Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  FFT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
EN
This research highlights the vibration analysis on worm gears at various conditions of oil using the experimental set up. An experimental rig was developed to facilitate the collection of the vibration signals which consisted of a worm gear box coupled to an AC motor. The four faults were induced in the gear box and the vibration data were collected under full, half and quarter oil conditions. An accelerometer was used to collect the signals and for further analysis of the vibration signals, MATLAB software was used to process the data. Symlet wavelet transform was applied to the raw FFT to compare the features of the data. ANN was implemented to classify various faults and the accuracy is 93.3%.
EN
In hydraulic pump system various states can occur caused by mechanical and physical phenomena. To detect them, the Short Time Fourier Transform (STFT) is applied. This paper will consider an application of STFT to monitor and evaluate hydraulic pump system operation in different states of operation. For measurements of pressure and flow changes in pump, hydraulic tester and Data AcQuisition (DAQ) card was used for evaluation of qualitative and quantitative changes in the system. Results of hydraulic pump’s operation will be shown on Fast Fourier Transform (FFT) charts and STFT spectrograms plots.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji związane ze zjawiskiem „przecieku widma” w procesie oceny jakości energii elektrycznej. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane z problematyką potrzeby analizy jakości energii elektrycznej oraz związanego z tą analizą zjawiska „przecieku widma”. Kolejno przedstawione zostały analizowane sygnały wraz z ich opisem funkcyjnym. Dla omówionych przebiegów przeprowadzono analizę widmową FFT z wykorzystaniem programu MATLAB. Podczas symulacji zmieniano częstotliwość sygnału badanego w zakresie dopuszczalnych odchyleń częstotliwości napięcia sieci określonych odpowiednią normą. Przy zmianie wspomnianego parametru monitorowano błędy pomiaru zawartości wyższych harmonicznych przy zastosowaniu wybranych okien czasowych. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents simulation results related to the phenomenon “spectrum leak” in the process of assessing the quality of electricity. At the beginning, the article discusses issues related to the problem of the need to analyze the quality of electric energy and the phenomenon of "spectrum leakage" associated with this analysis. Subsequently, the analyzed signals were presented along with their functional description. For the discussed runs, FFT spectral analysis was performed using the MATLAB program. During the simulation, the frequency of the tested signal was changed in the range of acceptable voltage deviations of the network defined by the appropriate standard. When changing the frequency, the error of measuring the content of higher harmonics was tested using window function. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and the summary.
4
Content available The effect of fuel mixture on engine vibrations
EN
In the article, the authors analyze the effect of a fuel mixture (iso-octane, butanol and ethanol) on the generation of engine vibrations. The paper presents the results in the form of frequency response (using the Fast Fourier Transform - FFT) for three mixtures of different proportions. The measurements were made with the use of accelerometers and data acquisition cards, conditioning the received signal. The vibration component, in the form of acceleration, will be subjected to a FFT and presented in graphical form (periodogram). The authors put a special emphasis on a comparative analysis, indicating changes in harmonics, which may be a potential cause of engine degradation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów związane z ograniczaniem wyższych harmonicznych nieliniowych odbiorników energii elektrycznej przy wykorzystaniu filtru aktywnego. Na wstępie artykuł omawia zagadnienia związane z problematyką filtracji wyższych harmonicznych przy wykorzystaniu filtrów pasywnych i aktywnych w sieciach 0,4 kV. W punkcie tym dokonane zostało krótkie porównanie możliwych typów filtrów oraz ich charakterystycznych cech. Kolejno przedstawione zostały analityczne rozważania dotyczące filtracji wyższych harmonicznych w sieci trójfazowej, czteroprzewodowej przy wykorzystaniu filtru aktywnego, które mają na celu przedstawienie zasady generowania napięć przez filtr aktywny oraz ukazanie złożoności procesu filtracji wyższych harmonicznych. Przy tym przedstawiony i omówiony został schemat wydzielonej części instalacji przemysłowej, która poddana została analizie przy wykorzystaniu analizatorów sieci PM870 a także oscyloskopu cyfrowego