Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  consumer behavior
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Produkty zaawansowane technologicznie budzą wśród konsumentów ambiwaletne postawy. Oprócz korzyści cechuje je bowiem również wielowymiarowe ryzyko. Postrzeganie ryzyka technologicznego wpływa w większym stopniu na wybory rynkowe konsumentów niż oferowane przez takie produkty możliwości. Celem niniejszego artykułu o charakterze przeglądowym jest identyfikacja różnych wymiarów ryzyka technologicznego postrzeganego przez konsumentów. Jak wykazano, ryzyko technologiczne istotnie różni się od ryzyka konsumenckiego związanego z innymi rodzajami produktów. Dokonana analiza pozwoliła wyszczególnić wymiary postrzeganego przez konsumentów ryzyka, istotne z punktu widzenia wyborów konsumenckich. Są to m.in. ryzyko funkcjonalne, związane z obawami dotyczącymi bezawaryjności, ryzyko dotyczące umiejętności obsłużenia innowacyjnego produktu, a także zgodności produktu z aktualnymi standardami branżowymi i dostępnością produktów komplementarnych (ryzyko związane z efektem sieciowym). Można także wyróżnić ryzyko utraty prywatnych danych, ryzyko finansowe oraz ryzyko dla bezpieczeństwa konsumenta.
EN
High-tech products arouse ambivalent attitudes among consumers. Such products, apart from their benefits, are also linked with multidimensional consumer risk. The perception of technological risk has greater impact on consumer market choices than the opportunities offered by such risky products. For this reason, part of the research devoted to consumer behavior towards technological innovations focuses on perceived risk. The purpose of this article is to identify the various dimensions of technological risk perceived by consumers. Technological risk has been shown to differ significantly from consumer risk associated with other types of products. The analysis allows one to specify the dimensions of risk perceived by consumers which are significant from the point of view of their choices. These include functional risk, related to concerns about trouble-free operation, risks regarding the ability to handle an innovative product, as well as the product compliance with current industry standards and the availability of complementary products (risk related to the network effect). There is also a risk of losing private data, financial risk and a risk to consumer safety.
PL
Artykuł porusza problematykę uwarunkowań kulturowych decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumentów w dobie pandemii COVID-19. Analizę reakcji na sytuację kryzysową oparto na teorii perspektywy D. Kahnemana, którą wykorzystano do porównania zachowań na wczesnym etapie pandemii na przykładzie Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Singapuru. Głównym celem podjętych rozważań jest wykazanie skali i siły oddziaływania determinant kulturowych na strategie zaspokajanie potrzeb przetrwania i bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Przeprowadzona analiza oraz diagnoza narodowych strategii przetrwania służy tworzeniu produktów zgodnie z behawioralnymi i kulturowymi determinantami postaw i preferencji konsumentów. Na podstawie wybranych rozwiązań technologicznych monitorujących zachowania pracowników w środowisku roboczym zaprezentowano automatyczne systemy wspomagające zarządzanie personelem w okresie pandemii COVID-19 podnoszące poziom dobrostanu psychicznego i bezpieczeństwa sanitarnego.
EN
The article deals with the issues of cultural determinants of decisions under risk and uncertainty, with emphasis on consumer behavior during the COVID-19 pandemic. The analysis of the crisis response has been based on D. Kahneman’s prospect theory, which was used to compare social behaviors in Poland, Italy, Great Britain and Singapore at an early stage of the pandemic. The main purpose of the considerations is to present the scale and level of impact of cultural determinants on national survival and security strategies against the COVID-19 crisis. The analysis and diagnosis of national survival strategies facilitates creation of products in accordance with behavioral and cultural determinants of consumer attitudes and preferences. In addition, the article presents some automatic systems supporting personnel management during the COVID-19 pandemic. Contemporary technological solutions monitoring employee behavior in the working environment can be implemented to increase the level of mental well-being and sanitary safety.
