Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przedsiębiorstwo górnicze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
In Polish mining enterprises, mining exploitation processes are often carried out in much more difficult geological and mining conditions. At the same time, underground operation must be carried out in accordance with the legal requirements concerning work safety and public safety. In these circumstances, taking into account the fact that hard coal mining is by nature a less competitive industry, it should be stated that in Poland managing a mining enterprise is a real challenge. Additionally, in the situation of the functioning of mining enterprises in the conditions of the market economy and constant changes in the economic situation for coal, both on the domestic and foreign markets, the degree of management difficulties, including planning and decision making, is constantly increasing. This is a result of not only the specificity of mining production processes, but also the need to conduct effective economic activity in a constantly and dynamically changing environment. During the implementation of changes in a mining enterprise, the variety of conditions often increases difficulties in the change forecasting system and generates a high risk of implementing adaptive measures. The changes may have a different scope – from gradual, aimed at improving the activities carried out or slowly adapting to changes in the environment, through changes in implemented processes, to radical changes in functioning, often associated with organizational changes. This article aims to present the method of managing a mining enterprise, Poland Grupa Górnicza SA, established during the period of significant changes that took place at that time, both in the company itself and in the hard coal mining industry.
PL
W polskich przedsiębiorstwach górniczych procesy eksploatacji górniczej często są realizowane w trudnych warunkach geologiczno-górniczych. Równocześnie eksploatacja podziemna musi być prowadzona zgodnie z wymogami prawnymi, dotyczącymi zasad bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa powszechnego. W tych okolicznościach, biorąc jednocześnie pod uwagę fakt, że górnictwo węgla kamiennego z natury rzeczy jest branżą mało konkurencyjną, należy stwierdzić, że w Polsce zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym jest prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo, w sytuacji funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych w warunkach gospodarki rynkowej oraz ciągłych zmian koniunktury na węgiel zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, stopień trudności zarządzania, w tym planowania i podejmowania decyzji, stale wzrasta. Jest to wynikiem nie tylko specyfiki prowadzenia procesów produkcji górniczej, ale także konieczności prowadzenia efektywnej działalności gospodarczej w ciągle i dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W trakcie wdrażania zmian w przedsiębiorstwie górniczym różnorodność uwarunkowań często piętrzy trudności w systemie przewidywania zmian oraz generuje wysokie ryzyko realizacji działań dostosowawczych. Zmiany mogą mieć różny zakres – od stopniowych, mających na celu udoskonalenie prowadzonych działań lub powolne dostosowywanie się do zmian otoczenia, poprzez zmiany realizowanych procesów, do radykalnych zmian funkcjonowania, często połączonych ze zmianami organizacyjnymi. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie sposobu zarządzania przedsiębiorstwem górniczym, Polską Grupą Górniczą SA, powstałą w okresie znaczących zmian, jakie miały miejsce, zarówno w samej spółce, jak i w branży górnictwa węgla kamiennego.
EN
The article presents an overview of the concept of the European Green Deal and the term ESG. The paper presents how these activities can and will affect the shape and level of corporate culture of Polish enterprises, especially those operating in the mining industry. The basic activities that each EU country will have to implement under the European Green Deal, with particular emphasis on those affecting the raw materials industry, have been presented.
PL
W artykule przedstawiono ogólny zarys koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz pojęcia ESG. Przedstawiono, w jaki sposób te działania mogą i będą wpływać na kształt i poziom kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w branży wydobywczej. Przybliżono podstawowe działania, jakie każdy kraj unijny będzie musiała przeprowadzić aby wypełnić założenia Europejskiego Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają istotne znaczenie dla branży surowcowej.
EN
The date assumed as the beginning of the pandemic in Poland is March 4 2020, the date of the first confirmed case of the virus. The article presents the actions undertaken by the management of underground hard coal mining plants concerning the risk of epidemic related to SARS-CoV-2. This work shows a set of implemented recommendations, guidelines and decisions which were established after the appearance of the first wave of cases in Poland. What is more, it discusses measures aiming at reducing the risk of spreading the coronavirus among the mineworkers. The suggestions for different variants of the decision-making process concerning the pandemic and which have an enormous impact on the operating expenses of the company are also made.
