Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ion beam
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This study examined the influence of a weakly treated emission layer on ion beam processing for the performance of top emission polymer light-emitting diodes with an invert structure (top ITO as the anode). The emission layer used in this experiment was a polymer type SY, Livilux PDY-132 provided by Merck & Co. The surface of the emission layer was modified by a low energy ion beam treatment to obtain hydrophilic functional groups and improve the wettability. As a hole transfer layer, poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate) (PEDOT:PSS, CLEVIOS AI 4083, Heraeus) was spin-coated on the ion beam treated emission layer and showed good adhesion properties. Consequently, through such an ion beam treatment that promotes the interface properties of these two layers, a uniform light emitting area was obtained and the light intensity in a top emission polymer light-emitting diode was improved.
PL
Powierzchnię złożonego szkła krzemianowego modyfikowano wiązką jonów tlenu, a powierzchnię szkła float niskotemperaturową plazmą argonową. Obserwowana powierzchniowa redystrybucja sodu w tych szkłach została wytłumaczona mechanicznym i polowym oddziaływaniem wiązki jonów oraz termicznym i polowym oddziaływaniem plazmy na jony sodu.
EN
The surface of compound silicate glass was modified by an oxygen ion beam, and the surface of float glass by low-temperature argon plasma. The sodium surface redistribution observed in these glasses was explained by the mechanical and field interactions of the ion beam and the thermal and field interactions of the plasma with sodium ions.
3
Content available remote Badanie powierzchni szkła wiązką jonów
PL
Powierzchnia szkła sodowo glinokrzemianowego była analizowana za pomocą spektrometrii masowej jonów wtórnych (SIMS). Badano wpływ wiązki jonów tlenu i argonu na profile głębokościowe poszczególnych składników szkła. Otrzymane wyniki interpretowano w oparciu o mechaniczne i polowe oddziaływanie wiązki jonów z powierzchnią szkła.
EN
The surface of sodium aluminosilicate glass was analysed by means of secondary ion mass spectrometry (SIMS). An influence of oxygen and argon ion beams on depth profiles of particular glass constituents was investigated. The results obtained were interpreted on the basis of the mechanical and field interactions of the ion beam with the glass surface.
EN
In many areas of science and technology various processes, such as: machining, chemical and ion etching, electron beam or photon flux bombardment, etc. are used for surface modification of materials. Morphological properties of the surface depends on the type of process used. This paper presents the results of studies of the basic aspects of the surface morphology of stainless steel modified in the process of ion etching, with the use of perpendicular and oblique (Θ = 800÷890) ion beam. In the experiments argon and krypton ion beams from GD ion source with hollow anode (beam diameter of about 1 mm, energy up to 6 keV and ion beam density up to 0.5 mAcm-2) were utilized.
PL
W wielu dziedzinach nauki i techniki wykorzystywane są różne procesy technologiczne, takie jak: obróbka mechaniczna, trawienie chemiczne i jonowe, bombardowanie wiązką elektronów lub strumieniem fotonów, itp. do modyfikacji powierzchni materiałów. Właściwości morfologiczne powierzchni zależą od rodzaju stosowanego procesu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań podstawowych aspektów morfologii powierzchni stali nierdzewnej modyfikowanej w procesie trawienia jonowego, przy użyciu prostopadłej i ukośnie padającej (Θ = 800÷890) wiązki jonów. W eksperymentach stosowano wiązkę jonów (o średnicy równej około 1 mm, energii dochodzącej do 6 keV i gęstości prądu – do 0,5 mAcm-2) z jarzeniowego źródła z wnękową anodą.
EN
Pulsed lasers at intensities of the order of 1010 W/cm2 interacting with solid matter in vacuum, produce hot plasmas at high temperatures and densities. The charge state distributions of the plasma generate a high electric field, which induces high ion acceleration along the normal to the target surface. The high yield of the emitted ions can generate a near constant current by using repetitive pulses irradiating thick targets. In order to increase ion energy, a post-acceleration system can be employed by using acceleration voltages above 10 kV. Special ion extraction methods can be employed to generate the final ion beam, which is multi-ionic and multi-energetic, due to the presence of different ion species and of different charge states. In this article four different methods of post ion acceleration, employed at the INFN-LNS of Catania, at the IPPLM of Warsaw, at the INFN of Lecce and at the LPI of Moscow, are presented, discussed and compared. All methods are able to implant ions in different substrates at different depth and at different dose-rates.
