Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja marketingowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Jedną z grup interesariuszy jednostek naukowych są firmy będące producentami środków smarowych w Polsce. Warunkiem efektywnej współpracy jednostek naukowych z tą grupą interesariuszy jest podtrzymywanie procesu komunikacji marketingowej z wykorzystaniem właściwie dobranego spektrum narzędzi komunikacyjnych. Celem artykułu jest rozpoznanie opinii i preferencji firm będących producentami środków smarowych w Polsce wobec komunikacji marketingowej z polskimi jednostkami naukowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w II kwartale 2020 roku metodą ankietową wśród firm będących producentami środków smarowych w Polsce. W wyniku badań przeprowadzonych wśród 21 z 32 zidentyfikowanych producentów środków smarowych w Polsce stwierdzono m.in., że ponad połowa ankietowanych firm utrzymuje sporadyczne kontakty z jednostkami naukowymi lub nie utrzymuje ich wcale. Producenci środków smarowych w Polsce postrzegają jednostki naukowe przede wszystkim jako zewnętrzne laboratoria analityczne, a dopiero w dalszej kolejności jako dostawców technologii. Żadna z ankietowanych firm nie oceniła stopnia wykorzystania przez jednostki naukowe narzędzi komunikacji marketingowej jako wysokiego albo bardzo wysokiego. Jako preferowane narzędzia komunikacji z jednostkami naukowymi respondenci wskazali korespondencję elektroniczną i spotkania bezpośrednie. Uzyskane wyniki posłużyły do sformułowania rekomendacji dla działań jednostek naukowych w obszarze komunikacji marketingowej z tą grupą interesariuszy.
EN
One of the groups of stakeholders of scientific institutions are lubricants manufacturers in Poland. The effective cooperation of scientific institutions with this group of stakeholders is possible only if the marketing communication process is constantly improved with the use of a properly selected range of marketing communication tools. The aim of this article is to identify the views and preferences of companies which are lubricants manufacturers in Poland towards marketing communication with Polish scientific institutions. This article presents the results of surveys carried out in the second quarter of 2020 in companies which are lubricants manufacturers in Poland. The results of the studies conducted among 21 out of 32 identified lubricant manufacturers in Poland state, among others, that over half of the surveyed companies have sporadic contacts with scientific institutions or do not have any contacts at all. Lubricants manufacturers in Poland perceive scientific institutions primarily as external analytical laboratories and only later as technology suppliers. None of the surveyed companies assessed the degree of use of marketing communication tools by scientific institutions as being high or very high. Respondents named electronic correspondence and face-to-face meetings as the preferred tools for communication with scientific institutions. The obtained results were used to formulate recommendations for actions of scientific institutions in the area of marketing communication with this group of stakeholders.
EN
The aim of the study was to identify and assess of importance of the information placed on unit packaging of dermocosmetics, which are perceived and analysed by consumers during the purchase process. A direct personal interview survey covered a group of female consumers making regular purchases of dermocosmetic products. The survey has revealed that dermocosmetic packaging is an essential medium of information on the packed product for respondents. For female respondents, key information placed on the dermocosmetics’ packaging includes: purpose of the product, description of its cosmetic action, expiry date/PAO, use instructions, declared active ingredients, and “free-from” declarations. Less important is the following information: on conducted tests of dermocosmetics, brand, manufacturer, product name, product weight, detailed product composition (ingredients), recommendation of independent institutes and promotional information. The least important are: pro-quality and ecological information, country of origin, information on packaging material, as well as the manufacturer's website and info line. Correct adjustment of markings placed by the manufacturers is necessary if they want to effectively use the dermocosmetics’ packaging as a medium of information in marketing communication.
