Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polityka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Interes narodowy i racja stanu a polityka (rozważania pojęciowe)
PL
Pojęcia: interes narodowy, interes państwowy i racja stanu są obecnie dość często i nadmiernie używane na potrzeby tłumaczenia niepopularnych w społeczeństwie decyzji podejmowanych przez różne gremia polityczne, w imię partykularnych interesów. W artykule podjęto próbę wyjaśnienia przedmiotowych pojęć, wykazania ich wspólnych i różnych znaczeń oraz rozumienia w kontekście zapisów ustawy zasadniczej, tj. Konstytucji RP. Wskazano, że we współczesnej rzeczywistości, podstawą planowania i realizacji polityki państwa we wszystkich obszarach jego funkcjonowania (zewnętrznych i wewnętrznych) są: interes narodowy i racja stanu, które powinny być priorytetem rządzących. Doświadczenia minionych lat wskazują, że nie zawsze tak było i jest. Często interes narodowy i racja stanu są wykorzystywane do utrzymania władzy, eliminacji przeciwników politycznych, w imię realizacji partyjnych, nie zawsze narodowych celów. Zaprezentowane przykłady pojęć: interes narodowy, interes państwowy i racja stanu, pozwalają konstatować, że racja stanu to zasada kierowania się interesem państwa, zasada nadrzędna wobec wszystkich innych zasad i celów. Można więc, uogólniając, stwierdzić, że racja stanu jest nadrzędna wobec interesu narodowego/państwowego. Tym samym należy uznać, że racja stanu wymaga stawiania interesu narodowego/państwowego ponad interes obywateli, bowiem interes narodowy/państwowy to cele państwa w zasadniczych sektorach zewnętrznej i wewnętrznej działalności władzy, czyli planowania i realizacji polityki zewnętrznej i wewnętrznej państwa. Zatem interes narodowy/państwowy jest niejako elementem racji stanu.
EN
TNotions such as national interest, interest of the state, raison d’etat are now quite often and excessively used for excusing unpopular among people decisions made by various political entities, in the name of particular party interests. The article attempts to explain the concepts in question, to show their common and different meanings and understanding in the context of the provisions of the Basic Law, i.e. the Constitution of the Republic of Poland. It was pointed out that in contemporary reality, the basis for planning and implementing state policy in all areas of its functioning (external and internal) constitutes national interest and raison d’etat, which should be the superior priority of the government. The experience of past years indicates that it was not always the case. National interest and raison d’état are often used to stay in power and eliminate political opponents for the sake of party objectives, which not always correspond with national goals. Presented examples of the notions: national interest, state interest and reason of state give ability to conclude that the raison d’état is the principle of being guided by the interest of the state, the principle superior to all other principles and goals. Thus, it should be generalized that the raison d’état overrides the national / state interest. Thus, it should be recognized that the raison d’état requires putting the national / state interest above the interest of citizens, because the national / state interest is the state’s goal in the basic sectors of external and internal activity of the authorities, i.e. planning and implementation of the state’s external and internal policy. Thus, the national / state interest is, in a way, an element of the raison d’état. On the other hand, practicing politics is the privilege of political leadership, which should not be guided only by its own particular interests, often party-related in our reality. The needs of the modern day in practicing politics consistent with the raison d’état are not improvisation and bending of reality, but rational planning of strengthening the international position and potential of the state.
2
Content available Jak amerykanizuje się krajowa polityka
PL
Głównym założeniem artykuły jest analiza kampanii wyborczych prowadzonych przez partie polityczne w Polsce w celu ukazania tendencji do adoptowania wzorców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Autorka prezentuje "amerykanizację" polskiej polityki wskazując m.in. na wzrost personalizacji kampanii wyborczej, dominującą pozycję sondaży opinii publicznej, wzrost roli social media, a także przykłady kampanii negatywnych. Ponadto autorka uwydatnia udział profesjonalnych doradców tzw. „spin doktorów” w kreowaniu przekazu medialnego partii politycznych oraz próby manipulowanie mediami i wyborcami.
