Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hedging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Companies in the raw materials market operate in a volatile and unstable market. Business downturns exert a particular effect on the level of cash flows and generate insolvency risk among companies, all the more so when crises are driven by objective circumstances beyond human control. Being well-versed with these risks, a company should take steps to mitigate the risk of raw materials price volatility affecting the planned results in at least the medium term. The subject of this analysis is to point out the interdependencies between the basic economic categories when it comes to how the steel market functions and the risks stemming from the volatility of the raw materials market. Moreover, it portrays the main financial instruments that can be used to mitigate the consequences of the risk of movement of raw materials prices.
PL
Przedsiębiorstwa branży surowcowej funkcjonują na zmiennym i niestabilnym rynku. Okresy dekoniunktury w szczególny sposób wpływają na poziom przepływów pieniężnych i generują ryzyko niewypłacalności spółek, tym bardziej że kryzysy wspierane są przez obiektywne okoliczności, na które człowiek nie ma wpływu. Mając wiedzę o tych ryzykach, przedsiębiorstwo powinno podjąć działania ograniczenia wpływu ryzyka zmienności cen surowców na planowane wyniki w okresie co najmniej średnioterminowym. Przedmiotem analizy jest wskazanie zależności pomiędzy podstawowymi kategoriami ekonomicznymi w aspekcie funkcjonowania rynku stalowego oraz ryzyk wynikających ze zmienności rynku surowcowego. Zaprezentowane zostały ponadto podstawowe instrumenty finansowe, które mogą złagodzić skutki ryzyka zmiany cen surowców.
2
Content available Kontrakty futures na Towarowej Giełdzie Energii
PL
Na towarowej giełdzie energii (TGE) w 2015 roku uruchomiono rynek instrumentów finansowych RIF, wprowadzając do obrotu instrumenty pochodne – kontrakty futures, które są podstawowym narzędziem służącym do zabezpieczenia przed wahaniami cen energii elektrycznej na rynku spot. Pojawienie się instrumentów finansowych miało przyciągnąć na giełdę towarową instytucje finansowe, które miały dostarczać kapitału do budowania płynności na rynku giełdowym i przejąć ryzyko od branżowych podmiotów, których głównym celem powinno być skoncentrowanie się na podstawowej działalności. Dwa i pół roku funkcjonowania rynku finansowego na TGE charakteryzuje się praktycznie zerowym obrotem kontraktami futures. W artykule przedstawiono korzyści wynikające z obrotu tymi instrumentami w celu zainteresowania potencjalnych uczestników tego rynku do aktywnego uczestnictwa. Tym bardziej, że większość giełd energii elektrycznej zanotowało w tym okresie największe obroty właśnie w obszarze instrumentów pochodnych oraz dynamiczny ich wzrost, były one kila razy większe niż obrót kontraktami z fizyczną dostawą. Kontrakty futures przekładają się na przewidywalność cen energii elektrycznej, jakie ostatecznie płaci klient, i dlatego pełnią ważną rolę na rynku energii.
3
Content available Futures Contracts on the Polish Power Exchange
EN
In 2015 the Polish Power Exchange (Polish: Towarowa Giełda Energii) launched a financial instrument market (Polish: RIF), introducing derivatives – futures contracts which are a basic instrument to protect against volatility on the spot market. The emergence of financial instruments was meant to attract financial institutions to enter the market exchange. They were supposed to bring capital to build up liquidity on the market and take over the risk from industry entities, which should focus on their primary activity instead. During two and a half years of the market’s operation, there was little volume in futures transactions. The article presents benefits from trading the instruments to prompt market activity of potential participants. At the same time, other power exchanges experienced high trade volume growth in derivatives – their trade volume was often higher than physical supply contracts. The future contracts enhance predictability of electrical energy prices that are paid by customers, therefore their role is extremely important.