PL
Celem pracy była identyfikacja i ocena znaczenia informacji zamieszczonych na jednostkowych opakowaniach dermokosmetyków, które są postrzegane i analizowane przez konsumentów w procesie zakupu. Przeprowadzono bezpośrednie indywidualne wywiady kwestionariuszowe wśród konsumentek deklarujących regularne zakupy dermokosmetyków w aptekach. Badanie wykazało, że dla respondentek opakowanie jest istotnym nośnikiem informacji o zawartym w nim dermokosmetyku. Kluczowymi informacjami analizowanymi przez konsumentki są: przeznaczenie produktu, opis jego działania, termin jego trwałości, instrukcja użytkowania, deklarowane składniki aktywne oraz deklaracje o braku niektórych składników. Mniejsze znaczenie dla konsumentek mają informacje o przeprowadzonych badaniach dermokosmetyków, marce, producencie, nazwie produktu, jego wadze, szczegółowym składzie chemicznym produktu (INCI – Ingredients), rekomendacjach niezależnych instytutów oraz informacje promocyjne. Najmniej ważne dla konsumentek są informacje projakościowe i ekologiczne, jak również te dotyczące kraju pochodzenia, materiału opakowania czy strony internetowej i infolinii producenta. W celu skutecznego wykorzystania opakowania jako medium informacji w komunikacji marketingowej dermokosmetyków konieczna jest właściwa korekta oznaczeń i informacji umieszczanych przez producentów.
EN
Purpose: The purpose of the article is to present the assumptions of social media and their values in the communication of local government units on the example of cities in the Lodz region. Design/methodology/approach: The conducted study consisted in analyzing the content of official websites belonging to local governments of individual cities of the Lodz voivodship to see how information about social networking sites used (plug-in location) and the profiles themselves in these media are communicated in order to check what and how is published. The survey was carried out in October 2019. Findings: The study showed that out of the 44 cities analyzed in the Łódź Voivodeship 37 use at least one of the social networking sites. Most often it is Facebook - 36 cities have their profile, then YouTube – 19, Instagram – 7 and Twitter – 6. 9 cities have 3 official profiles on different websites at the same time, and another 13 cities – 2 each. For 7 cities, no profiles were found on social networking sites. Research limitations/implications: The study did not include less popular social networking sites (e.g. TikTok, GoldenLine, Pinterest). The goals of communication activities by the promotion offices of individual cities are unknown. This can be part of further research through in-depth interviews with people responsible for promoting cities. Possible extension of research to cities of other provinces. Practical implications: Based on the author's audit of the communication activity of the cities of the region on social networking sites, this article suggests that the use of social media is an appropriate tactic in promoting cities due to the participative, interactive, open and transparent nature of social media. Originality/value: The publication presents the results of research carried out on the basis of the author's audit of the activity of the cities of the Lodz voivodship in the social media.
EN
The main goal of this study is to present the essence and the importance of marketing communication in the functioning of local governments. Design/methodology/approach: The study incorporates the results of a study on various aspects related to marketing management in the municipalities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. As part of the study, specific marketing communication activities that were used by local governments in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship over the past 5 years have been identified. The subject of the assessment were consisted in those marketing communication methods that are used by local governments, due to the specificity of the activities carried out by municipalities. Findings: The results of the study indicate that many local governments representing large urban or urban-rural municipalities underestimate the importance of the activities that can be undertaken in this regard. Vast majority of the local governments covered by the study only use individual marketing communication tools, limiting themselves to advertising, public relations or personal promotion activities. Practical implications: The results of the study allowed identification of a different solutions, which are characteristic for municipalities in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, that can be used by other local governments in Poland. Social implications: The paper indicates on many useful solutions, that are related to the training of the officials in the methods and tools used for creation of proper relations with the stakeholders. Originality/value: This paper presents selected results of the study on various aspects associated with marketing management in the municipalities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. One of the research objectives was to identify and evaluate the marketing communication activities that have been undertaken by the municipal offices in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship over the past 5 years.
PL
W artykule przedstawiono dwa podstawowe wymogi stawiane produktom i ich elementom, takim jak opakowania, w kontekście jakości środowiskowej. Są to projektowanie zgodne z zasadami ochrony środowiska oraz właściwa komunikacja marketingowa w tym zakresie. Wskazano, iż elementy informacji, przekładające się na praktyczną realizację recyklingu są nie mniej istotne niż sama przydatność do ponownego użycia. Podkreślono, że dopasowanie komunikatu do możliwości percepcyjnych nabywcy jest odpowiedzialnością producenta.