PL
Pojawienie się pierwszego potwierdzonego przypadku koronawirusa w dniu 4 marca 2020 roku przyjmuje się jako datę rozpoczynającą pandemię w Polsce. W artykule przedstawiono działania podjęte przez kierownictwa podziemnych zakładów węgla kamiennego w związ¬ku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2. Zaprezentowano zbiór wdrożonych rekomendacji, wytycznych i decyzji, które zostały podjęte z chwilą pojawienia się pierwszej fali zachorowań w Polsce. Dodatkowo omówiono praktyczne działania w celu mi¬nimalizacji ryzyka zarażenia pracowników kopalń koronawirusem. Wskazano także propozycje różnych wariantów przebiegu procesów decyzyjnych związanych z panującą pandemią, które mają decydujący wpływ na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
EN
All the restructuring programs that have been implemented in Polish bituminous coal mining as a primary way to reduce mining costs relied on the increased concentration of mining operations. Those efforts especially involved a significant simplification of existing or newly developed structures for accessing or cutting the deposits intended for extraction; implementation of advanced mining technologies, and upgrading of machines used in mine faces. However, in order for these to deliver the expected results, it is important to organize mining operations in such a way so that those advanced, and usually very expensive, mining-related fixed assets – machinery and equipment – are used sensibly. In order to define a reasonable production capacity of each longwall face, it is necessary to apply various criteria related to the mining and technical aspects, occupational safety, and organizational and economic aspects. Only then will it be possible to evaluate the expected effects in the field of concentration of mining in a mining company and in the mines which form part of such enterprises. Decisions in this respect should always be made at the planning stage, based on analysis results. The aim of this article is to explore the factors involved in concentration-related decision-making in mining companies, including the underlying mining/technical, organizational, and economic/financial aspects. A mining company is understood as a group of related mines, the primary business operations of which include bituminous coal mining, processing, and trading.
PL
Wszystkie programy restrukturyzacyjne, wdrażane dotychczas w polskim górnictwie węgla kamiennego, jako jeden z najważniejszych czynników mających wpływ na obniżenie kosztów produkcji węgla, wskazywały na wzrost stopnia koncentracji produkcji. Działania podejmowane w tym zakresie wiązały się przede wszystkim ze znaczącym upraszczaniem, istniejących lub nowo wykonywanych, struktur udostępniania i rozcinki pokładów przewidzianych do wybierania, wdrażaniem nowoczesnych technik i technologii eksploatacji oraz modernizacją parku maszynowego stanowiącego wyposażenie przodków. Jednak, by przyniosły one spodziewane efekty, konieczne jest takie zorganizowanie robót prowadzonych w przedsiębiorstwie górniczym, aby posiadane nowoczesne, a przy tym zazwyczaj bardzo kosztowne produkcyjne środki trwałe – maszyny i urządzenia – były wykorzystywane w sposób racjonalny. W celu ustalenia racjonalnej zdolności produkcyjnej każdego przodka ścianowego, konieczne jest stosowanie różnych kryteriów w zakresie górniczo-technicznym, bezpieczeństwa pracy oraz organizacyjno-ekonomicznym. Tylko pod takim warunkiem będzie możliwe ocenienie efektów założonych w zakresie koncentracji wydobycia w przedsiębiorstwie górniczym i kopalniach wchodzących w jego skład. Celem niniejszej publikacji jest określenie uwarunkowań procesów decyzyjnych, podejmowanych w ramach przedsiębiorstwa górniczego w zakresie produkcyjno-technicznym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, dotyczących możliwości wzrostu koncentracji wydobycia. Przy czym, przez przedsiębiorstwo górnicze rozumie się zespół powiązanych ze sobą zakładów górniczych, których podstawowym przedmiotem działania są wydobywanie, przeróbka i obrót handlowy węglem kamiennym.
EN
The purpose of this article is to identify the desired changes in cost management in Polish mining enterprises, based on the results of the diagnosis made in the period of the years 2001-2016. To achieve this goal, the first part of the article describes the previous experience of Polish mining enterprises in the field of cost management, and then formulates the main directions of improving this process, aiming at improving their efficiency.