z możliwością analizy FFT. W celu zbierania danych z analizatorów wykorzystany został zainstalowany na obiekcie system BMS, który pozwolił na zebranie dużej liczby wartości pomiarowych. Dzięki zebranym danym możliwe było określenie poziomów wartości asymetrii napięć oraz prądów, a także zawartości THD w przebiegach prądów przed oraz za filtrem wyższych harmonicznych. Pozwoliło to na ukazanie realnego oddziaływanie filtru. Poza tym dokonano analizy FFT, na podstawie której można zaobserwować oraz określić udział poszczególnych harmonicznych w tych przebiegach. Analiza ta pozwoliła również na określenie wpływu odzysku energii przy wykorzystaniu prądnic asynchronicznych z układami przekształtnikowymi na jakość energii elektrycznej. Dzięki uzyskanym wynikom pomiarów możliwe było określenie wpływu filtracji aktywnej na daną część sieci, a także udzielenie odpowiedzi na pytanie czy stosowanie tego typu filtracji jest potrzebne, a może wręcz niezbędne. Artykuł kończy się zebraniem wniosków z przeprowadzonej analizy oraz podsumowaniem.
EN
The article presents results of measurements related to the limitation of higher harmonics of a non-linear loads using an active filter. At the beginning the article discusses issues related to the problem of higher harmonics filtration using passive and active filters in 0.4 kV networks. Next, analytical considerations regarding filtration of higher harmonics in a three-phase, four-wire network using an active filter are presented to demonstrate the principle of generating voltage by an active filter and showing the complexity of higher harmonics filtration process. A diagram of a separate part of the industrial installation, which was analyzed using PM870 network analyzers as well as a digital oscilloscope with the function of FFT analysis, was presented and discussed. In order to collect data from the analyzers, the BMS system installed on the site was used, which allowed to collect a large number of measured values. Thanks to the collected data it was possible to determine the levels of voltages and current asymmetry, as well as the THD content in the current waveforms before and after the higher harmonic filter. This allowed to show the real impact of the filter. In addition, FFT analysis was performed, on the basis of which one can observe and determine the contribution of individual harmonics in these runs. This analysis also allowed to determine the outflow of energy recovery using asynchronous generators on the quality of electricity. Thanks to the results obtained, it was possible to determine the impact of active filtration on a given part of the network, as well as to answer the question whether the use of this type of filtration is needed or perhaps even necessary. The article ends with the collection of conclusions from the analysis and the summary.
EN
Kalman filter is used widely in harmonics detection in power system, where, the quality of the Kalman filter depends on having accurate predicting values based on a mathematical model of the harmonics in power system. It required an exact knowledge of the harmonics’ orders, and this is difficult especially that in some of power system apparatus the order of harmonics may change during their operation. For that reason an adaptive Kalman filter combined with Fast Fourier Transform FFT is proposed to determine the orders of harmonics that should be modelled in Kalman filter, in order to reduce the error in the estimated signal.
PL
Filtr Kalmana może być wykorzystywany do określania harmonicznych w systemie energetycznym. Dokładność określania harmonicznych zależy od dokładności predykcji. W celu poprawy dokładności adaptacyjny filtr Kalmana jest wspomagany szybką transformatą Fouriera.
EN
During exploitation motor vehicles require a number of maintenance, repair and diagnostic activities. Among all road vehicles, buses deserve special attention. These vehicles are designed to transport more than 9 people with the driver. Contemporary buses are characterized by a significant number of inseparable - adhesive joints. At the production stage the assessment of the quality of adhesive joints can be carried out using destructive and non-destructive methods. The assessment of the quality of adhesive joints of new vehicles can only be carried out using non-destructive methods. Adhesive joints of steel profile-plywood used in modern buses, is a combination difficult to test joints. Such combination can not be examined using classical control techniques. The article proposes not only the use of a surface ultrasonic wave, but also the possibility of analysis of the obtained signals in the frequency domain using the Fast Fourier Transform (FFT). The tests confirmed that within a certain range, this approach allows the assessment of the width of the adhesive path in adhesive joint.
