Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 142

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crane
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
EN
In this paper, a mini-crane control system using an exoskeleton based on programmable logic technology is presented. The first stage was to identify the parameters of the mini-crane and exoskeleton sub-assemblies. Then, individual crane and exoskeleton control subsystems were designed based on cascade regulation. The final stage was to connect these subsystems into the master-slave control system using the manipulator’s kinematics equations. Parallel processing was used to minimize delays in the control system. Analysis of the results showed that the difference between the set and measured crane position was small.
EN
The article presents the numerical investigation of the overhead crane’s energy consumption. The analysis is based on the hybrid model of the crane consisting of numerical model of drive mechanisms as bridge, trolley, hoist and also experimentally measured power consumption of each control unit. The numerical model was verified experimentally on the real crane. The investigation focuses on analyzing the energy consumption of the overhead crane in relation both to the travelled distance and also for the lifting and lowering heights of a suspended payload. Particular attention was paid on the cases straightly related to the hoist, as a main factor of improvements in the energetic efficiency of the overhead crane. Energy consumption was investigated for a variety of magnitudes of transported mass.
PL
W artykule przedstawiono badania symulacyjne energochłonności pracy suwnicy pomostowej. Podstawą badań jest model hybrydowy bazujący na numerycznych modelach mechanizmów mostu, wózka i wciągarki oraz na eksperymentalnie zmierzonym zapotrzebowaniu mocy dla układu sterowania. Model numeryczny został zweryfikowany na rzeczywistej suwnicy. W pracy przedstawiono analizę energochłonności mechanizmów jazdy w zależności od pokonanej drogi, jak również mechanizmu podnoszenia w zależności od wysokości podnoszenia i opuszczania ładunku. Zwrócono szczególną uwagę na mechanizm wciągarki, jako na główny czynnik poprawy efektywności energetycznej. Energochłonność została zbadana dla różnych mas transportowanego ładunku.
PL
Autorzy przedstawiają w pracy metodę wyznaczania ułożenia kół jezdnych mostu suwnicy z zastosowaniem elektronicznego przyrządu pomiarowego oraz tachimetru z wiązką laserową. Pomiar geometrii ustawienia kół z zastosowaniem laserowej płaszczyzny referencyjnej rejestrowany jest na laptopie z aplikacyjnym programem. Przyrząd znalazł zastosowanie w praktyce geodezyjnej. Pomiary testowe wykazały, że możliwe do uzyskania odchylenie standardowe pomiarów z kilku powtarzalnych kolejnych przyłożeń i odczytów wynosi: Sx,y ≤ +/- 0,1 mm.
EN
The authors present in the works a method of determining the position of crane road wheels using an electronic device and a total station with a laser beam. The geometry measurements the roads of the crane wheels using the reference collimation plane is recording in the laptops memory. The electronic device was used in geodetic practice. Test measurements have shown that the achievable standard deviation is Sx,y ≤ +/- 0,1 mm.
4
Content available remote The vision technique concept support crane safety exploitation process
EN
The issue of ensuring safety in the crane operation process is the subject of standards and regulations: the aim is to apply solutions aimed at ensuring the health and safety of users of cranes and the work environment. The subject of the paper is the concept of using vision technology in ensuring the safety of overhead travelling type cranes. Using a camera based vision system in conjunction with dedicated sensors, it is possible to build a system for monitoring the degradation process of selected crane operating parameters and conditions of use in a specific dynamically changing environment, as well as the operator's characteristics. Using the developed standards of safe use of the crane, it is possible to generate safe behaviors resulting in the device being immobilized or the potential hazard being evaporated.