EN
The aim of the article is to analyze the election campaigns carried out by political parties in Poland. The author show the tendency to adopt models from the United States . The author presents the "americanization" of Polish politics, indicating the personalization of the election campaign, the dominant position of opinion polls, the increase in the role of social media, and examples of negative campaigns. In addition, the author highlights the participation of professional advisers, the so-called "spin doctors" in creating media messages of political parties and attempts to manipulate the media and voters.
EN
The first association that comes to mind after hearing the phrase „contemporary religious fundamentalism” are usually terrorist attacks made by Islamic fighters in western countries. However, it is a fact, that today’s religious fundamentalism is no longer connected only with religion. Its protestant roots are reaching back previous centuries. Also, fundamentalism itself is often a base to terror acts carried out by some radical groups. In this article, author brings closer the concept of fundamentalism itself, points the genesis of religious fundamentalism and explains its contemporary essence and nature.
PL
Pierwszym skojarzeniem, jakie przychodzi na myśl po usłyszeniu frazy „współczesny fundamentalizm religijny” są zazwyczaj ataki terrorystyczne doko-nywane przez islamskich bojowników na państwa Zachodu. Faktem jest jednak, że dziś fundamentalizm religijny nie jest już związany wyłącznie z religią. Jego prote-stanckie korzenie sięgają poprzednich stuleci, co więcej, nierzadko stanowił on podstawę do aktów terroru dokonywanych przez pewne radykalne ugrupowania. W artykule autor przybliża definiowanie fundamentalizmu, wskazując genezę fun-damentalizmu religijnego. Co więcej, stara się wyjaśnić jego współczesną istotę i charakter.
4
Content available Istota bezpieczeństwa dyplomacji
PL
Artykuł stanowi próbę zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwa dyplomacji i jest przyczynkiem do dalszej dyskusji nad zagadnieniem, w szczególności w kontekście zwiększającej się dynamiki w relacjach międzynarodowych oraz rozszerzającej się przestrzeni konfrontacji między podmiotami bezpieczeństwa. Praca prezentuje zagadnienie w odniesieniu do roli dyplomacji i siły w stosunkach międzynarodowych w kontekście realizacji interesów narodowych. Poruszana jest również kwestia bezpośrednich ataków na personel dyplomatyczny oraz na przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularne jako jeden z efektów rywalizacji pomiędzy państwowymi podmiotami bezpieczeństwa.
EN
The paper examines the diplomatic security phenomena throughout an epistemological and ontological view. In the article the Author tries to put a diplomatic security in broader terms related to diplomacy and security, as well as depicts and defines its role, scope and assumptions. The issue is much more important due to rising dynamics of international relations well as still expanding “space confrontation” between states. It is also crucial because sometimes the effects of this confrontation are direct attacks on diplomats or diplomatic and consular missions. The paper depicts an introduction to diplomatic security issues. The sketch of the theory of diplomacy and security is also given.
PL
Republika Macedonii to młody kraj, utworzony zaledwie w 1991 roku. Charakteryzuje się dużą wielokulturowością i wieloetnicznością. Spotkały się tam różne grupy etniczne, wyznające różnorakie poglądy, począwszy od różnego rodzaju odłamów muzułmańskich kończąc na sunnitach czy też prawosławiu. W pierwszej kolejności kraj musi utrzymać się w obecnych granicach, gdyż nie jest uznawany do końca przez inne państwa. Pomimo iż Macedonia nie radzi sobie jeszcze ze wszystkimi problemami, dąży do realizacji celów, które umożliwią jej uzyskanie tytułu pełnoprawnego podmiotu politycznego. Obecnie kraj ten stara się o przyjęcie do Unii Europejskiej i NATO.
EN
Republic of Macedonia is a young country, rised only in 1991. It is characterized by hight multiculturalism and multietnicity. Different ethnic group met there, professing different views, starting with various kinds of Muslim faction, ending with the Sunni orthe Orthodox Church. In the first place, the country must remain within the current limits, because it is not recognized by all countries. Despite the fact that Macedonia can not cope with all situations of the pursuit of goals, which enables her to obtain the title of a fullfleged political subject. Currently, the country is still trying to join the European Union and NATO.
