Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 244

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ultradźwięki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
EN
This paper provides results of studies of chemically induced deformation of PVA [poly(vinyl alcohol)] hydrogels due to interaction with diffusing NaCl and KCl solutions. The experimental studies were carried out in the specially modified reservoir system, where simultaneously registration the changes in the reservoir salt concentration and the deformation under chemical load were applied. The linear model is used to determine the chemo-mechanical coupling parameter. The results showed that PVA hydrogels deform in the presence of salts in pore fluid and the higher the salt concentration the greater deformation is observed.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań chemicznie indukowanej deformacji w hydrożelach poli(alkoholu winylowego) (PVA) pod wpływem oddziaływania z dyfundującymi roztworami NaCl i KCl. Badania obejmowały specjalnie zmodyfikowany test zbiornikowy, w trakcie którego rejestrowano jednocześnie zmiany stężenia soli w zbiorniku i deformację pod obciążeniem chemicznym. Do wyznaczenia parametrów sprzężenia chemiczno-mechanicznego zastosowano liniowy model chemo-deformacji. Stwierdzono, że hydrożele PVA deformują się w obecności soli w płynie porowym, w stopniu zależnym od stężenia soli.
2
EN
Mortars are subjected to severe external stresses such as freezing, thawing, and drying during their lifetime. These stresses can lead to a loss of adhesion between the support and the mortar. The strength of the substrates with respect to their ability to receive a coating (mortar) is characterized in particular by the value of minimum tear resistance of the surface to be coated. In this work, the use of a non-destructive method which is both fast and easy to implement is employed to evaluate this support-mortar adhesion. The first method is based on the measurement of the velocities of the surface ultrasonic waves and the second by tearing tests using a specific dynamometer. The determination of the adhesion strength concerned two different supports (concrete beam and masonry block) coated with two types of mortar (a prepared cement mortar and a ready-to-use mortar) with two different thicknesses for each mortar (1 and 2 cm, respectively). The results of the two methods are then correlated for an estimation of the adhesion of the mortars.
EN
Entrapped gases, solidification shrinkage and non-metallic compound formation are main sources of porosity in aluminium alloy castings. Porosity is detrimental to the mechanical properties of these castings; therefore, its reduction is pursued. Rotary degassing is the method mostly employed in industry to remove dissolved gases from aluminium melts, reducing porosity formation during solidification of the cast part. Recently, ultrasonic degassing has emerged as a promising alternative thanks to a lower dross formation and higher energy efficiency. This work aims to evaluate the efficiency of the ultrasonic degasser and compare it to a conventional rotary degassing technique applied to an AlSi10Mg alloy. Degassing efficiency was evaluated employing the reduced pressure test (RPT), where samples solidified under reduced pressure conditions are analysed. Factors affecting RPT were considered and temperature parameters for the test were established. The influence of ultrasonic degassing process parameters, such as degassing treatment duration and purging gas flow rate were studied, as well as treated aluminium volume and oxide content. Finally, ultrasonic degassing process was contrasted to a conventional rotary degassing technique, comparing their efficiency.
EN
Inconel 718 is one of the modern materials widely used in the aviation and space industry, due to their excellent mechanical and chemical properties at elevated temperatures. These parts work in difficult conditions and they are required to be characterized by good accuracy and high quality surface finish to ensure greater durability and fatigue strength. Conventional machining of these materials is difficult and ineffective due to low thermal conductivity of the alloy. Electrical discharge machining (EDM) is often used to machine materials regardless of their mechanical and physical properties. In this process material is removed from the workpiece through series of electric discharges occurring in the sparking gap between a tool electrode and the workpiece. The physics of removing material from the workpiece is completely different from other traditional machining methods, and its effects determine the functional properties of the surface layer. The purpose of the experimental research was to investigate the influence of machining parameters on surface texture of Inconel 718 after electrical discharge machining assisted with ultrasonic vibration of the tool electrode (EDM+US). The study was carried out with a design experimental methodology. Input parameters were discharged current I and pulse duration ton. Roughness parameters Sa, St, Sz were designated for each machined surface.