EN
The text presents two basic requirements for the product and its components, such as packaging, in the context of environmental quality. These are design compliant with the principles of environmental protection and appropriate marketing communication in this area. It was pointed out that the information elements that affect the practical implementation of recycling are no less important than the re-usability alone. It was emphasized that matching the message to the buyer’s perceptive capabilities is the producer’s responsibility.
EN
The article of the study was the analysis of innovative activity in the field of marketing communications in companies catering in Poland for 2014-2016. It has been shown that in most companies changed the aesthetics of the interior of the premises or introduced other creative modifications, eg. new dishes, menu cards, logos, or whether the ambient. Managers implemented new or significantly changed ways of communicating with the client, including the methods of selling and providing services (eg. e-marketing, delivery of meals at home). The effect of the marketing novelties implemented was to increase the range of product or service offer, company prestige and share and competitiveness on the market.
PL
Celem artykułu jest analiza aktywności innowacyjnej w obszarze komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach gastronomicznych w Polsce w latach 2014-2016. Wykazano, że w przedsiębiorstwach najczęściej zmieniano estetykę wnętrza lokalu lub wprowadzano inne twórcze modyfikacje, np. nowe potrawy, karty menu, logo, obiektu czy otoczenia. Przedsiębiorcy wdrażali nowe lub istotnie zmieniali sposoby komunikacji z klientem, w tym również metody sprzedaży i świadczenia usług (tj. e-marketing, dostawa posiłków do domu). Efektem wdrażanych nowości marketingowych było powiększenie asortymentu oferty produktowej lub usługowej, prestiżu firmy oraz udziałów i konkurencyjności na rynku.
PL
W skali globalnej istnieją różnego typu wytyczne próbujące normalizować i standaryzować oleje silnikowe oraz elementy ich oznakowania. Rozwiązania tego typu przyczyniają się do wzrostu udziału zaawansowanych technicznie olejów silnikowych w rynku i umożliwiają rzetelne porównywanie produktów przez użytkowników końcowych. Celem przeprowadzonych badań własnych było uzyskanie opinii pracowników branży środków smarowych i użytkowników końcowych o zasadności wprowadzenia tego typu regulacji również w Polsce. Jako metody badawcze zastosowano ankietę audytoryjną oraz ankietę internetową. Respondentów pytano o opinię względem zasad- ności postulatu normalizacji olejów silnikowych, zasadności ustalania minimalnych poziomów jakościowych dla olejów silnikowych przeznaczonych do obrotu rynkowego w Polsce, zasadności zdefiniowania pojęcia „olej syntetyczny” i pojęć powiązanych. W obszarze badań dotyczącym znakowania pozyskiwano opinie o postulatach obligatoryjności umieszczania na etykietach olejów silnikowych: informacji o jakości oleju według API/ACEA/OEM, standaryzacji w zakresie wielkości liter do opisu klas jakościowych, standaryzacji w zakresie opisu klas jakościowych mających status nieaktywny, informacji o przeznaczeniu, oznaczenia partii produkcyjnej, informacji o miejscu produkcji, daty produkcji, daty ważności, rodzaju zastosowanej bazy olejowej. Respondenci wyrażali również swoją opinię wobec postulatu standaryzacji informacji marketingowo-technicznych komunikowanych nabywcom usługi – wymiany oleju silnikowego. Na podstawie analizy 87 wypełnionych kwestionariuszy ankietowych stwierdzono, że zarówno pracownicy polskiej branży środków smarowych, jak i użytkownicy postrzegają postulat standaryzacji olejów silnikowych za zasadny. Ponad 80% ankietowanych wyraziło poparcie dla większości zaproponowanych w kwestionariuszu ankietowym obszarów standaryzacji. Obszarem, w którym potrzebę standaryzacji olejów odczuwano w najmniejszym stopniu, jest standaryzacja wielkości liter do opisu jakości oleju na jego etykiecie oraz standaryzacja opisu informującego użytkownika o nieaktywnym statusie klasy jakościowej produktu. W świetle uzyskanych wyników badań zaproponowano rekomendacje dla podmiotów wprowadzających oleje silnikowe do obrotu rynkowego względem zakresu informacji marketingowo-technicznych, który powinien być komunikowany użytkownikom.