PL
Instrumenty pochodne są jednym ze standardowych narzędzi wykorzystywanych do zabezpieczania przed wahaniami kursów instrumentów bazowych. Również większość dużych giełd energii elektrycznej prowadzi notowania instrumentów pochodnych, najczęściej kontraktów futures, odnotowując systematyczny wzrost obrotów. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uruchomiła rynek instrumentów finansowych RIF w roku 2015, jednak pomijając nieliczne transakcje zawarte zaraz po uruchomieniu rynku, dotychczasowy obrót jest zerowy. W artykule wyjaśniono mechanizmy obrotu kontraktami futures oraz typowe strategie zabezpieczające z punktu widzenia spółki obrotu. Następnie, dla kilku wariantów liczbowych, przedstawiono analizę strategii proponowanych przez opracowany model wspomagający podejmowanie decyzji, dotyczących zakupu kontraktów futures. Model został wykorzystany do wyznaczenia krańcowego kursu zakupu kontrak-tu rocznego futures na 2016 rok przy różnych poziomach awersji do ryzyka, po przekroczeniu którego, przykładowa spółka obrotu powinna zrezygnować z zakupu kontraktu. Okazuje się, że kursy te mogą być konkurencyjne w odniesieniu do notowań indeksu TGe24 w latach 2015-2016. Oznacza to, że przy przyjętych założeniach, istnieją racjonalne przesłanki ekonomiczne do obrotu kontraktami futures, a zatem brak zainteresowania stron obrotem musi mieć inne podłoże.
EN
Derivatives play an important role as a standard tool used to hedge against price volatility of underlying instruments. Most of large power exchanges are quoting derivatives, most often futures contracts, gaining a steady increase in turnover. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) launched financial instruments market (RIF), in 2015, but after the few transactions concluded after the market was launched, there is currently no trading. In this paper we explain the mechanisms of futures contracts trading and hedging from the retailer point of view. Next, we present an analysis of strategies proposed by our decision support model for several data set variants. The model was also used to provide marginal prices for futures in 2016 year and for different levels of risk aversion. After exceeding the marginal price, the retailer is advised by the provided model not to hedge. It turns out, that these marginal prices can be competitive, comparing to average price of index TGe24 in years 2015 and 2016. It means, that under undertaken assumptions, there are rational economic premises of futures trading, and therefore, lack of interest in trading on RIF must have a different nature.
PL
Niniejszy artykuł jest poświęcony analizie problematyki dwóch kategorii ekonomicznych, tj. klasycznego arbitrażu finansowego i zasady Carry trade. Z klasycznym arbitrażem finansowym ściśle wiąże się Arbitrage Pricing Theory (dalej APT), używana na podstawie artykułu S. Rossa. Autorzy niniejszego artykułu w swoim krytycznym podejściu do APT zwracają uwagę na definicję arbitrażu cenowego (w jego formach klasycznej i czasowej). Z przeprowadzonej krytycznej analizy etymologicznej wynika, że w rzeczywistości założenia teorii ATP S. Rossa nie odpowiadają klasycznej definicji arbitrażu finansowego.
EN
This article is dedicated to critical analysis of two economic categories: classic financial arbitrage and Carry trade. Authors of this article in their critical approach to Arbitrage Pricing Theory (APT) pay attention to a definition of pricing arbitrage (in its classic and transitory forms). As a result it appears that in reality assumptions of APT theory by S. Ross do not comply with the classic definition of financial arbitrage.
6
Content available remote Licencjonowane Domy Składowe
PL
Artykuł został poświęcony Licencjonowanym Domom Składowym (LDS). Artykuł składa się z czterech części: wstępu, opisu LSD, przykładu poglądowego, podsumowania oraz spisu literatury. W części poświęconej Licencjonowanym Domom Składowym dokonano ogólnej charakterystyki omawianej instytucji, możliwości, jakie wynikają z jej działalności oraz uwarunkowań prawnych w zakresie, których LSD prowadzi swoją działalność. W punkcie trzecim przedstawiono przykład poglądowy, obrazujący część możliwości wykorzystania LDS przez przedsiębiorstwa górnicze, zarówno te w grupach kapitałowych, jak i będące samodzielnymi podmiotami gospodarczymi. W ostatniej części artykułu dokonano podsumowania całości opracowania w kontekście korzyści stwarzanych przez LDS dla przedsiębiorstw górniczych.