PL
Inconel 718 jest jednym ze współczesnych materiałów szeroko stosowanych w przemyśle lotniczym i kosmicznym, ze względu na jego doskonałe właściwości mechaniczne i chemiczne w podwyższonych temperaturach. Elementy te pracują w trudnych warunkach i muszą charakteryzować się dobrą dokładnością i wysoką jakością wykończenia powierzchni, aby zapewnić większą trwałość i wytrzymałość zmęczeniową. Ze względu na niskie przewodnictwo cieplne konwencjonalna obróbka stopów Inconel jest bardzo trudna i mało skuteczna. Obróbka elektroerozyjna (EDM) jest często wykorzystywana do obróbki materiałów trudnoobrabialnych, niezależnie od ich właściwości mechanicznych i fizycznych. W procesie tym materiał jest usuwany z obrabianego przedmiotu poprzez wyładowania elektryczne, które zachodzą w szczelinie pomiędzy elektrodą roboczą a przedmiotem obrabianym. Fizyka usuwania materiału z przedmiotu obrabianego jest całkowicie odmienna od innych tradycyjnych metod obróbkowych, a jej efekty determinują własności użytkowe warstwy wierzchniej. Celem badań eksperymentalnych było określenie wpływu parametrów obróbki elektroerozyjnej wspomaganej drganiem ultradźwiękowym elektrody roboczej (EDM+US) na strukturę geometryczną powierzchni Inconelu 718. Badania przeprowadzono według metodyki eksperymentu planowanego. Parametrami wejściowymi były: natężenie prądu I i czas impulsu ton. Dla każdej obrobionej powierzchni próbki wyznaczono przestrzenne parametry chropowatości: Sa, St, Sz.
EN
Hydrophilic and hydrophobic cyclodextrins (CDs) have found a lot of applications in medicine pharmacology, food processing and cosmetology. They can function as a drug carrier material and parent host molecules, increasing drug biocompatibility, optimizing the efficiency of drug activity, and controlling drug release at the desired level. The effectiveness of CD complexation depends on many factors such as the type and the size of both the CD molecule itself and the guest molecule, pH of the solution, and temperature. In aqueous solution of glucose the aggregation of molecules can occur leading to the formation of CD-like structures. In the paper the possibility of the formation of the inclusion complexes of CD and glucose with Nimodipine was investigated with the aid of ultrasonic spectroscopy. By comparing the efficiency of industrial saccharides and glucose in the formation of the inclusion complexes the cost effectiveness of the use of glucose as a substitute for CD can be determined.
6
Content available remote Ultradźwiękowa diagnostyka instalacji sprężonego powietrza
PL
Sprężone powietrze jest drugim po energii elektrycznej najczęściej stosowanym medium w przemyśle. Pomimo bezpiecznego i uniwersalnego charakteru sprężone powietrze należy do jednego z najdroższych nośników energii.
EN
Reference samples, in which artificial discontinuities (defects) are fabricated, are used to verify non-destructive testing procedures. Artificial discontinuities are known defects of reference samples and enable verification the possibilities of using the chosen NDT method for the identification of location and depth of discontinuities. In thermographic methods the tests of reference samples also allow (helps) to determine the required thermal stimulation source parameters of the tested sample. This paper presents the results of experimental testing of defects detection in a multi-layer aramid composite used in light ballistic armour using ultrasonic infrared thermography. Samples of the aramid composite included artificial defects and were tested using different ultrasonic frequencies. The tests of the same samples were carried out with optical thermography and X-ray method and their results were compared to those determined with ultrasonic IR thermography.
PL
Do sprawdzenia procedur badań nieniszczących są stosowane próbki wzorcowe, w których wprowadzono sztuczne nieciągłości (defekty). Nieciągłości sztuczne wprowadzone w próbkach wzorcowych umożliwiają zweryfikowanie przede wszystkim możliwości zastosowania wybranej metody do określenia położenia i głębokości nieciągłości. W metodach termograficznych badania próbek wzorcowych pozwalają również określić potrzebne parametry źródła stymulacji cieplnej badanej próbki. W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykrywania defektów w wielowarstwowym kompozycie aramidowym stosowanym w konstrukcji lekkich osłon balistycznych metodą ultradźwiękowej termografii w podczerwieni. Badania próbek kompozytu aramidowego z celowo wprowadzonymi defektami, przeprowadzono przy zastosowaniu różnych częstotliwości ultradźwięków. W celu porównania uzyskanych wyników badań, wykonano badania metodami optycznej termografii i rentgenografii.