PL
Eksploatowane pojazdy samochodowe wymagają szeregu czynności obsługowych, naprawczych i diagnostycznych. Spośród wszystkich pojazdów drogowych, na szczególną uwagę zasługują autobusy, czyli pojazdy, które są przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Współcześnie produkowane autobusy cechują się znaczną liczbą połączeń nierozłącznych – klejowych. Na etapie produkcji, ocena jakości połączeń klejowych może być prowadzona z wykorzystaniem metod niszczących oraz nieniszczących. Ocena jakości połączeń klejowych pojazdów eksploatowanych może być prowadzona jedynie przy wykorzystaniu metod nieniszczących. Połączenie klejowe profil stalowy – sklejka, stosowane w we współczesnych autobusach, to połączenie o niskiej podatności defektoskopowe. Połączenia takiego nie można badać z wykorzystaniem klasycznych technik kontrolnych. W pracy zaproponowano nie tylko wykorzystanie powierzchniowej fali ultradźwiękowej, ale również zaproponowane przeprowadzenie analizy uzyskanych sygnałów w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Przeprowadzone badania potwierdziły, że w określonym zakresie, takie podejście umożliwia ocenę szerokości ścieżki kleju w połączeniu.
EN
The paper presents results of experimental measurements and analysis of combustion pressure and fuel pressure in high-pressure line before fuel valve. The aim of conducted experiments was detection of failures of high-pressure fuel system. Both pressure signals were recorded simultaneously and subsequently processed using FFT decomposition of obtained wavelets. The idea of comparison of both fuel and gas pressures came after observations of occurrence changes of wavelets form of fuel high pressure, probably caused by malfunction of injector's sprayer. The engine from test bed is very well armoured with sensors, what enable observations of fuel and combustion pressure in real time. Unfortunately, such equipment is very unlike in real objects, what created un idea to find out whether run of combustion pressure wavelet reflects fuel pressure deviations and whether is possible to detect such kind of deviations in way of decomposition of indicated pressure wavelet. Experiment was carried out in laboratory of Gdynia Maritime University, using medium speed diesel engine. Simulation of malfunctions of fuel valve was obtained by installation of specially prepared spraying nozzles. All measurements were carried out at reference load of 75% of MCR (Maximum Continuous Rating). In order to get reliable results and avoid errors due to omitting outer atmospheric conditions, registrations were repeated several times, in days characterized by different temperature and atmospheric pressure.
PL
W artykule przedstawiono podstawy rekursywnego wyznaczania dyskretnej transformaty Fouriera (ang. DFT – Digital Fourier Transform). Następnie zaproponowano uproszczoną wersję algorytmu, która umożliwia istotne oszczędności implementacyjne. Wobec ingerencji w matematyczny opis algorytmu, przeprowadzono testy funkcjonalne proponowanego podejścia. Wyniki referencyjne otrzymano za pomocą dwóch implementacji krótkookresowej transformaty Fouriera (ang. STFT – Short Time Fourier Transform). Przedstawiono zalety i ograniczenia metody oraz kierunki dalszych badań.
EN
Fundamentals of the iterative DFT (Digital Fourier Transform) computation are presented in the first part of this paper. Next, simplification of classic algorithm is proposed, which yields savings in hardware resources. As the mathematical description of algorithm is affected, functional tests of proposed approach were needed. Reference results were obtained with two implementations of STFT (Short Time Fourier Transform). Finally, advantages and limitations of proposed method are discussed and further research directions are delineated.
