Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gięcie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
The memory effect of shape-memory alloys (SMAs) has opened interesting perspectives to create prestress states in concrete elements. However, the procedure has not been yet fully resolved due to the complex thermomechanical behavior of these alloys, in addition to the practical difficulties of mechanical coupling between SMA and concrete elements. The present study deals with tests on the development of prestressing forces in concrete beams during the thermal cycle required in the procedure. Pre-stretched nickel–titanium wires were externally placed on concrete prismatic beams equipped with strain gauges. As concrete rupture may occur during the heating by the Joule effect, a compromise must be found between the SMA pre-stretch level and the maximum temperature to be applied before returning to ambient temperature. A macroscopic model was developed to analyze this compromise. The complex thermomechanical response of SMAs implies a particular attention in the definition of the ambient temperature and heating conditions for the creation of prestress states in concrete components.
PL
W artykule przedstawiono zakres prac prowadzonych w Zakładzie Tłoczenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Obróbki Plastycznej na przełomie ostatnich lat. Zamieszczono wyniki badań, m.in. prac statutowych, związanych z wyoblaniem wyrobów osiowo niesymetrycznych na specjalnej do tego celu zaprojektowanej przez Zakład Tłoczenia wyoblarce MWS-200. W trakcie badań statutowych wspomagano się oprogramowaniem do badań numerycznych, umożliwiającym przeprowadzenie prób wyoblania. Przedstawiono wyniki prac prowadzonych dla przemysłu, m.in. oświetleniowego, wentylacyjnego, motoryzacyjnego, lotniczego i spożywczego. Pokazano przykładowe wyroby wykonane metodą wyoblania, w tym wyroby wykonane z blachy perforowanej, stali nierdzewnej i aluminium. Ponadto zaprojektowano, wykonano i wdrożono maszynę przeznaczoną do łączenia ze sobą elementów wentylacji. W omawianym okresie Zakład Tłoczenia uczestniczył w realizacji 8 projektów unijnych i krajowych, z czego trzy z nich są nadal realizowane. Zakres prowadzonych prac dotyczył m.in.: walcowania płaskowników o zmiennym przekroju; walcowania pierścieni na gorąco wraz z analizą rozkładu temperatury podczas trwania procesu; gięcia wyciskanych profili aluminiowych o długości do 13 metrów, wykonanych ze stopów serii 5xxx i 6xxx; walcowania na zimno z zastosowaniem układu grzewczo-chłodzącego pomiędzy klatkami linii walcowniczej; modernizacji specjalnej prasy do zgrzewania pasów z włókna szklanego o szerokości do 2,5 m; gięcia profili cienkościennych o zmiennym przekroju z zastosowaniem miejscowego podgrzewania laserem diodowym.
EN
This article presents the scope of works performed at the Press Forming Department of the Łukasiewicz Research Network – Metal Forming Institute in recent years. It includes the results of tests, including statutory works, associated with spinning of axially asymmetrical products on the MWS-200 spinning lathe designed especially for this purpose by the Press Forming Department. Over the course of statutory works, numerical simulation software was used to assist and enable the performance of spinning tests. The results of works performed for industry, including: lighting, ventilation, automotive, aviation and food, are presented. Examples of products made using the spinning method are shown, including products made of perforated sheet, stainless steel and aluminum. Moreover, a machine intended for joining of ventilation elements was designed, made and implemented. During the period under discussion, the Press Forming Department participated in the realization of 8 EU and domestic projects, three of which are still underway. The scope of performed works concerned, among other things: rolling of flat bars with variable cross-section; hot-rolling of rings along with analysis of temperature distribution over the duration of the process; bending of extruded aluminum profiles with length up to 13 meters, made from 5xxx and 6xxx series alloys; cold rolling with the application of a heating and cooling system between cages of the rolling line; modernization of a special press for bonding of glass fiber belts with a width up to 2.5 m; bending of thin-walled profiles of variable cross-section with the application of local heating using a diode laser.