PL
Przeprowadzono serię prób pomiarowych dotyczących rozmrażania zanurzeniowego w wodzie wspomaganego ultradźwiękami. Do prób wykorzystano myjkę ultradźwiękową o pojemności 40 l, wyposażoną w generator ultradźwięków o częstotliwości 35 kHz i mocy 300 W. Materiałem badanym był lód czysty oraz tuszki śledzi zamrożone w formie bloków. Porównawczo wykonano próby rozmrażania w wodzie bez wspomagania ultradźwiękami. Próby przeprowadzone na czystym lodzie wykazały istotny wpływ oddziaływania ultradźwięków na zwiększenie szybkości jego topnienia. Podczas rozmrażania bloków tuszek śledzia czas rozmrażania zależał istotnie od mocy generatora ultradźwięków.
EN
A series of measurement trials relating to water immersion thawing aided by ultrasound were conducted. In the tests the reservoir with a capacity of 40 l equipped with an ultrasonic generator with a frequency of 35 kHz and power of 300 W was used. Tested material was pure ice and herring carcasses frozen in the form of blocks. In parallel an immersion thawing without the assistance of ultrasound were performed. Tests carried out on pure ice showed a significant effect of ultrasonic impact to increase the meling speed. During thawing blocks of herring herring, the time of defrosting depends on the power of the ultrasonic generator.
EN
Biofouling is a phenomenon that adversely affects the efficiency of filtration hindering wide the application of filtration materials. One of the methods for biofouling prevention is coating of antibacterial nanoparticles on a surface of filters and membranes using ultrasound. In the paper, the possibility of using an ultrasonic method was evaluated to implement nanoparticles of titanium dioxide (TiO2 ) and zinc oxide (ZnO) on polymeric filtration materials via different types of transducers and selected parameters of the ultrasound generator. Ultrasonic methods of modification were found to be efficient in terms of imparting antibacterial properties; however, the functional additives coated on polymeric materials were characterized by poor resistance to leaching. Thus, further work needs to be performed to improve the adhesion and stability of nanoparticles onto polymeric materials to enable the generation of filtration materials characterized by high stability during real operating conditions.
PL
Biofouling materiałów filtracyjnych jest zjawiskiem niekorzystnie wpływającym na efektywność filtracji i hamującym wprowadzanie tej technologii w nowe obszary zastosowań. Jedną z metod zapobiegania biofoulingowi jest modyfikacja powierzchni membran antybakteryjnymi nanocząstkami. W artykule opisano prace studialne nad wykorzystaniem do tego celu metody nanoszenia ultradźwiękowego. Przedstawiono konstrukcje i parametry zestawionych stanowisk do generacji ultradźwięków, wyniki procesów nanoszenia nanocząstek tlenku tytanu i tlenku cynku, wpływ głównych parametrów procesu na strukturę uzyskiwanych pokryć. Oceniono ich właściwości antybakteryjne oraz odporność na wymywanie. Określono kierunki dalszych prac mających na celu wytworzenie metodą ultradźwiękową materiałów filtracyjnych charakteryzujących się stabilno- ścią podczas pracy w warunkach rzeczywistych.
10
Content available MRgFUS – jako nowoczesna metoda leczenia
PL
Zabieg zogniskowaną wiązką ultradźwięków o wysokiej częstotliwości (FUS lub HIFU) pod kontrolą rezonansu magnetycznego (MRI) jest nieinwazyjną metodą termoablacji. Integracja FUS i MRI pozwala na precyzyjne zaplanowanie leczenia, określenie lokalizacji, wielkości interesującej nas zmiany oraz kontrole i monitorowanie w czasie rzeczywistym depozycji energii stosowanej w leczeniu bez uszkodzenia struktur sąsiadujących tkanek.
