Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  active system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia system murów oporowych z bloczków drobnowymiarowych optemBLOK w różnych wariantach wykorzystania. Ze względu na przeznaczenie konstrukcji może to być: samodzielny mur utrzymujący naziom, skrzydło obiektu mostowego, konstrukcja odciążająca przyczółek bądź tymczasowa ściana oporowa. Dla każdego rodzaju konstrukcji oporowej należy dobrać odpowiednią technologię wykonania gruntu zbrojonego.
EN
The article presents a system of retaining walls made of small-size optemBLOK blocks in various applications. Due to the purpose of a structure, it can be an independent wall that maintains the backfill, a wing of a bridge, a structure that relieves an abutment or a temporary structure. The appropriate system of reinforced soil should be selected for a specific structure.
2
Content available remote Aktywne fasadowe systemy ociepleń
PL
Rosnące wymagania dotyczące izolacji termicznej przegród budowlanych zmuszają architektów oraz projektantów do poszukiwania nowych rozwiązań materiałowych pozwalających na maksymalne ograniczenie strat ciepła w okresie zimowym oraz zysków ciepła w okresie letnim przez ściany budynków przy możliwie niskim nakładzie finansowym. Ciekawą propozycją jest równoległe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zasilające tradycyjne instalacje grzewcze oraz aktywnych fasadowych systemów ociepleń. W artykule przedstawiono wyniki pracy badawczej, gdzie w warunkach rzeczywistych przeanalizowano rozkłady temperatury na poszczególnych warstwach przegrody wentylowanej, wyposażonej w dodatkową instalację zasilaną czynnikiem pobierającym ciepło z dolnego źródła, jakim jest grunt lub niskotemperaturowe źródło geotermalne. Wyniki badań pokazują, że rozwiązanie takie będzie sprawdzać się w budynkach wykorzystujących do ogrzewania pompy ciepła i w znacznym stopniu przyczyni się do obniżenia kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększy izolacyjność przegrody, przy stosunkowo niewielkich kosztach wykonania takiej instalacji.
EN
Constantly growing requirements in the field of thermal insulation of building partitions forcing architects and designers to seek the most effective material solutions in order to limit heat losses in winter and heat gains in summer by building walls at possibly minimal financial outlay. Parallel use of renewable energy sources for the purposes of traditional heating systems and active facade insulation systems is possible. The article presents the results of research where actual temperature distribution on individual layers of ventilated partition in real conditions was analysed. This partition was equipped with additional installation powered by an agent which took heat from the heat source (ground or low-temperature geothermal source). As shown in test results, such solution works well in buildings where heat-pumps are used for heating, and can reduce exploitation costs and increase insulating properties of partition to larger extent, at relatively low costs of such installation.
3
Content available remote Wentylacja pożarowa w budynkach wielokondygnacyjnych
4
Content available Klasyczne i aktywne urządzenia piorunochronne
PL
Obecny stan wiedzy umożliwia zbudowanie piorunochronu o znacznie większej strefie ochronnej od klasycznego piorunochronu Franklina. Jednakże taka konstrukcja byłaby bardzo droga i niepraktyczna. Dostępne na rynku głowice aktywne oferują większe strefy ochrony tylko na papierze. W warunkach polowych nikomu nie udało się udowodnić ich rzekomych właściwości. Ich postulowana strefa ochronna wyznaczana jest na podstawie pomiarów przeprowadzanych w laboratorium przy wręcz śmiesznie małym ostępie 1 m i równie zabawnym układzie ostrze – płyta (chmura) obniżonej do wysokości 2 m nad ziemią.
EN
Current state of art allows us to design a lightning arrestor, the protection zone of which is much larger, as compared to the classic Franklin’s lightning rod. However, design as such would be very expensive and impractical. The active systems available within the market offer larger protection zones only on paper. In field conditions, nobody, so far, has been able to prove the properties of such solutions. The postulated protection zone is determined on the basis of laboratory-based measurement with ridiculously small 1 meter spacing and equally inappropriate blade-plate (cloud) system, at height of 2 meters above the ground.
EN
The publication presents one of the ways the theoretical discussion of hybrid models of processes occurring in active systems. The new approach is based on a subjective analysis methods were compared with some conventional research methods of active systems. To compare the Kolmogorov equation models were used, as well as analogous the Boltzmann equation.