6
Content available Modern management of national competitiveness
EN
This article offers a modern approach to the policy of competitiveness of the national economy at the regional level. Based on the results and experience of domestic and foreign economists the author offers a system of indicators of regional activity and a method for determination of the integrated index of the competitiveness level in the region. This way of calculation makes it possible to carry out the analysis of the regional economic activity dynamics at the tactical (1 year) and strategic (5 years) levels. Three main policies to increase the competitiveness of the region have been proposed: refocus, dualistic, directive. The essence of major policies to increase the competitiveness of the region, its directions and objectives for the national economy have been characterized. The proposals concerning the application of the basic policies of the competitiveness of the region to the appropriate region of Ukraine on the relevant level of its competitiveness have been given.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia nowoczesne podejście do polityki konkurencyjności gospodarki narodowej na poziomie regionalnym. W oparciu o wyniki i doświadczenia ekonomistów krajowych i zagranicznych autorzy proponują system wskaźników aktywności regionalnej oraz metodę wyznaczania zintegrowanego wskaźnika poziomu konkurencyjności w regionie. Ten sposób obliczania umożliwia przeprowadzenie analizy dynamiki regionalnej aktywności gospodarczej na poziomie taktycznym (1 rok) i strategicznym (5 lat). Zaproponowano trzy główne polityki mające na celu zwiększenie konkurencyjności regionu: reorientacja, dualistyczna, dyrektywa. Scharakteryzowano istotę głównych polityk zwiększania konkurencyjności regionu, jego kierunki i cele dla gospodarki narodowej. Przedstawiono propozycje dotyczące zastosowania podstawowych polityk konkurencyjności regionu do odpowiedniego regionu Ukrainy na odpowiednim poziomie jego konkurencyjności.
PL
Artykuł porusza kwestię wpływu sfery politycznej na międzynarodową wymianę gospodarczą i integrację logistyczną Eurazji. Posługując się konkretnymi przykładami wydarzeń dotyczących Rosji po 2013 roku, wskazuje na bezpośrednią zależność polityki i warunków, w jakich odbywa się handel zagraniczny i związane z nim przepływy w ramach transeurazjatyckich łańcuchów logistycznych. Omawia skutki wydarzeń politycznych dla zakresu i trybu międzynarodowych powiązań gospodarczych.
EN
The article presents the issue of the impact of the political sphere on the international economic exchange and logistics integration of Eurasia. Using examples of specific facts that occurred in and around Russia after 2013, indicates the direct dependence of the policy and conditions in which the foreign trade takes place and how the international flows are handled in the Trans-Eurasian logistic chains. It describes the effects of political events on the scope and mode of international economic connections.
8
Content available remote Space Security Policy in Japan and Poland
EN
This article refers to the Space security legislation in Japan and Poland. Both states have already prepared some legislation on Security in Space- the question is the following- if there is still a need of progress and if those presented legislation are sufficient for the practical purposes of the peaceful uses of Outer Space. Japan is a much more experienced state in using space than Poland; the same seems with the legislation. Poland as less experienced state in this matter has lots of ambitions to create the efficient legislation on Space security, so it must follow the good examples of states and institution in this matter. One of them is Japan. On the other state, Poland as a Member of EU must implement the European law in space security (in particular SSA), which seems to be priceless and efficient for the international cooperation in Space.
PL
Niniejszy artykuł odnosi się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa kosmicznego w Japonii i w Polsce. Oba państwa przygotowały już pewne akty prawne dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni kosmicznej – pytanie jest następujące – czy nadal istnieje potrzeba zmian i czy te przedstawione akty prawne są wystarczające do realizacji praktycznych celów pokojowego użytkowania przestrzeni kosmicznej. Japonia jest znacznie bardziej doświadczonym państwem w korzystaniu z przestrzeni kosmicznej niż Polska; to samo wydaje się w przypadku ustawodawstwa. Polska jako mniej doświadczone państwo w tej dziedzinie ma wiele ambicji co do stworzenia skutecznego ustawodawstwa dotyczącego bezpieczeństwa kosmicznego, dlatego musi podążać za dobrymi przykładami państw i instytucji. Jednym z nich jest Japonia. Z drugiej strony Polska jako członek UE musi wdrożyć europejskie prawo w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego (w szczególności SSA), które wydaje się bezcenne i skuteczne dla międzynarodowej współpracy państw w Kosmosie.
