Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop C355
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents results of a study on the effect of the flux density of heat carried away for the remelting area to substrate in the course of surface remelting with concentrated heat stream on values of structural parameters λ1D and λ2D of α(Al) phase dendrites in C355 alloy. The remeltings were made with the use of GTAW method, at arc current intensity I = 200 A and concentrated heat stream scanning speed vs = 200, 400, 600, and 800 mm/min. The used protective gas was argon supplied at rate of 20 l/min. It has been found that the increase of the rate of scanning with concentrated heat stream results in a change of the remelting-substrate separation surface shape consisting in reduction of the remelting width and depth. This increases the value of the flux density of heat transmitted from the remelting area to substrate which in turn acts in favor of reduction of structural parameters λ1D and λ2D characterizing α(Al) phase dendrites in C355 alloy.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu szybkiej krystalizacji realizowanej z wykorzystaniem metody GTAW na mikrostrukturę i właściwości użytkowe odlewu ze stopu C355. Materiał do badań stanowiły próbki odlane do formy metalowej, które uszlachetniono powierzchniowo z zastosowaniem różnych wartości parametrów technologicznych metody GTAW. Określono związek pomiędzy parametrem strukturalnym ═D a intensywnością zużycia ściernego.
EN
The results of the effect of rapid solidification, realized with GTAW method, on the structure and properties of C355 alloy was presented in the paper. The sample was prepared in the permanent mould and refined surface with variable parameters of GTAW process (welding current, arc advance speed). The correlation were applied in order to the relation between the structure parameters and wear intensity.
PL
Na powierzchni próbek ze stopu C355 wykonano nadtopienia z wykorzystaniem metody GTAW. Proces prowadzono w atmosferze argonu, przy zmiennej w zakresie od 200 do 800 mm/min prędkości skanowania łukiem elektrycznym. Dla materiału z obszaru nadtopień oceniono parametr strukturalny L/MAX, Lambda/E, mikrotwardość oraz zużycie ścierne. Związek pomiędzy prędkością skanowania łukiem elektrycznym, parametrami mikrostruktury, intensywnością zużycia ściernego i twardością opisano z wykorzystaniem metody regresji krokowej.
EN
Surface of the C355 alloy samples was refined by the GTAW method fusions. The process was conducted in an argon atmosphere at variable scanning rate of an electric arc, ranging from 200 to 800 mm per minute. The structural parameter L/MAX, Lambda/E microhardness and frictional wear were assessed for the fused area of the material. Correlation between electric arc scanning rate, microstructure parameters, frictional wear intensity and hardness has been described using stepwise regression method. The results indicate that refining of the top surface of the C355 alloy casts with concentrated heat flux leads both to significant decrease in a scope of silicon precipitation in the eutectic area and to the reduction of a distance between precipitates. Microstructure of the fusion areas, which is crystallization rate dependant, can be controlled by altering the electric arc scanning rate. Refining of the casts surface by means of concentrated heat flux made that both structural parameter L/MAX and structural parameter Lambda/E were three times smaller. It was found that the structural parameter L/MAX is more sensitive to the variation in an electric arc scanning rate (threefold change) than the structural parameter Lambda/E (twofold change). Application of the GTAW method for refining of the C355 alloy casts enabled obtaining the microstructure characterized by high hardness and low value of the coefficient of friction wear intensity. The coefficient of friction wear intensity dropped eightfold. Reduction of friction wear intensity of the concentrated heat flux refined material in comparison to the base material results from the decrease in the scope of silicon precipitation and from the reduction of a distance between precipitates in the eutectic area.
PL
W pracy przedstawiono wpływ mikrostruktury na wytrzymałość zmęczeniową stopu C 355 uszlachetnionego drogą szybkiej krystalizacji. Uszlachetnianie struktury odlewów wykonano metodą GTAW. Nadtopienia wykonano w atmosferze argonu, zmieniając natężenie prądu spawania w zakresie od 200 do 300 A i prędkość skanowania łukiem elektrycznym od 0,33 do 1,33 cm/s. Następstwem szybkiej krystalizacji było zmniejszenie wartości parametru λ1D i λ2D dendrytów fazy α(Al). Wynikiem tego był wzrost wartości wytrzymałości zmęczeniowej stopu.
EN
The results of the effect of rapid solidification, realized with GTAW method, on the structure and fatigue strength of C 355 alloy was presented in the paper. The sample was prepared in the permanent mould and refined surface with variable parameters of GTAW process (welding current, arc advance speed). The correlation and multiple regression analyses were applied in order to the relation between the structure parameters and fatigue strength.