PL
Zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa w procesie eksploatacji dźwignic jest przedmiotem norm i przepisów: celem jest stosowanie rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników urządzeń dźwignicowych oraz środowiska pracy. Przedmiotem artykułu jest koncepcja zastosowania techniki wizyjnej w zapewnieniu bezpieczeństwa eksploatacji suwnic pomostowych. Z użyciem systemu kamer w połączeniu ze specjalistycznymi czujnikami możliwa jest budowa systemu nadzorowania procesu degradacji wybranych parametrów eksploatacyjnych dźwignicy oraz warunków użytkowania w określonym zmiennym dynamicznie otoczeniu, a ponadto właściwości operatora. Standardy bezpiecznego procesu użytkowania dźwignicy umożliwiają generowanie zachowań bezpiecznych skutkujących unieruchomieniem urządzenia lub odparowaniem potencjalnego zagrożenia.
5
Content available Geometry and flatness of m-crane systems
EN
We propose a class of m-crane control systems that generalizes two- and three-dimensional crane systems. We prove that each representant of the described class is feedback equivalent to the second order chained form with drift. In consequence, we prove that it is differentially flat. Then we investigate its control properties and derive a control law for tracking control problem.
EN
The right to safety of purchased goods is one of the most important consumer rights. Therefore, an accurate analysis of safety of machinery and equipment purchased on the secondary market is an extremely important issue. One of its elements should be the assessment of the degree of service live usage. In the case of cranes, the subject of such an assessment covers both the supporting structure of the device and its mechanisms and installations. Information on evaluation of the service life expiration of the secondhand cranes may be necessary and support the decision-making process associated with the purchase of the device. The paper deals with the problem of evaluating the expiration of the service life of the supporting structure of cranes coming from the secondhand market. The result of such evaluation makes it possible to determine whether the production capacity of a device has been exhausted. This forms the basis for the decisions on any possible further operation of the crane. The work presents an approach based on the provisions of standard ISO 12482: 2014. This document is the basis for service life evaluation for cranes. The approach presented in it makes the way of analysis dependent on the method used to collect operational data. In this paper the evaluation of service life expiration was prepared on the example of a ship to shore gantry cranes. These devices are characterized by particularly large dimensions and weight. Damage of their supporting structure can lead to the significant losses. Some of these devices change the location during operation. Therefore, it is important to know the current level of their service life usage. A case, in which the operational history of a device is not known, was considered. In the paper the special attention was paid to the methodology of estimating the load distribution coefficient. In order to describe the hypothetical load spectrum, triangular distribution was proposed. The results of the calculations for the structure of port cranes are presented and discussed.
7
Content available Reliability analysis of crane lifting mechanism
EN
This paper focuses on a reliability analysis of various structural variants of a crane lifting mechanism. The reliability of such a mechanism is a basic requisite for the safe operation of the crane as a whole. The article analyses and jointly evaluates structural solutions for the lifting mechanism in a bridge crane, in order to emphasize the technical aspects of system reliability in this context.
PL
Zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przewozu osób i rzeczy koleją realizowane jest przez działania, które są związane z budową infrastruktury kolejowej, prowadzonymi procesami diagnozowania, konserwacją, remontami i modernizacją. Innymi pracami związanymi z infrastrukturą kolejową są prace awaryjne związane ze zdarzeniami kolejowymi (poważny wypadek, wypadek), które wymagają specjalistycznego sprzętu i powinny być wykonane jak najszybciej z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych pojazdów pomocniczych, niezbędnych do naprawy infrastruktury kolejowej po różnych zdarzeniach kolejowych, jak również elementem pomocniczym przy jej budowie i rozbudowie, jest żuraw kolejowy. W artykule przedstawiono dwuczłonowy kolejowy pojazd specjalny, wyposażony w żuraw o udźwigu 100 t oraz podnośnik montażowo-naprawczy, o roboczym typie DK-RN100. Projekt i badania wstępne prowadzone były w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wspólnie z polskimi ośrodkami naukowo-badawczymi.