PL
Bardzo często w okresach kryzysów gospodarczych pojawiają się uciążliwe niedomagania w zakresie utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie ilościowym oraz jakościowym zapewniającym stały rozwój. Podołanie rosnącym potrzebom wymaga znacznego wysiłku w zapewnieniu pożądanego zespołu cech użytkowych przy zachowaniu odpowiedniej ekonomiki wytwarzania. Z tymi problemami, szczególnie w ostrej formie, spotykają się przedsiębiorstwa wyposażone w przestarzałe urządzenia produkcyjne, które swoją szansę na przeżycie upatrują w doskonaleniu procesów technologicznych opartych o wiedzę. Rosnące zapotrzebowanie na funkcjonalne stopy miedzi, charakteryzujące się takimi szczególnymi zespołami własności użytkowych, jak korzystna kombinacja wysokich własności mechanicznych oraz konduktywności elektrycznej i cieplnej, stabilne właściwości w warunkach eksploatacyjnych, odporność na korozję oraz zużycie ścierne, odporność na zmienne obciążenia mechaniczne, cieplne i prądowe. Spełnienie tych oczekiwań wymaga dobrania odpowiednich składników stopowych miedzi jak też technologii osiągania odpowiedniej i stabilnej struktury stopów. Dotyczy to głównie stopów miedzi podatnych do utwardzania wydzieleniowego, dyspersyjnego, roztworowego oraz umacniania odkształceniowego. Szczególną uwagę przywiązuje się do wytwarzania silnie rozdrobnionej struktury stopów (ultrafine grain size – UFG). Jedną z metod osiągania silnie rozdrobnionej struktury jest cykliczne przeginanie i prostowanie (continous repetitive corrugation and straightening – CRCS). Metodę tę wykorzystano z powodzeniem do zdecydowanej poprawy własności taśm z miedzi chromowej, podatnej do utwardzania wydzieleniowego, dla stopu CuNi2Si1 oraz dla brązu cynowego i mosiądzów. Otrzymane rezultaty stanowiły pewną zachętę do wykorzystania metody przeginania i prostowania dla metali o sieci regularnej, przestrzennie centrowanej A2. W tym celu do badań wybrano pręty walcowane na gorąco o przekroju 12x12 mm ze stali w gat. S235JR. Ze względu na wymiary prętów oraz dostępność urządzenia do przeginania i prostowania ograniczona została liczba cykli oraz zwiększono wartość odkształcenia i naprężenia.
EN
The periods of economic crises very often see serious problems in the maintenance of production at the appropriate quantitative and qualitative level as required for constant development. To meet the growing needs it is necessary to put considerable effort in ensuring the desired set of functional properties while maintaining adequate production economics. Those problems, especially in a severe form, are encountered by companies equipped with outdated production facilities, the companies which see their chance of survival in improvement of production processes based on the knowledge. There is a growing demand for functional copper alloys characterized by specific sets of functional properties such as advantageous combination of high mechanical properties with electrical and thermal conductivity, stable properties in operating conditions, resistance to corrosion and abrasive wear, resistance to changing mechanical, thermal and current loads. Meeting these expectations requires selection of appropriate copper alloy components as well as a relevant technology to achieve adequate and stable structure of alloys. This applies mainly to copper alloys which are susceptible to precipitation, dispersion, solution and strain hardening. Particular attention is paid to production of a highly fragmented structure of alloys (ultrafine grain size – UFG). One of the methods for production of highly fragmented structure consists of continuous repetitive corrugation and straightening (CRCS). This method was successfully applied for significant improvement of properties of copper alloys strips. The produced results provided some incentive to apply the method of corrugation and straightening to metals with body centred A2 lattice. For this purpose, hot-rolled S235JR steel grade rods of 12x12 mm section were used. Because of the dimensions of the rods and availability of corrugation and straightening equipment the number of cycles was reduced while the values of stress and strain were increased.
PL
Firma Copal Sp. z o. o. z siedzibą w Trzciance, województwo Wielkopolskie, jest jedną z wiodących firm od wielu lat zajmującą się szeroko pojętą obróbką stopów aluminium. Obróbce podlegają profile wyciskane różnorodnych kształtów i stopów, surowe i anodowane oraz blachy. Produkcja oparta jest na dokumentacji technicznej przekazanej przez klientów. Procesy gięcia oraz spawania firma rozpoczynała od mało odpowiedzialnych konstrukcji. Przez lata doświadczeń rozszerzyła swoją działalność o spawanie konstrukcji wielkogabarytowych wykorzystywanych w branży energetycznej i budowlanej.