PL
Głównym celem tego artykułu jest kontynuacja analizy czynników decydujących o zastosowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego przy wykorzystaniu zadań publicznych w sektorze drogowym. Pewną inspiracją do tego są wybrane modelowe przykłady realizacji projektów PPP w Kanadzie. Autor stawia tezę, że dotychczasowy poziom wykorzystania możliwości realizacji projektów w polskim drogownictwie przy wykorzystaniu modelu PPP jest niewystarczający. W niniejszym artykule zostały wykorzystane dwie metody badawcze: monograficzna oraz analiza case study. Tekst stanowi merytoryczną kontynuację artykułu pt. ,,Co dalej z partnerstwem publiczno-prywatnym w drogownictwie?", "Budownictwo i Prawo" 2018, Nr 4.
EN
The main purpose ot this article is to analyze the factors that determine the use of public-private partnerships using public tasks in the road sector. Same inspiration for this is the reference model examples of PPP projects in Canada. The authors put forward the thesis that the current level of using of the possibility of implementing projects in Polish road engineering in PPP model is insufficient. This article uses two research-monographic methods and case study analysis. The text is a substantive continuation of the article entitled „What's next with public-private partnership in road engineering.
EN
This study is a part research on the effect of information and communication technologies (ICT) adoption on sustainable development in the enterprises' context [1]--[3]. Its main purpose is to identify parameters stimulating the progress of ICT adoption and sustainable development and assess the two constructs based on these parameters. The identified parameters of ICT adoption are grouped into four categories i.e., ICT outlay, information culture, ICT management, and ICT quality, whereas the parameters of sustainable development are classified into ecological, economic, socio-cultural, and political sustainability categories. This study employs a quantitative approach and descriptive statistics are employed to evaluate the levels of ICT adoption and sustainable development. The survey questionnaire was used and data collected from 394 enterprises were analyzed. The research findings reveal that digital and socio-cultural competences of employees and managers, financial capabilities ensuring ICT projects as well as law regulations associated with ICT adoption, and information security were at the highest level within enterprises. However, the lowest level was specific for BI and ERP system adoption as well as the adoption of latest management concepts and the exploitation of synergies between national ICT projects and own ones. Moreover, the improvement of efficiency and effectiveness of customer services, better and more efficient organization of work, the enhancement of customer satisfaction and loyalty as well as the increase of new customers and markets as a result of ICT adoption were at the highest level within enterprises. However, the lowest level was specific for enterprises' participation in the democratic public decision-making as well as energy savings and environmental protection. This study advances ongoing research on ICT adoption and sustainable development by exploring parameters which can be used to describe and assess the levels of ICT adoption and sustainable development in the context of enterprises. Moreover, these parameters help clarify areas that need further improvement and stimulate the progress of ICT adoption and sustainable development.
12
Content available Współczesny wymiar bezpieczeństwa
PL
Termin bezpieczeństwo doczekał się wielu definicji, jednak ich wieloznaczność jest wynikiem samego postrzegania, między innymi odmiennych perspektyw badacza. Wielość ujęć definicyjnych bezpieczeństwa sprawiła, że w literaturze wyodrębniła się oddzielna dziedzina zajmująca się jego badaniem, określana jako securitologia. Stanowi ona odrębną płaszczyznę badawczą, gdzie w centrum zainteresowania jest człowiek, a wszystkie działania jednostki ludzkiej ukierunkowane są na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Termin uwzględniony w tytule opracowania systematycznie poszerzał swoje znaczenie, w wyniku rozwoju otaczającej nas rzeczywistości o nieznane dotychczas wyzwania i zagrożenia oraz nowe środki i sposoby ich eliminowania. Celem opracowania jest interpretacja współczesnego wymiaru bezpieczeństwa, jego znaczenia dla jednostki, grupy, a także państwa, również w wymiarze międzynarodowym.
EN
The term security has had a lot of definitions, however their ambiguity is the result of the perception, inter alia, of different perspectives of a researcher. The multitude of the definition approaches of security has caused that a separate field called securitology which deals with its research has been distinguished in the literature. It constitutes a separate research ground in which a human being is in the centre of attention, and all activities of an individual are directed at providing the feeling of security. The term included in the title of the study has been systematically expanded as a result of surrounding reality with unknown challenges and threats, as well as the new means and ways of eliminating them. The objective of the study is the interpretation of the modern dimension of security, both in terms of definition presented in the literature, and also for the strategic importance for the individual, the society and the state. In addition, the intention of the author is to show some contradictions in the interpretation of the security notion.
