Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  port morski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
This article discusses the issue of seaport competitiveness. This is one of the most important issues in port studies. Conducting a port competitiveness analysis focuses on comparing components of port competitiveness for selected ports or terminals. First, a comparative analysis of selected seaports was performed in the article, followed by a detailed analysis of selected terminals in indicated ports. The main purpose of the article is to assess the effect of the new investment in the seaport in the town of Police (the construction of the railway connection with the national network) on its competitive position in relation to seaports in the immediate vicinity. To achieve the assumed goal, the following research methods were used: literature review, documentary method, linear weighting method, and variant analysis. The areas covered by the research study are selective seaports in Zachodniopomorskie Voivodeship (Szczecin, Świnoujście, and Police), Poland. Based on the research studies completed so far, it was shown that connecting a seaport with the national rail network may be a significant factor affecting the port’s competitiveness in relation to the ports located in the direct vicinity.
PL
Znane metody prognozowania zapotrzebowania na transport towarów oparte są na danych szeregów czasowych, które nie zawsze są dostępne. Celem artykułu jest ocena użyteczności metody jakościowej szacowania popytu na przewozy ładunków żeglugą śródlądową na zapleczu portów morskich w przypadku niedostępności danych historycznych. Oceniana metoda obejmuje pięć etapów i opiera się na badaniu popytu, które przeprowadzono wśród gestorów ładunków. Weryfikację przeprowadzono na przykładzie Odrzańskiej Drogi Wodnej, analizując potencjalne operacje wykonywane w ramach żeglugi śródlądowej do/z portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, przy założeniu, że droga wodna została zmodernizowana do klasy żeglowności III. Uzyskane wyniki badań pozwoliły określić zalety i wady prognozowania opartego na badanej metodzie jakościowej, wskazując na jej użyteczność, i mogą być przydatne dla zarządów portów morskich, spedytorów, firm transportowych i instytucji rządowych podejmujących decyzje w zakresie rozwoju infrastruktury śródlądowych dróg wodnych.
EN
Known methods of forecasting the demand for goods transport are based on given time series, which are not always available. The article aims to assess the usefulness of the qualitative method of estimating the demand for cargo transport by inland waterways in seaports hinterland when historical data are unavailable. The assessed method consists of five stages and is based on a demand survey, which was carried out among cargo senders. The verification performed on the Oder Waterway example, analysing potential operations performed in inland shipping to/from seaports in Szczecin and Świnoujście, on the assumption that the Waterway has been modernized to navigability class III. Obtained research results allowed to determine the strengths and weaknesses of predicting using analysed qualitative method pointing to its usability and can be useful for seaports authorities, forwarders, transport companies and government institutions making decisions regarding the development of inland waterway infrastructure.
EN
World transport faces a serious challenge, which involves the detrimental impact of its activity on the environment. Marine transport is a significant link in the worldwide transport system, which provides the free flow of diversified cargoes and offers competitive prices compared to other modes of transport for the carriage of goods. Seaports enabling waterborne transport have a major impact on the economic, social and natural environment. Port managing authorities show growing awareness of the negative influence of port units on the surrounding environment. Concurrently, environmentally friendly measures are implemented in line with the principles of sustainable development. The article aim is to present the characteristics of the green ports concept in response to ports struggle with environmental problems. The article presents port development background and the evolving approach to environmental issues. The seaport in Gdynia is an example of pursuing a sustainable development policy, and informally is well embedded in the concept of green ports.
4
Content available remote Wiadukt Biskupia Górka : budowa zmierza do finału
PL
Budowa obiektu mostowego Biskupia Górka w Gdańsku jest ważnym etapem przebudowy Traktu św. Wojciecha, elementem docelowego układu drogowego w ciągu DK91 dochodzącego do portu morskiego łączącego Pomorze z południem kraju. Realizacja inwestycji o wartości około 165 min zł rozpoczęła się jeszcze w 2018 r. i powoli zmierza do zakończenia.