PL
Artykuł zawiera przegląd wybranych aspektów informatycznego systemu SZYK2 wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym. W niniejszym artykule omówiono możliwości zastosowania podejścia projektowo-zadaniowego w planowaniu i monitorowaniu działalności przedsiębiorstwa przy użyciu systemu informatycznego SZYK2: zasady tworzenia planu w oparciu o zadania, planowanie zasobów w zadaniach, monitorowanie zużycia zasobów podczas realizacji zadań.
EN
The article contains an overview of the SZYK2 IT system supporting management of a mining enterprise. This article provides information about the design and planning and monitoring of the company’s operations, such as: rules for creating a plan in terms of tasks, planning resources in scope, consumption of resources during implementation.
PL
W artykule przedstawiono mechanizmy do systemowego zarządzania majątkiem produkcyjnym i zapasami materiałowymi oraz omówiono szereg istotnych aspektów informatycznego systemu SZYK2 wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym oraz jego funkcjonalność do zarządzania finansami i wielowskaźnikowej analizy parametrów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę poświęcono zawartym w systemie SZYK2 nowoczesnym narzędziom dla menedżerów, w tym analiz i raportów opartych o hurtownię danych oraz metod natychmiastowego dostępu do bieżących informacji zarządczych z wykorzystaniem portali i kokpitów menedżerskich.
EN
The article presents the mechanisms for systemic management of production assets and material inventory and discusses a number of important aspects of the SZYK2 IT system supporting management of a mining enterprise and its functionality for financial management and multi-factor analysis of economic and financial parameters of an enterprise. Particular attention was paid to modern tools for managers included in the SZYK2 system, including analyzes and reports based on data warehouse and methods of immediate access to current management information using managerial portals and dashboards.
PL
Z uwagi na strategiczne znaczenie węgla kamiennego jako surowca decydującego o bezpieczeństwie energetycznym państwa, niezwykle istotną sprawą jest efektywne funkcjonowanie produkujących go przedsiębiorstw górniczych. Jej uzyskanie i zachowanie, przy jednoczesnym dotrzymaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, jest kluczowym problemem procesie zarządzania tymi przedsiębiorstwami i kopalniami wchodzącymi w ich skład. W celu usprawnienia i optymalizacji systemów zarządzania realizowanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnienia współdziałania poszczególnych systemów, często jest w nich wdrażany zintegrowany system zarządzania (ZSZ). Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania to trend, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w przemyśle. Wdrażanie tego rodzaju rozwiązania w przedsiębiorstwach górniczych jest pożądane i wpływa w istotny sposób na możliwość doskonalenia planowania i realizacji procesów produkcji górniczej. W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty skutecznego wdrażania poszczególnych systemów wskazując na potencjalne korzyści praktycznego ich stosowania.
EN
Due to the strategic importance of hard coal as a raw material decisive for the energy security of the state, the effective functioning of the mining enterprises producing it is extremely important. Obtaining and maintaining it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection, is a key problem in the management process of these enterprises and their mines. In order to improve and optimize management systems implemented in the enterprise and to ensure co-operation of individual systems, often an integrated management system is implemented in them. The implementation of integrated management systems is a trend that is increasingly marking its presence in the industry. The implementation of this type of solution in mining enterprises is desirable and has a significant impact on the possibility of improving the planning and implementation of mining production processes. The article presents the most important aspects of effective implementation of individual systems, indicating the potential benefits of their practical application.
EN
This paper discusses the subject of occupational safety using the example of a leading hard coal mining company in Poland. It presents some examples of occupational safety management systems implemented and functioning in enterprises. It also characterises the role of awareness in developing the appropriate attitudes and conduct among employees in the workplace. The paper presents the selected results of surveys conducted among the executive employees of JSW S.A. The obtained results served as the basis for preparing preliminary conclusions and identifying potential areas for further studies in this field.