13
Content available remote Niewypowiedziana wojna : przestępczość narkotykowa karteli : plata o plomo
PL
Artykuł dotyczy umiejscowienia współczesnych karteli narkotykowych w globalnej sieci powiązań zagrażających bezpieczeństwu państwa, jego instytucji i obywateli. Autorzy rozwijają zagadnienia opisywane w swoim wcześniejszym artykule dotyczącym tej tematyki. Określają zasadnicze cechy i aktywności najważniejszych karteli latynoamerykańskich i ich udział w przestępczych procederach w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Opisane zostały również niektóre mechanizmy działania i schemat operacyjny tych transnarodowych organizacji przestępczych. Są one równie niebezpieczne co grupy terrorystyczne, a możliwości działania na każdym polu przestępczości, w tym kooperacji z grupami terrorystycznymi, umożliwiają im ingerencję w życie polityczne i bezpieczeństwo państwa.
EN
The article focuses on placing the contemporary drug cartels in a global network of links threatening the security of the state, its institutions, and citizens. The authors develop perspective described in an earlier article about this subject. They define the essential features and activities of the most important Latin American cartels and their participation in criminal activities in the United States and in Europe. Some of the operational mechanisms and operational patterns of these transnational criminal organizations have also been described and analyzed. The cartels are as dangerous as the terrorist groups, and their possibilities of crime exploitation in every possible area, including cooperation with terrorist groups, enables them to interfere in political life and state security.
PL
W artykule zaprezentowano rozważania o znaczeniu aspiracji i inicjatyw autonomistów śląskich dla bezpieczeństwa Polski. Autor przedstawił historyczne doświadczenia autonomii Śląska i zagrożenia wynikające ze współczesnych akcji autonomistów decentralizacji i dezintegracji państwa. W konkluzji wykazał wyższość idei „małych ojczyzn” nad szowinizmem odrębności regionów.
EN
The article presents considerations about of aspirations and initiatives of Silesian autonomists in the context of Poland’s internal security. The Author presents the historical experience of the autonomy of Silesia and the threats resulting from the present actions of the autonomists of decentralization and disintegration of the state. In conclusion the Author shows the superiority of the idea of “small homelands” over the chauvinism of regional separateness.
15
Content available remote Stosunki polsko-rosyjskie w XX w. Konflikt wartości czy konflikt interesów?
PL
Artykuł omawia problematykę podłoża konfliktu interesów pomiędzy Polską a Rosją formułując pytanie, czy zasadza się on wyłącznie na współczesnych celach politycznych oraz ekonomicznych korzyściach, czy też ma podłoże głębsze – w sferze wartości państwotwórczych. Próba odpowiedzi na to pytanie została podjęta poprzez syntetyczną analizę najnowszych oficjalnych dokumentów strategicznych Polski i Rosji. W aspekcie wartości fundamentalnych, na jakich państwa te opierają swoją narodową tożsamość. Wyeksponowano różnice w bieżącej praktyce polityki zagranicznej, których źródeł można upatrywać z oparcia jej założeń na różnych systemach wartości.
EN
This article is about conflict of interests between Poland and Russia. It poses a question: is the conflict based solely on contemporary political goals and economical benefits? Or is it based on state/country building values. In this article the attempt is made to analyze latest official documents of strategic value both from Poland and Russia. The base for this are fundamental values on which states build their own national identity. The article highlights differences in current foreign affairs, based on different value systems.