EN
The treatment of a focused high frequency ultrasound beam (FUS or HIFU) under magnetic resonance imaging (MRI) is a non-invasive method of thermoablation. The integration of FUS and MRI allows for precise planning of treatment, determining the location, size of the changes that we are interested in, and real-time monitoring and monitoring of the deposition of energy used in treatment without damaging the structures of neighboring tissues.
11
Content available remote Metody usuwania trwałych zanieczyszczeń organicznych z osadów dennych
PL
Praca zawiera przegląd literatury na temat metod usuwania zanieczyszczeń organicznych z wydobytych osadów dennych. Wśród tych technologii wyróżnia się metody fizyczne, chemiczne, termiczne, biologiczne oraz łączone. Do oczyszczania wydobytych osadów dennych najczęściej stosuje się metody biologiczne. Wymagają one jednak długiego czasu prowadzenia procesu i często toksyczność usuwanych substancji oraz ich ubocznych produktów rozkładu przyczynia się do zahamowania biodegradacji. W tym celu należy poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań. W ostatnich latach coraz bardziej popularne są procesy z wykorzystaniem pola ultradźwiękowego oraz odczynnika Fentona, które wpisują się w zasady zielonej chemii. Ponadto metody te można prowadzić w układach łączonych, które zazwyczaj pozwalają na uzyskanie wyższego stopnia degradacji zanieczyszczeń organicznych w porównaniu z procesami pojedynczymi.
EN
The work contains a review of the literature on the methods of removing organic pollutants from dredged bottom sediments. These technologies include physical, chemical, thermal, biological and combined methods. The biological methods are most often used for the treatment of dredged bottom sediments. However, they require a long process time and often the toxicity of the removed substances and their by-products of decomposition contributes to the inhibition of biodegradation. For this purpose, new and better solutions are sought. In recent years, processes using the ultrasonic field and the Fenton reagent, which are part of the principles of green chemistry, are becoming more and more popular. In addition, these methods can be carried out in combined systems, which usually allow a higher degree of degradation of organic contaminants compared to single processes.
PL
Osad ściekowy jest jednym z produktów procesu oczyszczania ścieków. Obok produktu oczekiwanego - ścieków oczyszczonych, osady są produktem ubocznym i niepożądanym, a do tego problematycznym. W celu zminimalizowania kosztów ostatecznego unieszkodliwienia, osad poddaje się różnorodnym procesom powodującym jego odwodnienie, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie objętości. Dezintegracja ultradźwiękowa jest procesem opierającym się na zjawisku kawitacji, wywołanej przez zmianę ciśnienia cieczy w rezultacie przejścia fali ultradźwiękowej. Zaletą dezintegracji jest brak powstawania produktów ubocznych, a także stosowania dodatkowych odczynników, wspomagania procesu temperaturą lub ciśnieniem oraz możliwość ingerencji w czasie jego realizacji. W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem fal ultradźwiękowych w kondycjonowaniu osadu ściekowego pochodzącego z dwóch oczyszczalni ścieków. Pierwszy osad pochodzi z komory osadu czynnego, natomiast drugi z sekwencyjnego reaktora biologicznego. Celem badań było ustalenie różnic w efektach działania fal ultradźwiękowych na parametry osadów pochodzących z różnych typów biologicznego oczyszczania ścieków. Parametrami uwzględnionymi w porównaniu były między innymi czas ssania kapilarnego i sucha masa osadu.
EN
Sewage sludge is one of the wastewater treatment process products. In addition to the expected product - treated wastewater, sludge is a byproduct, undesirable and problematic. In order to minimize the costs of final disposal, the sludge under-goes various processes causing its dehydration, and hence a significant reduction in volume. Ultrasonic disintegration is a process based on the phenomenon of cavitation caused by the change of the pressure of the liquid as a result of the ultrasound wave transition. An advantage of disintegration is the lack of formation of byproducts, as well as the use of additional reagents, supporting the process of temperatureor pressure, and the possibility of interference during its implementation. The article presents the results of ultrasonic waves application research in the conditioning of sewage sludge from two sewage treatment plants. The first sludge comes from the active sludge chamber, the second from the sequential biological reactor. The aim of the research was to determine differences in the effects of ultrasonic waves on the parameters of sludge from various types of biological wastewater treatment. The parameters included in the comparison were, for example, the capillary suction time, hydration and the content of organie substances.