EN
Background: Throughout history, the world has witnessed natural disasters affecting businesses and societies with varying degrees of disruption. COVID-19 (henceforth C19) constituted a significant system shock and a stark reminder of the fragility and sensitive nature of supply chains. The pandemic has exerted considerable societal and economic pressure and has had an adverse impact on food supply chains in particular. Many food processing operations were forced to alter activities or close temporarily due to outbreaks. Societal lockdowns, travel restrictions, business closures and quarantine have led to structural changes in the productivity of economies and impacted the mental health and financial wellbeing of citizens. Methods: We present a critical review of the literature to explore the impact of C19 on the food supply chain. We collected data from journal articles retrieved from a leading scientific database (i.e., Scopus), books, chapters, conference proceedings, reports, and a variety of Internet websites. For the literature search, we used the following words; „COVID-19" and „food". Results and conclusions: The findings of the review suggest that the C19 pandemic poses unprecedented challenges for food supply chains. We reveal that C19 has raised food insecurity and food safety concerns, increased supply chain and logistics costs and radically changed consumer behavior. On the positive side, the pandemic has improved awareness of food waste and the importance of self-grown foods. We generated nine research propositions to foster future academic research. Our study also highlighted the need to advance this literature and calls for increased attention from the supply chain management and logistics community to further analyse and quantify the impact of C19 on the food chain.
PL
Wstęp: W ujęciu historycznym, świat już nieraz doświadczał naturalnych katastrof, które miały wpływ w różnym nasileniu na biznes oraz społeczeństwo. COVID-19 (C19) spowodował istotny szok dla systemu oraz przypomniał o kruchości i wrażliwości łańcuchów dostaw żywności. Pandemia wywarła istotny wpływ w szczególności na tą część ogólnego łańcucha dostaw. Wiele przedsiębiorstw produkujących żywność musiało zmienił sposób swojej działalności lub czasowo ją przerwać. Lockdown, ograniczenia w podróżowaniu, zamknięcie części działalności gospodarczej i kwarantanna doprowadziły do strukturalnych zmian w produktywności ekonomii i wpłynęły na zarówno psychiczne zdrowie jak i poziom zamożności obywateli. Metody: W pracy zaprezentowany jest krytyczny przegląd literatury dotyczącej wpływu C19 na łańcuch dostaw żywności. Dane zostały zebrane na podstawie przeglądu artykułów prasowych z wiodących baz naukowych (np. Scopus), książek, rozdziałów, materiałów konferencyjnych, raportów oraz różnych stron internetowych. Przy wyszukiwaniu tych prac, słowami kluczowymi były słowa: „COVID-19” oraz „żywność”. Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki badań sugerują, że pandemia C19 jest niespotykanym wyzwaniem dla łańcuchów dostaw żywności. C19 spowodował obniżenie bezpieczeństwa łańcucha dostaw żywności, zwiększył koszty logistyki i radykalnie zmienił upodobania konsumentów. Jak pozytywny efekt, pandemia zwiększyła świadomość marnotrawstwa żywności i istotność niezależności produkcji żywności. Zostały opracowane propozycje dalszych kierunków badań naukowych w tym obszarze. Pokreślono potrzebę tych badań oraz rozpracowanie wpływu C19 na łańcuch dostaw żywności w kontekście zarządzania łańcuchem dostaw.
EN
This study attempts to examine the influence of mobile apps on customers’ attitude and finally customers’ actual use behavior toward consumer goods. By applying the theory of mobile marketing and mobile commerce, the authors investigated the antecedents and the consequences of mobile apps to conclude about their implications in marketing. Variables, namely financial value, convenience value and fit of information are proven to have a positive impact on perceived usefulness; app design, ease of understanding and intuitive handling positively affect the perceived ease of use. Perceived variables including usefulness and ease of use have a positive influence on a consumer’s attitude. Finally, purchase intention and sharing intention, followed by actual use behavior are as a consequence in the conceptual model.
PL
W pracy zrelacjonowano próbę zbadania wpływu aplikacji mobilnych na nastawienie klienta i jego rzeczywiste zachowanie w odniesieniu do dóbr konsumpcyjnych. Zastosowano w niej teorię marketingu mobilnego i handlu mobilnego w celu zbadania możliwości i konsekwencji używania aplikacji mobilnych w obrębie grupy docelowej. Udowodniono, że pewne zmienne, a mianowicie wartość finansowa dóbr, wygoda dostępu do informacji i ich dopasowanie do oczekiwań klienta mają pozytywny wpływ na postrzeganą użyteczność aplikacji, a właściwe zaprojektowanie aplikacji, ich przyjazność i intuicyjna obsługa pozytywnie wpływają na łatwość użytkowania. Szczególnie ważne okazały się przydatność i łatwość użytkowania jako czynniki korzystnie oddziałujące na nastawienie konsumenta. Zamiar zakupu i gotowość do udostępniania w sieci informacji na ten temat, a także późniejsze rzeczywiste wykorzystanie aplikacji są zależne od czynników opisanych w koncepcji modelowego zachowania.