PL
Dotychczasowy sposób wytwarzania wyrobów w postaci dyfuzorów o zmiennym przekroju polega na tłoczeniu na prasie dwóch odpowiednio ukształtowanych wytłoczek, a następnie ich spawaniu. W efekcie powstaje detal łączony w dwóch miejscach. W projekcie podjęto próbę opracowania innej technologii kształtowania dyfuzorów, która pozwoli na wyeliminowanie przynajmniej jednego ze spawów łączącego dwa oddzielne elementy dyfuzora. W artykule przedstawiono wyniki badań gięcia rurek na zimno wraz z podgrzewaniem laserem diodowym o mocy 3,6 kW oraz o promieniu lasera 8x30 mm. Badania te stanowiły wytyczne do zaprojektowania i wy-konania stanowiska badawczego składającego się z manipulatora oraz urządzenia sterującego ruchem obrotowym głowicy lasera. Stanowisko zaprojektowano w taki sposób, aby głowica lasera mogła obracać się względem osi kształtowanego detalu. Takie rozwiązanie umożliwia podgrzewanie kształtowanego wyrobu nie tylko punktowo, ale również na jego obwodzie. Pozwoli ono na uzyskanie równomiernego rozkładu temperatury w miejscu gięcia kształtowanego elementu, co bezpośrednio wpływa na zwiększenie jego plastyczności. Na nowo powstałym stanowisku przeprowadzono próby gięcia na gorąco zarówno profili stożkowych, jak i rurek. Kształtowane elementy w postaci rur wypełniano piaskiem kwarcowym, natomiast w przypadku profili jako wypełnienie zastosowano specjalnie skonstruowany trzpień wielosegmentowy. Wyniki z przeprowadzonych prób technologicznych zamieszczono w drugiej części artykułu. W dalszej części prac przewiduje się kontynuację badań gięcia z podgrzewaniem laserowym strefy kształtowanej zarówno wyrobów okrągłych (rura), jak i o zmiennym przekroju (dyfuzor).
EN
The current method of manufacturing products in the form of diffusers with variable cross-section is based on press forming two drawpieces of appropriate shape and then welding them. In effect, a detail joined in two places is created. This project undertakes to develop alternate diffuser shaping technology, which will make it possible to eliminate at least one of the welds joining two separate diffuser elements. This article presents the results of cold bending tests of tubes with heating via 3.6 kW diode laser, emitting an 8x30 mm laser beam. These tests laid the groundwork for guidelines for designing and building a testing station consisting of a manipulator and device controlling the rotation of the laser head. The station was designed so that the laser head can rotate relative to the axis of the shaped detail. Such a solution does not only allow for point heating of the shaped product, but also for heating over its circumference. This makes it possible to achieve uniform temperature distribution at the bending point of the shaped element, which directly increases its plasticity. Hot bending tests of both conical profiles and tubes were performed at the newly created station. Shaped elements, in the form of tubes, were filled with quartz sand, and in the case of profiles, a specially designed multi-segment mandrel was applied as the filling. The results of performed technological trials are given in the second part of the article. In further work, it is planned to continue bending tests with laser heating of the shaped zone, for both round products (tube) and products with variable cross-section (diffuser).
PL
W artykule opisano badania i uzyskane wyniki procesu współbieżnego i przeciwbieżnego wyciskania prętów, kształtowników, rur itp., które były prowadzone dla stopów magnezu MgAlZn. Jest to grupa stopów podlegająca obróbce cieplnej, dla której można osiągnąć jedne z najwyższych wartości wytrzymałości. Materiały te zostały wytworzone w IMN OML Skawina w postaci wlewków o średnicy 100 mm. Proces wyciskania prowadzono w zakresie temperatur od 320 st.C do 430 st.C i prędkości wyciskania od 0,5 do 5 mm/s. Badano również wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne stopów magnezu. Dla badanych stopów magnezu uzyskano wyższe właściwości mechaniczne dla stanu T5 niż dla stanu T6. We wnioskach odniesiono się do możliwości wykorzystania uzyskanych wyników.
EN
This paper discusses the process of direct and indirect extrusion of rods, profiles, tubes etc. for a series of MgAlZn magnesium alloys, which are suitable for heat treatment to obtain the highest strength. These products have been manufactured in Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division (IMN OML) in the form of billets with a 100 mm diameter. The extrusion process was performed in the temperature range between 320 st. C and 430 st.C and at the ram speed of 0.5 to 5.0 mm/s. The impact of heat treatment on the mechanical properties of magnesium alloys were also the subject of this study. The tested magnesium alloys had higher mechanical properties for temper T5 than for temper T6. In conclusion, reference is made to the possibilities of practical application of the obtained.
