Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1107

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  waste management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
PL
W świetle zagrożeń ekologicznych i zaostrzających się regulacji Unii Europejskiej ważna staje się nie tylko właściwa gospodarka odpadami, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Taka, która pozwala na wytworzenie jak największej ilości energii z odpadów, przy jak najniższych kosztach. Pomaga w tym TWIN.
EN
Purpose: This article aims to present the theoretical solution to the problem of waste management. Design/methodology/approach: This model is a proposal for the assessment of bids, which enables the unification of assessments against the criteria expressed in various measures, includes determining the importance of individual criteria, and thus the simulation of assessments when changing the criteria weight values. Findings: The article presents the theoretical optimization model of waste collection and management, which may be helpful in solving the problem of waste more effectively. Research limitations/implications: The article is limited to presenting only the basic model of waste management optimization. Due to the fact that in individual administrative units of the country solving the problem of waste is a local issue, it was impossible to present a solution that would be adequate for each region of the country. Practical implications: The article presents a theoretical model that can form the basis of a practical optimal solution to the problem of waste in individual administrative units of the country. Social implications: Optimal waste management is an extremely important social issue. In addition to efficient waste management, increasing public awareness of the impact of precipitation segregation and recycling on the environment is an extremely important issue. Originality/value The presented model is a flexible model that can be used by individual administrative units, taking into account the specificities of waste management possibilities and restrictions in a given region.
PL
Nowy 2020 rok przyniósł przedsiębiorcom kolejne nowości w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Kluczowa zmiana, do której muszą się dostosować, to obowiązek uczestnictwa w elektronicznym systemie ewidencji odpadów. Wdrożenie tego rozwiązania powoduje, że wszystkie podmioty wytwarzające i gospodarujące odpadami, w tym przedsiębiorcy z branży kruszyw, wypracować muszą nowe podejście i rozwiązania organizacyjne w zakresie nadzoru i kontroli postępowania z odpadami.
4
PL
Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebini (Małopolska) przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
EN
Fires in landfills on the postindustrial areas at Zgierz and at Trzebinia, Poland, were presented. The legal status of waste storage and reasons of the fires were performed. The effects of release of large amts. of harmful substances produced by the incineration of municipal and hazardous waste to the atmosphere, soil and water were also studied.
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
6
Content available remote Popioły lotne ze spalania odpadów komunalnych jako dodatki mineralne do cementu
PL
Zbadano fizykochemiczne właściwości 4 próbek popiołów lotnych z instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych pod kątem zawartości metali ciężkich (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, As, V, Tl i Hg) i tlenków wybranych pierwiastków (Si, Fe, Al, Mn, Ti, Ca, Mg, S, P, Na, K, Ba i Sr). Popioły lotne charakteryzowały się dużą zawartością CaO (14,2-35,4%) i SiO₂ (15,4-; 49,2%), co klasyfikuje je jako dodatki do betonu, ale duża zawartość wymywalnych chlorków (27,8-38,8 g/kg) i siarczanów (38-955 mg/kg) ogranicza ich zastosowanie.
EN
Four samples of fly ash from thermal waste conversion were analyzed for the content of heavy metals (Zn, Cu, Pb, Ni, Cr, Cd, As, V, Tl and Hg) and oxides of selected elements (Si, Fe, Al, Mn, Ti, Ca, Mg, S, P, Na, K, Ba and Sr). The fly ashes showed a high content of CaO (14.2-35.4%) and SiO₂ (15.4-49.2%), which classified them as an additive to concrete, while the high content of leachable chlorides (27.8-38.8 g/kg) and sulfates (384-955 mg/kg) limited their use.
PL
Odpady stanowią realne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Ich składowiska przyczyniają się do skażenia gleby i wód oraz są źródłem niekontrolowanej emisji gazu składowiskowego. Ponadto unieszkodliwianie odpadów poprzez ich składowanie prowadzi do utraty wielu cennych surowców. Przyjęty przez UE pakiet dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego wyznacza ambitne cele w zakresie recyklingu i składowania odpadów, jednak nadal ponad 25% europejskich odpadów jest składowana. W przypadku Polski to wciąż ponad 40%, a regulacje unijne zakładają ograniczenie składowania do 2035 r. do poziomu 10%. Problemem są frakcje odpadów komunalnych po procesach biologiczno-mechanicznej obróbki, które zazwyczaj są unieszkodliwiane poprzez składowanie, mimo że ich właściwości fizyczno-chemiczne wskazują na możliwość ich zagospodarowania (np. odzysk energetyczny). Przedstawiono właściwości termiczne oraz sposoby przetwarzania nierecyklowalnych frakcji odpadów w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska odpadów komunalnych.