EN
The feasibility of removing sulfur from real light gas oil using inorganic liquids (NaOH, Ca(OH)2 and HCl) at various concentrations assisted with ultrasonication was investigated in a continuous flow setup. Experimental results showed that at the optimum operating time (40 min), 68% of sulfur was removed under mild conditions using 10 wt. % NaOH. Ultrasonication not only facilitated sulfur removal but also improved gas oil properties by decreasing density and viscosity by 1.40 and 4.42%, respectively, while the cetane number (CN) was increased by 7.0%. Solute selectivity (S) depending on sulfur mole fraction (xS) was correlated using StatPlus 6.7.1.0 software and the following values have been obtained: S = 53.869e–2.552xs, and S = 29.573 – 41.878xs for mixtures of 10% Ca(OH)2 + S-compound + oil, and 10% NaOH + S-compound + oil, respectively. The correlation coefficients (R2) for the above equations were 0.9813 and 0.9611, respectively. An empirical correlation related to sulfur removal as a function of processing time and solvent concentration was found with R2 = 0.956. The results of the present work confirmed the feasibility of employing the hybrid method of ultrasonication with using alkaline liquids for sulfur removal.
EN
The effects of ozone oxidation and ultrasonic pretreatment on anaerobic sludge bio-processing have been studied. Ultrasound (9690 kJ/kg total solids (TS) of specific energy) and ozone (0.1 g O3/kg TS) were applied to sludge samples preceding anaerobic sludge digestion for disintegration purpose. Organic matter reduction and methane production were measured, as well as physicochemical characteristics (pH, alkalinity, and particles size) and dewatering characteristics of sludge during semi-batch anaerobic digestion. For each treatment, 5 days of sludge retention time were applied on mesophilic conditions for 30 days operation period. The highest volatile solids reduction was obtained with ozone oxidation. Moreover, disintegrated sludge with ozone oxidation and ultrasonic pretreatment provided 55% and 49% higher methane production comparing to the raw sludge, respectively. In terms of dewatering characteristics of digested sludge, ultrasonic treatment led to an increase in the sludge’s resistance to dewatering. This negative effect was not observed in ozone oxidation.
EN
The paper presents the idea of the utilisation of ultrasonic vibrations in microforming at elevated temperature of a bulk metallic glasses as an impulse of additional energy for initiating a glass transition at lower than nominal temperature. The method of micro-upsetting at elevated temperature with non-uniform temperature distribution (MUNUT) was used. It is shown that applying ultrasonic vibrations on the tool could replace the part of the thermal energy needed for achieving the supercooled liquid state necessary for the microforming of bulk metallic glass. The results of research are limited to the analysis of two micro-specimens only and their final state of deformation. The commercial FEM code was used in the Thermal/Structural analysis class to determine the temperature distribution within the micro-specimen and to justify the linear approximation of this distribution. It was shown that the application of ultrasonic vibrations at 20 kHz frequency and the amplitude PP = 36.5 μm under the experiment conditions lowered the transformation temperature by approx. 32 °C. Results suggesting that applying ultrasonic vibrations could be also used as the tool which would provide additional energy for the transformation at the limited area of the micro-product.