PL
Artykuł przedstawia problematykę dotyczącą bezpieczeństwa pracy na przykładzie wiodącej spółki wydobywającej węgiel kamienny w Polsce. Przedstawiono przykłady wdrożonych i funkcjonujących systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach. Ponadto scharakteryzowano rolę świadomości w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań pracowników w miejscu pracy. W formie graficznej zaprezentowano wybrane wyniki z ankiet przeprowadzonych wśród pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych JSW S.A. Na podstawie otrzymanych wyników sformułowano wstępne wnioski oraz kierunki dalszych badań w prezentowanym obszarze.
EN
In order to fully adapt to market requirements, mining enterprises in recent years have implemented standardized systems for quality, safety and health at work and environmental management. The standards for individual systems define the requirements of applying specific procedures and actions to implement the adopted policy aimed at achieving the assumed goals. The combination of business procedures and practices is more effective in the case of their integration than the activities carried out under separate systems. They then function under the name of an integrated management system (IMS). Properly implemented IMSs most often contributes to a more harmonious functioning of the enterprise and the elimination of recurring activities in the areas concerning individual systems, and thus to the optimization of costs related to their implementation and maintenance. Improving the operational efficiency of the mining enterprise and mines included in it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection. In the conditions of a market economy, improving the efficiency of functioning and providing sources of business financing is a key necefity for mining enterprise (Bąk 2007, 2008). Mines need to be properly managed to survive. The key problem is the design and implementation of an efficient management system and its continuous improvement based on the adequacy of system solutions. This is an answer to the question whether the management system of a mining enterprise (mine) corresponds to its real needs in the process of achieving objectives. Improvement of management systems must be based on an appropriate diagnosis. The aim of the article is to present the original solution, which is a tool for improving the integrated management system in Polish mining enterprises.
PL
Chcąc w pełni dostosować się do wymogów rynku, przedsiębiorstwa górnicze w ostatnich latach wdrożyły do stosowania znormalizowane systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz środowiskowego. Normy dotyczące poszczególnych systemów definiują wymogi stosowania określonych procedur i działań, służących wdrażaniu przyjętej polityki. Połączenie procedur i praktyk działania stosowanych w przedsiębiorstwie jest bardziej skuteczne w przypadku ich scalenia, niż działań realizowanych w ramach oddzielnych systemów. Funkcjonują one wtedy pod nazwą zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ). Prawidłowo wdrożony ZSZ przyczynia się najczęściej do bardziej harmonijnego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz eliminacji powtarzających się działań w obszarach dotyczących poszczególnych systemów, a przez to do optymalizacji kosztów związanych z ich wdrażaniem i utrzymywaniem. Poprawia sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa górniczego i kopalń wchodzących w jego skład, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W warunkach gospodarki rynkowej podnoszenie efektywności funkcjonowania i zapewnienie źródeł finansowania działalności jest dla przedsiębiorstw górniczych pierwszoplanową koniecznością (Bąk 2007, 2008). Kluczowym problemem jest zaprojektowanie i wdrożenie sprawnego systemu zarządzania oraz jego ciągłe doskonalenie, oparte na adekwatności rozwiązań systemowych. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy system zarządzania przedsiębiorstwem górniczym (kopalnią) odpowiada jego rzeczywistym potrzebom w procesie realizacji celów. Doskonalenie systemów zarządzania musi być oparte na odpowiedniej diagnozie. Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego rozwiązania, które stanowi narzędzie doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania w polskich przedsiębiorstwach górniczych.
PL
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw górniczych i wchodzących w ich skład kopalń węgla kamiennego, powodują zainteresowanie ich kadry kierowniczej zastosowaniem koncepcji zarządzania procesami dla zwiększenia skuteczności i efektywności prowadzonej działalności, a w konsekwencji tworzenia wartości i poprawy konkurencyjności. W publikacji przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań wstępnych, ukierunkowanych na wskazanie podstawowych obszarów i problemów, których rozwiązanie umożliwi opracowanie modelu systemu zarządzania procesami dostosowanego do specyfiki działalności górniczej.
EN
Changes occurring in the environment of mining enterprises and their hard coal mines result in the interest of their managerial staff using the concept of process management to increase the efficiency and effectiveness of their operations, and as a consequence create value and improve competitiveness. The publication presents the results of the preliminary research, aimed at indicating the basic areas and problems, the solution of which will enable the development of a model of the process management system adapted to the specificity of mining operations.