PL
Przedstawiono badania dotyczące modyfikacji powierzchni gumy poddanej działaniom wysokoenergetycznej wiązki jonów. Opisano charakter zmian fizyko-chemicznych tej powierzchni. Wykazano, że taka obróbka zapewnia wzrost mikrotwardości gumy, poprawę stopnia zwilżania jej powierzchni i obniżenie współczynnika tarcia.
EN
In the work the mechanism of surface modification of rubber by high energy ion beambombardment has been presented. The nature of the physic-chemical changes of the surface has been described. It has been shown that such treatement provides an increase of microhardness of rubber, to improve wettability of its surface and to reduce friction coefficient of rubber.
PL
W wielu dziedzinach nauki i techniki wykorzystywane są różne procesy technologiczne do modyfikacji powierzchni materiałów (obróbka mechaniczna, trawienie chemiczne, trawienie jonowe, bombardowanie wiązką elektronów lub strumieniem fotonów, nanoszenie warstw, itp.), zarówno w skali mikro- jak i nanoskopowej. Właściwości morfologiczne powierzchni zależą od rodzaju stosowanego procesu technologicznego - stąd ich badanie jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych z modyfikacją powierzchni ciała stałego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań podstawowych aspektów morfologii powierzchni wybranych materiałów modyfikowanych w procesie trawienia jonowego, przy użyciu prostopadłej i ukośnie padającej (Θ = 85° š 87°) wiązki jonów. W eksperymentach stosowano wiązki o średnicy: 12 cm i względnie małej energii 0,8 keV oraz równej około 1 mm i energii dochodzącej do 6 keV.
EN
In many areas of science and technology various processes are used for surface modification of materials (machining, chemical etching, ion etching, electron beam or photon flux bombardment, deposition of layers, etc.), both at the micro- and nanoscopic scale. Morphological properties of the surface depends on the type of process used - hence their study is one of the major issues relating to the modification of solid surfaces. This paper presents the results of studies of the basic aspects of the surface morphology of selected materials modified in the process of ion etching, using perpendicular and oblique (Θ = 85° š 87°) ion beam. In the experiments beams with a diameter of 12 cm and relatively low energy 0.8 keV and with a diameter equal to about 1 mm and power of up to 6 keV were used.
EN
One of the surface morphological properties is roughness. It is expressed by various parameters and statistical distributions referring to vertical and horizontal features of surface roughness profile. This paper presents experimental results concerning stainless steel and titanium surface modification with the use of perpendicular (�Á = 0„a) as well as oblique (�Á = 87„a) ion beam. Argon and krypton ion beams from GD ion source (energy up to 6 keV and ion beam density up to 0,5 mAcm-2) were used in the experiments. It follows from the studies that values of well known and normalized roughness parameters Ra, S and Sm as well as profile bearing length ratio tp depend on scale (scaling effect).
PL
Jedną z właściwości morfologicznych powierzchni jest jej chropowatość. Wyrażana jest różnorodnymi parametrami i rozkładami statystycznymi, odnoszonymi do wertykalnych i horyzontalnych cech jej profilu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji powierzchni stali nierdzewnej i tytanu prostopadłą (. = 0.) i ukośną (. = 87.) wiązką jonów argonu i kryptonu. W eksperymentach stosowano wiązkę jonów (o energii dochodzącej do 6 keV i gęstości prądu – do 0,5 mAcm-2) uzyskiwaną z jarzeniowego źródła z wnękową anodą. Badania wskazują na zależność mierzonych parametrów chropowatości: Ra, S i Sm , jak również jednego z wybranych rozkładów statystycznych (tzw. udziału nośnego profilu tp), od przyjętej w pomiarach długości odcinka elementarnego (profilograf) bądź długości skanowania (AFM). Ujmując rzecz krócej, zależność od przyjętej wielkości skali (scaling effect).
PL
Badanie morfologii powierzchni jest jednym z ważniejszych zagadnień związanych z modyfikacją powierzchni ciała stałego, ponieważ właściwości morfologiczne materiału zależą od rodzaju stosowanego procesu technologicznego. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji powierzchni stali nierdzewnej 1H18N9T ukośną wiązką jonów Θ = 85...87°. W eksperymentach stosowano wiązkę jonów argonu o średnicy 12 cm i względnie małej energii 0,8 keV lub o średnicy (w płaszczyźnie katody) równej około 1 mm i energii dochodzącej do 6 keV.