EN
Nanomaterials are the latest group of materials which owes its special features thanks to their nanosize. The most characteristic properties include the large surface area, strong chemical reactivity and tendency to agglomerate. Nanomaterials have wide applications in several disciplines, i.e. materials engineering, medicine and food technology. These materials have high potential in biomedical engineering thanks to increased biological activity when compared with the bulk material. Recent advances in nanotechnology are currently mostly focused on improvement of effective synthesis methods. Sonochemical irradiation is an effective technique for the synthesis nanoparticles. This method is widely used for inorganic nanoparticles production in contrast to organic ones, which could open powerful possibilities of creating bioactive, therapeutic or self-cleaning surfaces. In principle, the introduction of a strong acoustic field into an aqueous solution induces acoustic cavitation. The nucleation, growth and collapse of the bubble during acoustic cavitation are graphically shown in Figure 1. When the bubble reaches a certain size it become resonant with ultrasonic radiation and rapidly increase in size. Then, the bubble becomes unstable and violently collapses. The collapse of microbubbles produces extremely high localized pressures and temperatures (hundreds bar and thousands K) which lead to hot spot. Conditions of sonochemistry are rather radical in comparison to other chemical processes. Moreover, the synthesis and simultaneously embedding nanoparticles into polymer surfaces are possible. This paper constitutes a review of the recent literature in sonochemical synthesis of organic, bioactive nanoparticles. The introduction will focus on a short overview of sonochemistry, the next part will present the mechanism of formation nanoparticles using ultrasounds. Also, some advantages of sonochemistry as a tool for nanomaterials fabrication is presented. In the next section some examples of bioactive nanoparticles prepared in sonochemical reaction are listed and advantages of sonochemical synthesis are discussed.
EN
In this paper, we focused on the effects of ultrasound (US) irradiation at different parameters on solubilization, biodegradation and anaerobic fermentation of sludge from the dairy industry. The changes of TOC in soluble fraction of sludge, the biogas yield, and the methane content in the biogas were used as control parameters for evaluating the effects of the US pretreatment. The optimal sonication parameters were found to be an exposure time of 18 min and ultrasound wave amplitude of 48,8 µm. The UD field conditioning positively influenced the process effects measured by the biogas production coefficient. In comparison to the control sample in sediments conditioned with a UD field with an amplitude of 36.6 μm, 48.8 μm and 61.0 μm, an increase was noted in the above-mentioned parameter by 38, 73 and 60%, respectively.
PL
W niniejszym artykule określono wpływ preparowania przemysłowych osadów ściekowych polem ultradźwiękowym na efekt fermentacji metanowej. Najkorzystniejsze parametry nadźwiękawiania dla preparowanych osadów, ustalono na podstawie zmian TOC w wodzie nadosadowej oraz efektów fermentacji metanowej w układzie ciągłym, wyrażonej wzrostem produkcji biogazu oraz ubytku suchej masy organicznej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że optymalne parametry nadźwiękawiania to czas ekspozycji wynoszący 18 minut i amplituda drgań 48.8 μm. Kondycjonowanie polem UD pozytywnie wpłynęło na efekty procesu, wyrażone współczynnikiem produkcji biogazu. W porównaniu do próby kontrolnej w osadach kondycjonowanych polem UD o amplitudzie 36.6 μm, 48.8 μm i 61.0 μm odnotowano zwiększenie ww. parametru odpowiednio o 38, 73 i 60%.
EN
Around 7·10 tons of dyes are produced annually to supply for the needs of the global textile, tanning and paper industry. Due to the low susceptibility of some materials to dyeing process and high solubility of dyes, up to 50% get into sewage, about 15% of which goes to the natural environment. Colored substances are mostly difficult to biodegrade, so decolorization of wastewater using biological methods used on conventional wastewater treatment plants is not effective. One of the most effective, cheap and environmentally friendly methods of removing dyes from wastewater is the adsorption process. However, the practical application of this process encounters a number of limitations, mainly due to the high cost of commercial sorbents and difficulties in their regeneration. Therefore, many studies focus on the search for cheap and effective sorbents. Recently, chitin, which is one of the most widespread biopolymers in nature, is becoming more and more popular among sorbents. According to literature data, the annual global production of chitin by living organisms reaches up to 1011 tons and 120,000-200,000 tons of chitin are obtained in the world from the waste of marine invertebrates processing annually. However, not all kinds of waste from various industry sectors are characterized by a high sorption capacity for dyes. That encourages seeking various methods of modifying potential sorbents to improve this ability. The study investigated the possibility of increasing the adsorption capacity of chitin in relation to the RB5 dye by initial modification of the sorbent. Modifying factors such as ultrasound, microwaves, magnetic field and ozone were used. Due to appropriate modification, the maximum sorption capacity of chitin in relation to the anionic dye Reactive Black 5 has changed. It was found that the effectiveness of the RB5 dye on chitin was influenced by the initial concentration of the solution and the type of modifying agent. Among the tested sorbents, the highest sorption capacity of 38.02 mg/dm3 was obtained for chitin modified with magnetic field at an induction of 15 mT. The efficiency of removing the anionic dye on this sorbent was higher than the maximum sorption capacity of unmodified chitin by 25%. In order to determine the exact effect of the magnetic field on chitin, additional and more detailed studies would have to be carried out. The lowest sorption capacity was obtained for chitin treated with ozone in the amount of 2 g of O3, where the result of 13.17 mg/dm3 was obtained. Ozonation affected negatively the sorption capacity of chitin by its partial depolymerisation and disruption of bonds, such as hydrogen bonds, responsible for the sorption of impurities in the form of anions.