PL
Zaprojektowanie, stworzenie, prowadzenie i likwidacja przedsiębiorstwa górniczego wymaga wiedzy i doświadczenia z wielu różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. Z uwagi na złożoność i kapitałochłonność operacji górniczych, każdej z faz istnienia przedsiębiorstwa górniczego towarzyszą liczne źródła ryzyka zasobowego i procesowego, które także wymagają interdyscyplinarnego podejścia i holistycznego spojrzenia zorientowanego na równoczesne ograniczenie skutków ich indywidualnego i łącznego wystąpienia. Mając na uwadze powyższe okoliczności, celem niniejszego artykułu jest prezentacja komplementarnego podejścia do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie górniczym uwzględniającego zarówno techniczne, jak i ekonomiczne źródła ryzyka.
EN
Designing, creating, running and liquidation of a mining enterprise requires knowledge and experience from several different fields and disciplines of science. Due to the complexity and intensity of capital expenditures of mining operations, each phase of their existence is accompanied by several sources of risk in terms of resources and process, which also require an interdisciplinary approach and holistic perspective oriented on simultaneous limitation of effects of their individual and collective existence. Taking the above into consideration, the purpose of this article is to present a complementary approach to risk management in a mining enterprise which accounts for both technical and economic sources of risk.
PL
Autor cytuje istotne fragmenty artykułu dr hab. Patrycji Bąk i nawiązując do nich formułuje cztery kwestie do dyskusji. Następnie formułuje własny pogląd na rozpatrywane problemy. Zachęca Autorkę rozpatrzonego artykułu do zajęcia stanowiska i szerszej dyskusji.
PL
Z uwagi na strategiczne znaczenie węgla kamiennego jako surowca decydującego o bezpieczeństwie energetycznym państwa, niezwykle istotną sprawą jest efektywne funkcjonowanie produkujących go przedsiębiorstw górniczych. Jej uzyskanie i zachowanie, przy jednoczesnym dotrzymaniu wymogów bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska, jest kluczowym problemem w procesie zarządzania tymi przedsiębiorstwami i kopalniami wchodzącymi w ich skład. W celu usprawnienia i optymalizacji systemów zarządzania realizowanych w przedsiębiorstwie oraz zapewnienia współdziałania poszczególnych systemów, często jest w nich wdrażany zintegrowany system zarządzania (ZSZ). Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania to trend, który coraz mocniej zaznacza swoją obecność w przemyśle. Wdrażanie tego rodzaju rozwiązania w przedsiębiorstwach górniczych jest pożądane i wpływa w istotny sposób na możliwość doskonalenia planowania i realizacji procesów produkcji górniczej. W artykule przedstawiono najistotniejsze aspekty skutecznego wdrażania poszczególnych systemów, wskazując na potencjalne korzyści praktycznego ich stosowania. Szczególną uwagę zwrócono na system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
EN
Due to the strategic importance of hard coal as a raw material decisive for the energy security of the state, the effective functioning of the mining enterprises producing it is extremely important. Obtaining and maintaining it, while maintaining the requirements of work safety and environmental protection, is a key problem in the management process of these enterprises and their mines. In order to improve and optimize management systems implemented in the enterprise and to ensure co- -operation of individual systems, often an integrated management system is implemented for them. The implementation of integrated management systems is a trend that is increasingly making its presence felt in the industry. The implementation of this type of solution in mining enterprises is desirable and has a significant impact on the possibility to improve planning and implementation of mining production processes. This paper presents the most important aspects of effective implementation of individual systems, indicating the potential benefits of their practical application. Particular attention has been paid to the occupational safety and health management system.
EN
The paper contains considerations regarding the possible impact of changing the approach to the management of mining enterprises on the improvement of their efficiency. The definitions of management, efficiency (along with its basic measures, such as productivity and profitabil-ity) and rationality of management were presented in the introduction. Next, the role of the three determinants of effective production in a mining enterprise were presented, including: reliable identification of resources, assessment of their necessity, rules for organizing ongoing works and implementation of production planning methods aimed at minimizing the costs of operations. The practical implementation of the defined determinants is presented on the ex-ample of four basic functions of process management, such as organizing, planning, leading and controlling. The special role of the process approach to cost management in the lifecycle of each longwall working while adopting a rational reduction of operating costs in mining enterprises is underlined.
PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące możliwego wpływu zmiany podejścia do zarządzania przedsiębiorstwami górniczymi na poprawę ich efektywności. Na wstępie przedstawiono definicje zarządzania, efektywności (wraz z podstawowymi miernikami, takimi jak wydajność i rentowność) oraz racjonalność zarządzania. Następnie przedstawiono rolę trzech czynników determinujących efektywną produkcję w przedsiębiorstwie wydobywczym, w tym: rzetelną identyfikację zasobów, ocenę ich konieczności, zasady organizacji prowadzonych prac oraz wdrożenie metod planowania produkcji mających na celu minimalizację kosztów operacyjnych. Praktyczna implementacja zdefiniowanych determinant została przedstawiona na przykładzie czterech podstawowych funkcji zarządzania procesami, takich jak organizowanie, planowanie, prowadzenie i kontrolowanie. Podkreślono szczególną rolę podejścia procesowego do zarządzania kosztami w cyklu życia każdej ściany, przy jednoczesnym przyjęciu racjonalnej redukcji kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach wydobywczych.
EN
Restructuring processes carried out for years in the Polish hard coal mining industry have been implemented on the basis of many programs and strategies. They differed from each other in terms of scope and manner of addressing problems, but all had onegoal – to reduce costs and improve operational efficiency. The aim of the article is to present selected organizational and technical factors that determine the planning of hard coal hard coal mining in a Polish mining company.
PL
Procesy restrukturyzacyjne prowadzone od lat w polskim górnictwie węgla kamiennego były wdrażane w oparciu o wiele programów i strategii. Różniły się one między sobą zakresem oraz sposobem ujmowania problemów, lecz wszystkie miały jeden cel – obniżenie kosztów i poprawę efektywności funkcjonowania. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych czynników organizacyjnych i technicznych, które determinują planowanie koncentracji produkcji węgla kamiennego w polskim przedsiębiorstwie górniczym.
EN
Planning in a mining enterprise is a complex and multifaceted action. For this reason, it is necessary to provide its proper organisation and adjust it to the specific conditions of conducting underground mining extraction. The prepared plans must make up a cohesive internal system, unambiguously determining the manner, range and safety requirements of the conducted extraction. In the most general manner, the various types of plans developed by organisational units of mining enterprises can be divided based on the timeframe, type, scope and object of planning. These are strategic plans, tactical plans and subject-based plans. The aim of the article is to present the issue of production planning in a mining enterprise and for the preparation of such a plan, first and foremost, information about, among other things, applicable legal regulations, market conditions and the specificity of a mining enterprise are necessary. Underground extraction of black coal deposits must be conducted while respecting the rules of sustainable development which satisfies current needs, without compromising the ability to satisfy the needs of future generations. Due to the specific nature of mining production, manifested, among other things, by such features as the diversity of conditions for conducting the activity, resulting from the changing geological-mining conditions of the deposit, low flexibility of the production process, associated with the impossibility to conduct alternative production and a very long-lasting investment process, planning the course and magnitude of production in a mining enterprise must proceed with the highest possible diligence. One should take into account a wide range of presented environmental, organisational and technical conditions, deciding about the safety and correctness of the course of the assumed production activities. However, in order to make them economically feasible and produce satisfying results in that regard, it is also necessary to analyse them carefully with respect to financial outcomes.