PL
Zdrowe żywienie jest nieodłącznym elementem prewencji i leczenia chorób dietozależnych. Świadomość konsumentów dotycząca znaczenia zdrowego stylu życia dla zachowania zdrowia deklarowana w badaniach wydaje się wysoka, jednak nie przekłada się ona na wdrażanie prozdrowotnych zachowań w codziennym życiu. W artykule zestawiono opinie konsumentów dotyczące deklarowanego sposobu żywienia z rzeczywistą realizacją zaleceń i sytuacją zdrowotną w Polsce i na świecie. Wskazano również źródła wiedzy o żywieniu, z których najczęściej korzystają Polacy oraz podjęto próbę przeanalizowania czynników odpowiedzialnych za wybór produktów spożywczych na rynku żywności z uwzględnieniem postrzegania przez konsumentów czynników związanych z bezpieczeństwem żywności.
EN
Healthy eating is an integral part of the prevention and treatment of diet-related diseases. Consumers’ awareness of the importance of healthy lifestyles for maintaining health seems to be high, but it is not visible in the implementation of healthy behaviors in everyday life. The article compares consumer opinions regarding the declared diet with the actual implementation of recommendations and the health situation in Poland and in the world. Sources of knowledge about nutrition, which are most often used by Poles, were also pointed out, and an attempt was made to analyze the factors responsible for choosing food products on the food market, taking into account consumers’ perception of factors related to food safety.
6
Content available Chatbots in marketing
EN
The role of digital technologies, especially the Internet of Things (IoT) and Artificial Intelligence (AI), increasingly become a key element of diverse interactions between brands and consumers. Homo Cyber Oeconomicus, one of the potential stages of ongoing consumer’s evolution, lives between processes of dehumanization of the surrounding world and humanization of digital technologies. While remaining in a constant contact with smart devices, systems and algorithms, they are looking for new values and meanings, which are a metaphor of their desires, fears and behaviors. As a result, the digital ecosystem, as an attempt to combine the humanism idea with technologization processes, poses new challenges to companies/brands, both concerning the quality of interactions with an increasingly digital consumer and tools used in that process. Chatbots can prove to be an interesting solution here, as their spectrum of potential areas of implementation in business systematically increases. The paper attempts to identify the influence of chatbots on marketing taking into account their role in Human - to - Machine interaction process. A part of these considerations is of the character of philosophical discourse on the role of that technology in human life, which is a starting point for the presentation of preliminary assumptions for a model of consumer-chatbot interaction (digital technology) in marketing activity of companies/brands.
PL
Rola technologii cyfrowych, w tym w szczególności Internet of Things (IoT) i Artificial Intelligence (AI) staje coraz bardziej kluczowym elementem zróżnicowanych interakcji pomiędzy markami i konsumentami. Homo Cyber Oeconomicus, będący jednym z potencjalnych etapów trwającej ewolucji konsumenta, żyje między procesami dehumanizacji otaczającego go świata a humanizacji technologii cyfrowych. Pozostając w ciągłym kontakcie z inteligentnymi urządzeniami, systemami i algorytmami poszukuje nowych wartości i znaczeń, stanowiących metaforę jego pragnień, obaw i zachowań. W efekcie digital ecosystem, będący próbą zespolenia idei humanizmu z procesami technologizacji stawia przed firmami/markami nowe wyzwania, zarówno co do jakości realizowanych interakcji z coraz bardziej cyfrowym konsumentem, jak i narzędzi wykorzystywanych w tym procesie. Ciekawym rozwiązaniem mogą okazać się chatboty, których spektrum potencjalnych obszarów implementacji w biznesie systematycznie chatbotów na marketing, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w procesie interakcji Human – to – Machine. Część prowadzonych rozważań ma charakter filozoficznego dyskursu nad rolą tej technologii w życiu człowieka, co stanowi punkt wyjścia do prezentacji wstępnych założeń modelu interakcji konsumenta i chatbotów (technologia cyfrowa) w aktywności marketingowej firm/marek.