EN
The present article has been devoted to Licensed Warehouses. The article consists of four parts: introduction, description of Licensed Warehouses, a demonstrative example, summary and list of publications. In the part devoted to Licensed Warehouses has been performed a general characteristics of the discussed institution, possibilities that result from its activity and legal determinants with respect to the activity of Licensed Warehouses. In the third part of the publication a demonstrative example was presented, the part of possibilities of the use of Licensed Warehouses by mining enterprises, both those in capital groups and being independent economic subjects. In the last part of the article a summary of the entire study in the context of profits created by Licensed Warehouses for mining enterprises was performed.
EN
Running a business entails various risks which can significantly impact the economic and production results achieved by a given enterprise. One way of hedging certain risks is to use appropriately designed derivatives. This article presents the newest group of these contracts, i.e. swaps, and focuses on how these contracts can be used by Polish mining companies from the hard coal mining sector selling a part of their output on the global market. This article briefly characterises and presents types of swaps as well as the Polish swap market, pioneered by Polski Bank Rozwoju S.A. with the first FX swap of 1992. Since then, other types of transactions have also been included in the offering of domestic banks (assets swaps, cross-currency interest rate swaps). Mining companies producing hard coal have not been active on the swap market yet because of their poor activity on derivative markets. This article proposes a swap as an derivative hedging the hard coal price for a mining company exporting a part of its production to the global market. In the presented example, a mining company, by concluding a forward and an appropriately structured commodity swap, was able to both protect it self from a fall in the price and use additional gains due to prices rising in the global market. Apart from commodity swaps, mining companies can use FX swaps, IRS and other swaps described in the literature and commonly applied in practice by various economic entities, depending on the type of risk that needs hedging. A significant advantage of this kind of contract is that there is no need to freeze funds in security deposits, nor are there fees of other kinds (premiums) like those payable for other derivatives (futures, options).
PL
Z prowadzeniem działalności gospodarczej wiąże się różnego rodzaju ryzyko, które znacząco może oddziaływać na wyniki ekonomiczne i produkcyjne osiągane przez dane przedsiębiorstwo. Jedną z możliwości zabezpieczenia się przed pewnymi typami ryzyka jest wykorzystanie odpowiednio skonstruowanych instrumentów pochodnych. W artykule zaprezentowano najmłodszą grupę tego typu kontraktów tj. swapy i zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tego typu kontraktów w krajowych przedsiębiorstwach z branży górnictwa węgla kamiennego, które część produkcji wprowadzają na rynek światowy. W artykule opisano pokrótce charakterystykę i rodzaje kontraktów swap oraz rynek swapów w Polsce, którego pionierem był Polski Bank Rozwoju S.A. i pierwszy swap walutowy w 1992 roku. Od tego czasu w ofercie banków krajowych zaczęły pojawiać się również innego typu transakcje (swapy aktywów, walutowo-procentowe). W przypadku polskich przedsiębiorstw górniczych wydobywających węgiel kamienny nie wykazują one jak dotąd aktywności na rynku swapów, co wynika z niewielkiej aktywności tych przedsiębiorstw na rynku instrumentów pochodnych. W niniejszym artykule zaproponowano kontrakt swap jako innowacyjny instrument zabezpieczający cenę węgla kamiennego dla potrzeb przedsiębiorstwa górniczego eksportującego część wydobycia na rynek światowy. W zaprezentowanym przykładzie przedsiębiorstwo górnicze zawierając kontrakt forward oraz odpowiednio skonstruowany swap towarowy mogło zabezpieczyć się jednocześnie przed spadkiem cen jak i wykorzystać dodatkowe przychody wynikające ze wzrostu cen na rynku światowym. Oprócz swapów towarowych przedsiębiorstwa górnicze mogą sięgać po opisane w literaturze i powszechnie wykorzystywane w praktyce przez różne podmioty gospodarcze swapy walutowe, procentowe i inne, w zależności od rodzaju ryzyka wymagającego zabezpieczenia. Istotną zaletą tego typu kontraktów jest brak konieczności zamrażania środków w depozytach zabezpieczających i innych opłat (premia), ponoszonych przy innych instrumentach pochodnych (futures, opcje).