10
Content available remote Fault representation singals in Switched Reluctance Motor
EN
The paper presents an analysis of the results of the mechanical damage tests of the switched reluctance motor (SRM), which were of dynamic eccentricity and imbalance. During the experiment the signals of acceleration (vibration) and the phase current of tested motor were measured. The signal is then represented in the frequency domain by a Fourier transform (FFT), and a Hilbert transform in the form of amplitude, phase, and velocity to find the envelope for amplitude and frequency modulation. The presented results clearly demonstrate that the amplitude and phase modulation phenomenon occurs and is strongly related to the load, the type of damage, and the speed of the engine. The next step in the research will be to verify the experiment using a dynamic model.
PL
W pracy pokazano analizę rezultatów badań uszkodzeń mechanicznych silnika reluktancyjnego przełączalnego (SRMa), którymi były to zjawiska ekscentryczności dynamicznej i niewyważenia. Podczas eksperymentu mierzone były sygnały przyspieszenia (drgania) badanego obiektu oraz sygnał prądu fazowego w silniku. Następnie sygnał został przedstawiony w dziedzinie częstotliwości za pomocą transformaty Fouriera (FFT), a także transformatą Hilberta w formie amplitudy, fazy i prędkości w celu znalezienia obwiedni dla zjawiska modulacji amplitudowej ale też i częstotliwościowej. Przedstawione wyniki ewidentnie pokazują, że zjawisko modulacji amplitudowej i fazowej występuje i ma silny związek z obciążeniem, rodzajem uszkodzenia, a także prędkością pracy silnika. Dalszym etapem badań będzie weryfikacja eksperymentu za pomocą modelu dynamicznego.
11
Content available remote EEG spectral analysis of human cognitive workload study
EN
The paper presents an experiment performed in order to confirm the hypothesis that the level of human cognitive workload can be studied by spectral anal-ysis. The experiment contained intervals ensuring high cognitive load. They were dis-played alternately with relaxing breaks. The spectral analysis covered changes in EEG bands including the alpha/theta ratio.
PL
Artykuł przedstawia wyniki eksperymentu, który został zrealizowa-ny w celu potwierdzenia hipotezy, że poziom obciążenia poznawczego można zbadać za pomocą analizy widmowej sygnału EEG. Eksperyment złożony był z interwałów zapewniających badanym wysokie obciążenie poznawcze (zadania matematyczne), wyświetlanych na przemian z interwałami relaksującymi. Analiza widmowa objęła fa-le EEG włączając w to stosunek alpha/theta.
12
Content available remote A method of measuring RLC components for microcontroller systems
EN
A new method of measuring RLC components for microcontroller systems dedicated to compact smart impedance sensors based on a direct sensor-microcontroller interface is presented. In the method this direct interface composed of a reference resistor connected in series with the tested sensor impedance is stimulated by a square wave generated by the microcontroller, and then its voltage response is sampled by an internal ADC of the microcontroller. The obtained set of voltage samples is used to determine values of the sensor model impedance components.
PL
Przedstawiono nową metodę pomiaru elementów RLC dla systemów sterowanych mikrokontrolerami dedykowaną dla inteligentnych czujników impedancji opartych na bezpośrednim interfejsie czujnik-mikrokontroler. W metodzie interfejs ten złożony z rezystora referencyjnego połączonego szeregowo z badanym czujnikiem impedancji pobudzany jest przebiegiem prostokątnym generowanym przez mikrokontroler, a jego odpowiedź napięciowa próbkowana jest przez wewnętrzny przetwornik A/C mikrokontrolera. Zbiór próbek napięcia jest używany do wyznaczenia wartości elementów modelu impedancji czujnika.
EN
In this paper, a power production system containing a variable speed wind turbine equipped with a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) is presented, the DFIG stator is connected directly to the grid, and the rotor is connected by a three level three phase inverter with a Neutral Point Clamping structure (NPC). This last must be then dimensioned to forward only the available power of the rotor. In this work, a comparative study of two command strategies of the inverter is detailed, by separate order control: Firstly Sinus Pulse Width Modulation (SPWM) and secondly Sinus Vectorial Pulse Width Modulation (SVPWM). All the simulation models are built in MA TLAB/Simulink software and the performance of the control system is evaluated through FFT analysis of results.