EN
Phys. chem. properties of refuse – derived fuel and 2 waste fractions from its prodn. (under sieve fraction with a size of 0–80 mm and ballast) were studied. Heat of combustion, calorific value, humidity and ash content as well as the content of C, H, S and Cl were detd. The tested fractions showed high humidity, but the heat of combustion above 6 MJ/kg classified them as potential materials for further use.
PL
Przedstawiono kierunki zastosowania biowęgla w szeroko rozumianej ochronie środowiska i rolnictwie wraz z uwarunkowaniami prawnymi do jego wykorzystania. W ostatnich latach obserwuje się narastające problemy związane z koniecznością zagospodarowania biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych (w tym również osadów ściekowych), poprawy właściwości gleb oraz zmniejszenia ilości stosowanych nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Ważne jest również ograniczenie emisji gazów oraz sekwestracja węgla w glebie. Odpowiedzią na te problemy może być biowęgiel (karbonizat). Produkt ten odznacza się dużą zawartością węgla organicznego i związków mineralnych. Otrzymywany jest w procesie pirolizy takich biomateriałów, jak biomasa rolnicza, odpady ulegające biodegradacji, rośliny energetyczne i odpady leśne. Ma bardzo dobre właściwości sorpcyjne, jest również doskonałym nośnikiem mikroorganizmów. Biowęgiel znalazł wiele zastosowań zarówno w rolnictwie, jak i w ochronie środowiska. Jednym z podstawowych zastosowań jest wykorzystanie go jako materiału strukturotwórczego dodawanego do mieszkanki kompostowej. Biowęgiel jest przedmiotem badań naukowych i jego status nie jest jeszcze w Polsce uregulowany prawnie. Nie jest też oficjalnie dopuszczonym środkiem do wprowadzania do gleby na terenie Unii Europejskiej. Proces jego legalizacji jako „produktu przeznaczonego do odżywiania roślin” jest nadal przedmiotem konsultacji i nieustających badań naukowych.
EN
A review with 25 refs.
9
Content available remote Bezpieczeństwo środowiskowe a uregulowania prawne w gospodarce odpadami
PL
Opisano i zweryfikowano hipotezy badawcze dotyczące wpływu zmian w prawodawstwie polskim z uwzględnieniem prawa międzynarodowego na efektywność gospodarki odpadami w Polsce. Dokonano przeglądu instrumentów prawnych na tle uwarunkowań ekonomicznych oraz określono ich wpływ na efektywność gospodarki odpadami w Polsce w okresie poprzedzającym uchwalenie pierwszej ustawy o odpadach z 1997 r. oraz tych uchwalanych w latach 1997–2019. Uwzględniono dostępne dane statystyczne w zakresie gospodarki odpadami w Polsce w latach 1997–2000 (I ustawa o odpadach), w latach 2001–2012 (II ustawa o odpadach, okres przejściowy po wejściu Polski do UE i wdrażaniu przepisów dyrektywy odpadowej z 2008 r.), w latach 2013–2017 (III ustawa o odpadach) oraz w latach 2018–2019 (IV ustawa o odpadach – obowiązujący stan prawny). Efektywność gospodarki odpadami określano na podstawie wyników analizy ilości odpadów poddawanych procesowi odzysku w stosunku do tych poddawanych unieszkodliwianiu. Uwzględniono również dane dotyczące składowania odpadów w poszczególnych okresach oraz sposobów postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (opakowania po materiałach niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości po pojazdach wycofanych z eksploatacji). Wykorzystanie tych instrumentów, orzecznictwa oraz danych statystycznych umożliwiło sformułowanie postulatów w zakresie udoskonalenia gospodarki odpadami w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego.
EN
A review, with 31 refs., of amendments to the regulations on maintaining cleanliness and order in community of Poland. The effectiveness of waste management was evaluated on the basis of waste amts. subjected to the recovery process in relation to the waste which was disposed.
PL
Dokonano oceny instalacji (moc 3700 Mg/r) do wstępnego przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych (OTS), jednego z etapów zwiększających poziom recyklingu tych odpadów. Instalacja umożliwia wytworzenie cennych surowców: przemiału lub regranulatu, w zależności od zapotrzebowania rynku. Moc analizowanej instalacji nie jest wykorzystywana ze względu na niską jakość OTS ze strumienia komunalnego oraz ze względu na małą opłacalność.