8
Content available remote Znaczenie Giełdy Towarowej na rynku paliw i energii - przykłady zastosowań
PL
Artykuł poświęcony został giełdzie towarowej umożliwiającej obrót towarami masowymi oraz obrót instrumentami finansowymi na rynku terminowym. Przedstawiono instytucje rynku towarów giełdowych, uczestników rynku i podstawowe transakcje na rynku kasowym (gotówkowym) oraz na rynku terminowym. W drugiej części zaprezentowano możliwości giełdy towarowej od strony praktycznej. Podano przykład transakcji futures i opcji zakupu węgla przez energetykę, zabezpieczenie eksportera węgla przed niekorzystnym kursem walutowym. Zwrócono uwagę, iż znaczenie rynku giełdowego dla gospodarki wynika z jego funkcji: mobilizacji, wyceny i alokacji kapitału. Zaprezentowano możliwości uczestników rynku, aby ryzyko prowadzenia biznesu mogło zostać zminimalizowane a handel towarami masowymi był bardziej przejrzysty, wystandaryzowany i powszechny. Wskazano podstawowe korzyści dla uczestników rynku giełdy towarowej z uwzględnieniem minimalizacji ryzyka rynkowego wynikające w szczególności z niekorzystnych zmian cen kursu walutowego i cen surowców na rynkach finansowych. Odpowiednia ocena rynku powoduje, że obok zabezpieczenia się (hedging) przed niekorzystnymi jego wahaniami, istnieje realna możliwość generowania dodatkowych zysków dla przedsiębiorstw. Analizując rynek giełdowy, wykazano, iż aktywność polskich przedsiębiorców i managerów w tej dziedzinie jest niewystarczająca.
EN
The article has been dedicated to commodity exchange that enables commodity trading and financial instruments trading on forward market. There have been presented institutions of commodity exchange market, market participants and basic transactions made on spot market (cash market) and forward market. The second part introduces the practical side of the commodity exchange opportunities. The futures type transaction, an option of coal purchase by power industry sector and coal exporter's safeguard before unfavourable foreign exchange rate have been used as illustrations. It has been emphasised that exchange market significance for the economy is due to its functions i.e. mobilization, capital valuation and allocation. There have been depicted market participants opportunities to minimize business risk and make commodity trading more transparent, standardised and common. Basic advantages for the commodity exchange participants have been shown with special emphasis on market risk minimization in case of unfavourable changes of the exchange rate and raw materials prices on the financial markets. The right market evaluation provides both hedging that prevents from its adverse fluctuations and real possibility of enterprises additional profits generation. While analyzing the commodity market it has been pointed out that Polish entrepreneurs' and managers' activities in this branch are not satisfactory.