EN
The main goal was to analyse the system of calculating fees in Port of Gdańsk and port of Klaipeda for collecting oil waste to port reception facilities and to check if shipowners are subject to restrictions related to this. This article analyses two sea ports, i.e. the ports of Gdańsk and Klaipeda. Waste management play for the ports of Gdansk and Klaipeda was used for this analysis. Waste types that could be delivered to port reception facilities were analyzed along with the permissible amount of waste delivered in port as part of the tonnage fee. After analysing the available data, it has been concluded that both seaports allow for the discharge of oil waste and oil residues to port reception facilities. Each port has its own separate waste management plan, which sets out the procedure for notifying the port of waste going to the port from vessel. However, each port has its own separate method of calculating fees for waste delivered at the port. The port of Gdansk applies a fixed tonnage fee for a certain amount of waste. If it is exceeded, additional fees are charged. The Klaipeda port, on the other hand, charges a fixed tonnage fee, allowing any amount of waste from a seagoing ship to be delivered. The article compares the ports of the Baltic Sea in terms of fees and the possibility of receiving waste from seagoing vessels. This will allow further analysis of the adaptation of seaports to applicable environmental requirements.
PL
Celem artykułu jest określić czy działalność Portu Zewnętrznego przyczyni się do zwiększenia wolumenu kontenerów przeładowywanych w polskich portach. Na wstępie przedstawiono powód, dla którego podjęto decyzję o budowie Portu Zewnętrznego. W pierwszym rozdziale zaprezentowano historię konteneryzacji oraz obecne realia towarzyszące przewozom kontenerowym w Polsce i na świecie. Następnie zdefiniowano czym jest port i terminal kontenerowy. Określono rolę terminali kontenerowych we współczesnym handlu światowym oraz sposób ich współdziałania. Opisano inwestycje, które mają lub prawdopodobnie będą mieć miejsce w Porcie Gdynia. Na koniec poddano analizie projekt budowy Portu Zewnętrznego pod kątem przeładunku kontenerów.
EN
The aim of the article is to determine if activity of the External Port will contribute to increase the numer of containers passing through the Polish ports. The introduction shows the reason why decision of building the External Port was made. First chapter shows the history of containerization and present-day reality of container transport in Poland and the world. Then it is define what is a port and container terminal. Next, the role of container terminals in modern world trade and the way of their cooperation was determined. The article describes the investments that take, or probably will take place, in the Port of Gdynia. In the end project of building the External Port was analyzed in terms of containers flow.
PL
W artykule przedstawiono kwestie związane z przeładunkiem towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka w portach morskich ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów. Na przeszkodzie w sprawnej realizacji tego rodzaju procesów stoją m.in. liczne obostrzenia zawarte a obowiązujących przepisach dotyczących specyfiki transportu towarów niebezpiecznych za pośrednictwem drogi morskiej. Zaprezentowane w niniejszym artykule uregulowania prawne są konieczne i niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa transportu realizowanego przez morskich przewoźników.
EN
The article presents issues related to the transport of dangerous goods of high risk in seaports with particular emphasis on the applicable provisions. The obstacle to the smooth implementation of this type of processes are: numerous observers included and the existing regulations on the specificity of transporting dangerous goods via the sea route. The legal regulations presented in this article are necessary and necessary from the point of view of the security of transport carried out by maritime carriers.
EN
This paper examines one of the most important operational problems in seaport terminals, namely the Berth Allocation Problem (BAP) which finds an optimal assignment of ships to the berths that minimize the total waiting time of all ships and reduce congestion in ports. Our problem is to affect and schedule n ships on m berths to minimize the processing time and the waiting time for all the ships in the port. Therefore, ships stay time in the port known by the flow time, while respecting the physical constraints existing at the port (such as the depth of the water berth and the draft of the ship’s water), knowing that each ship can only accommodate one ship at a time. It is as if it was a case of n tasks and m machines in parallel, and we wanted to schedule the passage of different tasks on different machines, knowing that each task can only pass on one machine and that the interruption of the task is not allowed. For example, if a job started on a machine, it will remain on this machine up to its completion. In our case, tasks are ships and machines are berths that are opting to minimize the total flow time and, therefore, to decrease the residence time of all the ships in the port. In a first step, a Mixed Integer Linear Program model is designed to address the BAP with the aim of minimizing the flow time of the ships in the port, our sample can be used for both static and dynamic berth allocation cases. In a second step, this model is illustrated with a real case study in the Tunisian port of Rades and solved by a commercial solver CPLEX. Calculation results are presented and compared with those obtained by port authorities in Radès.
EN
This paper is devoted to the Travelling Salesman Problem as applied to Czechoslovak ocean shipping companies and their marine ports on the Black Sea. The shortest circular path around these ports is found and discussed. Formulation of the problem accounts for the fact that distances between the individual cities are not the same in both directions. The consequences that arise from this situation are studied. The used algorithms are based on graph theory and standard logistic methods. In addition, the results are compared with the results obtained by using a minimum spanning tree algorithm.