7
Content available remote Maszyny stosowane w procesie gięcia
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano maszyny stosowane w procesie gięcia. Przedstawiono charakterystykę giętarek i pras krawędziowych wybranych producentów, które są dostępne na polskim rynku.
8
PL
Tomografia komputerowa (CT) jest najnowszą techniką pomiarową wśród metod współrzędnościowych. W artykule przedstawiono możliwość jej aplikacji do pomiaru i oceny profili uzyskiwanych w procesie gięcia. CT umożliwia ocenę grubości oraz analizę ewentualnych pocienień ścianek. Po uzyskaniu przestrzennego wyniku pomiaru pozwala również na ocenę w oparciu o model CAD. CT jest zaliczana do metod NDT, co pozwala również na kontrolę pęknięć czy porowatości.
EN
Computed tomography (CT) is the newest group belonging to coordinate measuring techniques. In the paper its application to measure and evaluate profiles obtained by bending was described. CT makes it possible to assess thickness of walls and detect places where it is too small. After obtaining a 3D image as a result of measurement it is also possible to compare the obtained data with a CAD file. CT is also considered as NDT technique, so all the pores and cracks can be easily inspected.
PL
Celem artykułu jest numeryczne przewidywanie sprężynowania blach stalowych nierdzewnych. Badania eksperymentalne procesu gięcia zrealizowano za pomocą stempla walcowego, który pozwalał na pomiar wartości sprężynowania blachy AMS 5604. Symulacje numeryczne metodą elementów skończonych przeprowadzono za pomocą programu DynaForm. Symulacje przeprowadzono dla warunków temperatury otoczenia (20°C) i temperatury podwyższonej do 500°C. Wyniki badań numerycznych zostały porównane z wynikami eksperymentów. Wartość współczynnika sprężynowania blach ulega zmniejszeniu ze wzrostem wartości kąta gięcia. Ponadto, podczas procesu gięcia w analizowanych wartościach temperatury zaobserwowano nieliniową zmianę wartości grubości blachy wzdłuż szerokości próbki.
EN
The aim of this paper is numerical prediction of springback of stainless steel sheets. The experimental tests of bending process were carried out using cylindrical bending tests which allows to measure the value of AMS5604 steel sheet springback. The numerical simulations by finite element method of the cylindrical bending tests were conducted using DynaForm program. The simulations were conducted at the ambient room temperature (20°C) and at temperature of 500°C. The numerical results were compared with the experimental ones. The results indicated that the value of springback coefficient of the sheet decreases with the increasing of bending radius. Furthermore, during the bending process at analyzed temperatures the non-linear variation in sheet thickness on the width of the specimen is observed.
EN
In this paper the derivation of expressions for admissible values of strains and stresses for vertex points of layers subjected to tension during tube bending at bending machines is presented. The conditions of the dispersed and located loss of stability of the bent tube and the cracking criterion based on the technological index A5 (five fold sample) were assumed as criteria of instability. The original element of this paper is the extension of the criterion of strain location in a form of possible initiation of a neck or furrow (introduced by Marciniak for thin plates [1]) to bending thin- and thick-walled metal tubes at bending machines. Occurrence of loss of stability (especially that in a localised form) during tube bending can strongly reduce the service life. Thus, it is recommended to avoid such states during tube bending for elbows for pipelines or pipe installations.
EN
The article describes basic principles of induction bending and the change of mechanical properties from as received (straight) pipe made from HSLA steel to induction bend. The main purpose of this article is to experiment with tempering temperatures below 540°C. After tempering at 540°C which is the lowest recommended temperature for post bend heat treatment (PBHT) according to CSA specifications (Canadian Standards Association) the induction bend area in many cases does not achieve the minimum required mechanical properties and therefore it is not accepted for usage. In this article mechanical properties such as tensile, toughness, hardness are evaluated. Also the article contains microstructural analyses and comparison of bended and heat treated samples.
