Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ współrzędnych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The methodology of obtaining a logarithmic velocity profile describing the velocity distribution in the cross section of the boundary layer, which is based on the well-known equation of L. Prandtl, based on its semi-empirical turbulence theory, is considered. It is shown that the logarithmic velocity profile obtained in this way does not satisfy any boundary condition arising from the classical definition of such concept as the boundary layer. The perfect coincidence of this velocity profile with the experimental data of Nikuradze demonstrated in the world scientific literature is a consequence of making these profiles not in a fixed, but in a floating coordinate system. When rebuilding the velocity profiles obtained at different Reynolds numbers, all the profiles lose their versatility and do not coincide with the actual velocity profiles in cylindrical pipes.
EN
The results of the research presented in this article are 2-D mathematical field models of a turbogenerator in the no-load mode with real tooth structures on the rotor and stator in the rotor coordinate system and in the physical systems of reference. The results of the computer simulation of the electromagnetic field in the cross-sectional zones of the device in the no-load mode transition process are presented.
PL
W artykule przedstawiono model 2-D polowy matematyczny turbogeneratora na biegu jałowym ze strukturami realnymi zębów rotora i statora w systemie koordynat rotora i fizycznych systemach współrzędnych rotora i statora jednocześnie. Przedstawiono rezultaty symulacji komputerowej pola elektromagnetycznego w plaszczyznie przekróju urządzenia dla procesu przejściowego na biegu jałowym.
PL
Zgodnie z obecnym stanem prawnym dokumenty wchodzące w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej tworzonej w przedsiębiorstwach górniczych w Polsce mogą być sporządzone w lokalnym układzie geodezyjnym, pod warunkiem, że przedsiębiorca dysponuje możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do państwowego, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. Kopalnie węgla kamiennego w Polsce stosują wiele lokalnych układów współrzędnych, m.in. Sucha Góra, Borowa Góra, GOP I, GOP II, GOP III czy ROW-SG. Istotnym więc zagadnieniem staje się zapewnienie odpowiedniej dokładności transformacji. W artykule przedstawiono algorytm oraz analizę dokładności transformacji współrzędnych z układu Borowa Góra do układu PL-2000 wykonanej dla obszaru PG Silesia. W opracowaniu szczegółowo omówiono problem wyznaczania parametrów transformacji optymalnych z punktu widzenia uzyskiwanych dokładności. Zagadnienie zaprezentowano z wykorzystaniem programu Geolisp, stosowanego w większości kopalń, do sporządzenia map w postaci numerycznej, umożliwiającego transformację współrzędnych pomiędzy różnymi układami. Program działa w środowisku systemów CAD. Zawiera on współczynniki transformacji wyznaczone dla większości śląskich kopalń i gmin. Skutki działania programu są następujące: wszystkie obiekty mapy w postaci numerycznej, również rastry, otrzymują nowe współrzędne, a równoległe do ramki teksty i bloki pozostają do niej równoległe. Jednostkowa skala bloków oraz wysokość napisów pozostają bez zmian. System zapewnia współpracę z oprogramowaniem opracowanym przez firmę Algores-Soft.
EN
In accordance to the existing legislation it is allowed that documents being part of a surveying and geological documentation provided by mining facilities in Poland use local coordinate systems. The condition is that there is a possibility to transform this system, by means of a geodetic calculations, to the one used officially and presented in the Geodetic and cartographic law (Prawo geodezyjne i kartograficzne). Hard coal mines in Poland utilize numerous local coordinate systems such as: Sucha Góra, Borowa Góra, GOP I, II and III or ROW-SG. It is then the important task to provide needed accuracy of the coordinate transformation process. The article presents an algorithm as well as an accuracy analysis processed for the transformation between Borowa Góra and PL-2000 systems carried out for the PG Silesia mine. The paper specifically describes a problem of determining proper coefficients optimal when considering the given results. Moreover, the article shows an application commonly adapted by most of the mines and used to provide maps in digital form – the Geolisp. It is because the application allows user, besides all other functionalities, to perform a coordinate transformation between many different coordinate systems. This software runs in a CAD environment and provides transformation coefficients determined for most of the Silesian communes and mines. As a result the application transforms coordinates of all objects a map consists of, as well as of connected raster images, and texts and object blocks previously parallel to a map section frame are still of such character. Unit scale of the blocks and the texts height remains unchanged. The Geolisp fully supports cooperation with the software provided by the Algores-Soft.
EN
The participants of trainings who learn the computer aided design using AutoCAD have often problems with spatial orientation, intuitive determination of coordinate axes' directions, and drafting with Cartesian coordinate system. These deficiencies are revealed while drawing on two-dimensional XY planes (2D) and in three-dimensional XYZ space (3D). Pedagogical experiment showed that learners who used monitors equipped with directional arrows indicating the directions of X & Y axes, demonstrated 18% better results on transfer tests of skills of rapid drawing with AutoCAD than those ones who used monitors without these arrows. Gender, age and field of education were not factors differentiating tests' results. Participants using the arrows considered them to be moderately effective (average rating Mo=2.02 on five-point scale of 0 to 4), wherein the older people assessed their educational suitability far higher (Mo>50=2.59 & Mo41-50=2.23 versus Mo0-30= 1.82). The results of the study confirm the usefulness of simple teaching aids for technical education.