EN
In this article an attempt to diagnose damage to the shock absorbers of a passenger car during road operation with the use of vibration response measurement has been described. Accelerometers were mounted on the body - sprung mass. Based on the recorded signals, FFT and Cross-Spectrum graphs were prepared. The test was performed for several variants shock absorber damage. The single-number index of vibration amplitude increase, in the range of resonance frequency, was calculated, based on spectrum analysis. The results are shown as graphs and tables, for different damage types. The realization of measurement and adopted method of damage diagnosis are described.
PL
W pracy przedstawiono i opisano próbę diagnozowania uszkodzenia amortyzatorów w samochodzie osobowym przy użyciu odpowiedzi z czujników drgań podczas jazdy. Czujniki zamontowane były na nadwoziu - na masie resorowanej. Na podstawie zebranych sygnałów z czujników drgań wyznaczono widma drgań FFT odpowiedzi oraz widma krzyżowe. Badania wykonano dla kilku różnych wariantów uszkodzeń amortyzacji. Na podstawie analizy widm przyjęto jednoliczbowy wskaźnik obrazujący wielkości wzrostu amplitudy w obszarze częstotliwości rezonansowej. Wyniki przedstawiono w formie wykresów i tabel dla poszczególnych rodzajów uszkodzeń amortyzatorów. Opisano przebieg wykonanych pomiarów oraz przyjętą metodę diagnozowania uszkodzenia amortyzatorów.
15
Content available remote Detekcja potencjalnych anomalii pomiarów parametrów w wale przeciwpowodziowym
PL
Detekcja potencjalnych anomalii występujących w szeregach czasowych napływających z pomiarów ciśnienia porowego i temperatury w wale przeciwpowodziowym może pozwolić na ocenę jego stabilności. Wykrywanie potencjalnych anomalii wykonano z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera, wykonując następnie modele Fouriera. Opracowano bazę danych do przechowywania danych rzeczywistych z pomiarów, przebieg analizy pozwalającej na wykrywanie potencjalnych anomalii oraz gotową aplikację napisaną w języku C pracującą na plikach wsadowych.
EN
Detection of potential anomalies occurring in pore pressure and temperature time series from measurement in flood embankments, could assess an embankment stability. Analysis was perform using Fast Fourier Transform (FFT). An essential element of the work was a database development and creating a C applications.
PL
W artykule przedstawiono działanie algorytmu programowego wykorzystywanego do synchronizacji przekształtnika maszynowego z wirującą prądnicą synchroniczną. Zaproponowany algorytm bazujący na szybkiej transformacie Fouriera Radix-2, umożliwia synchronizację przekształtnika z maszyną o zmiennej w szerokim zakresie prędkości wirowania. Przedstawiono wyniki działania programu symulacyjnego oraz oprogramowania pomocniczego stworzonego w środowisku programistycznym VisualDSP++ 5.0, a także przykładowe wyniki działania algorytmu w laboratoryjnym układzie rzeczywistym.
EN
In the paper use of software algorithm of inverter and rotating generator synchronization is investigated. Presented algorithm is based on fast Fourier transform radix-2 type and allows obtain information on rotational speed of synchronous generator which is needed for synchronization purposes. There are presented simulation results performed with use of VisualDSP++ 5.0 along with effects of real time inverter operation.
PL
W artykule omówiono zagadnienia dotyczące procesu rozpoznawania mowy w odniesieniu do układów sterowania. Projektowany system przewidziany jest dla prostych platform sprzętowych. W ramach pracy zastosowano do analizy szybką transformatę Fouriera FFT w celu utworzenia identyfikatorów słów. Określono czasy analizy sygnałów. Przeprowadzono wstępne testy opracowanego oprogramowania dla kilku różnych słów wypowiadanych przez osoby różniące się płcią oraz wiekiem. Uzyskano rozpoznawalność około 80% przy czasie obliczeń o połowę krótszym niż czas wymawiania komend. Krótki czas obliczeń pozwala na stosowanie opracowanego oprogramowania w systemach działających w czasie rzeczywistym np. na platformie Raspberry PI z procesorem 700 MHz.