PL
W publikacji przedstawiono jeden ze sposobów teoretycznych rozważań nad hybrydowymi modelami procesów zachodzących w systemach aktywnych. Nowe podejście oparte na metodach analizy subiektywnej porównano z niektórymi znanymi metodami badawczymi systemów aktywnych. Do porównania modeli wykorzystano równania Kołmogorowa, a także równania Boltzmanna.
EN
The theory of conflicts, as conflicts of preferences distributions, is developed on the basis of this model. A classification of conflicts that reflects, to a significant degree, the existing knowledge in this field is proposed. A conflict transformation from one phase into another is connected with overcoming certain entropy thresholds is considered to be. The dynamics of conflicts, intrapersonal and interpersonal conflicts. The authors discuss a hierarchical system control tasks, diagnostic and preventive measures of a conflict. A control at the stage of the conflict being such a cold conflict. Productive conflicts having often form of a competition, opposition and they stop the destructive conflicts. A subjective analysis provides a method for a formalization of a cold conflict when "muses are silent" go to the hot conflict, when the "cannons thunder", as well as models of the dynamics of mental processes within a paradigm of entropy.
PL
Konflikty rozkładów preferencji, zostały opracowane na podstawie modelu konfliktów. Zaproponowano klasyfikację konfliktów, które w znacznym stopniu odzwierciedlają istniejący stan wiedzy w tej dziedzinie. Uważa się, że przechodzenie konfliktów z jednego etapu do drugiego jest połączone z przezwyciężeniem pewnych progów entropii. Omówiona została dynamika konfliktów, konflikty interpersonalne i intrapersonalne. Autorzy omawiają zadania kontroli hierarchicznej systemu, podają niektóre środki diagnostyczne i profilaktyczne rozwoju konfliktu. Kontrola na danym etapie chłodnego konfliktu ma wpływ na konkurencję i często konkurencja, opozycja zatrzymuje destrukcyjne konflikty. Subiektywna analiza dostarcza sposobu na sformalizowania chłodnego konfliktu, oraz przejścia do gorącego konfliktu – gdy „muzy milczą” to „armaty grzmią”. Przedstawiono również modele dynamiki procesów umysłowych w ramach paradygmatu entropii.
7
Content available Entropy paradigm in the theory of hierarchical
EN
It is proposed a variant of the theory of active hierarchical systems. The variant is based upon the subjective entropy maximum principle [3, 4], which, from the formally-mathematical point of view, coincides with the principle of Jaynes-Gibbs [1, 2]. The mentioned principle rests upon the notion of subjective entropy, the principle of an „individual bearer”, and scheme of preferences aggregation; and, in this sense, the principle is an independent one. A model of preferences hierarchy is built for the distributions of objects and ratings preferences. It is used a property of the hierarchical additivity of entropy in the Shannon’s form. The theory of conflicts, as conflicts of preferences distributions, is developed on the basis of this model. It is proposed a classification of conflicts that reflects to a significant degree the existing knowledge in this field. A conflict transformation from one phase into another is connected with the overcoming of some certain entropy thresholds. It is considered the dynamics of conflicts, intrapersonal and interpersonal conflicts. The given theory, in our opinion, is an actual one at the study of the active systems safety problems including the problem of flight safety since an aviation transportation system, as a whole, and the system of „Aircraft-Pilot-Environment”, in particular, are active systems. The formalization developed here is the effective means of the problems solutions where the active system is in the situation of a choice from a certain set of alternatives. If we look closer, we will find that practically at each aviation incident that or another conflict takes place. We will try to disclose the term „active system” later [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18]. Here we will just refer to the statement by the philosopher Berdiayev N.A. [15] „The source and sense of Russian communism”: „The source of motion is inside, but not in the outside thick, coming from the outer space, as it is thought by the mechanical materialism, real freedom is intrinsic to the matter, there is a source of activity in the matter’s entrails/depth, the source changes the environment”. This point of view unisons with that authors think of. The task, in the given case, is to interpret it in the terms of the entropy paradigm, meaning the subjective entropy.