EN
Investigation of surface morphology is one of the more important issues connected with solid surface modification because morphological properties of a material depend on used technological process. This paper presents experimental results concerning stainless steel 1H 8N9T (made in Poland) surface modification with the use of oblique ion beam (Θ = 85...87°). Argon ion beams with diameter of 12 cm and relatively small energy of 0,8 keV as well as with diameter (in cathode piane) of about 1 mm and energy up to 6 keV were used in the experiments.
PL
Jedną z właściwości morfologicznych powierzchni bombardowanej jonami jest chropowatość tej powierzchni, wyrażana różnorodnymi parametrami i rozkładami statystycznymi, odnoszonymi do wertykalnych i horyzontalnych cech jej profilu. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących modyfikacji powierzchni stali nierdzewnej 1H1BN9T i tytanu prostopadłą (Θ = 0°) i ukośną (Θ = 87°) wiązką jonów argonu i kryptonu. W eksperymentach stosowano zneutralizowaną wiązkę jonów o średnicy (w płaszczyźnie katody) równej około 1 mm i energii dochodzącej do 6 keV, uzyskiwaną z jarzeniowego źródła z wnękową anodą. Badania wskazują na zależność uzyskanych wyników od przyjętej skali (scaling effect).
EN
Roughness is one of the morphological properties of ion bombarded surface that is expressed by various parameters and statistical distributions referring to vertical and horizontal features of surface roughness profile. This paper presents experimental results concerning stainless steel 1H18N9T (made in Poland) and titanium surface modification with the use of perpendicular (Θ = 0°) as well as oblique (Θ = 87°) ion beam. Argon and krypton ion beams with diameter (in cathode plane) of about 1 mm, energy up to 6 keV and ion beam density up to 0,5 mAcm⁻² from GD ion source were used in the experiments. It follows from the studies that values of roughness parameters Rα, S and Sm as well as profile bearing length ratio tp depend on scalling.
11
Content available remote Transport efficiency of ion beams through evacuated cavities
EN
This paper we present the results of an experimental investigation which demonstrate that dielectric capillaries can significantly enhance the transport efficiency of ion beams through evacuated cavities. The cylindrical glass (boron-silicon) capillaries with a length of 30, 65, 178 mm and a diameter of 0.1 and 0.5 mm were used.
PL
Autorzy zbadali I zademonstrowali kątowe i czasowe przedziały ilości protonów o energii 240 keV, przechodzących przez szklane (borokrzemianowe) kapilary (rurki włoskowate), o średnicy 0,5 mm i długości 65 i 178 mm w przedziale prądu wiązki protonów od 10^(-12) do 5 -10^(-11) A przy kącie wejścia protonów w stosunku do osi rurki włoskowatej od -0,2. do +0,20.
12
Content available remote The GD source of neutralized ion beam as a tool of surface nanomodification
EN
The paper presents a simple and convenient source of neutralized ion beam as well as its use to surface nanomodification. Surface polishing, surface roughening, generation of surface and subsurface structure elements (waves, ripples) are discussed. All those events are especially crucial in such processes like ion-beam thinning of samples for TEM, sputter depth profiling, generation of patterns in sub-100 nm regime for micro/nanoelectronics.
PL
Artykuł prezentuje proste i użyteczne źródło zneutralizowanej wiązki jonów i jego zastosowanie do nanomodyfikacji powierzchni. Omówiono zagadnienia polerowania i chropowacenia powierzchni oraz generacji powierzchniowych i przypowierzchniowych elementów struktury (fale, zmarszczki). Znaczenie opisywanych zjawisk (procesów) jest szczególnie ważne w takich procesach jak jonowiązkowa preparatyka dla TEM, profilowanie głębokościowe z wykorzystaniem rozpylania jonowego, wytwarzanie submikrometrowych struktur dla mikro- i nanoelektroniki.
EN
The paper presents fractal as well as harmonic analysis of metal surface roughness profiles induced by 800 eV argon broad ion beam. Changes of roughness parameter Ra together with microscopic observation of surface topography modification were used to verify the fractal and harmonic analysis results and to give relatively full picture of the surface morphological modification.
PL
W artykule przedstawiono analizę fraktalną i harmoniczną profili chropowatości powierzchni metali bombardowanych szeroką wiązką jonów argonu o energii 800 eV. Uzyskane wyniki weryfikowano eksperymentalnie badając zmiany parametru chropowatości Ra i obserwując modyfikację topografii rozpylanej jonami powierzchni.