10
Content available Hard coal and international seaborne trade
EN
A significant part of hard coal production (15–19% in the years 2010–2017, i.e. 1.0–1.3 billion tons per year) is traded on the international market. The majority of coal trade takes place by sea, accounting for 91–94% of the total coal trade. The article discusses the share of coal in international seaborne trade and the largest coal ports. Coal is one the five major bulk commodities (in addition to iron ore, grain, bauxite, alumina, and phosphate rock). In the years 2010–2016, the share of coal in international seaborne trade and major bulk commodities was 36–41% and 11–12%, respectively. Based on the analysis of coal throughput in different ports worldwide, the ports with the largest throughput include the ports of Qinhuangdao (China), Newcastle (Australia), and Richards Bay (South Africa). For 2013–2017, their throughput amounted to a total of 411–476 million tons of coal. The largest coal exporting countries were: Australia, Indonesia, Russia, Colombia, South Africa, and the US (a total of 85% share in global coal exports), while the largest importers are Asian countries: China, India, Japan, South Korea and Taiwan (a 64% share in global imports). In Europe, Germany is the largest importer of coal (54 million tons imported in 2016). The article also discusses the freight costs and the bulk carrier fleet. Taking the price of coal at the recipient’s (i.e. at the importer’s port) into account, the share of freight costs in the CIF price of steam coal (the price of a good delivered at the frontier of the importing country) was at the level of 10–14%. In the years 2010–2016, the share of bulk carriers in the world fleet was in the range of 11–15%. In terms of tonnage, bulk carriers accounted for 31–35% of the total tonnage of all types of ships in the world. The share of new (1–4 years) bulk carriers in the total number of ships on a global scale in the years 2010–2016 was 29–46%.
PL
Międzynarodowy rynek węgla kamiennego stanowi fragment jego światowej produkcji (15–19% w latach 2010–2017, tj. 1,0–1,3 mld ton/rok). Główna część międzynarodowych obrotów węgla realizowana jest drogą morską stanowiąc 91–94% ogólnych obrotów handlowych tym surowcem. W artykule skupiono się na omówieniu udziału węgla w światowych morskich przewozach ładunkowych, jak również głównych węglowych portów morskich. Węgiel stanowi jeden z pięciu głównych ładunków masowych suchych wyszczególnianych w statystykach morskich (obok rudy żelaza, zbóż, boksytów i aluminium oraz fosforytów). W latach 2010–2016 udział węgla w strukturze morskich przewozów ładunków w skali globalnej wynosił 36–41%, a w strukturze pięciu głównych ładunków suchych – 11–12%. Z analizy przeładunków węgla w różnych morskich portach świata wynika, że pod względem tonażowym największe przeładunki realizowane są w portach: Qinhuangdao (Chiny), Newcastle (Australia) i Richards Bay (RPA). W latach 2013–2017 przeładunki te rocznie wynosiły w sumie 411–476 mln ton węgla. Największymi eksporterami węgla na świecie są państwa: Australia, Indonezja, Rosja, Kolumbia, RPA i USA (łącznie 85% udziału w globalnym eksporcie węgla), a największymi importerami są głównie kraje azjatyckie: Chiny, Indie, Japonia, Korea Płd. i Tajwan (64% udziału w światowym imporcie). W przypadku Europy największym importerem węgla są Niemcy (w 2016 r. importowały 54 mln ton). W artykule omówiono także koszty frachtu morskiego oraz flotę masowców. Biorąc pod uwagę cenę węgla u odbiorcy (czyli w porcie importera), udział kosztów frachtów w cenie węgla u odbiorcy w ostatnich latach kształtował się średnio na poziomie 10–14%. W latach 2010–2016 udział masowców w światowej flocie zawierał się w przedziale 11–15%, a pod względem tonażowym masowce stanowiły 31–35% (łącznego tonażu wszystkich rodzajów statków na świecie). Udział masowców najmłodszych (1–4-letnich) w ogólnej liczbie statków w skali globalnej w latach 2010–2016 wynosił 29–46%.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie znaczenia portu morskiego dla gospodarki narodowej. Analizie poddano zasady wykonywania działalności gospodarczej przez państwo i jednostki samorządu terytorialnego. Dokonano przeglądu zadań podmiotów zarządzających portami morskimi, w świetle obowiązujących unormowań prawnych. Analizie poddano także instrumenty prawne, którymi dysponuje podmiot zarządzający portami morskimi.
