Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ICT
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Na początku XXI wieku działania w obszarze logistyki miejskiej koncentrowały się głównie na projektowaniu rozwiązań dotyczących zmniejszenia kongestii oraz poszukiwaniu panaceum na odciążenie miast od transportu ciężarowego. Jednym ze sztandarowych – bez wątpienia przydatnych rozwiązań – było projektowanie optymalnych zatoczek miejskich, jako elementów infrastruktury miejskiej usprawniających dostawy do sklepów. Od kilku lat obserwujemy rosnący udział innowacji opartych na Big Data, co świadczy o tym, że potencjał wykorzystania narzędzi ICT jest wręcz nieograniczony, a inicjatywy różnych miast, takie jak tworzenie tzw. city labów, zasługują na uwagę.
EN
Purpose: The aim of this article is to identify the challenges that employers face when it comes to the use of social media (SM) at work in the context of expectations of future Generation Y and Z employees. Design/methodology/approach: A critical analysis of literature of the subject, research results and reports analysis. Findings: Literature as well as documents and reports analysis will allow to answer the following research questions: How important are social media for Generation Y and Z? What are the preferences and expectations of Generation Y and Z when it comes to future employers in terms of use of modern information technologies and social media at work? In what areas employers are currently using social media? What changes are necessary in human resources management to motivate and maintain Generation Y and Z employees? Originality/value: This study indicated the challenges that employers face when it comes to the use of social media (SM) at work in the context of expectations of future Generation Y and Z employees. From among these challenges, the authors paid attention to the need to increase the level of use of social media when it comes to employee management, the ability to create a positive company image in the social media and use these media to verify information on candidates applying for positions.
PL
Przedstawiono tradycję organizowanych w Polsce od ponad 30 lat przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) obchodów ŚDTiSI oraz doświadczenia 20 lat Konferencji Okrągłego Stołu (KOS), odbywanej pod ogólnym hasłem Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego. Omówiono warunki, które spowodowały organizację KOS w przestrzeni wirtualnej, jako Tele-KOS 2020. Prezentując tematykę tegorocznego ŚDTiSI, nawiązując do hasła ogłoszonego przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), przedstawiono zasadnicze informacje dotyczące treści Agendy 2030 ze szczególnym uwzględnieniem celów oraz tych nielicznych punktów Deklaracji i przyjętych zadań szczegółowych, które w bezpośredni sposób odnoszą się do Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Przedstawiono wskaźniki, których monitorowanie znalazło się w zakresie odpowiedzialności ITU oraz zwrócono uwagę na kluczowe znaczenie ICT dla realizacji prawie wszystkich celów Agendy, co jednak nie zostało w dostatecznym stopniu ujęte w treści Agendy. Omówiono ważne zagadnienia bieżące i sformułowano obszary tematyczne, postulowane do omówienia w trakcie Tele KOS 2020. Przedstawiono obszerne omówienie współczesnych wyzwań, jakie stawia ogólnoświatowa pandemia oraz wnioski z poprzednich KOS, które w obecnych warunkach wymagają podjęcia i wykorzystania. Zapewniono o gotowości podjęcia niezbędnych prac i współpracy z decydentami w działaniach na rzecz zrównoważonego, odpowiedzialnego i zintegrowanego rozwoju ukierunkowanego na człowieka jako osobę.
EN
The article presents the tradition of the WT&ISD celebrations organized in Poland for over 30 years by the Association of Polish Electricians (SEP) and the experience of 20 years of the Round Table Conference (KOS), held under the general slogan "Poland on the way to the information society". The conditions that caused the organization of KOS in the virtual space as Tele KOS 2020 were discussed. Presenting the subject of this year's WT&ISD, referring to the slogan announced by ITU, the basic information on the content of the 2030 Agenda for Sustainable Development (2030 Agenda) was presented, with particular emphasis on the content of the objectives and those few points of the Declaration and specific tasks adopted that directly relate to ICT. Indicators were presented, the monitoring of which was within the responsibility of ITU and attention was paid to the key importance of ICT for achieving almost all the goals of the Agenda, which, however, was not sufficiently included in the content of the Agenda. Important current issues were discussed and thematic areas were postulated to be discussed during Tele KOS 2020. An extensive discussion of contemporary challenges posed by the global pandemic and conclusions from previous KOS, which in current conditions need to be taken and used, was presented. The readiness to undertake the necessary work and cooperation with decision-makers in activities for sustainable, responsible and integrated human-centered development as a person was assured.