EN
Ensuring efficient and safe transport of people and goods by rail is carried out by activities that are related to the construction of railway infrastructure, with ongoing processes of diagnosis, maintenance, renovation and modernization. Other works related to the railway infrastructure are emergency work related to railway incidents (serious accident, accident) that require specialized equipment and should be carried out as soon as possible, while maintaining all safety rules. One of the basic auxiliary vehicles necessary torepair railway infrastructure after various rail events, as well as an auxiliary element in its construction and expansion is the railway crane. The article presents a two-unit railway special vehicle, equipped with a crane with a lifting capacity of 100 t and a mounting and repair lift, with a working type DK-RN100. The project and preliminary studies were conducted as part of the Intelligent Development Operational Program for 2014–2020, the European Regional Development Fund, together with Polish scientific and research centres.
EN
The article presents the research carried out on the experimental construction of a crane, where a hoist with an AC motor without a motor control system was used as an excitation signal for the girder. The purpose of the described research is to determine the relationship between the values of the dynamic surplus factor when lifting the load with the loose rope in the initial phase of lifting and the distance of the hoist from the supporting structure. The data was obtained based on the force tests in a steel wire rope and subsequent determination of the values of stresses and deflections accompanying the selected test cases for different positions of the vibration inductor using the FE method.
10
Content available remote Selected aspects involved in the optimization of cranes with pivoting booms
EN
Certain crane operations – hoisting/lowering the payload connected to a slewing jib – require a nonlinear description to take Euler and Coriolis forces into account, the impacts of which should already be minimised at the stage of selection of the system parameters and mechanism structure. Optimal sets of parameters for the crane mechanisms thus obtained were optimised for the full range of slewing motion. It is demonstrated that the selection of the geometric dimensions of the structural elements of the hoisting mechanisms, i.e. the slewing system and counterbalances, enables the horizontal track error load to be minimised whilst the forces acting on the mechanism and inducing its vertical movement can be reduced. Thus, for the assumed lifting capacity and distance jaunt we get the structure of the crane mechanism that guarantees the minimal consumption of energy.
PL
Niektóre operacje żurawi: podnoszenie/opuszczanie ładunku połączone ze zwodzeniem wysięgnika wymagają nieliniowego opisu, biorąc pod uwagę siły Eulera i Coriolisa, których wpływ powinien być minimalizowany już na etapie doboru struktur i parametrów mechanizmów. Uzyskane w ten sposób optymalne zestawy parametrów mechanizmów żurawia zostały zoptymalizowane dla pełnego zakresu ruchu zwodzenia. Jak wykazano w pracy, poprzez właściwy dobór wymiarów geometrycznych elementów konstrukcji żurawia tworzących mechanizmy linowe: wypadu i przeciwwagi możliwe jest uzyskanie minimum błędu prostowodności poziomej toru ładunku oraz minimalizacja sił w mechanizmie zwodzenia. W efekcie dla założonych: udźwigów i odległości wypadu otrzymujemy struktury mechanizmów żurawia gwarantujące najmniejsze zapotrzebowanie energii.
PL
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE podaje zasadnicze wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa o ogólnym zastosowaniu. Podczas procesu oceny zgodności, wynikiem którego jest udowodnienie zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej oraz potwierdzenie tego poprzez naniesienie oznakowania CE na maszynę, istotną rolę pełnią normy zharmonizowane z dyrektywą, w szczególności normy typu C.
EN
The non-destructive tests (NDT) of the steel wire ropes put on the crane pulley blocks comprise more than a half of our NDT services. The intensive utilization of cranes often leads to critical situations endangering health and safety at work. The operators are forced to provide safety use of the cranes due to new cranes constructions, new construction of the block pulley and put on the new steel wire rope constructions. The NDT tests of the crane steel wire ropes are coordinate by the Standard ISO 4309. We have experienced only the crane steel wire ropes with an individual wire rope core during our NDT tests so far. The visual NDT test usually used is ineffective to the steel wire ropes with this construction. Based on our previous experience it can be confirmed that surface ruptures are produced after the disintegration of wires inside of a rope; it often leads to the rope abruption during its operation. The reduction of the pulley block dimensions often leads to the problem of the multi-axis rope bending. This kind of the rope line in the pulley block causes the increase of the fretting fatigue of the wires and the rope strands. The same type of the stress is created when the dead ends of the rope are badly constructed.