PL
Na potrzeby światowego przemysłu włókienniczego, garbarskiego i papierniczego wytwarzanych jest rocznie około 7·105 ton barwników. Z powodu niskiej podatności niektórych materiałów na barwienie i wysokiej rozpuszczalności barwników nawet do 50% z nich po procesie barwienia przedostaje się do ścieków, z czego koło 15% trafia do środowiska naturalnego. Substancje barwne w większości są trudno-biodegradowalne, więc dekoloryzacja ścieków za pomocą metod biologicznych stosowanych na konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków nie jest skuteczna. Jedną z efektywniejszych, tańszych i przyjaznych dla środowiska metod usuwania barwników ze ścieków jest proces adsorpcji. Pomimo tego jej praktyczne zastosowanie napotyka na szereg ograniczeń, głównie z uwagi na wysoki koszt komercyjnych sorbentów i trudności w ich regeneracji. W związku z tym wiele badań koncentruje się na poszukiwaniu sorbentów tanich a zarazem efektywnych. W ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem wśród sorbentów cieszy się chityna, która jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych biopolimerów w przyrodzie. Według danych literaturowych roczna światowa produkcja chityny przez organizmy żywe osiąga nawet 1011 ton, a z odpadów przetwórstwa bezkręgowców morskich rocznie na świecie pozyskuje się 120 000-200 000 ton chityny. Jednak wszelkiego rodzaju odpady z różnych sektorów przemysłu nie zawsze charakteryzują się wysoką pojemnością sorpcyjną względem barwników. W związku z tym poszukuje się różnych metod modyfikacji potencjalnych sorbentów w celu poprawienia tej zdolności. W pracy zbadano możliwość zwiększenia zdolności adsorpcyjnej chityny względem barwnika RB5 poprzez wstępną modyfikację sorbentu. Jako czynnik modyfikujący chitynę przed sorpcją wykorzystano ultradźwięki, mikrofale, pole magnetyczne i ozonowanie W wyniku odpowiedniej modyfikacji maksymalna pojemność sorpcyjna chityny względem barwnika anionowego Reactive Black 5 uległa zmianie. Stwierdzono, iż na efektywność sorpcji barwnika RB 5 na chitynie miały wpływ początkowe stężenie roztworu oraz rodzaj czynnika modyfikującego. Spośród testowanych sorbentów największą pojemnością sorpcyjną wynoszącą 38,02 mg/ dm3 charakteryzowała się chityna modyfikowana polem magnetycznym o indukcji 15 mT. Efektywność usuwania barwnika anionowego na tym sorbencie była wyższa od maksymalnej pojemności sorpcyjnej chityny niemodyfikowanej o 25%. W celu określenia dokładnego wpływu pola magnetycznego na chitynę, należałoby przeprowadzić dodatkowe i bardziej szczegółowe badania. Natomiast najniższą pojemność sorpcyjną odnotowano dla chityny poddanej działaniu ozonu w ilości 2 g O3, gdzie uzyskano wynik 13,17 mg/ dm3. Ozonowanie negatywnie wpłynęło na zdolność sorpcyjną chityny poprzez jej częściową depolimeryzację oraz rozrywanie wiązań, takich jak wiązania wodorowe, odpowiedzialnych za sorpcję zanieczyszczeń w formie anionów.