EN
The ageing society and the necessity to meet the needs (including transport ones) of elderly people are a challenge for an increasing number of countries, including the EU Member States and Poland. Different types of modern ICT solutions are being proposed as a way of improving the meeting of the needs of elderly people in order to prevent their social exclusion. The growing popularity of solutions and services that use information and communication technologies (mainly the Internet and mobile applications) can also be observed in transport services and is perceived as a means to better meet transport needs. The aim of the article is to examine the extent to which seniors use ICT solutions to meet their transport needs when, for example, obtaining access to a car or car ride. A literature review, statistical data analysis and results of primary survey studies carried out on a sample of U3A students were used. The results of the analysis do not allow generalization on the entire population of elderly people but point to some interesting conclusions. For instance, at least one of the considered solutions (e.g. sharing travel by car as a driver or passenger) was used by almost two-thirds of those that responded using the Internet. Also, the solutions given were rated rather positively by the respondents in terms of their usefulness and ease of use. Those findings, apart from indicating further directions of research, allow for a cautious statement that these types of solutions can actually serve to better meet the transport needs of seniors.
EN
Introduction/background: The research problem was formulated by asking two research questions (RQ): RQ1: What are the similarities and differences in startup activity as observed in Poland and Israel? RQ2: What characteristics of a startup allow it to be treated as an AI-organisation? The conducted literature review allowed us to identify a certain cognitive gap (CG). CG1: There are few study reports discussing the characteristics of the European market of startups utilizing modern technologies. The study was conducted in 2018-2019. Aim of the paper: The main goal of the article is to present the results of a comparative analysis of Polish startups with Israeli organizations using artificial intelligence technology (AI startups). This main goal sets the focus on the respective partial epistemological aims. TA1: To determine the current state of knowledge about the characteristics of startups in Poland and AI startups in Israel. TA2: To try and define the term AI startup. Materials and methods: The research methods employed in implementing the formulated goals included: quantitative bibliometric analysis, systematic and critical review of the subject literature, text analysis and comparative analysis. Results and conclusions: It was noticed that clear differences can be observed between the analyzed markets, especially in terms of the number of AI startups. In addition, an attempt was made to define the concept of an AI startup, and the determinants of AI startups were also presented. In conclusion, the authors set the direction for further research, which would be based on expanding the observation of a broader spectrum of AI startups in other European and American markets.
6
Content available remote ICTs and Digital Risk in Purchase Transactions
EN
The phenomenon of digital risk accompanies today’s consumers every day, at the execution of every purchase transaction. Today’s customers (so-called the Customers 4.0), who use ICTs on a large scale and are very prone to exploiting the potential of ICTs in purchasing processes, are usually aware of the digital risk, but do not give to it a high enough priority. In order to explore the peculiarity of the digital risk and customer use of ICTs, the CATI survey was conducted - on a sample of 320 consumers (from Poland). The research aimed to assess the complexity and importance of digital risk in customers’ opinions, and the complexity of the use of ICTs in purchasing processes. The research process involved the statistical methods as follows: factor analysis (i.e. Principal Components Analysis method - PCA), as well as cluster analysis (k-mean method). In the study, three composite indexes were constructed - i.e. the Digital Risk Complexity Index - DRCI, the Digital Risk Importance Index - DRII, as well as the Consumers’ Use of ICTs Complexity Index - CUICI. In particular, the study showed that the digital risk complexity is at a moderate level, the digital risk importance is at a moderate level too, as well as the consumers’ use of ICTs complexity is at a relatively high level throughout the research sample.
PL
Zjawisko ryzyka cyfrowego towarzyszy dzisiejszym konsumentom każdego dnia, przy realizacji każdej transakcji zakupowej. Współcześni klienci (tzw. Klienci 4.0), którzy korzystają z ICT na dużą skalę i są bardzo skłonni do wykorzystywania potencjału ICT w procesach zakupowych, są zwykle świadomi ryzyka cyfrowego, ale nie nadają mu wystarczająco wysokiego priorytetu. W celu zbadania specyfiki ryzyka cyfrowego i wykorzystania ICT przez klientów przeprowadzono badanie CATI - na próbie 320 konsumentów (z Polski). Celem badań była ocena poziomu złożoności i znaczenia ryzyka cyfrowego w opinii klientów oraz poziomu złożoności stosowania ICT w procesach zakupowych. Proces badawczy obejmował następujące metody: analizę czynnikową (tj. metodę analizy głównych składowych - PCA), a także analizę skupień (metoda k-średnich). W badaniu zbudowano trzy indeksy kompozytowe: Digital Risk Complexity Index - DRCI, Digital Risk Importance Index - DRII, jak również Consumers’ Use of ICTs Complexity Index - CUICI. Badanie wykazało przede wszystkim, że złożoność ryzyka cyfrowego jest na umiarkowanym poziomie, znaczenie ryzyka cyfrowego również na umiarkowanym poziomie, a złożoność zastosowania ICT przez konsumentów jest na stosunkowo wysokim poziomie w całej próbie badawczej.
