Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  polskie firmy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Logistyka i przemysł były do tej pory zdominowane przez mężczyzn. Transformacja, którą obecnie przeżywa biznes, a z nią wymagania w stosunku do zatrudnionych, powoduje jednak, że kobiety coraz lepiej odnajdują się w zarządzaniu firmami czy w zawodach uważanych za typowo męskie. Nowe czasy wymagają szybkiego integrowania informacji i poruszania się w wielowątkowym otoczeniu. Kobiety posiadają te predyspozycje i radzą sobie coraz lepiej w otoczeniu biznesowym.
EN
Nonwovens are one of the most versatile textile materials and have become increasingly popular in almost all sectors of the economy due to their low manufacturing costs and unique properties. In the next few years, the world market of nonwovens is predicted to grow by 7%–8% annually (International Nonwovens & Disposables Association [INDA], European Disposables and Nonwovens Association [EDANA], and Markets and Markets). This article aims to analyze the most recent trends in the global export and import of nonwovens, to present two case studies of Polish companies that produce them, and to present one special case study of the market of nonwoven geotextiles in China and India, which are the Asian transition economies among the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China, and South Africa).
PL
IoT (Internet of Things) - zagadnienie pojawiło się pod koniec lat 90., gdy K. Astonow zdefiniował w ten sposób system łączący świat rzeczywisty z komputerami dzięki sieci sensorów. Koncepcja została spopularyzowana 10 lat później, dzięki firmie Cisco, gdzie zaczęła oznaczać koncepcję ekosystemu ludzi, rzeczy, procesów i danych połączonych dzięki internetowi.
PL
W artykule omówiono przebieg i ważniejsze wypowiedzi niektórych prominentnych uczestników konferencji zatytułowanej jak powyżej, zwłaszcza te odnoszące się do realizacji polskiego programu energetyki jądrowej. Wymieniono również uczestniczące w konferencji firmy przemysłowe i podano informacje na temat produkowanych przez nie urządzeń dla energetyki jądrowej.
EN
In the article the course of events during conference entitled by “Radiate for all the economy-Polish industry for nuclear power plant” is described. Special attention was given to the pronouncements of the official representatives of Ministry of Energy concerning the future of Polish Nuclear Energy Programme. Some data on the Polish industrial companies, which are engaged in the nuclear units construction abroad are also given in the article.
PL
Przedstawione na konferencji „Polski przemysł dla energetyki jądrowej” informacje nie muszą być tak optymistyczne jak oceniają to organizatorzy. Pamiętając zaangażowanie polskiego przemysłu w budowę pierwszej elektrowni jądrowej obejmujące główne urządzenia to obecnie nasz przemysł zaangażowany jest tylko w dostawach wyposażenia pomocniczego i usług montażowych, co dobitnie zostało pokazane na konferencji. Mamy osiągnięcia naukowe w zastosowaniu technik jądrowych, ale to nie energetyka. Przymierzamy się do udziału w rozwijaniu nowej technologii reaktorów wysokotemperaturowych (HTR), ale droga do budowy reaktora badawczego, nie mówiąc o prototypie przemysłowym jest jeszcze daleka.
EN
The information presented during the Conference „Polish Industry for Nuclear Power Plant” may not be so optimistic as regarded by organizers. Having in mind previous engagement of Polish industry in construction of the first NPP including main components, now our industry is engaged only in auxiliary equipment and installation works, as it was shown during the Conference. The activity in scientific field is widely known, but it is not a nuclear power industry. The development of new nuclear technology of high temperature reactors (HTRs) is valuable, however the construction of a research reactor, not to mention an industry prototype, is far away.
PL
Działania nieuczciwych pracowników, złe zarządzanie firmą, brak odpowiednich norm bezpieczeństwa, kradzieże danych, poczynania nieuczciwej konkurencji, czy nawet nieszczęśliwe wypadki w miejscu pracy lub produkcja wadliwego produktu, mogą spowodować w nawet najlepiej zarządzanych przedsiębiorstwach (także logistycznych) niespodziewany kryzys. Tymczasem, jak wynika z badania firmy Deloitte1 przeprowadzonego we współpracy z Forbes Insights w 2016 roku 2,76% członków zarządów przedsiębiorstw jest przekonanych, że ich organizacja jest przygotowana na występowanie sytuacji kryzysowych. Natomiast mniej niż połowa z nich podjęła niezbędne kroki, by być przygotowanym na stosowną reakcję w razie ich pojawienia się. Autorzy badania wskazują, że takie przekonanie większości członków zarządów firm nie jest poparte praktycznym przygotowaniem, gdyż – ich zdaniem – istnieje istotna różnica pomiędzy świadomością występujących ryzyk, a gotowością do podejmowania działań w sytuacji kryzysowej.
Logistyka
|
2015
|
nr 2
1070--1076, CD2
PL
W ostatnich latach jedną z metod, jakie zyskały zainteresowanie praktyków, jak i teoretyków zajmujących się innowacjami jest tzw. myślenie projektowe (ang. design thinking). Interdyscyplinarne zespoły, szybkie prototypowanie, współtworzenie rozwiązań z użytkownikami to tylko przykłady konkretnych metod promowanych przez projektantów i zwolenników myślenia projektowego, które mogą wspomóc działania innowacyjne organizacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metodologii design thinking, jako sposobu na wdrażanie innowacji. W pierwszej części przedstawione zostaną wyniki badań literaturowych. Część druga przedstawi wyniki badań jakościowych, przeprowadzonych wśród polskich firm wykorzystujących design thinking w swojej działalności.