EN
The study aimed to analyse the relationship between consumer behaviour and new trends in the market environment. The authors presented various approaches to defining consumer behaviour in the context of dynamic changes in the market environment and made an attempt to answer the question to what extent new phenomena in consumer behaviour, such as New Balance and Normcore, influence the present consumer behaviour. The study made use of research focussing on secondary sources performed using the desk research method and participatory observations carried out by the authors. Among other materials used were secondary sources, results of quantitative studies performed with the use of the CAWI method, individual in-depth interviews and focus group interviews. The research focussed on new trends in consumer behaviour and its major motivators.
PL
W opracowaniu przedmiotem analizy było badanie relacji pomiędzy zachowaniami konsumentów a nowymi trendami w otoczeniu. Autorka przedstawiła różne podejścia do definiowania zachowań konsumenta w kontekście dynamicznych zmian w otoczeniu rynkowym i podjęła próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu nowe zjawiska w zachowaniach konsumentów, takie jak New Balanse oraz Normcore, wywierają wpływ na aktualne zachowania konsumenckie. W opracowaniu wykorzystano przeprowadzone badania na źródłach wtórnych prowadzonych metodą desk research oraz własne obserwacje uczestniczące. Wykorzystano też jako źródła wtórne, wyniki badań ilościowych realizowanych techniką CAWI, indywidualne wywiady pogłębione oraz badania focus group interwiew. Przedmiotem badań były nowe trendy w zachowaniach konsumentów, jak również czynniki je determinujące.
PL
Centra handlowe przed 1989 r. nie były w Polsce znane. Pierwsze hipermarkety powstały w połowie lat dziewięćdziesiątych. Ekspansja handlu wielkopowierzchniowego przyczyniła się do zmian zachowań konsumentów, wpłynęła na kształtowanie się ich postaw i zmiany oczekiwań. Współcześni konsumenci są coraz bardziej wymagający i świadomi zabiegów oraz działań procesu sprzedaży. Powoduje to konieczność stałego badania zachowań konsumentów w celu identyfikacji i zrozumienia ich potrzeb, motywów i gustów oraz kształtowania i dostosowywania strategii sprzedaży w miejscu zakupu do stale zmieniającego się otoczenia. Zachowania konsumentów są uwarunkowane wieloma czynnikami, a jednym z ważniejszych jest płeć, różnicująca na rynku postępowanie konsumentów. Płeć w istotny sposób różnicuje zachowania konsumenckie w sklepie, profil kupujących w poszczególnych kategoriach spożywczych oraz charakter zakupu czy też zakupy z dodatkowych ekspozycji.
EN
Before 1989, shopping centers were not known in Poland. The first hypermarkets were established in the mid-90s. The expansion of large-scale retail has contributed to changes in consumer behavior, influenced their attitudes and changed their expectations. Nowadays, the consumers are more demanding and aware of sales activities. Therefore, it is necessary to study constantly the consumer behavior, to identify and understand their needs, motives and to adjust sales strategy in place of purchase to changing environment Consumer behavior is conditioned by many factors, and one the most important determinants differentiating consumer behavior on the market is gender. Gender significantly differentiates consumer behavior in different categories in the store. It differentiates the profile of buyers in particular food categories, the way of the purchase, or purchases from additional exposures.
EN
Even though the digital payment methods are taking the intention of scholars nowadays as new trend to investigate it, there are still few studies that examine the consumer switching decision from the traditional way to digital way while performing the payments. Besides, the monetary market has some substitution effects; as users care about security, ease to use and the wide acceptance for the payment method they are using. The main aim of this research is to investigate the witching attitude and intention from the traditional payment by using the bank notes, debit or credit card or what called physical wallet to digital one by using mobile apps for doing payments. In total, 140 surveys were emailed to UNIKL business school’s staff, 98 questionnaires were returned fully answered and able to use. The results showed that perceived usefulness and perceived ease of use are effective factors into consumer attitude towards switching. Moreover, the relation between the attitude and the intention is significant while the perceived risk pull down the level of this effect.