PL
W publikacji zaproponowano pewien wariant teorii hierarchicznych aktywnych systemów. Wariant ten oparty jest na zasadzie maksymalnej subiektywnej entropii [3, 4], która z punktu formalnie matematycznego, zbiega się z zasadą Jaynes-Gibbsa [1, 2].Wspomniana tu zasada opiera się na pojęciu subiektywnej entropii, na zasadzie „indywidualnym posiadaniu” i schemacie agregacji preferencji; i, w tym sensie, zasady te są niezależne. Model hierarchii preferencji jest zbudowany na rozkładzie przedmiotów i ocen preferencji. Stosowana jest zasada hierarchicznej addytywności entropii w postaci Shannona. Teoria konfliktów, konflikty rozkładów preferencji, jest opracowana na podstawie tego modelu. Zaproponowano klasyfikację konfliktów, które w znacznym stopniu odzwierciedlają istniejącą wiedzę w tej dziedzinie. Transformacja konfliktu z jednej fazy do drugiej jest związana z przezwyciężaniem pewnych określonych progów entropii. W pracy zauważono, że dynamika konfliktów zewnętrznych – niepersonalnych zależy od konfliktów personalnych – międzyludzkich. W przedłożonej teorii, zdaniem autorów, jest aktualnym problem wpływ na badania bezpieczeństwa aktywnych systemów oraz problemów bezpieczeństwa lotu od systemu transportu lotniczego, jako całość, oraz systemu „samolot-Pilot-środowisko”, w szczególności. Formalizacja opracowana w pracy jest skutecznym środkiem do rozwiązania problemów, w których system aktywny znajduje się w sytuacji wyboru decyzji z pewnego zbioru alternatyw. Jeśli przyjrzymy się bliżej, okaże się że ma to miejsce praktycznie w każdym wypadku lotniczym lub w innym konflikcie. Postaramy się wyjaśnić termin „system aktywny” w oparciu o [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18] w kolejnych pracach. Tutaj przytoczymy tylko terminy odnoszące się do pracy filozofa Berdiayev N. A. [15] „Źródło i sens rosyjskiego komunizmu”: „Źródło ruchu jest w środku, a nie na zewnątrz, nie pochodzi z kosmosu, jak myśl, przez materializm mechaniczny, prawdziwa wolność jest nierozerwalnie związana z materią, jest źródłem aktywności w tej sprawie z wnętrza zmienia środowisko”. Ten punkt widzenia jest jednolity z twórcą myśli. Zadanie w danym przypadku jest takie, aby interpretować je w warunkach paradygmatu entropii, czyli subiektywnej entropii.
EN
It is theoretically considered one of the simplest particular cases of a variational problem of control in an active aviation system acting in conditions of multi-alternativeness and conflicts. With the help of the Euler-Lagrange equations it is obtained the canonical distributions of the subjective preferences for the given functional; differential equation of the second order for finding extremals of the controlled functions of the functional The differential equation satisfies the conditions of existence and unique solution. Mathematical modeling is fulfilled with the help of the hybrid pseudo-entropy function. Plotted corresponding diagrams.
EN
The paper deals with the load dependent control system of active seat suspension. This system based on the primary controller which evaluates the desired active force, the reverse model which calculates the input signal of force actuator and the adaptation mechanism which recognizes the actual mass loading. An optimisation procedure additionally presented in this paper allows to find the primary controller settings that minimizes the vibration of cabin's floor transmitted to operator's seat at the pre-defined value of the maximum relative displacement of suspension system.
PL
Zasadniczym celem podejmowanej pracy jest opracowanie melody poszukiwania struktury oraz parametrów, czyli syntezy strukturalnej i parametrycznej dyskretnego modelu aktywnego ukiadu mechanicznego, na podstawie żądanych wymagań odnośnie do widma częstości.
EN
The principal aim of the research taken is to work out a method of structure and parameters searching i.e. structural and parametric synthesis of discrete model of active mechanical system on the base of desired requirements for frequency spectrum.
PL
W pracy przedstawiono modelowanie i analizę aktywnych układów mechanicznych za pomocą liczb strukturalnych. Celem przeprowadzenia takiego modelowania jest poznanie i udoskonalenie opisu i metod projektowania tak aby formalizm matematyczny w pełni ujmował istotę problemu jaki stanowi wyznaczenie charakterystyki tych układów. Przedstawiony model umożliwia również jednoznaczne rozwiązanie zadania odwrotnego, czyli syntezy.
EN
Modelling and analysis of active material systems by means of structural numbers has been shown in the thesis. The aim of such modelling is studying and improvement of the description and methods of designing so as the mathematical formalism fully explained the essence of the problem which means determination of the systems characteristic. The model shown enables as well the unique solution of the converse task i.e. synthesis.
EN
The paper deals with the comparison of active and passive driver's seat suspension. In the paper physical and mathematical models of suspensions based on self controlled springs are presented. The conditions of equivalency active and passive systems are discussed and chosen characteristics are shown.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.