12
Content available remote Innowacje techniczne w budowie pras krawędziowych
PL
Rozwój pras krawędziowych związany jest głównie z rosnącymi wymaganiami przemysłu obróbki blach i dotyczy poprawy przepływu materiału oraz modernizacji napędów pras. Zwiększenie przepływu materiału jest realizowane przez połączenie linii pras za pomocą robotów oraz zastosowanie wieloosiowych urządzeń transferowych z modułowymi systemami transportu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób gięcia śrub hakowych typu hak-hak. Określono maksymalne wartości sił niszczących oraz wykazano wzrost wartości sił nacisku dla zwiększających się średnic pręta.
EN
The paper presents the results of bending tests of the hook bolts. The maximum values of destructive loads were determined. The results of the tests show that the value of bending pressure increases with increase of the bar diameter.
EN
Springback is one of the most important problems that should be taken into consi-deration during design of sheet metal forming process with the increasing application of advanced high strength steels and light-weight alloys. The degree of springback experienced with the latest generation materials is so high, and the materials so strong, that it is not possible to eliminate the springback in the prototyping. It becomes mandatory to compensate for springback as part of the draw die design, which is usually carried out through numerical simulation. The springback behavior of three categories of sheet steels (TRIP, HSLA and mild steel) with thicknesses ranging from 0.75 to 0.85 mm was investigated by means of the cyclic U-bending test. This phenomenon can be defined as an elastically-driven change of shape of the deformed part upon removal of external loads. Steel sheets were bent on the two different die radii and after first cycle were bent reverse. The influence of die radius on amount of springback of the steels was considered. Value of the springback angle change after the first and second cycle was measured. The change of values of angles between cycles is caused by the Bauschinger effect. This process was investigated experimentally and numerically. Numerical investigation was performed in static implicit finite element code Autoform.
PL
Sprężynowanie jest jednym z głównych problemów, które powinny być uwzględniane podczas projektowania procesów kształtowania coraz częściej stosowanych blach stalowych wysokowytrzymałych i wytwarzanych ze stopów lekkich. Stopień sprężynowania obserwowany podczas badań eksperymentalnych niedawno opracowanych gatunków materiałów jest tak wysoki, przy jednoczesnej dużej wytrzymałości tych materiałów, że nie jest możliwe wyeliminowanie sprężynowania na etapie prototypowania. Kompensacja sprężynowania jest więc obowiązkowa i jest częścią procesu projektowania narzędzia, co jest zwykle przeprowadzane za pomocą symulacji numerycznej. Badano sprężynowanie trzech gatunków blach (TRIP, HSLA i stal miękka) o grubościach od 0,75 do 0,85 mm za pomocą testu U-gięcia. Sprężynowanie może być zdefiniowane jako sprężysta zmiana kształtu odkształconej części po usunięciu obciążenia zewnętrznego. Blachy stalowe gięto za pomocą matryc o dwóch różnych promieniach. Po zakończeniu pierwszego cyklu gięcia blachy były gięte w kierunku przeciwnym. Analizowano wpływ promienia matrycy na wartość sprężynowania. Wartość kąta sprężynowania mierzono po pierwszym i drugim cyklu gięcia. Zmiana wartości kątów pomiędzy tymi cyklami jest określana jako efekt Bauschingera. Proces gięcia badano eksperymentalnie i numerycznie za pomocą programu do obliczeń metodą elementów skończonych Autoform z procedurą static implicit.
15
Content available remote Prefabrykacja elementów ciśnieniowych kotłów typu WR
PL
Omówiono budowę kotłów wodnorurowych. Przedstawiono materiały podstawowe i dodatkowe wykorzystywane do ich produkcji, wymagania dotyczące gięcia rur kotłowych, przygotowanie elementów do spawania oraz technologię spawania. Omówiono zakres badań nieniszczących. Przedstawiono wymagania dla personelu badań nieniszczących. Odniesiono się do wymagań odbiorowych UDT.
EN
The construction of pressure boilers was described. The authors presented the base and filler material used for boilers’ production, the requirements for boiler pipe bending, the preparation for welding and welding technology. The range of non-destructive tests, requirements for NDT personnel were described. The authors referred to UDT acceptance specifications.
PL
W artykule przedstawiono metodę rekonstrukcji wad 3D, wykorzystującą zjawisko głębi ostrości w układach optycznych mikroskopów. Przedstawiono stanowisko wykorzystujące mikroskop cyfrowy, a także algorytm uzyskiwania trójwymiarowych obrazów. Wykorzystując opisane stanowisko, wykonano pomiary geometrii 3D wad powstałych w procesach gięcia i wytłaczania.