EN
A simple TOF equipment for cyclotron protons beam energy measurement was constructed. For short distance of 165 cm between capacitive pick-up probes, the accuracy of proton beam energy is below 1% for mean beam currents above 200 nA and within the energy range 20 30 MeV.
PL
Zaprezentowano wyniki badań jarzeniowej wyrzutni z wnękową anodą, będącej źródłem zneutralizowanej wiązki jonów argonu i kryptonu, których celem była optymalizacja konstrukcji układu elektrod i warunków pracy urządzenia oraz ocena możliwości jego zastosowania do modyfikacji właściwości morfologicznych powierzchni stali nierdzewnej i tytanu w skali mikro- i nanometrowej. Zneutralizowaną wiązkę z powodzeniem stosowano do zwiększania chropowatości powierzchni, do jej polerowania jonowego, do trawienia jonowego celem zmniejszenia grubości próbki (ion thinning), a także do ujawniania ziaren, granic międzyziarnowych, porów, pustek itp. (wyniki prezentowano wcześniej).
EN
The article presents results of studies on glow discharge (GD) ion gun with hollow anode which is the source of neutralized argon and krypton ion beam. The investigation aim was optimisation of electrode system and working conditions of the gun as well as evaluation of possibilities to use the gun to surface morphological properties modification of stainless steel and titanium in micro- and nanoscale. The neutralized beam was successfully applied to surface roughening, surface polishing, sample thinning as well as revealing of grain and grain boundaries, pores, voids, etc. (results were presented elsewhere).
EN
A review of results on the design and operation of the new efficient Dense Plasma Focus device PF-6 of medium size (transportable) having bank energy of ca. 7 kJ and possessing a long lifetime is presented. New data on the interaction of the pulsed fast ion beams and dense plasma streams generated at this apparatus with various materials are given. These results are compared with the analogous information received at the biggest facility PF-1000. It is shown that it is possible to have about the same power flux density (in the range of 105 109 W/cm2) in both devices however in different areas. Doses of soft X-rays produced by the device within the resists for the goals of microlithography and micromachining appear to be several times less that it is with the conventional X-ray tube. In biological application of this device, medium- and hard-energy X-rays are exploited in the field of radioenzymology. It was found that the necessary dose producing activation/inactivation of enzymes can be by several orders of magnitude lower if used at a high-power flux density in comparison with those received with isotope sources. In medicine, short-life isotope production for the goals of the positron emission tomography (medicine diagnostics) is possible by means of the fast ions generated within DPF. All these experiments are discussed in the framework of pulsed radiation physics and chemistry in its perfect sense thereto the criteria are formulated.
EN
The results of measurements of microablation from a silver target irradiated by the high-power PALS laser system in Prague are presented. In this experiment the laser beam of energy of about 110 J in a 400 ps pulse was focused perpendicularly to the massive silver target. The target surface position was changed with respect to the focal spot of the laser beam in the range from -2.5 to 2.5 mm. A set of four ion collectors was used for plasma ion emission measurements. The effect of the laser pulse interaction with the target, i.e. craters and damages formed in the vicinity of the craters, were investigated with the use of scanning electron microscopy (SEM) and optical microscopy methods. The characteristics of the crater were compared with the essential parameters of ion streams emitted from the plasma produced in the same laser shot.
EN
The results of experimental investigations of powerful hydrogen plasma jets and fast ion beams interaction with various materials (austenitic chromium-manganese steels, pure vanadium, tungsten, graphite, copper, and their alloys: Cu-4 mass% Ni and Cu-10 mass% Ga) are presented. The materials were placed on the discharge axis of the PF-1000 device and irradiated with fluxes of fast ions (of energy in the range from tens keV up to several MeV) and with plasma streams (of power flux density q~(108 109) W/cm2). It was found that the fast ions and plasma streams caused different damages to the aforementioned materials. A diverse character of the damages to the individual investigated material was revealed. Some peculiarities of the process as well as the correlation between the surface density of the "macroscopic" structural defects (blisters and craters) and the fluence of the fast ions implanted in the specimen are discussed.
EN
The paper describes various possibilities at can be given by the use of dense plasma focus (DPF) device in material sciences. Main distinguishing features of such a device – availability of several different types of hard radiation and its high power flux density – determine the niche of applications of this type devices in the field. Some directions of materials investigation and treatment, which can be developed at present time, are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.