EN
This article is a continued discussion on pres. Barack Obama’s foreign policies approach during his two terms executive control and global security decisions impact. The implications suggest that the approach during this presidency was one of the more ideological stands, when compared to the other past presidencies. One of the final and more important moments of description are an interview and a debate following in The Atlantic monthly. The authors suggest that The Atlantic editor’s approach is the ideological dichotomous correlation between the president Obama’s leftist-liberal views and the American establishment’s need for “politically correct” ideology that can be used as a tool or ideological shield, both expended in the international somewhat “totalitarian plays”, covered by the policy of “good intentions” and well-spoken presidential speeches. Some American mainstream media are part of this correlation. Therefore, the question evolving is two-fold, how good is this for the Europe-Atlantic relations, and how good is this for the world security? The authors, in the continued from part one discussion, reevaluate some aspects of the pres. Obama’s normative stand towards security within the international arena. The fundament of the article refers to The Atlantic debate, yet the practical cause and effect relation is done critically in respect to the Barack Obama’s idealistic assumptions and the American realism in foreign relations, in context of philosophical alignment with pragmatism.
PL
Artykuł jest kontynuacją dyskusji na temat polityki międzynarodowej prezydenta Baracka Obamy w trakcie jego dwukrotnej kadencji, w odniesieniu do głoszonych wartości i wpływu na bezpieczeństwo globalne. Można zauważyć, że jego podejście do polityki międzynarodowej było nastawione bardziej ideologicznie niż w przypadku innych amerykańskich administracji. Jednym z ważniejszych i ostatnich eksplanacji takiego działania był wywiad z nim i późniejsza debata w miesięczniku „The Atlantic”. Autorzy sugerują w odniesieniu do tej dyskusji dychotomiczną korelację między lewicowo-liberalnymi poglądami prezydenta Obamy a poszukiwaniem przez amerykański establishment politycznie poprawnej ideologii, którą można było wykorzystać jako narzędzie lub tarczę ideologiczną dla potrzeb międzynarodowych rozgrywek w ramach „dobrych intencji” przez pryzmat odpowiednio rozwiniętych prezydenckich przemówień. Niektóre z amerykańskich mediów były częścią wytłumaczenia tej korelacji. W tym sensie pojawia się dwoiste pytanie, jak dobre jest takie podejście dla relacji transatlantyckich oraz jak wpływa na bezpieczeństwo światowe. Autorzy rewaluują z perspektywy swojego wcześniejszego artykułu część polityki prezydenta Obamy w odniesieniu do bezpieczeństwa światowego. Fundamentalna treść odnosi się do dyskusji w „The Atlantic”, jednakże główne elementy skupiają się na związkach przyczynowo-skutkowych, w sposób krytyczny przedstawiających prezydencką politykę bezpieczeństwa w odniesieniu do amerykańskiego realizmu w stosunkach zagranicznych oraz perspektywy pragmatycznej.
EN
This paper deals with propagation of rumours linked to political instability within going public procedure. Rumours affect the decision making significantly because of information asymmetry. Firstly, a team of experts identified a set of 9 macroeconomic variables that are likely to be affected by political instability in a country. Next, a qualitative model was developed. The result is represented by 25 scenarios and their qualitative solutions. The transitional graph represents all possible transitions among the 108 scenarios. Although no of the rumours is under control of the investor, if timely detected, any damages can be averted.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy propagowania plotek związanych z niestabilnością polityczną w ramach procedury oferty publicznej. Pogłoski wpływają znacząco na podejmowanie decyzji z powodu asymetrii informacyjnej. Po pierwsze, zespół ekspertów zidentyfikował zestaw 9 zmiennych makroekonomicznych, na które prawdopodobnie wpłynie niestabilność polityczna w danym kraju. Następnie opracowano model jakościowy. Wynik jest reprezentowany przez 25 scenariuszy i ich jakościowe rozwiązania. Przejściowy wykres przedstawia wszystkie możliwe przejścia pomiędzy 108 scenariuszami. Chociaż żadna z plotek nie znajduje się pod kontrolą inwestora, jeśli zostanie wykryta w odpowiednim czasie, wszelkie szkody mogą zostać ograniczone.
EN
Topics considered in the area of special intelligence activities can be oriented towards the many levels of state’s security interests. When it comes to security strategy, the data acquired by an open source intelligence in addition to other sources converts into very important knowledge, sometimes vital and often instrumental for protection of state’s sovereignty. Information on subversive agenda of an aggressor is always hard to come by, but an open source analysis can be somewhat helpful in tracing possible goals, extent and capacity of foreign secret agenda to destabilize a country or a region. Recently we have an example of such activities, when we observe the Russian sponsored war effort in eastern Ukraine, and its Crimean peninsula annexation by subversive forces. Analyzing the information gathered in reference to Russian actions in Ukraine and its other neighbors, including especially Poland, we can observe specific pattern leading to control of important aspects of state’s security. Authors in the following article review available facts and data connected to intelligence subversion modes and activity patterns that may lead, as is exemplified by the case of Ukrainian conflict, to final gain in political or military goals.