EN
On a global scale, there are various types of guidelines trying to unify engine oils and their designation elements. Such solutions contribute to an increase in the market share of technologically advanced engine oils and allow for a reliable comparison of products by end users. The purpose of conducted own research was to obtain opinions of the lubricants industry employees and end users on the rationale of introducing this type of regulation also in Poland. An auditorium survey and an Internet survey were used as research methods. Respondents were asked for their opinion on the legitimacy of the postulate of engine oil standardization, the legitimacy of setting minimum quality levels for engine oils intended for trading in Poland, the legitimacy of defining the term „synthetic oil” and other related terms. In the area of research concerning labelling, opinions were obtained on the postulates of obligatory placing on the labels of engine oils: information on oil quality according to API/ACEA/OEM, standardization in terms of letter size for description of quality categories, standardization in terms of description of quality categories having obsolete status, information on intended use, marking of production batch, information about the place of production, production date, expiry date, type of base oil used. The respondents also expressed their opinion on the postulate of standardization of marketing and technical information communicated to buyers of the service – engine oil change. On the basis of the analysis of 87 completed questionnaires, it was found that both employees of the Polish lubricants industry and users perceive the postulate of standardization of engine oils as reasonable. Over 80% of the respondents expressed support for most of the areas of standardisation proposed in the questionnaire. The area where oil standardization is desirable to the least extent is the standarization of letter size for the description of oil quality on its label and standardization for the description informing the user about the obsolete status of the product quality category. In the light of the obtained research results, recommendations were proposed for entities placing engine oils on the market with respect to the scope of marketing and technical information that should be communicated to users.
EN
The aim of the article is to identify the level of social media use by local governments in Poland and to identify changes in the use of social media in 2014-2018. Full studies were carried out among 380 counties (NUTS 4) in Poland. In the population, the use of social media was identified on the example of Facebook and the analysis of the number of fans of this form of communication was carried out. The analysis consists regional level and the division into rural (314) and urban (66) counties. It can be pointed out that there has been an increase in the number of counties using Facebook by 71 fanpages, which is over 18% growth. There has also been a significant increase in the number of fans in both cities and other poviats. The analysis points to regional disparities (between different regions). The Counties with above-average interest among fans have been identified which can be the reference for conducting an active policy in the field of territorial marketing. The full study made it possible to carry out an accurate diagnosis of the current situation of the level of use of modern communication tools by counties.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja poziomu wykorzystywania mediów społecznościowych przez powiaty oraz określenie zmiany w wykorzystaniu mediów społecznościowych w latach 2014-2018. Przeprowadzono badania pełne wśród 380 powiatów w Polsce. W omawianej populacji dokonano identyfikacji wykorzystywania mediów społecznościowych na przykładzie Facebooka oraz przeprowadzono analizę liczebności odbiorców tej formy komunikacji w ujęciu regionalnym i w podziale na powiaty i miasta na prawach powiatu. Po analizie zgromadzonych danych można wskazać że nastąpił wzrost liczby powiatów korzystających z Facebooka o 71 fanpage’ów, co stanowi ponad 18-procentowy przyrost. Nastąpił też znaczący wzrost liczby odbiorców zarówno w przypadku miast na prawach powiatu, jak i pozostałych powiatów. Przeprowadzona analiza wskazuje na dysproporcje regionalne (pomiędzy różnymi regionami). Zidentyfikowano powiaty, w ramach których urzędy prowadzą komunikację z odbiorcami, skutkującą ponadprzeciętnym zainteresowaniem wśród mieszkańców, turystów czy inwestorów co powinno być ważnym punktem odniesienia dla prowadzenia aktywnej polityki w zakresie marketingu terytorialnego. Badanie pełne umożliwiło przeprowadzenie dokładnej diagnozy aktualnej sytuacji poziomu wykorzystania współczesnych narzędzi komunikacji przez powiaty.