PL
Mimo, że metody płatności cyfrowych są obecnie przedmiotem badań naukowych jako nowy trend, wciąż niewiele jest badań, które analizowałyby zmianę decyzji konsumenta z tradycyjnego sposobu na cyfrowy w trakcie dokonywania płatności. Poza tym na rynku pieniężnym występują pewne efekty substytucyjne; ponieważ użytkownicy dbają o bezpieczeństwo, łatwość obsługi i szeroką akceptację dla używanej metody płatności. Głównym celem tych badań jest zbadanie zamiany i zamiaru od tradycyjnej płatności za pomocą banknotów, kart debetowych lub kredytowych, co nazywamy portfelem fizycznym, do portfela cyfrowego za pomocą płatniczych aplikacji mobilnych. Ogółem wysłano pocztą elektroniczną do pracowników UNIKL 140 e-maile z ankietami, zwrócono 98 pełnych odpowiedzi, które można było wykorzystać w badaniach. Wyniki pokazały, że postrzegana użyteczność i postrzegana łatwość użycia są czynnikami efektywnymi w nastawieniu konsumentów do zmiany. Ponadto relacja między postawą a intencją jest znacząca, a postrzegane ryzyko obniża poziom tego efektu.
EN
The research is undertaken to investigate the impact of brand equity on consumer willingness to pay the premium price by using an extended model of the theory of planned behavior. Role of consumer attitude, subjective norms, and perceived behavioral controls in shaping consumer intention towards paying a premium price for a brand are explored. The theory is further extended to demonstrate the role of brand equity towards consumer intention to pay a premium price. This research is conducted explicitly in Pakistan. The data was analyzed statistically by performing regression analysis with SPSS. The findings indicate that there is a significant impact of brand equity, attitude, subjective norms, and perceived behavioral controls on consumer intention to pay a premium price for the brand. The research findings depict that consumers are willing to pay a premium price for a brand if the high brand equity is established.
PL
Podjęte badania mają na celu przeanalizowanie wpływu wartości marki na skłonność konsumentów do płacenia ceny premium za pomocą rozszerzonego modelu teorii planowanych zachowań. Dokonano analizy roli postawy konsumenckiej, subiektywnych norm i postrzeganych kontroli behawioralnych w kształtowaniu intencji konsumenta w zakresie płacenia wyższej ceny za markę. Teoria ta jest dalej rozwijana, aby pokazać rolę marki w dążeniu konsumenta do zapłacenia wyższej ceny. Badania wykorzystane w niniejszym artykule przeprowadzono w Pakistanie. Dane analizowano statystycznie, przeprowadzając analizę regresji za pomocą oprogramowania SPSS. Ustalenia wskazują, że istnieje znaczący wpływ wartości marki, postawy, subiektywnych norm i postrzeganych kontroli behawioralnych na intencję konsumenta, aby zapłacić wyższą cenę za markę. Wyniki badań wskazują, że konsumenci są gotowi zapłacić wyższą cenę za markę, jeśli ustanowiony zostanie wysoki kapitał własny marki.
11
Content available Millennial consumers in the convenience food market
EN
The demand for food products is gradually increasing, which is why understanding consumer behavior in the convenience food market is an important issue. Knowledge in this field may be useful in the process of developing marketing strategies. The purpose of the article is to present the attitude towards convenience food of the representatives of Generation Y (also known as millennials). Literature analysis and results of the author’s own surveys were used in the research proceedings. The research was conducted on a group of 364 millennial consumers living in the border area of Southwestern.
PL
Zapotrzebowanie na żywność wygodną zwiększa się stopniowo, dlatego zrozumienie zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej jest ważnym zagadnieniem. Wiedza z tego zakresu może być przydatna w procesie formułowania strategii marketingowych. Celem artykułu jest przedstawienie stosunku do żywności wygodnej przedstawicieli pokolenia Y. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury oraz wyniki własnych badań ankietowych. Badania przeprowadzono w grupie 364 konsumentów reprezentujących generacje Y, zamieszkujących tereny przygraniczne południowo - zachodniej Polski.
