeń instalacji prosumenckich w postaci: źródeł, odbiorników i fizycznych magazynów energii, np. domowych magazynów energii lub baterii akumulatorów zainstalowanych w pojazdach elektrycznych. Docelowo zakłada się, że proponowana prosumencka chmura energii będzie poza magazynowaniem energii (wirtualnym i częściowo fizycznym) umożliwiać również agregację zasobów prosumenckich, co stworzyłoby zupełnie nowe możliwości ich wykorzystania do świadczenia różnego rodzaju usług regulacyjnych, w tym systemowych.
EN
The paper presents the idea of a prosumer energy cloud as a new service dedicated to electricity prosumers. The implementation of the cloud should generate a number of benefits in the following areas: settlements between prosumer and electricity supplier, the development of distributed energy sources in microprocessors and the development of e-mobility. From the prosumer point of view, the proposed idea of a prosumer cloud of energy is dedicated to the virtual storage of energy excess generated in the micro-installation. Physical energy storage in the cloud means recording the volume of electricity introduced into the electricity system from the prosumer’s microprocessors. It is assumed that the energy equivalent to the volume registered in the prosumer cloud can be used at any time at any point in the network infrastructure of the National Power System. Any point of network infrastructure shall be understood as any locally located point of connection of an electricity consumer provided with access authorization. From the point of view of the power grid operators, the idea of a prosumer energy cloud is a conceptual proposition of a service dedicated to the new model of the power system functioning, taking future conditions concerning the significant development of prosumer energy and e-mobility into account. In this concept, electricity would be treated as a commodity only to partial physical storage and above all to trade. In this model a key aspect would be virtual energy storage, that is, the commercial provision by the cloud operator (trading company) of any use of the electricity portfolio by its suppliers. It should be stressed, however, that in the prosumer’s energy cloud functioning, a significant factor would be the cost of guarantees of the use of energy by prosumers at any time and point of connection to the network. This results in the need of taking the presence of certain market risks, both volumetric and cost incurred by clouds operator, which can be minimized by passing a portion of the accumulated volume of generated energy to the cloud operator into account. It should be emphasized that this article presents the first phase of the development of the concept of prosumer energy cloud. However, it is planned to be expanded by the following stages, which include the possibility of controlling and supervising the operation of prosumer installations such as: sources, receivers and physical energy stores, e.g. home energy storage or batteries installed in electric vehicles. Ultimately, it is assumed that the proposed prosumer energy cloud will be outside of the storage of energy (virtual and partly physical) and that aggregation of prosumer resources will create new possibilities for their use to provide a variety of regulatory services, including system ones.
20
Content available remote Bariery rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej w świetle badań ankietowych
PL
Przedstawiono bariery prawne, ekonomiczne i społeczne rozwoju rozproszonej energetyki odnawialnej i prosumenckiej. Wykorzystano analizę aktów prawnych w tym zakresie, badania Federacji Konsumentów oraz badania przeprowadzone w ramach projektu NCN. Badania potwierdziły, że skłonność do stania się prosumentem jest stosunkowo wysoka, a głównymi barierami są ograniczenia finansowe i niewystarczający system wsparcia.
EN
The paper presents the legal, social and economic barriers to the development of the dispersed renewable energy sources and prosumer energy market. The analysis was made basing on: the legal regulation addressed to this issue, the research made by Consumer Federation as well as the results of a survey conducted within NCN’s project. The results of the research confirmed that the willingness to become a prosumer is relevantly high. The main obstacles were linked to financial issues and insufficient support mechanism.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.