EN
Techn. data on a com. plant for polyolefin sepn. from plastic waste stream (3700 Mg/year) and quality of the recyclate.
PL
Popioły pochodzące z instalacji do spalania komunalnych osadów ściekowych, znajdującej się na terytorium Polski, poddano procesom termochemicznego przekształcania, dzięki czemu otrzymano produkty nawozowe spełniające kryteria dopuszczające je do obrotu jako nawozy mineralne. Ponadto dokonano analizy możliwości wykorzystania popiołów na cele nawozowe zgodnie z obecnie przyjętymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi dotyczącymi gospodarki odpadami na poziomie krajowym i europejskim.
EN
Ashes from thermal transformation of municipal sewage sludge were thermochem. modified at 1000°C in the presence of NaHCO3 and sewage sludge to obtain CaNaPO₄ and reduce the content of heavy metals in the produced fertilizer. Its bioavailability was more than 99% higher than that of raw ashes (50%). The nutrient content was 13.56% Ca, 6.33% P, 4.36% K and 5.0% Fe. The content of heavy metals in fertilizer products met the std. requirements and was exceeded only in the case of Pb (278.3 mg/kg d.m.).
PL
Każdy element działalności człowieka oddziałuje na środowisko, a cykl życia większości z nich jest długi i złożony. Świadomość tego faktu jest ważnym elementem stosunku człowieka do przyrody. Wpływ odpadów komunalnych na środowisko trzeba rozpatrywać w wielu nakładających się na siebie płaszczyznach. Celowym jest podejmowanie efektywnych analiz i działań dla zminimalizowania negatywnych wpływów na otoczenie w jak najszerszym spektrum cyklu życia tej działalności, a zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie jest największe. W opracowaniu przedstawiono element środowiskowej oceny cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów spółka z o.o. Fragment jego działalności skonfrontowano z efektami współpracy z mieszkańcami gminy Rzeszów, wytwórcami odpadów komunalnych. W obrębie tej współpracy wyróżniono 2 typy postępowania mieszkańców: a/ zbieranie odpadów segregowanych i b/ zbieranie odpadów zmieszanych. Zestawiono dane pojawiające się w przedsiębiorstwie w zależności od wymienionych typów postępowania mieszkańców. Rozważono także wpływ tego postępowania na płaszczyzny zrównoważonego rozwoju.
EN
Every element of human activity has an impact on the environment, and the life cycle of most of them is long and complex. The adverse impact of municipal waste on the environment must be considered in many overlapping areas. Therefore, it is expedient to undertake effective analyzes and actions aimed at minimizing the impact of services in waste management on the environment in all phases of the life cycle of this activity, and especially in those where the impact is greatest. The study presents our own attempt to interpret the principles of environmental life cycle assessment (LCA) in waste management on the example of city municipal waste management in Rzeszow. A fragment of his activity was confronted with the effects of cooperation with the residents of the Rzeszów commune. Within this cooperation, two types of behavior of the residents were distinguished: a / collecting segregated waste and b / collecting waste without segregation. The financial data appearing in the enterprise, depending on the types of behavior of residents mentioned, has been compiled and presented.
13
Content available Przyszłość lokalnych ITPOK
PL
W 2013 r. Rząd RP przeprowadził wielką reformę w gospodarce odpadami. Jej celem miało być uporządkowanie sytuacji w zagospodarowaniu zbieranych selektywnie odpadów i w tym względzie należy przyznać, że sytuacja istotnie się poprawiła. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z zamiarami twórców. Nie zidentyfikowano strumienia „zagubionych odpadów”, szacowanego ówcześnie przez ekspertów na poziomie nawet 30% odpadów komunalnych ogółem.
14
Content available PPP w sektorze gospodarki odpadami
PL
Dotychczas w sektorze gospodarki odpadami podpisano 9 umów o partnerstwie publiczno-prywatnym na kwotę stanowiącą 31% wartości wszystkich umów o PPP zawartych w Polsce. Poza wartością realizowanych projektów, sektor ten wyróżnia również wysoki poziom innowacyjności i wielopłaszczyznowy charakter przedsięwzięć.