12
Content available Pro-environmental activities of consumers
EN
The aim of the study is to compare pro-environmental activities between consumers in Serbia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, FYR Macedonia, Slovenia and Montenegro. Empirical research was conducted on a sample of 1,550 participants from these countries. The results indicate that there are differences between consumers from: Montenegro and Serbia, Montenegro and Macedonia, Montenegro and Slovenia, Bosnia and Herzegovina and Slovenia and Bosnia and Herzegovina and Macedonia. Consumers from Montenegro and Bosnia and Herzegovina achieve significantly lower scores in the pro-environmental activities. Also, results indicate that there are no differences in gender, age and professional qualification related to pro-environmental activities between consumers. Differences in monthly incomes by households exist but post hock test not indicate to the exactly differences. The received data can be used by all market participants from these countries for increase pro-environmental activities of consumers.
PL
Celem badania jest porównanie działań proekologicznych między konsumentami w Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Słowenii i Czarnogórze. Badania empiryczne przeprowadzono na próbie 1550 uczestników pochodzących z wymienionych krajów. Wyniki wskazują, że istnieją różnice między konsumentami z: Czarnogóry i Serbii, Czarnogóry i Macedonii, Czarnogóry i Słowenii, Bośni i Hercegowiny oraz Słowenii i Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii. Konsumenci z Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny osiągają znacznie niższe wyniki w działaniach prośrodowiskowych. Ponadto wyniki wskazują, że nie ma różnic pod względem płci, wieku i kwalifikacji zawodowych związanych z działaniami prośrodowiskowymi między konsumentami. Różnice w dochodach miesięcznych według gospodarstw domowych istnieją, jednak test post hoc nie wykazał konkretnych różnic. Otrzymane dane mogą być wykorzystywane przez wszystkich uczestników rynku z tych krajów w celu zwiększenia działań prośrodowiskowych konsumentów.
EN
The internet, while making shopping easy for consumers, represents a challenge for entrepreneurs seeking to ensure that internet users get transparent, easy to navigate websites and applications. They note, however, that gender is considered to be one of the factors differentiating consumer attitudes. Gender marketing is a relatively new concept developing mainly in Anglo-Saxon countries. It focuses mainly on women, who are seen as making the predominant part of purchase decisions. Moreover, female consumers are recognized as looking for the perfect product, focused on the opinions of others and seeking to contact others. These features are believed to be different from men - who purchase in a thoughtful and independent manner. The article attempts to identify the importance of the role of the Internet as a tool of entrepreneurs in making decisions. A juxtaposition is made between the beliefs of representatives from both groups about consumer needs and the facts about online sales. The authors analyzed the differences in behavior of those connected with entrepreneurship, namely online among Polish women and men and put them in the context of current assumptions about consumer attitudes of both sexes.
PL
Ułatwiający konsumentom zakupy Internet stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców dążących do zapewnienia internautom przejrzystych, prostych w obsłudze stron internetowych i aplikacji. Przedsiębiorcy pamiętają jednak, że płeć jest uważana za jeden z czynników różnicujących postawy konsumenckie. Gender marketing jest koncepcją stosunkowo nową i rozwija się głównie w krajach anglosaskich. Skupia się głównie na kobietach, które postrzegane są jako podejmujące przeważającą część decyzji zakupowych. Konsumentki ujmowane są ponadto jako poszukujące idealnego produktu, skupione na opiniach innych i dążące do kontaktu. Cechy te uważa się, że różniące je od mężczyzn, dokonujących zakupów przemyślanych i w niezależny sposób. W artykule podjęto próbę określenia znaczenia roli internetu w podejmowaniu decyzji handlowych. Dokonano zestawienia przekonań na temat potrzeb konsumenckich przedstawicieli obu rodzajów z faktami dotyczącymi sprzedaży internetowej. Autorzy przeprowadzili analizę różnic w zachowaniach związanych z e-commerce wśród polskich kobiet i mężczyzn i osadzili je w kontekście dotychczasowych założeń na temat postaw konsumenckich obu rodzajów.