PL
Planowanie w przedsiębiorstwie górniczym jest działaniem złożonym i wieloaspektowym. Z tego powodu konieczne jest jego właściwe zorganizowanie i dostosowanie do specyficznych warunków prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej. Sporządzone plany muszą tworzyć spójny układ wewnętrzny, jednoznacznie określający sposób, zakres i wymogi bezpieczeństwa prowadzonej eksploatacji. Różnego rodzaju plany, opracowywane przez komórki organizacyjne przedsiębiorstw górniczych, najogólniej można podzielić ze względu na okres, rodzaj, zakres i przedmiot planowania. Zalicza się do nich plany strategiczne, plany taktyczne oraz plany podmiotowe. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia planowania produkcji w przedsiębiorstwie górniczym i dla opracowania takiego planu niezbędne są przede wszystkim informacje dotyczące między innymi obowiązujących przepisów prawnych, uwarunkowań rynkowych oraz specyfiki przedsiębiorstwa górniczego. Podziemna eksploatacja złóż węgla kamiennego musi być prowadzona z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, który zaspokaja obecne potrzeby, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Ze względu na specyfikę produkcji górniczej, przejawiającej się w wielu aspektach, począwszy od zróżnicowanych warunków prowadzenia działalności, poprzez małą elastyczność produkcji, kończąc na długotrwałym procesie inwestycyjnym planowanie przebiegu i wielkości produkcji w przedsiębiorstwie górniczym, musi być prowadzone z jak najwyższą starannością. Pod uwagę powinien być brany cały szereg przedstawionych uwarunkowań środowiskowych, organizacyjnych oraz technicznych, decydujących o bezpieczeństwie i prawidłowości przebiegu założonych działań produkcyjnych. Jednak, aby były one sensowne ekonomicznie i przynosiły zadawalające efekty w tym względzie, konieczne jest także ich staranne przeanalizowanie pod względem skutków finansowych.
PL
W artykule przeanalizowano wypadki przy pracy, które związane były z porażeniem prądem elektrycznym w latach 2005–2017 w zakładach górniczych. Zaprezentowano także dane statystyczne dotyczące wypadków związanych z elektrycznością przez dotyk bezpośredni. Analizę przeprowadzono na podstawie danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Wyższy Urząd Górniczy.
EN
Mechanisation and automation of the extractive processes in mining and the spread of higher-performance machines, are connected with significant increase in electricity demand. Usage of faulty, damaged or incorrectly adjusted euqipment and energy installations may cause to humans employed by mining enterprises some dangerous accidents, caused by the impact of electric current on the human body. Electrical risks manifest in accidents as the possibility of electrical shock or burning from arc flash. The article analyses accidents at work, all electrical shock-related, over the period 2005–2017 at mining plants. There have been also presented the statistical data concerning some electricity accidents by direct contact. The analysis was carried out using data provided by the Statistics Poland and the State Mining Authority.
PL
Głównym celem rozważań podejmowanych w artykule jest przedstawienie procesów konsolidacji prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach górniczych w latach 1990-2016 oraz ich aktualnych uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. W pierwszej części artykułu przedstawiono istotę konsolidacji oraz jej przebieg w polskim górnictwie węgla kamiennego. Następnie zidentyfikowano i scharakteryzowano kluczowe uwarunkowania skuteczności oraz efektywności działań konsolidacyjnych prowadzonych w polskich przedsiębiorstwach górniczych. W artykule wykorzystano rynkowe dane statystyczne oraz prognozy rozwoju branży.
EN
The main objective of the taken in the article consideration is to present the consolidation processes conducted in Polish mining enterprises in the years 1990-2016 and their current internal and external conditions. In the first part of the article the essence of consolidation and its progress in the Polish hard coal mining is presented. Then the key determinants of the efficiency and effectiveness of Polish mining enterprises consolidation are identified and characterized. In the article, market statistical data are used as well as development forecasts for the mining industry.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań ukierunkowanych na opracowanie scenariuszy zmian czynników otoczenia, determinujących możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa górniczego, a w szczególności kopalń węgla kamiennego, które wchodzą w jego skład. Celem opracowania tych scenariuszy było wskazanie przewidywanych szans i zagrożeń, na które powinny się przygotować kopalnie, aby utrzymać się na rynku i efektywnie funkcjonować w przyszłości.
EN
The publication presents the result of research, which are focused on the development the scenarios of changes environmental factors, which determine development opportunity of hard coal mining enterprise, and in particular the coal mines, which belong to this enterprise. The objective of development the scenarios was to identify possible opportunities and threats, to which should be prepared the mines, to stay on the market and effectively function in the future.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.