PL
Współczesny konsument oczekuje produktów zaspokajających jego potrzeby w sposób łatwy i wygodny, ale jednocześnie zdrowych i bezpiecznych. Zwiększająca się liczba nabywców poszukujących produktów łatwych w przygotowaniu wymusza na producentach żywności stosowanie nietypowych, innowacyjnych metod przetwarzania żywności. Technika ultradźwiękowa doskonale wpisuje się w potrzeby zarówno konsumenta, jak i producenta, szczególnie tam, gdzie inne metody okazują się nieskuteczne, nieefektywne, czasochłonne i kosztowne. Ze względu na aspekt bezpieczeństwa i integralności produktu ekologicznego innowacyjna technika ultradźwiękowa może znaleźć zastosowanie również w produkcji i przetworstwie ekologicznym. W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych zrealizowanych na rzecz rolnictwa ekologicznego, dotyczące wpływu ultradźwięków na jakość sensoryczną wyrobów wędliniarskich oraz piekarskich.
EN
Contemporary consumers expect the market to provide them with food products that would meet their demands in an easy and convenient manner, but at the same being healthy and safe. An increasing segment of customers who search for convenient food products enforces producers to use untypical, innovative methods of food processing. The ultrasound technique perfectly inscribes into the needs of both the consumer and the producer, especially when other methods prove insufficient, ineffective, time-consuming, andexpensive. In view of the safety aspect and integrity of a bio-product, the innovative ultrasound technique may also be used in bio-farming and bio-processing. This article presents the results of basic studies accomplished for the benefit of the bio-farming sector and concerning the effect of ultrasounds on the sensory quality of processed meat products and bakery products.
EN
During exploitation motor vehicles require a number of maintenance, repair and diagnostic activities. Among all road vehicles, buses deserve special attention. These vehicles are designed to transport more than 9 people with the driver. Contemporary buses are characterized by a significant number of inseparable - adhesive joints. At the production stage the assessment of the quality of adhesive joints can be carried out using destructive and non-destructive methods. The assessment of the quality of adhesive joints of new vehicles can only be carried out using non-destructive methods. Adhesive joints of steel profile-plywood used in modern buses, is a combination difficult to test joints. Such combination can not be examined using classical control techniques. The article proposes not only the use of a surface ultrasonic wave, but also the possibility of analysis of the obtained signals in the frequency domain using the Fast Fourier Transform (FFT). The tests confirmed that within a certain range, this approach allows the assessment of the width of the adhesive path in adhesive joint.
PL
Eksploatowane pojazdy samochodowe wymagają szeregu czynności obsługowych, naprawczych i diagnostycznych. Spośród wszystkich pojazdów drogowych, na szczególną uwagę zasługują autobusy, czyli pojazdy, które są przeznaczone do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Współcześnie produkowane autobusy cechują się znaczną liczbą połączeń nierozłącznych – klejowych. Na etapie produkcji, ocena jakości połączeń klejowych może być prowadzona z wykorzystaniem metod niszczących oraz nieniszczących. Ocena jakości połączeń klejowych pojazdów eksploatowanych może być prowadzona jedynie przy wykorzystaniu metod nieniszczących. Połączenie klejowe profil stalowy – sklejka, stosowane w we współczesnych autobusach, to połączenie o niskiej podatności defektoskopowe. Połączenia takiego nie można badać z wykorzystaniem klasycznych technik kontrolnych. W pracy zaproponowano nie tylko wykorzystanie powierzchniowej fali ultradźwiękowej, ale również zaproponowane przeprowadzenie analizy uzyskanych sygnałów w dziedzinie częstotliwości z wykorzystaniem szybkiej transformaty Fouriera (FFT). Przeprowadzone badania potwierdziły, że w określonym zakresie, takie podejście umożliwia ocenę szerokości ścieżki kleju w połączeniu.
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.