PL
W artykule opisano wyniki pilotażowych badań, dotyczący zakupów spożywczych w Internecie. W odróżnieniu od większości publikacji, prezentowane badania przeprowadzono w formie ustrukturalizowanego wywiadu pogłębionego na grupie 30 polskich e-konsumentów. Opisano dominujące style dokonywania zakupów, czynniki decydujące o wyborach konsumenckich oraz kategorie produktowe, celowo pomijane przy e-zakupach. Większość badanych kupuje żywność online raz na tydzień i pomija niektóre produkty. Jako najistotniejszy czynnik wpływający na decyzje zakupowe respondenci uznali promocje. Stwierdzono wyższą racjonalność deklarowanych zachowań konsumentów w sklepach spożywczych internetowych w porównaniu ze sklepami tradycyjnymi.
EN
The results of an exploratory study for online grocery shopping are described in the article. In contradistinction to other research, the study was conducted as a structured in-depth interview among thirty Polish e-consumers. The dominant style of shopping, factors determining consumer choices, and product categories intentionally omitted in online shopping are discussed. Most of the respondents make online grocery shopping once a week and they resign from some kind of food by purpose. Surprisingly, respondents found promotions as the most important factor influencing both online and offline grocery shopping A higher declared rationality of grocery consumer behavior was stated in online shops in comparison with conventional shops.
PL
Artykuł dotyczy omnikanałowości – najwyższego obecnie zdefiniowanego etapu strategii dystrybucji. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o możliwość zrealizowania w praktyce założeń takiej strategii dystrybucji. Koncentrując się na rynku usług, autorzy wskazali istotę omnikanałowości, zwrócili również uwagę na problem ograniczania konsumentom dostępu do kanałów w zależności od etapu procesu zakupowego oraz wynikające z tego zmiany w zachowaniu klientów. W ostatniej części artykułu wskazano przejawy rozbieżności pomiędzy teoretycznymi podstawami koncepcji omnikanałowościa praktyką rynkową.
EN
The article concerns omnichanneling – the highest stage of distribution strategy, defined so far. This article attempts to answer the question about ability to realize in practice the assumptions of such a strategy. Focusing on the services market, the authors pointed out the essence of omnichanneling, they also drew attention to the problem of limiting consumer access to channels, depending on the stage of the purchasing process and the resulting changes in customer behavior. In the last part of the article symptoms of divergence between the theoretical foundations of the concept of omnichanneling and market practice were shown.
EN
The main aim of this article was to identify the behavior of consumers in the e-commerce market in Poland, according to the model of e-customer as adopted by Meier and Stormer. An attempt was made to answer the following questions: whether education has an impact on the propensity to make purchases over the Internet and the level of concern about Internet security, what are the greatest limitations of e-commerce, whether there is a clear link between the assessment of the overall impression of shopping online and satisfaction with service. The study shows that the largest group of respondents make purchases in online stores after carefully reading the information relating to the e-business and the products it offers, often adding a Web address to favorites returning later to obtain detailed information, or return to some services. At the same time they show a great interest in the price and terms of delivery. The research procedure used the analysis of literature, statistical data and results of the survey respondents of Lubuskie voivodship.
PL
Głównym celem artykułu było zidentyfikowanie zachowań konsumentów na rynku handlu elektronicznego w Polsce, zgodnie z modelem rozwoju e-klienta przyjętym przez A. Meiera i H. Stormera. Podjęto również próbę odpowiedzi na następujące pytania: czy wykształcenie ma wpływ na skłonność dokonywania zakupów przez Internet i poziom obaw związanych z bezpieczeństwem w sieci, jakie są największe ograniczenia handlu elektronicznego, czy istnieje wyraźny związek między oceną ogólnego wrażenia z dokonywania zakupów w sklepach online a zadowoleniem z obsługi. Z przeprowadzonych badań wynika, że największa grupa respondentów dokonuje zakupów w sklepach online po dokładnym zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa i oferowanych przez niego produktów, często dodając adres strony do ulubionych powracają do niej, aby uzyskać dokładniejsze informacje lub też powracają do niektórych usług. Jednocześnie wykazują duże zainteresowanie ceną i warunkami dostaw. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury, danych statystycznych oraz wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wśród respondentów województwa lubuskiego.
EN
The aim of the paper is to present results of the research that was taken in 2014 by the authors. The scope was to investigate electricity usage patterns among consumers in Poland and Czech Republic. In the next step, the differences and similarities behavior models in households and workplaces were defined and motivations of respondents in activities related to energy efficiency were described. The paper describes current literature review, research methodology along with its’ organization as well as results and conclusions.