5
Content available remote Wpływ warunków przesycania i starzenia stopu C355 na zmiany jego twardości
PL
Praca dotyczy opracowania parametrów obróbki cieplnej odlewów ze stopu C355 w celu polepszenia ich właściwości użytkowych. W pracy przedstawiono wpływ temperatury i czasu wygrzewania podczas przesycania i starzenia na twardość odlewów ze stopu C355.
EN
The paper is devoted to developing heat treatment parameters for castings of the C355 alloy in order to improve their service properties. The effects of temperature and time of soaking during solution heat treatment and aging processes on hardness of castings of the C355 alloy are presented.
6
Content available remote Ocena przełomów po badaniach zmęczeniowych stopu C 355
PL
W pracy przedstawiono wyniki oceny przełomów po badaniach zmęczeniowych odlewów ze stopu C 355, uszlachetnionych drogą szybkiej krystalizacji. Proces szybkiej krystalizacji realizowano z wykorzystaniem powierzchniowego nadtapiania odlewów metodą GTAW. Określono związek pomiędzy parametrami ilościowej oceny strukturalnej i wytrzymałością zmęczeniową odlewów ze stopu C 355. Dokonano analizy procesu powstawania pęknięć zmęczeniowych i ich propagacji.
EN
In the paper the evaluation of the fracture after fatigue strength investigation of the C 355 alloy castings after rapid solidification was presented. The rapid solidification was realized using GTAW method. Structural parameters of material after rapid solidification was described. The relationship between structural parameters and fatigue strength as well process initiate of fatigue crack and their propagation was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów procesu GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) na ilość ciepła wprowadzonego do materiału nadtapianego (Qcal) oraz ilość ciepła zużytego na utworzenie nadtopienia (Qtop) podczas nadtapiania odlewów ze stopu C355. Do pomiarów cieplnych zastosowano kalorymetr przepływowy. Wyznaczono parametry geometryczne nadtopień. Ustalono związki pomiędzy parametrami technologicznymi procesu nadtapiania, geometrią nadtopień oraz ilością ciepła wprowadzonego do materiału i ilością ciepła zużytego na utworzenie nadtopień.
EN
The paper presents the results of the effect of GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) process parameters on the quantity of total heat content of the weld sample and the quantity of heat input that leads to melting on castings of C355 alloy. A through-flow calorimeter was employed for thermal measurements. Geometric parameters of fusions were determined. Relationships between GTAW process parameters, fusion geometry and total heat content of the weld sample, as well as heat input that leads to melting of the weld volume were defined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu ilości ciepła wprowadzonego do nagrzewanego materiału Qcal oraz geometrii nadtopień i szybkości krystalizacji na strukturę warstwy wierzchniej odlewów ze stopu C355 uszlachetnionych szybką krystalizacją. Proces uszlachetniania warstwy wierzchniej realizowana z wykorzystaniem metody GTAW (Gas Tungsten Arc Welding). Stosowano natężenie prądu I = 150 - 300A oraz prędkość skanowania vsID dendrytów fazy &alpha.
EN
The paper presents results of the research on the interdependence of the amount of heat absorbed by a surface-fused castings of C355 alloy, fused geometry and solidification speed on the geometric parameter of structure &lambdaID. The surface fusions were performed by GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) surfacing process at electric arc scanning speeds from 0.33 to 1.33 cm/s and current intensity from 150A to 300A. Argon protective atmosphere was used. The application of the flow type calorimeter for the measurement of the amount of heat absorbed by casting during its scanning with concentrated heat flux. A penetration geometry and value of structural parameter &lambdaID of matrix dendrites were investigated.
PL
Praca dotyczy ustalenia wpływu prędkości skanowania łukiem elektrycznym (0,33, 0,67, 1,00, 1,33 cm/s) na ilość ciepła wprowadzonego do obszaru nadtopień, strukturę oraz odporność na zużycie ścierne uszlachetnionych powierzchniowo odlewów ze stopu C355. Uzyskane rezultaty przedstawiono w sposób wykreślny.
EN
The paper relates the research on the determination of the effect of electric-arc scanning speed (0.33, 0.67, 1.00 and 1.33 cm/s) on the amount of heat input in the fused area, structure and the resistance of surface-refined castings of C355 alloy to frictional wear. Obtained results are presented graphically.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.