EN
In the article, the problem of designing and preliminary tests on experimental test bench was taken into account. Proposed test stand allows us to carry out a series of studies concerning the dynamic phenomena accompanying the lifting of the load. Presented test bench allows, among other things, measurements of data such as the acceleration of selected points of the girder and also of cargo, displacement of cargo and centre of the girder, along with measurement of stress in selected locations and the coefficient of dynamic surplus. The electronic part of the test bench was made using the PHIDGET and the Arduino platform. Owing to the full miniaturization and implementation of control and measurement systems from the application level, test stand allows testing new mechanisms for implementing control algorithms and studying the influence of control parameters on the values of dynamic coefficients characterizing the selected dynamic mechanisms. Such an approach provides the possibility, among other things, of full control of the systems using a computer, and thus an immediate analysis of the data, which is extremely important in process of verification in the phenomenological model creation of the analyzed crane mechanisms. The proposed approach enables the development of existing ones and testing new design solutions in scale (experimental) and pure software solutions (analytical).
PL
W artykule przedstawiono znaczenie problemu bezpieczeństwa technicznego eksploatacji dźwignic na tle informacji o wypadkach dotyczących żurawi samojezdnych, żurawi wieżowych, wózków widłowych, zaistniałych na terenie Polski, Anglii i USA. Pokazana została struktura przyczyn tych wypadków. Sformułowano podstawowe powody rosnącego znaczenia problemu bezpieczeństwa, podano ogólny schemat jego zapewniania, przytoczono przykłady wypadków.
EN
The author of the paper took under consideration the issue of the hoisting operational safety, based upon the data analysis on mobile cranes, cranes and forklifts accidents in Poland, England and US. The assessment of the structure and causes of accidents presented in the paper, shows the growing importance of operational safety. Publication consists comprehensive outline of the safety assurance system of the hoisting equipment.
PL
Wyłączane z eksploatacji kopalnie odchodzą od działalności wydobywczej na rzecz turystycznej. Chodniki dostosowywane są do spełniania funkcji tras turystycznych. Duże natężenie ruchu wymaga zastosowania urządzeń transportowych zapewniających bezpieczny i komfortowy transport. Konieczne jest też zapewnienie możliwości transportu osób niepełnosprawnych. Zakup i montaż dźwigów osobowych okazał się mniej kosztowny niż tradycyjny wyciąg szybowy przeznaczony do transportu ludzi. Dodatkowo koszt eksploatacji w dłuższym okresie może okazać się niższy ze względu na zastosowanie najnowszej generacji napędów i podzespołów. Instalowanie dźwigów w obszarach przemysłowych, w których dotychczas nie funkcjonowały, powoduje konieczność dostosowania ich wymogów związanych z dozorem, badaniami i próbami, jakim podlegają ich elementy podczas eksploatacji, do nowych warunków pracy.
EN
Mines where mining operations have ceased are often turned into tourist attractions instead of mining activities. Underground galleries and gates are adapted to meet the requirements that underground tourist routes have to satisfy. High-intensity passenger transport requires the use of reliable, safe and robust hoisting installations and the needs of disabled persons should be provided for. The purchase and installation of passenger lifts bas proved to be a less costly option than a conventional shaft hoist intended for man transport. Furthermore, in the long-term the operating costs may turn out to be lower thanks to the application of state-of-the-art. drive systems and sub-assemblies. When such lifts are installed in industrial regions where they were not present before, the requirements associated with lift supervision, inspection and testing of lift components whilst in service need to be adapted to account for the new operating conditions.
PL
W artykule przedstawione zostały rozwiązania mające na celu stworzenie tymczasowej strefy pracy konserwatora dźwigów w urządzeniach posiadających odstępstwo od wymaganych minimalnych wymiarów stref bezpieczeństwa w podszybiu i nadszybiu. Omówione zostały wymagania, które muszą spełniać producenci urządzeń dźwigowych, jak również opisane zostały środki tworzące tymczasową strefę bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN 81-21:2010.