PL
Celem pracy jest przedstawienie wyników badań, które zostały podjęte w 2014 roku przez autorów. Była to próba zbadania wzorców użytkowania energii elektrycznej wśród konsumentów w Polsce i Czechach. W następnym kroku, zostały określone różnice i podobieństwa w modelach zachowań w gospodarstwach domowych i miejscach pracy oraz motywacje respondentów do podejmowania działań związanych z efektywnością energetyczną. W artykule przedstawiono przegląd bieżącej literatury, opisano metodologię badań, jak również uzyskane wyniki i wnioski.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących atrakcyjności i funkcjonalności użytkowej opakowań. Przeprowadzone badania dowiodły, że konsumenci zwracają uwagę na opakowania, ale co ważne, nie są one podstawowym kryterium podczas nabywania artykułów spożywczych. Duże znaczenie ma cena i smak produktu. Mało istotna jest dla ankietowanych reklama (telewizyjna, internetowa, billboardy). Dużą popularnością cieszą się opakowania wygodne w użyciu i łatwo otwieralne. Respondenci wybierają tańsze opakowania i raczej niechętnie ekologiczne, biodegradowalne, szczególnie jeżeli są one droższe. Opiniodawcy niemal jednogłośnie stwierdzili, że jeśli opakowanie żywności jest uszkodzone, to ich chęć zakupu takiego produktu jest nikła. Mają oni świadomość, że najważniejszą funkcją opakowań jest ochrona przed szkodliwymi czynnikami oddziaływującymi na żywność.
EN
This paper presents the results of surveys on attractiveness and usability of packaging. The research has proved that consumers pay attention to the packaging, but it is important to note that it is not the primary criterion when they buy food products. The price and the taste of the product are also of great importance. Advertising (TV, Internet, billboards) is of little importance to the respondents. Packaging that is convenient to use and easy to open is very popular. Respondents choose less expensive packaging; they are reluctant to choose organic, or biodegradable options, particularly if they are more expensive. Respondents almost unanimously stated that if the food package is damaged, their desire to purchase such a product is small. They are aware that the most important function of packaging is to protect food products against harmful factors that could affect it.
PL
Głównym celem badań była identyfikacja i ocena produktów żywnościowych, które wyznaczają wybory konsumentów. Do realizacji celu głównego wykorzystano badania eksploracyjne, w których zidentyfikowano główne kryteria technologiczne i rynkowe wybranych produktów żywnościowych. Drugi etap badań to zebranie opinii nt. zachowań konsumentów na rynku wybranych produktów. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego z użyciem standaryzowanego, pogłębionego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań umożliwiły weryfikację następujących tez: jakość konsumencka produktów żywnościowych to głównie ich walory technologiczne, a zaufanie konsumentów do informacji umieszczanych na etykiecie produktu żywnościowego jest determinowane renomą marki producenta.
EN
The main objective of the study was to identify and evaluate food products that determine consumer choices. To achieve the main objective of the study, data mining research was conducted, which identified the main technological and market criteria of the selected food products. The second stage of the study included collection of opinions concerning consumers’ behavior on the market of the discussed products. To gather information, direct interview method was applied using a standardized questionnaire. The results allowed verifying the following theses: consumer quality parameters that determine food products’ choices are mainly technological in nature; consumer confidence in the information provided on the label of a food product is determined by the reputation of its manufacturer’s brand.
20
Content available remote The concept of simulation model to study consumer behavior
EN
The aim of the article was to present multi-agent based simulation (MABS) model to study consumer behavior. There was described the essence of multi-agent based simulation and multi-agent simulation modeling procedure. This procedure became the basis of theoretical assumptions for building simulation model of consumer behavior on the market of electrical appliances.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji wieloagentowego modelu symulacyjnego do badania zachowania konsumentów. W artykule przedstawiono istotę symulacji wieloagentowej oraz procedurę wieloagentowego modelowania symulacyjnego, na podstawie której opracowano założenia teoretyczne do budowy modelu symulacyjnego zachowania konsumentów na rynku urządzeń elektrycznych.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.