9
Content available An analysis of online consumer shopping behaviour
EN
The objective of the article is to sum up the theoretical basis of the issue, analyse shopping behaviour of consumers on the Internet in terms of applied marketing activities and research the contexts based on selected factors influencing the purchasing behaviour of consumers on the Internet. In the first part of the article, it focuses on the theoretical definition of marketing communication and its various instruments. Other parts of the article focus on the theoretical basis regarding the shopping behaviour of consumers and new online trends in this regard. The research part of this article consists of a quantitative research carried out using an electronic questionnaire and assumptions made based on the previous theoretical analysis. The questions focused on the subjective opinion of the respondents who shop through the Internet under the influence of different marketing factors. Based on these results, the last section of the article outlines proposals and recommendations within the framework of effective online marketing communications with regard to the sale of goods and services on the Internet. In conclusion, the study points out the need to include online activities in the marketing activities of companies and thus reach a wider range of users.
PL
Celem artykułu jest podsumowanie teoretycznych podstaw problemu, analiza zachowań zakupowych konsumentów w Internecie pod kątem stosowanych działań marketingowych oraz badanie kontekstów w oparciu o wybrane czynniki wpływające na zachowania zakupowe konsumentów w Internecie. W pierwszej części artykułu skupiono się na teoretycznej definicji komunikacji marketingowej i jej różnych instrumentów. Inne części artykułu koncentrują się na teoretycznych podstawach dotyczących zachowań zakupowych konsumentów i nowych trendów internetowych w tym zakresie. Część badawcza tego artykułu składa się z badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą elektronicznego kwestionariusza i założeń dokonanych na podstawie wcześniejszej analizy teoretycznej. Pytania dotyczyły subiektywnej opinii respondentów, którzy dokonują zakupów w Internecie pod wpływem różnych czynników marketingowych. Na podstawie tych wyników w ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje i zalecenia w ramach skutecznej komunikacji marketingowej online w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług w Internecie. Podsumowując, badanie wskazuje na potrzebę uwzględnienia działań online w działaniach marketingowych firm, a tym samym dotarcia do szerszego grona użytkowników.
10
Content available Nutrition problems of the modern world
EN
The subject of this work is focused on the problems of famine and malnutrition in the world. The introduction of the article highlights the existing level of diversity of life on a global scale and common problems of famine mainly in African countries. The following part of the study identifies the causes of famine in the world. The oversupply of products and food waste is highlighted. The second chapter presents the problem of consumerism that occurs among populations of developed and developing countries. It also points to the marketing practices of businesses – advertising in order to induce purchasing impulse among consumers. Sustainable marketing communications is presented as a way to counteract the problems related to food. The final part of the paper is a summary.
PL
Tematyka opracowania skupia się wokół problemów głodu i niedożywienia na świecie. We wstępie artykułu zwrócono uwagę na istniejące zróżnicowanie poziomu życia w skali globalnej i występujące problemy głodu głównie w państwach afrykańskich. W dalszej części wskazano przyczyny głodu na świecie. Zwrócono uwagę na nadmierną podaż produktów oraz marnotrawienie żywności. W rozdziale drugim przedstawiono problem konsumpcjonizmu, jaki występuje wśród społeczeństw rozwiniętych i rozwijających się. Wskazano także na praktyki marketingowe przedsiębiorstw – reklamę w celu wywołania impulsu zakupowego wśród konsumentów. Przedstawiono zrównoważoną komunikację marketingową jako sposób przeciwdziałania problemom żywnościowym. W końcowej części zamieszczono podsumowanie.