PL
Uczestnicy szkoleń uczący się projektowania wspomaganego komputerowo za pomocą programu AutoCAD mają problemy z orientacją w przestrzeni, intuicyjną identyfikacją kierunków i zwrotów osi współrzędnych, oraz z kreśleniem w oparciu o kartezjański układ współrzędnych. Niedomagania te ujawniają się podczas rysowania na płaszczyznach XOY I w przestrzeni XYZ. Eksperyment pedagogiczny wykazał, że uczący się korzystający z przypinanych do monitorów, dydaktycznych strzałek kierunkowych, wskazujących kierunki I zwroty osi układu współrzędnych XOY, uzyskują o 18% lepsze wyniki na testach umiejętności szybkiego kreślenia niż osoby, które strzałek nie stosują. Płeć, wiek i kierunek wykształcenia nie są czynnikami różnicującymi wyniki testów. Jednocześnie uczestnicy korzystający ze strzałek uważają je za średnio skuteczne (średnia ocen Mo=2,02 pkt w pięciopunktowej skali od 0 pkt do 4 pkt), przy czym wyżej ich przydatność dydaktyczną oceniają osoby starsze (Mo>50=2,59 i Mo41-50=2,23 versus Mo0-30)= 1.82). Wyniki badania potwierdzają przydatność prostych pomocy dydaktycznych dla edukacji technicznej.
PL
Regularna Siatka Korekt stanowi znaną na świecie metodę transformacji pomiędzy układami odniesień przestrzennych. W Polsce jest wykorzystywana do transformacji pomiędzy układem 1965 i 2000. W artykule zaprezentowano trzy metody transformacji odwrotnej, w której przeliczenie odbywa się z układu „docelowego” do układu, w którym siatka została zdefiniowana: metodę polegającą na interpolacji w układzie wtórnym, metodę iteracyjną oraz zaproponowano metodę uproszczoną. Wykazano, że w przypadku Regularnej Siatki Korekt opublikowanej przez GUGiK, metoda uproszczona daje zadowalające dokładności.
EN
Grid of datum corrections is a well known method of transformation between the national datums. In Poland it is used for transformation between 1965 and 2000 coordinate systems. In this paper three methods of inverse transformation are described. By inverse transformation is meant a calculation from “target” coordinate system to coordinate system in which grid is defined. Interpolation in second coordinate system and iterative method are presented and simplified method is proposed. Is was proofed that for grid published by GUGiK simplified method gives satisfactory results.
EN
Reviewed the methodology of the study of the relative placement of the all-earth geocentric coordinate systems ITRS/ITRF 2000 and IAG reference frame coordinate system USK - 2000 based on processing observations at permanent stations GNSS stations and the developed algorithm. Based on the results it is possible to do the following conclusions: reference coordinate axes of the coordinate system USK-2000 and geocentric coordinate system WGS-84 is almost parallel to each other; maximum deviation occurs by Euler angle ra, that describing the rotation of axes about the axis z; represented data suggest that the network of permanent stations, created by the company «System Solution», can be successfully used to stability investigation of Ukraine reference coordinate system, and the algorithm of this research is effective.
PL
Przedstawiono metodologię powiązania globalnego geocentrycznego układu współrzędnych ITRS/ITRF 2000 z układem współrzędnych odniesienia USK-2000 opartą na przetwarzaniu obserwacji GNSS pochodzących ze stacji permanentnych, według opracowanego autorskiego algorytmu. Uzyskane wyniki pozwoliły wyciągnąć następujące wnioski: osie układu współrzędnych odniesienia USK - 2000 i odpowiednie osie geocentrycznego układu współrzędnych WGS - 84, w zasadzie są równoległe do siebie; maksymalna zmiana występuje dla kąta Eulera ω , który charakteryzuje obrót układu współrzędnych wokół osi Z. Na podstawie obserwacji pochodzących ze stacji permanentnych firmy „System Solutions”, wykazano, że ich wyniki mogą z powodzeniem służyć do badania układu współrzędnych odniesienia Ukrainy, a opracowany algorytm daje pozytywne wyniki.
PL
W pracy przedstawiono opracowanie metody i urządzenia do zdejmowania trajektorii ruchu narzędzi z udziałem aktywnego znacznika i wielokamerowego systemu wizyjnego. System pracuje w pasmach światła widzialnego i podczerwonego. Ciągi położeń uzyskane z analizy obrazów podlegają transformacjom układów współrzędnych i przetworzeniom numerycznym. Końcową fazą procesu jest automatyczne generowanie programu robota odtwarzającego trajektorię. Aplikacje pozwolą przyspieszyć tworzenie programów robotów, poprawić jakość wytwarzania i warunki pracy.
EN
This paper presents the design of the method and the equipment for mapping a tool's trajectory with use of an active marker and a multi-camera vision system. The system works in the bands of visible light and infrared radiation. The positions sequences obtained from analysis of images have undergone transformations of the co-ordinate systems and numerical conversions. The final phase of process is an automatic generation program of the robot repeating tool's trajectory. The application allows the acceleration of the creation of the robot's program, as well as improving the quality and conditions of work.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.