EN
The role of a seaport is pivotal for state economy. Author analyzed legal regulations on seaport management and described why and how state or self-government units exercise economic activity in the field of seaport management.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie roli portu morskiego w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony środowiska morskiego. Dokonana została analiza unormowań prawnych, z których wynikają nakładane na porty morskie obowiązki związane z ochroną środowiska morskiego. Analiza uwzględnia zarówno przepisy prawnomiędzynarodowe jak i krajowe.
EN
In the article author defined role of the seaport in exercising functions in the field of maritime environment protection. Author analyzed national and international legal regulations obliging seaports to fulfil tasks of protection of maritime environment.
PL
W poniższym artykule opisano porty morskie w Polsce oraz ich wpływ na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Znaczenie działalności gospodarczej portów morskich wychodzi daleko poza ich granice, ponieważ porty zajmują bardzo ważne miejsce w zintegrowanych morsko-lądowych łańcuchach transportowych, jak również w tych międzynarodowych. Mają duży wpływ na efektywność integracji ekonomicznej, technicznej i technologicznej transportu morskiego z transportem lądowym.
EN
The article below describes seaports in Poland and their impact on the functioning of supply chains. The importance of seaport economic activity goes far beyond their borders, as ports occupy a very important place in the integrated marine-land transport chains, as well as in international ones. They have a major impact on the effectiveness of economic, technical and technological integration of maritime transport with land transport.
PL
Artykuł charakteryzuje działania związane z bezpieczeństwem w sytuacjach zagrożeń pożarowych w portach morskich. Na wstępie zostały zaprezentowane kategorie pojęciowe dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i zagrożeń. Port morski określa się, jako obszar lądowy i wodny wraz z wyposażeniem i siłą roboczą, przystosowany do przyjmowania statków i ich obsługi przeładunkowej, składowania towarów oraz dowozu i odwozu towarów. Działania z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają bezpośredni wpływ na prawidłowe funkcjonowania gospodarki portowej i są ściśle związane z bezpieczeństwem państwa.
EN
This article characterizes the activities related to fire safety in seaports. The fire safety concept categories were first presented And threats. A maritime port is defined as a land and water area with equipment and workforce, adapted to take on and handle their vessels, cargo handling, cargo handling and handling. Fire protection activities have a direct impact on the proper functioning of the port economy and are closely related to the security of the state.
PL
Usługi holownicze i pilotażowe, pełnią fundamentalną rolę w aspekcie prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji polskich portów morskich. Współpraca i budowanie dobrych relacji pomiędzy przedsiębiorstwami holowniczymi, a spółkami pilotowymi jest jednym z ważniejszych aspektów współpracy gwarantującej prawidłowy, terminowy i skuteczny przebieg realizacji skomplikowanego procesu transportowego. Artykuł przybliża oraz wyjaśnia, jak niezwykle istotnym i ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania polskich portów morskich od zawsze było, jest i będzie, świadczenie ponadstandardowych usług holowniczych i pilotażowych. Celem artykułu jest analiza oraz przybliżenie specyfiki funkcji, jaką pełnią usługi holownicze oraz pilotażowe w codziennej eksploatacji polskich portów morskich, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potu morskiego w Gdańsku.
EN
Towing and pilot services play a fundamental role in the aspect of the correct and safe operation of Polish seaports. Cooperation and building good relations between towed companies and pilot companies is one of the most important aspects of cooperation that guarantees a correct, timely and effective transport process. The article introduces and explains how an extremely important and important element of the proper functioning of Polish seaports has always been, is and will be, providing above-standard towage and pilot services. The aim of the article is to analyze and approximate the specificity of the functions performed by towing and pilot services in the daily operation of Polish seaports, with particular emphasis on the specificity of sea port in Gdańsk.
PL
W pracy przedstawiono propozycję wykorzystania teorii masowej obsługi i jej metod analitycznych do badania prakseologicznego systemu działania, którym jest morski port handlowy, traktowany jako wielokanałowy system masowej obsługi. We wstępie zaprezentowano założenia metodologiczne i podstawowe narzędzia badawcze teorii masowej obsługi, ukierunkowane na analizę morskiego portu handlowego. W dalszej części został przedstawiony wielokanałowy model morskiego portu handlowego, obejmujący 5 terminali portowych. Wybrany terminal kontenerowy posłużył do szczegółowych badań analitycznych za pomocą metod teorii masowej obsługi.