EN
In recent years, design thinking has gained the interest of practitioners and theorists involved in innovation. Interdisciplinary teams, rapid prototyping, user co-creation solutions are just some examples of specific methods promoted by designers and design thinkers that can leverage innovative activities of the organization. The purpose of this article is to present the methodology of design thinking as a way of implementing innovations. The first part presents the results of the research literature. The second part presents the results of qualitative research, carried out among Polish companies using design thinking into their business.
PL
Umieszczenie na opakowaniu certyfikatu jakości na wyroby, w tym także na opakowanie, wydanego przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą, zapewnia konsumenta o wysokiej jakości produktu i bezpieczeństwie przechowywania. Certyfikat powoduje u odbiorcy pozytywną reakcję, jest gwarancją dobrze wydanych pieniędzy, ułatwia także rozpoznanie firmy jako gwarantującej określone standardy. Certyfikat odgrywa także ważną rolę w kształtowaniu wizerunku firmy, poprawy konkurencyjności oraz osiągnięciu stabilnej i dogodnej pozycji na rynku krajowym i międzynarodowym. Certyfikacja nabiera coraz większego znaczenia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, o czym świadczy coraz większe zainteresowanie firm zdobywaniem certyfikatów na własne wyroby opakowaniowe. Pozwala to uzyskać dodatkowe atuty i otworzyć drogę na rynki unijne polskim firmom.
EN
When the certificate for quality of food as well as its packaging, which is issued by the independent, accredited organization, is put on the packaging, then a consumer is assured about high quality and safety of this product. The certificate is evoked in a recipient positive reaction, is a guarantee of money well spent, simplify also recognize the company which guarantees settled standards. Certificate figures also in a process of a formation image of the company, upgrades a competitiveness and helps in achieving a stable and convenient position on the borne and international market. The certification is stayed more important now, when Poland joined the European Union. After this, companies are increasingly interested about gaining certificates of their own products. It opens a way on union markets for Polish companies.
PL
W przeddzień przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, przeprowadziliśmy w wybranych firmach sondę dotyczącą stanu ich przygotowania do działania na unijnym rynku. Chcieliśmy się dowiedzieć jakie środki zostały przeznaczone na ten cel oraz w jaki sposób je uzyskano. Odpowiedzi dają orientację czy w wejściu do Unii przedsiębiorcy widzą szansę rozwoju czy zagrożenia dla działalności swoich firm, co zamierzają zrobić żeby zwiększyć konkurencyjność. Interesowała nas również znajomość przepisów i umiejętność stosowania ich w przedsiębiorstwach. Niektórzy z prezesów zdradzili nam również swoją receptę na osiąganie sukcesu. Prezentujemy wypowiedzi losowo wybranych firm reprezentujących różne branże przemysłu spożywczego. Są wsród nich rynkowi potentaci, jak i małe firmy z różnych regionów Polski. Zapraszamy również innych przedsiębiorców do prezentacji na łamach naszego pisma swoich opinii o możliwościach działania firm spożywczych w europejskiej przestrzeni gospodarczej.
PL
Gwałtownie narastająca przez ostatnie kilkanaście lat konkurencja na rynku dóbr konsumpcyjnych, a także boleśnie odczuwalne przez kilka ostatnich lat spowolnienie gospodarcze, nauczyły większość polskich firm skutecznej walki o klienta. Większość przedsiębiorstw, w sposób mniej lub bardziej świadomy, przyswoiła i zaadaptowała orientację marketingową. Zaczęły one z budzącym nieraz podziw sukcesem budować skuteczne strategie cen, dystrybucji, a zwłaszcza promocji. Ta nieco wymuszona i gwałtowna nauka spowodowała, że większość firm nawet w tak trudnych czasach funkcjonuje, a niejednokrotnie się rozwija. Czy jednak dzisiejsze umiejętności i praktyki okażą się skuteczne w perspektywie kilku następnych lat? Analiza rozwoju praktyki marketingu w krajach wysoce rozwiniętych sugeruje, iż także na polskim rynku coraz większego znaczenia nabierać będzie marka. Artykuł ten, w sposób oczywiście bardzo skrótowy i uproszczony, porusza problemy, które staną się codziennością polskich przedsiębiorstw już w najbliższym czasie.
EN
Increasing competition on the market during the last several years, and distressing cooling down of the country economy taught most of the Polish enterprises how to conquer for a customer. Most of the enterprises, in a more or less conscious way, adapted to market economy. They created, sometimes with a manelous success, a strategy of prices, distribution and advertising. Thanks to this lesson most of the firms exist and develop even under difficult economic conditions. The question is whether the acquired skills will be sufficient for the next few years. Analysis of market practices in highly developed countries shows that the trademark will become also a important tool on Polish market. This paper, in an abbreviated and simple way, presents those problems, which will become a common practice for Polish enterprises in the next days.
PL
W koncepcji marketingowej jakość produktów i usług pojmowana jest bardzo szeroko. Wychodzi się z założenia, że o jakości decydują wszystkie czynniki, które wpływają na pełną satysfakcję konsumenta / użytkownika z nabytego dobra. Na jakość określonego dobra składa się kombinacja cech materialnych i niematerialnych.
EN
In the marketing concept, the quality of products and services is considered very broadly. The principal assumption, that about quality decide all factors, is treated as starting point for the further performance. The full satisfaction of customers or users is assured through technical, functional and economic quality, in relationship between supplier and buyer. The firm's image plays here its significant role as well. The investigations and research, led by author in consideration of these aspects, gave very interesting results. They are presented and described in the publication, with the demonstration of simple but very important conclusions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.