PL
Tematy rozważane w obszarze działań formacji wywiadowczych można odnieść do różnorodnych sfer bezpieczeństwa państwa i jego interesów. W przypadku strategii bezpieczeństwa informacje uzyskane ze źródeł otwartych i innych są niezwykle ważne, czasami żywotne, a innymi razem instrumentalne w zabezpieczeniach państwowej suwerenności. Oczywiście, informacje związane z działaniami dywersyjno-rozpoznawczymi agresora są niezwykle trudne do uzyskania, tu jednak źródła otwarte mogą być pomocne przy ich analizie wskazującej na agendę agresora i możliwy zasięg i możliwości zagranicznego wywiadu w destabilizacji kraju lub całego regionu. Obecnie przykładem takiej aktywności jest rosyjskie zaangażowanie w wojnie we wschodniej Ukrainie oraz aneksja Półwyspu Krymskiego. Analizując informacje odnoszące się do działań rosyjskich na Ukrainie i w jej sąsiednich państwach, w tym zwłaszcza w Polsce, można zaobserwować wzorce określające sposoby prób kontroli ważnych aspektów bezpieczeństwa państwa. Autorzy tego artykułu analizują na podstawie źródeł otwartych dostępne informacje związane z działaniem wywiadów w zakresie dywersyjno-rozpoznawczym, zmierzającym do podważenia wiarygodności państwa i jego działań. Przykładowo pokazana jest sytuacja na Ukrainie z próbą zawładnięcia jej przestrzeni przez wywiad rosyjski. Przekłada się to również na aspekty dotyczące Polski i innych krajów oraz próby kontroli sfer suwerenności.
EN
The authors’ approach towards the main topic of this article is retrospective, in a sense of overviewing a politological account of changes occurred during transformation, based on Poland’s contemporary history and in face of its political significance. It presents the position of the left-wing political parties on the issue of rebuilding the country’s economic system in the initial period of transformation. The analysis refers specifically to the issues of social and economic security of Poland, at a given timeline with narrow political spectrum of the political parties. The problems discussed are characterized by the fact that the source database is deliberately limited to the documents and publications that are contemporary to the political events of those times. Indeed, some of the sources base is a chronicle like account of concepts’ evolution in manner corresponding to description relating to times and values of interest. In the opinion of the authors, this allows for methodical individual evaluation of described processes, in reference to the facts analyzed and final synthesis manifestation, within the given processes and their outcome. Moreover, such approach is putting the security questions on proper fundaments of one of the original determinants.
PL
Artykuł ma charakter retrospektywny. Autorzy ukazuje stanowiska lewicowych partii politycznych w kwestii przebudowy systemu ekonomicznego Polski w początkowym okresie transformacji. Analizuje pomysły tych ugrupowań dotyczące bezpieczeństwa gospodarczego oraz społecznego Polski. Artykuł charakteryzuje się tym, że baza źródłowa jest świadomie ograniczona do dokumentów i publikacji będących jak najbardziej zbliżonych czasowo do opisywanych wydarzeń, a niektóre z źródeł stanowią wręcz kronikarski zapis ówczesnych koncepcji. Pozwala to na indywidualną ocenę tych procesów, unikając zarazem licznych dzisiejszych ocen i analiz dotyczących opisywanego okresu. W rzeczy samej, niektóre źródłowo podjęte tematy są chronologiczne w stosunku do rozwijających się treści i zainteresowań. W opinii autorów, takie podejście umożliwia metodyczną ewaluację opisywanych procesów na bazie opisywanych faktów, ukazanych całościowo i syntetycznie. Umożliwia to równocześnie obserwację procesów i skutków przemian. W tym sensie właśnie problematyka bezpieczeństwa narodowego ukazana jest przez determinanty, które bazują na odpowiednim fundamencie, w tym wypadku społeczno-politycznym.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.