EN
The paper presents a proposal to use the theory of mass service and its analytical methods to study the praxeological operating system, which is a commercial sea port, treated as a multi-channel mass service system. The introduction presents the methodological assumptions and basic research tools of mass service theory focused on the analysis of the commercial sea port. In the next part, a multi-channel model of the commercial sea port was presented, covering 5 port terminals. The selected container terminal was used for detailed analytical research using the methods of mass service theory.
PL
W artykule precyzyjne zidentyfikowano potencjalne sposoby i środki przeprowadzenia zamachu/ataku z kierunku podwodnego na porty morskie - elementy infrastruktury krytycznej państwa. W konsekwencji dokonanej analizy poczyniono rozważania, których wynikiem stało się opracowanie koncepcji mobilnego, lądowego systemu hydroakustycznego przeznaczonego do wykrywania min morskich i ładunków wybuchowych zaimplementowanych na dnie basenów portowych. Szczególną uwagę poświęcono doborowi właściwego urządzenia detekcyjnego.
EN
In the article precisely identified potential methods and resources of carrying out the assassination/attack from the underwater direction on the seaports - elements of critical infrastructure. As a consequence of analysis that has been done, made considerations, which has become a concept development for mobile, land, hydroacoustic system intended to detect mines and explosives that are implemented at the bottom of the seaports aquatories. Particular attention was given to selecting the appropriate detection device.
EN
Economy is subject to constant change, and business models and strategies of enterprises often become obsolete before they are implemented. Such circumstances of the modern world force entrepreneurs to use creative thinking and non-standard solutions. Change is present in almost all business areas – starting from production, through distribution, marketing and sales, to operational management. It is a commonly accepted permanent standard of the current times. The contemporary course of socio-economic development on the international arena is outlined by Agenda 2030, adopted in 2015, where the core is the idea of sustainable development. One of the tools for implementing sustainable development is the concept of corporate social responsibility (CSR). The aim of the article is to identify the benefits of incorporating CSR strategies into the business model of transport sector companies – from visions and missions, through strategic objectives, policies and programmes, and ending with procedures. It is supposed to improve efficiency and bring stable results, which will become a source of competitive advantage in the transport sector.
PL
W artykule dokonano analizy możliwości funkcjonowania Zespołu Portów Szczecin-Świnoujście jako regionalnego huba logistycznego. Położenie geograficzne tego zespołu portów predysponuje je do pełnienia funkcji wiodącego regionalnego węzła transportowego i centrum (huba) logistycznego. W Polsce od lat toczy się dyskusja, czy w cieniu takich portów jak Hamburg, Antwerpia, Rotterdam jest miejsce na rozwój zespołu portowego w Szczecinie i Świnoujściu. Dlatego podjęto próbę oceny szans rozwojowych i konkurencyjności Zespół Portowy Szczecin - Świnoujście przez pryzmat efektywności i bezpieczeństwa transportu.
EN
The article analyzes the possibilities of functioning of the Szczecin-Świnoujście Ports Group as a regional logistics hub. The geographical location of this port team predisposes them to be the leading regional transport hub and logistics center. In Poland, for years, there has been a discussion whether in the shadow of such ports as Hamburg, Antwerp, Rotterdam there is a place for the development of the port complex in Szczecin and Świnoujście. Therefore, an attempt was made to assess the development opportunities and competitiveness of the Szczecin-Świnoujście Seaport through the prism of transport efficiency and safety.
PL
W artykule omówione zostały wybrane zagadnienia dotyczące współczesnych wymiarów bezpieczeństwa w aspekcie zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń w portach morskich. Analizując problematykę współczesnego wymiaru bezpieczeństwa na akwenach morskich, dokonano wyjaśnienia pojęcia bezpieczeństwa morskiego. Potencjalnymi źródłami zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych są wyloty kanalizacyjne odprowadzające ścieki sanitarne, przemysłowe i opadowe, procesy przeładunkowe prowadzone na nabrzeżach, prace budowlane, remontowe lub konserwacyjne, eksploatacja statków, odbiór odpadów ze statków.
EN
The article discusses selected issues regarding contemporary security dimensions in the aspect of combating threats and pollution in seaports. Analyzing the problems of the modern dimension of safety on sea areas, the concept of maritime safety was clarified. Potential sources of hazards and pollution of port waters are sewage outlets discharging sanitary, industrial and rain-water sewage, transhipment processes carried out on quays, construction, renovation or maintenance works, operation of ships, collection of waste from ships.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.