EN
The paper presents a method of 3D reconstruction of defects, using the phenomenon of Iow depth of field in the microscope system. The components of the measurement system based on a digital microscope, and the algorithm for obtaining three-dimensional images were discussed. Next, the examples of 3D defect reconstruction were presented for bending and stretching processes.
17
PL
Opierając się na modelu matematycznym procesu gięcia elementów rurkowych przedstawionym w artykule „Przybliżony model matematyczny procesu gięcia elementów rurkowych na giętarkach” wyznaczono tolerancję punktów nominalnych elementu wygiętego na giętarkach. Wykorzystując wzory na tolerancję ogniwa zamykającego dla zamienności całkowitej i niecałkowitej obliczono tolerancję punktów nominalnych elementu. Jak wynika z przeprowadzonych obliczeń tolerancja punktów przewodu zwiększa się w kierunku przeciwnym do kolejności gięcia.
EN
Based on the mathematical model of the process of bending tubular elements presented in the paper "An approximate mathematical model of the process of bending tubular elements on benders", there was determined the tolerance of nominal points of a tube (Fig. 1) bent on benders. The inaccuracies of independent parameters set up on a bender are a considerable source of errors arising during the bending of tubular components. Exemplary partial derivatives (the coefficients of influence) for point P04 are given in Table 1. These derivatives were calculated for two consecutive fixings of tubular elements to determine which partial derivatives should be evaluated in the next fixings. In four fixings (for point P04) there were calculated 48 influencing factors. The tolerance of the element nominal points was calculated with use of formulas (2) and (3) for the total and incomplete interchangeability. The tolerance associated with the bender repeatability is assumed to be the tolerance of various independent variables. From the calculations carried out it follows that the tolerance of the tube points increases in the opposite direction to the bending sequence (Tabs. 2 and 3).
EN
The paper presents theoretical analysis and experimental results of bending process using elastic die. The stress state in a bend is described as well as an influence of increasing the values of spherical stress tensor components on bending process. Experiments of bending to U, V and more complex shape were performed for a selected material − Al99,5 (STN 424004). The main goals of experiments were springback angle evaluation and determination of suitable parameters for bending the tested material by rubber pad.
PL
W artykule przedstawiono teoretyczną analizę i wyniki prób doświadczalnych procesu gięcia z użyciem sprężystego narzędzia. Omówiono stan naprężenia w obszarze gięcia oraz wpływ zwiększenia wartości składowych aksjatora stanu naprężenia na przebieg procesu gięcia. Przeprowadzono próby gięcia na kształt U i V oraz na kształt bardziej złożony wykrojek z wybranego materiału − Al99,5 (STN 424004). Głównym celem badań była ocena kąta sprężynowania powrotnego oraz ustalenie odpowiednich parametrów gięcia badanego materiału za pomocą poduszki gumowej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki prób gięcia śrub hakowych. Określono maksymalne wartości sił niszczących, oraz wykazano wzrost wartości sił nacisku dla zwiększających się średnic pręta.
EN
The paper presents the results of bending tests of the hook bolts. The maximum values of destructive loads were determined. The results of the tests show that the value of bending preassure increases with increase of the bar diameter.
PL
Artykuł przedstawia przybliżony model matematyczny operacji gięcia elementów rurkowych na giętarce. Model nie uwzględnia aspektów fizycznych procesu gięcia. Jednakże, jak obrazuje załączony przykład, może z wystarczającą dokładnością służyć do symulacji procesu gięcia na giętarce. Model ten posłużył do wyznaczenia tolerancji w punktach nominalnych elementu opisanego w artykule "Dokładność maszyny do gięcia elementów rurkowych".
EN
The paper presents an approximate mathematical model for operation of bending tubular elements (such as support frame of a motorbike, brake lines, etc.) on a bender. The model does not take into account physical aspects of the bending process. The process of creating a single length of the element (i-th segment) can be divided into three operations: 1) shifting the tube - identified in the model for mi, 2) turning the tube - identified in the model by γi, 3) bending the tube - identified in the model by αi. Homogeneous transformation matrices, corresponding to the specified parameters, take form (6), (7), which after multiplication gives the matrix (9). As shown in the presented example, for the element mathematical model (Fig. 6) can be used to simulate the bending process on benders with sufficient accuracy. This model was used to determine the tolerance of the nominal points of the element described in the paper "The accuracy of the machine for bending tubular elements".
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.