EN
The paper presents issues related to the process of speech recognition in control systems. The system to be designed is dedicated for simple hardware platforms that do not have high computing power. In order to create word identifiers, Fast Fourier Transformation (FFT) was used. The project specified signal analysis time, after which, preliminary software tests were carried out for several different words pronounced by people of various gender and age. The result was voice recognition at the level of approximately 80%, with calculation time being half of command pronouncing time. Due to short calculation time, the software may be used in systems working in real time, e.g. on 700 MHz processor Raspberry PI platform.
PL
Przedstawiono wyniki pracy statutowej wykonanej w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk w roku 2015. Opisano rezultat projektu budowy stanowiska laboratoryjnego z wielokanałowym generatorem przebiegów napięć i prądów trójfazowych, przeznaczonego do symulacji sygnałów pomiarowych z obwodów wtórnych popularnych w energetyce przekładników prądowych i napięciowych. Urządzenie umożliwia dodatkowo symulację stanów odwzorowania kilkuset sygnałów dwustanowych, jednobitowych lub dwubitowych. Urządzenie jest zdalnie sterowane przez standardowy sieciowy interfejs komunikacyjny IEC 60870-5-104. Potrzeba zbudowania generatora przebiegów napięć i prądów trójfazowych dla kilkunastu punktów pomiarowych pojawiła się podczas realizacji w Instytucie Energetyki Oddział Gdańsk stanowiska przeznaczonego do testów układów automatyki sieciowej. Dostępne kosztowne kalibratory sygnałów trójfazowych umożliwiają symulację napięć i prądów wyłącznie w jednym punkcie pomiarowym. Urządzenia wielokanałowe nie są komercyjnie dostępne.
EN
Presented are results of a work carried out in the framework of the Instytut Energetyki Oddział Gdańsk statutory activity in the year 2015. Described is the result of the developed project for constructing a laboratory test-stand equipped with a voltage and 3-phase current waveform multichannel generator dedicated to simulation of measurement signals from secondary circuits of the popular in power industry voltage and current transformers. The device is remotely controlled by a standard IEC 60870-5-104 network communication interface and enables additionally a projection state simulation of several hundred of one- or two-bit binary signals. The need to construct such voltage and 3-phase current waveform generator for several measurement points emerged during realisation in the Instytut Energetyki Oddział Gdańsk of a stand dedicated for network automation systems testing. The so far scarcely affordable 3-phase signal calibrators enable simulation of voltages and currents in one measurement point only while the multichannel ones are not commercially available.
19
Content available On the 0/1 test for chaos in continuous systems
EN
In this paper we discuss in detail the resonance and oversampling features of the 0/1 test for chaos in continuous systems and propose methods to avoid those undesired features. Our method is based on certain frequency properties of the 0/1 test. When reconstructing the phase space, our approach is compared with the first minimum of the mutual information method. Several numerical results for typical chaotic systems (including memristive circuits) are included.
EN
This paper highlights an approach to drastically minimize the injection of unwanted harmonics to the input power supply incorporating an LC low-pass filter (LPF) which is fitted in between the high frequency current source full bridge inverter used in induction heater and input power supply. This LPF protects the other consumers those are connected on the same power line from the spurious signals. Fast Fourier Transform (FFT) has been used to perceive between the fundamental and the unwanted harmonics. It is a better analytic tool for diagonising all spurious signals in the frequency domain. From the result of PSIM simulation, it has been established that the Total Harmonic Distortion (THD) get reduced drastically from 49.63% to below 4.768% by incorporating the LPF.
PL
W artykule opisano metodę minimalizacji zawartości harmonicznych w wysokoczęstotliwościowym pełno-mostkowym przekształtniku stosowanym do nagrzewania indukcyjnego. Zastosowany filt dolnoprzepustowy chroni innych użytkowników sieci przed niepożądanymi zakłóceniami.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.