PL
W artykule omówiono funkcjonowanie handlu ropą naftową na światowym rynku w oparciu o bieżący system wskaźników cenowych: Brent, WTI i Dubai. Kurczące się rezerwy tych odmian surowca oraz nasilające się obawy nadmiernych fluktuacji ich cen, stały się źródłem licznych debat nad usprawnieniem metod wyceny surowca. Istnieją jedynie dwa praktyczne rozwiązania - podwyższenie poziomu płynności na rynku fizycznym (materialnym) oraz implementacja nowych instrumentów pochodnych, takich jak chociażby indeks cen ropy naftowej celem skoncentrowania płynności i uniknięcia błędnej wyceny. Indeksy cen - przykładowo FTSE 100 czy S&P 500 na giełdzie papierów wartościowych - znalazły z powodzeniem zastosowanie na innych rynkach finansowych i towarowych, przyczyniając się do obniżki kosztów handlowych oraz poziomu ryzyka, poprzez skoncentrowanie działalności rynkowej w formie wystandaryzowanych kontraktów. Aby rozwiązanie to mogło być wykorzystane w przypadku światowego rynku ropy naftowej, niezbędne jest podjęcie wysiłków ze strony zarówno przedstawicieli sektora naftowego, jak i instytucji zewnętrznych, jakim jest rynek transakcji futures. Zastąpienie pojęcia "Brent" słowem "Indeks" w obecnej strukturze rynku ropy naftowej z basenu Morza Północnego jest działaniem uzasadnionym. Wycenianie wolumenów surowca za pomocą indeksów cen bieżących (spot) bazujących na średniej ważonej cen różnych odmian ropy naftowej z tego regionu stworzyłoby nowe możliwości przeprowadzania transakcji arbitrażowych, unikając tym samym zniekształcenia cen. Co więcej, połączenie fizycznego (materialnego) rynku ropy naftowej ze zdecydowanie bardziej płynnymi rynkami transakcji forward i futures, mogłoby być zapewnione dzięki możliwości zawierania Kontraktów na Różnicę na rynku swapowym za pomocą Indeksu CFD. Stworzenie nowych struktur rynku oraz wprowadzenie nowych kontraktów indeksowych możliwe jest dzięki istnieniu formalnie regulowanych rynków futures oraz platformy do elektronicznego zawierania transakcji za pośrednictwem internetu (np. eNYMEX). Zaś poziom płynności może być podwyższany w drodze radykalnych redukcji kosztów transakcji i zdecydowanej determinacji uczestników rynku w tworzeniu systemu cen referencyjnych opartych na zasobniejszych w surowiec ośrodkach produkcyjnych ropy naftowej, który to system byłby kosztowo-efektywną alternatywą wobec obecnie funkcjonującego systemu wskaźników cenowych. Niemniej jednak, kluczowym wyzwaniem stojącym obecnie przed uczestnikami światowego rynku surowca jest nakłonienie producentów ropy naftowej, władz fiskalnych i ciał regulacyjnych do zaakceptowania nowej metodologii kalkulacji cen.
EN
This article presents world oil trading activity based on current system of oil price markers: Brent, WTI and Dubai. Dwindling output of these marker crudes and mounting concerns about the volatility of their prices, are fuelling a debate about how to improve the pricing of oil. There are only two practical alternatives - either the liquidity of the physical oil market is improved, or new derivative trading instruments, such as an oil price index, are introduced to help concentrate liquidity and avoid mispricing. Price indices - for example, the FTSE 100 or S&P 500 stock market indices - are used successfully by other financial and commodity markets, where they have both improved liquidity and reduced trading costs and risks by concentrating market activity in a standardized contract. The same could be done for oil, but it would require a concerted effort by both the oil industry itself and external bodies such as the futures markets. Simply substituting the word "Index" for "Brent" in the current North Sea market framework makes surprisingly good sense. Pricing cargoes off a more flexible spot price index based on a weighted-average mixture of crudes from this region creates new arbitrage opportunities that would help avoid the price distortions. Moreover, the essential link between the less liquid physical oil market and the more liquid forward and futures markets could be provided by an Index CFD (Contract for Difference) swap market, fulfilling the same role as Brent CFDs. Creating new market structures is easier than it used to be and a new Index contract could be introduced relatively quickly, either by the established futures exchanges or an industry-based internet trading platform (e.g. eNYMEX). Liquidity could be generated by slashing trading costs and obtaining the backing of the biggest market markers to create a cost-effective alternative to the current system. The real challenge, though, will be to persuade the oil producers, the tax authorities and the regulatory bodies to accept new methods of pricing.