PL
W świetle zagrożeń ekologicznych i zaostrzających się regulacji Unii Europejskiej ważna staje się nie tylko właściwa gospodarka odpadami, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Taka, która pozwala na wytworzenie jak największej ilości energii z odpadów, przy jak najniższych kosztach. Pomaga w tym TWIN.
EN
Excessive odour emission, and thus the potential effect of unpleasant odours in the form of odour nuisance for residents, is a problem that affects many different waste management facilities. In order to prevent and reduce odour emissions, it is necessary to define specific clear and strict legal solutions and to use appropriate technologies. The Polish law indicates that waste management should not cause a nuisance. Despite this fact, legal solutions at the national level are not clear and precise. They are limited to only a few entries. At the European level, BREF Documents have been developed, which are a set of solutions that can be successfully used to counteract odour emissions. On their basis, BAT Conclusions were created, constituting a set of the best available techniques applicable, among others, to reduce the odour emissions from the waste management facilities. By way of implementation into Polish law, they constitute valid standards for prevention and control of odour emissions. The paper presents several solutions demonstrated in the above-mentioned documents aimed at preventing and reducing odour emissions. Various activities, not only those at the technological level but also related to management and planning, in combination with the best available technology allow for effective prevention and control of odour emissions, which could improve the state of environment around the waste management facilities and the quality of human life.
EN
The paint waste from the cosmetics packaging industry was sent to the third party for disposal by paying several management fees for hazardous waste. The use of paint waste as raw material for paving block products can reduce the environmental impacts and provide economic benefits. The life cycle assessment is a tool for measuring the environmental impact of this utilization compared to the management carried out by the third party. There are four scenarios reviewed that consist of third-party management, utilization as raw materials for paving block by the concentration of 1, 2, 3, 4 and 5% respectively. The analysis shows that the utilization of dry paint waste as a raw material for a paving block can reduce the impact of global warming and photo oxidant. The compressive strength value of paving blocks increased with the addition of the dry paint waste with the concentration of 1 and 2%, then a slight decrease in proportion occurred with the addition of paint waste concentration up to 5%. The addition of dry paint waste does not affect the water absorption with a range of 2%, meeting the standard for a paving block.
19
EN
In modern agricultural biogas plants, the biowastes are being increasingly used for the biogas production. The food waste is also widely used in larvae breeding. This is an important because, based on biowaste, its proper management and green energy production is possible. This study aims to determine the biogas and methane efficiency of the Hermetia illucens larvae that were fed using the food waste. In the research on the biogas and methane efficiency, the Hermetia illucens larvae were used. The total solids (TS) of the substrate equals 30.35%, and the volatile solids (VS) content was 92.31% of TS. The larvae were fed only with the food waste of plant origin. The obtained substrates were homogeneous. The experiment was carried out under mesophilic anaerobic digestion conditions – 39°C in the 21-chamber biofermentor set in the Institute of Biosystems Engineering in Poznań University of Life Sciences. The anaerobic digestion process in the batch reactor ran correctly. Fermentation inhibition was not detected. The biogas efficiency for larvae amounted to 198.75 m3∙Mg-1 fresh mass (FM). On the other hand,the methane efficiency, amounted to 127.73 m3∙Mg-1, at the methane concentration of 64.27%. On the basis of the research, it was found that the larvae feeding on food waste can be used directly as anaerobic digestion in the bioconversion process.
EN
The amount of generated waste has been increasing for several years in Poland. There is a lot of research in the field of the environmental and economic evaluation of waste treatment processes. Waste transport is considered to be one of the most important elements of waste management (WM), because it integrates the whole WM system. The environmental impact of waste transport is rising (emissions to air). The European Union introduced provisions on the principle of proximity in the Waste Framework Directive. This principle suggests that waste should generally be transported, treated or disposed of as near to its place of origin as possible. The main aim of the study was to perform an ecological and technical-economic analysis of transportation of selected types of waste (mixed municipal solid waste, construction and demolition waste, separately collected waste called: segregation). The research applied data obtained from a municipal enterprise operating in the South Poland. SimaPro 8.1 software with Ecoinvent 3.3 database was employed to calculate the environmental impact. As a result of the analysis, it was found that the transportation of 1 Mg construction waste had twice as much negative impact on the environment as transportation of 1 Mg mixed municipal waste and segregated waste. This is connected with higher fuel consumption per 1 Mg of transported construction waste and twice the distance that an average hooklift truck must cover in order to collect 1 Mg of construction waste.
first rewind previous Strona / 56 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.