EN
The article presents solutions aimed at creating temporary zone of the work conservator of lifts in devices having a deviation from the required minimum size of safety zone in the pit and headroom. Discussed the requirements which to be met by manufactures of lifting equipment, as well as have been described means creating a temporary a safety zone in accordance with PN-EN 81-21:2010
18
Content available Bezpieczna eksploatacja żurawi przenośnych
PL
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1468), wydanym na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U., nr 122, poz. 1321 ze zm.), żurawie podlegają dozorowi technicznemu.
PL
Przedstawiono wyniki analizy obciążeń belek torów suwnicami według zmieniających się norm polskich oraz normy europejskiej i porównano z wynikami badań doświadczalnych. Przeanalizowano problem ukosowania suwnicy, który w polskiej normie uwzględnia się od 1986 r. oraz obecnie według normy PN-EN 1991-3. Wyniki badań nie potwierdziły istnienia zjawiska ukosowania podczas jazdy wzdłuż toru.
EN
In this paper results analysis of load for beams of cranes paths, depending on the Polish standard by one changing and the European standard were presented and they were compared with results of research. A problem of chamfering of the crane is being taken into account in the Polish standard from 1986 and the same issue at present is being brought up in the PN-EN 1991-3. The results of research didn't confirm the existence of the phenomenon of chamfering during the movement along the path.
20
Content available remote Badania symulacyjne ruchu żurawia HDS w systemie CAD
EN
In this article hydraulic crane simulation procedure is discussed. The proposed solution is based on computer application which is integrated with CAD system for increasing simulation efficiency. Application automatically performs the analysis and thereby eliminates unnecessary process of data transferring between CAD system and computational environment.
PL
Współczesne projektowanie maszyn i urządzeń z napędem hydraulicznym wymaga prowadzenia szerokiego spektrum badań modelowych. W tym celu wykorzystuje się wiele narzędzi oraz metod komputerowych, które oferują duże możliwości w zakresie prowadzenia symulacji.Istnieje jednak problem jednoczesnego prowadzenia badań symulacyjnych ustrojów nośnych maszyn oraz ich napędów hydraulicznych [3]. Dostępne narzędzia do projektowania i symulacji przetwarzają różne informacje o analizowanych obiektach. Systemy CAD posiadają informacje o geometrii, tolerancjach wykonania, materiałach, z których zbudowane są elementy konstrukcji, typach połączeń pomiędzy nimi, itp.Informacje te mogą być bezpośrednio wykorzystane w modułach CAE systemów CAD w celu prowadzenia analiz kinematycznych, dynamicznych bądź wytrzymałościowych. Nie można ich jednak w prosty sposób wykorzystać w systemach służących do modelowania układów hydraulicznych.W praktyce bardzo często do symulacji układów napędowych wykorzystuje się osobne środowiska obliczeniowe takie jak: Simulink, SystemModeler, SimulationX czy Vissim. Wykonywanie symulacji w różnych środowiskach wiąże się z koniecznością przenoszenia szczegółowych informacji o modelu pomiędzy nimi [4]. Zadanie to bywa niekiedy bardzo problematyczne, dlatego też podejmowane są próby tworzenia modułów obliczeniowych [1, 2] będących elementami środowiska, w którym projektowana jest maszyna bądź urządzenie hydrauliczne. Prezentowany w artykule moduł obliczeniowy dla systemu CAD przeprowadza symulację modelu w trzech etapach: I – analiza kinematyczna, II – analiza kinetostatyczna, III – analiza hydraulicznych układów napędowych. Symulacja obejmuje zarówno analizę kinematyczną ustrojów nośnych, jak i analizę dynamiczną hydraulicznych układów napędowych. Obiektem badań symulacyjnych był żuraw HDS.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.