EN
In the paper CRR model with fixed + concave transaction costs is studied. Pricing of European and American claims is considered. The paper is a generalization of [4], where only concave transaction cost were investigated.
11
Content available remote Ocena wartości złóż węglowodorów
PL
Ostatnia dekada przyniosła istotną zmianę w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw naftowych. Inżynieria szacowania wartości złoża oferuje wiele metod szacowania godziwej wartości złoża (FMV), które można podzielić na cztery zasadnicze kategorie: metody sprzedaży porównawczych, metody oparte o sztywne wzory, metody bazujące na prognozach dochodu, metody kosztu ekwiwalentnego. Artykuł przedstawia najważniejsze problemy związane z wyceną FMV, wzory do obliczania FMV dla złóż eksploatowanych z wykładniczym, harmonicznym lub hiperbolicznym tempem wydobycia. W końcowej części artykułu autor prezentuje koncepcje zarządzania wartością złoża.
EN
In the last decade the significant change in the strategic planning process of the oil companies was observed. The evaluation engineering offers many methods for determining fair-market-value of a hydrocarbon property (FMV). All of them fall into four general categories: comparative sales, rule of thumb, income forecast, replacement cost. The paper presents main problems connected with the determination of prospects FMV, the rules to estimation FMV of hydrocarbon producing property with one of the decline curve models: constant-percentage, harmonic or hyperbolic. In the last part of the article the author presents the concept of managing the value of a geological property.
12
Content available remote Hedging in the CRR model under concave transaction costs
EN
In the paper hedging a contingent claim in the Cox-Ross-Rubinstein model under concave transaction costs is studied. Sufficient conditions for the optimality of the replicating strategy for the European option are given. The problem of describing of portfolios which allow, starting from a given moment to hedge a contingent claim is considered for both the European and American options.
13
Content available remote The use of formal markets to optimize the of metals producers
EN
The papers presents the posibility of the use of hedging to optimize the profitability of Polish copper and silver producer by choosing optimal for KGHM volume and structure of production.
PL
W artykukule zaprezentowano program optymalizacyjny, który umożliwia producentom metali maksymalizację zysków poprzez wykorzystanie transakcji giełdowych. Przedstawiono również na przykładzie KGHM Polska Miedź S.A. weryfikację empiryczną takiego programu. W programie poszukiwano wielkości produkcji miedzi i srebra, która, przy istniejących kosztach i innych barierach rozwoju, pozwala na osiągnięcie maksymalnego zysku ze sprzedaży przy zagwarantowanych (hedge) cenach światowych miedzi i srebra. Maksymalizowana funkcja kryterialna, opracowana została na podstawie formuły sprzedaży koncentratów Net Smelter Return, w której zamiast wynegocjowanych opłat hutniczych i rafinacyjnych przyjęto rzeczywisty koszt przerobu hutniczego 1 tony koncentratu. [...] Przedstawione wyniki rozwiązań optymalizacyjnych wskazują na możliwość uzyskiwania wyższego zysku przez KGHM Polska Miedź S.A. po wprowadzeniu zaproponowanego programu optymalizacyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że w zaproponowanym algorytmie wszelkie zaistniałe korzyści nie powstały pod wpływem dokonanych nakładów inwestycyjnych, lecz są wynikiem wykorzystania poziomu i relacji cen światowych w procesie zarządzania i planowania produkcją. Program ten nie jest modelem zamkniętym, lecz może być rozbudowany o dalsze nowe elementy, które oddziałują na poziom zysku ze sprzedaży, np. ceny światowe ołowiu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.