PL
Artykuł prezentuje zagadnienie komunikacji marketingowej w kontekście procesu komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych. W rzeczywistości gospodarczej, która wymusza wprowadzanie innowacji alianse nauki i biznesu są nieuniknione. Jak w każdym wspólnym przedsięwzięciu partnerów z różnych kręgów kulturowych nieuchronne są nieporozumienia wynikające z błędów w komunikacji. Na jednostkach naukowych jako stronie inicjującej procesy komercjalizacji spoczywa zatem ciężar doboru odpowiednich narzędzi komunikacyjnych, kanałów przekazu i form komunikatu, a także sposobów odczytania informacji płynących ze sprzężenia zwrotnego. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki komunikacji marketingowej w procesie komercjalizacji wiedzy przez jednostki naukowe.
EN
The article presents the issue of marketing communication in the light of ongoing process of knowledge commercialization in scientific units. In the economical reality which requires innovation implementation the alliance between science and business is inevitable. As in every business undertaking of different partners of different cultural background misunderstandings coming out of communication errors are impossible to avoid. As initiating commercialization processes, scientific units are responsible for selecting proper tools of communication and interaction forms, as well as ways of accurate interpretation of feedback. This article aims to present the character of marketing communication in the process of knowledge commercialization by scientific units.
12
Content available Blogi w kreowaniu wizerunku marki
PL
Celem artykułu jest przedstawienie blogów jako ważnych obecnie narzędzi komunikacji marketingowej umożliwiających kreowanie wizerunku marek. Cyfryzacja procesów marketingowych sprawiła, iż blogi stały się efektywnym instrumentem komunikacji z otoczeniem. Zarówno blogi prywatne, jak i firmowe opierają się na tworzeniu i udostępnianiu treści. W odróżnieniu od typowego przekazu promocyjnego, blog nie ma charakteru perswazyjnego, a raczej informacyjny, edukacyjny czy rozrywkowy. Blogi wpisując się w model content marketingu, mogą skutecznie wpływać na odbiorców, formując oceny i pozycjonowanie produktów i marek. W artykule skoncentrowano się na blogach prywatnych o różnej tematyce, które z jednej strony jako medium społecznościowe, z drugiej jako narzędzie marketingu szeptanego mogą istotnie wpływać na percepcję i pozycjonowanie marek, budując ich rynkowy wizerunek.
EN
The aim of the article is presenting blogs as important tools of marketing communication that are helpful in brand image creation. The digitization of marketing processes caused that blogs had become a new and effective instrument of the communication with the market. Both private, as well as company blogs are based on creating and sharing contents. Unlike the typical promotional form, the blog doesn’t have coaxing but rather information, educational or entertainment character. Blogs, fitting perfectly in the model of content marketing, can effectively influence recipients by forming evaluations and positioning of products and brands. The article concentrates on private blogs that as the community medium as well as the tool of whispered marketing can indeed influence the perception and the positioning of brands building their market image.
PL
W artykule omówione zostały różne formy komunikacji marketingowej, dzięki którym firmy z branży TSL przekazują informacje na temat swojej działalności i usług. Przedsiębiorstwa świadczące usługi na rynku TSL podlegają oddziaływaniu wielu czynników, które znajdują się w jego najbliższym otoczeniu. Chcąc zrealizować przyjęte cele działalności, firmy te muszą dostosować swoje działania do ciągle zmieniających się czynników. Odpowiednia kompozycja działań i strategii komunikacji marketingowej umożliwią przedsiębiorcy skuteczne dotarcie do potencjalnego klienta. Tradycyjne metody promocji, które do tej pory były stosowane, takie jak: reklama w prasie, rozmowy telefoniczne czy bezpośrednie spotkania, już nie wystarczają, i dlatego należy szukać nowych rozwiązań.
EN
Paper discussed the various forms of marketing communications t which TSL companies provides information about their business and services. Companies that provide services on the TSL market are affected by many factors that are within their immediate environment. In order to achieve business objectives adopted, these companies need to adjust their activities to the constantly changing factors. The appropriate composition of marketing communication activities and strategies will enable the entrepreneur to reach the potential customer effectively. The traditional methods of promotion that have so far been used, such as press advertising, telephone calls or face-to-face meetings, are no longer sufficient and so new solutions need to be sought.
EN
Consumer way of life, constantly acquiring material goods and their accumulation in the environment have created great imbalances, which has resulted in a present or an anticipated lack of natural resources, water, soil and air pollution or environmental pollution as such. Nowadays situation is alarming and this is the reason to change behaviour of current population and replace it with alternatives more favourable to the environment. For this reason, the European Union begins to apply the principles of re-use of scarce resources and streamlining production processes. One of these processes should be gradual application of circular economy, which is based on constant circulation of resources, resulting not only to reduce waste, but also to reduce production costs, increase employment opportunities etc. However, the transition to a circular economy requires participation on it by various organizations and individuals. For example, companies can make changes to a rebuilding of the complete supply chain for effective using of resources. Similarly, customers can adapt their buying behaviour and search only products produced by companies professed philosophy of circular economy. The aim of the work is based on the available empirical data and secondary research outline view of the circular economy as well as the application of the various principles of circular economy in practice.
15
Content available Wymiary komunikacji marketingowej w reklamie
PL
Niniejsza praca odnosi się do wpływu przekazu reklamowego na zachowania konsumentów oraz koncepcji treści informacyjnej reklamy (w tym metod wykorzystywanych do jej mierzenia). Następnie artykuł przedstawia wprowadzenie do zagadnień związanych z komunikacją marketingową, wraz z omówieniem wymiarów, jakich można użyć do jej analizy. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na dostosowanie informacyjnego oraz komunikacyjnego wymiaru reklamy do segmentu rynku, na którym działa sprzedawca.
EN
This paper refers to the influence of advertising on consumer behavior and the concept of the information content of the advertisement (including the methods applied to measure it). Subsequently, the article provides an introduction to the issues related to marketing communications, along with a discussion of dimensions that can be used for the analysis. The aim of this article is therefore to draw attention to the adaptation of information and communication to the buyer segment targeted by the advertisement.
PL
W artykule zaprezentowano podejście do komunikacji marketingowej w kontekście procesów komercjalizacji technologii i produktów w odniesieniu do przedsiębiorstw, rozumianą jako złożony proces istotnego wzmocnienia w budowaniu właściwych relacji, w ramach procesów transferu technologii i tworzenia innowacji. Wysoką przydatność działań marketingowych można szczególnie dostrzec w obszarze dyfuzji innowacji. Jest to możliwe dzięki szerokiemu zakresowi dostępnych, nowoczesnych i silnie oddziałujących nośników przekazów marketingowych.
EN
The paper presents the approach to various forms of marketing communication processes and the use of appropriate tools of influence. Analyses were related to new technologies and the implementation of different types of innovation.
PL
W artykule zaprezentowano mechanizmy podejmowanych przez przedsiębiorstwa nieuczciwych praktyk marketingowych związanych z ekologicznymi zaletami produktów i ich elementów, w tym przypadku opakowań. Wskazano, iż podstawowym czynnikiem zachęcającym producentów do tego typu działań jest moda na ekologiczny tryb życia w połączeniu z niewystarczającą wiedzą konsumenta na temat zarówno samej ochrony środowiska, jak i procesów wytwarzania poszczególnych rodzajów materiałów opakowaniowych. Przedstawiono również praktyczne przykłady analiz i regulacji, przede wszystkim branżowych, w zakresie etyki tzw. zielonego marketingu, takich jak zapisy Kodeksu Etyki Reklamy.
EN
The article presents mechanisms of unfair marketing practices related to the environmental aspects of products and their elements, including packaging. It was emphasized that the basic factor, encouraging the manufacturers to the mentioned activities, is the eco-friendly lifestyle fashion combined with the relatively low level of consumer knowledge on the environment protection as well as on the particular types of manufacturing processes of packaging materials. There were also mentioned some practical examples of analyses and regulations connected with ethics of the so-called green marketing, such as, inter alia, Code of Ethics in Advertising (Kodeks Etyki Reklamy).
EN
In recent years we have been living in the world of growing interest about the issue of corporate social responsibility (CSR) which, in practice, is supported by national and multinational organizations, the European Union, governments of some countries and by companies themselves. This paper shows how principles of CSR concept are enforced by enterprises and organizations in their everyday business practice in Czech Republic. The aim of the article is to describe results of its own original research investigated by the utilization rate of corporate websites for comprehensive communication about socially responsible activities inclusive of the main determining factors. The research focused on over 100 most significant companies and organizations in the Czech Republic according to the CZECH TOP 100 association’s ranking.
PL
W ostatnich latach żyjemy w świecie rosnącego zainteresowania kwestią społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), która w praktyce wspierana jest przez krajowe i międzynarodowe organizacje, Unię Europejską, rządy niektórych krajów i przez same przedsiębiorstwa. Niniejszy artykuł pokazuje, jak zasady koncepcji CSR są egzekwowane przez przedsiębiorstwa i organizacje w ich codziennej działalności w Republice Czeskiej. Celem artykułu jest przedstawienie wyników własnych oryginalnych badań przeprowadzonych przy użyciu stopnia wykorzystania firmowych stron internetowych do kompleksowej komunikacji na temat działań społecznie odpowiedzialnych włącznie z głównymi czynnikami determinującymi. Badania skoncentrowały się na ponad 100 najważniejszych firmach i organizacjach w Republice Czeskiej według rankingu czeskiego stowarzyszenia CZECH TOP 100.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1544--1551, CD2
PL
Żywność funkcjonalna (bioaktywna) jest jedną z kategorii żywności nowej generacji. Wprowadzenie nowych produktów bioaktywnych na rynek wiąże się z koniecznością opracowania odpowiedniej kampanii komunikacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie wyzwań stojących przed twórcami komunikacji marketingowej wspierającej wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów żywnościowych – żywności bioaktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem wygodnej żywności bioaktywnej. Rozważania prowadzone są na podstawie wyników badań preferencji konsumentów prowadzonych w ramach projektu „Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych” POIG 01.01.02-00-061/09, a także w oparciu o źródła wtórne.
EN
Functional (bioactive) food is a new generation one. The launch of new bioactive products on the market requires development of an appropriate communication campaign. The main objective of the following paper is to present the challenges faced by marketing communications supporting the launch of innovative food products – convenient functional food. The analysis is based on the secondary data, as well as on the consumer preferences’ research results, conducted within the framework of the project "New Bioactive Food with Designed Functional Properties" POIG 01.01.02-00-061/09.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1175--1180, CD2
PL
Artykuł prezentuje znaczenie innowacji w zakresie wykorzystania internetowych narzędzi, technik i kanałów dotarcia do konsumenta. Istotnym punktem tekstu jest refleksja nad przyszłością komunikacji w sieci. Autorka odwołuje się do współczesnych koncepcji socjologów nowych mediów, którzy prorokują, że po fazie uniwersalizacji internetu dojdzie do jego ulokalnienia i unarodowienia, w tym m.in. do tez Kazimierza Krzysztofka prognozujących, iż sieć będzie ewoluowała ku glokalności, czy koncepcji rozwijanych przez Barry’ego Wellmana udowadniających, że żyjemy w erze glokalności, w której każda jednostka komponuje swoje własne, indywidualne sieci powiazań , a doświadczenia online przenikają się z zakotwiczonymi w konkretnej przestrzeni doświadczeniami offline. Zaprezentowane koncepcje zaprezentowane są na przykładzie runetu – rosyjskojęzycznego internetu.
EN
This paper presents the importance of innovations within the scope of using Internet tools, techniques and new channels to reach out to customers. The vital point of this test is a reflection on the future communication on the web. The author appeals to the modern concepts formulated by new media sociologists, who expect that after the universality phase of the Internet it will become more local and national. Professor Kazimierz Krzysztofek expects that the web will evolve towards globalism or concepts defined by Barry Wellman which prove that we live in the Global Era where every individual make his or her own networks and the online experiences merge with the offline experiences rooted in a particular space. The ideas presented in this paper are based on Runet – the Russian-language part of the Internet.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.