EN
The paper analyzes the key steps taken by different cities worldwide and gathered into a clear step-by-step roadmap that can be useful for emerging smart cities. The Roadmap covers three main stages as we see them during the process of development: preparation, formation and spreading stages. We reveal how this is incorporated in the Ukrainian context. Our analysis of smart city solutions from all over the world (based on the BeeSmartCity database) showed that the tech component on its own is not enough to overcome urban challenges within different domains (environment, economy, government etc.), as we see each of the solutions has a human component involved in a form of knowledge generation and sharing, different forms of co-creation and partnership etc. Thus, ICTs are a required but not a sufficient element of building successful citizen-friendly and resilient cities.
PL
Rozwój technologii w obszarze ICT powoduje powstawanie nowych klas funkcjonalności i usług w zakresie tworzenia, przetwarzania i wykorzystania danych. Również w konstrukcji nowych przyrządów pomiarowych coraz częściej pojawiają się rozwiązania wirtualizacji i korzystania z zasobów sieciowych. Możliwości komunikacyjne, zdalne sterowanie przyrządami, zbieranie danych pomiarowych przesyłanych przez sieć, tworzenie centralnych baz danych i ich analiza otwierają coraz szersze możliwości dla metrologii. Aby móc z nich skorzystać konieczna jest bezpieczna infrastruktura, która spełni nie tylko wymagania bezpieczeństwa oferowane przez technologię teleinformatyczną, ale również zapewni zgodność z wymaganiami wypracowanymi przez metrologię. Perspektywa taka tworzy nowe możliwości w obszarze prac badawczych i nadzoru, aby zapewnić bezpieczeństwo cyfrowe infrastruktury pomiarowej.
EN
The development of technology in the field of ICT leads to the creation of new classes of functionality and services with regard to creating, processing and using data. Solutions of virtualization and the use of network resources also appear more often in the design of new measuring instruments. Communication possibilities, the remote control of instruments, collecting measurement data sent by network, creating central databases and their analysis, open wider opportunities for metrology. In order to benefit from them, secure infrastructure is necessary, which will fulfil not only security requirements offered by ICT but also will ensure compliance with the requirements developed by metrology. Such perspective provides new opportunities in the field of research works and supervision to ensure the digital security of metrological infrastructure.
PL
Nowoczesne systemy elektroenergetyczne bardzo często wykorzystują sprzętowe i programowe rozwiązania zaczerpnięte ze stosowanych od wielu lat systemów teleinformatycznych. Należą do nich m.in.: systemy pomiarowo-rozliczeniowe pozyskujące dane bezpośrednio z urządzeń podstacji energetycznych, cyfrowe układy kontrolno-sterujące oraz systemy wspierające proces przetwarzania danych. Infrastruktura teleinformatyczna stanowi więc platformę komunikacyjną dla wszystkich podmiotów rynku energii i jednocześnie wszystkich poziomów infrastruktury technicznej. Mając na uwadze tak mocną integrację systemów teleinformatycznych z systemami elektroenergetycznymi, należy zwrócić uwagę na fakt, że wraz ze wzrostem stopnia złożoności inteligentnych systemów elektroenergetycznych wzrasta również ryzyko wystąpienia awarii systemowej lub cyberataku, co w przypadku tak złożonego i rozproszonego systemu może mieć fatalne skutki. W związku z tym ochrona danych i dostępu do własnej infrastruktury staje się wręcz nieodzowna i stanowi duże, często trudne do realizacji zadanie [1].
EN
Modern power systems often apply hardware and software solutions used for many years in Information and Communication Technologies (ICT), amongst others: metering and billing systems, that collect data directly from energy substation devices, digital control and support data processing systems. ICT systems are communication platforms for every energy market entities and at the same time for every layers of technical infrastructure. Bearing in mind such strong integration of ICT systems with energy power systems, one should pay attention to the fact that with increase of Smart Grids complexity level rises also the risk of cyberattack occurrence. Listed above can have very bad effects in the case of complex and distributed systems. Therefore, security of data and access to its own infrastructure are becoming more and more necessary and often a hard to realize task [1].
EN
The article addresses the problems related to the transport needs of seniors, including the potential role of ICT solutions in meeting these needs. It discusses the use of ICT by seniors, as well as their needs and expectations regarding the transport system. Attempt to assign the examples of ICT solutions, that might be helpful in more effective fulfilment of the seniors’ expectations concerning the desired features of transport system was undertaken. The influence of the implementation of ICT in transport system on the transport needs of seniors was discussed with the indication of the areas that will require taking additional measures and conducting further research.
EN
The main purpose of the paper is to explore how cluster organisations (COs) take advantage of direct (F2F) and indirect (ICT) contacts in fulfilling their main roles. The paper addresses the research question: “How important are Information and Communication Technologies at each level of advancement of cluster cooperation?” The research was conducted in 2016 in four purposefully selected cluster organisations representing metal and ICT industry. The basic method of data collection was an in-depth individual interview. The authors applied the qualitative content analysis as the procedure to analyse the interviews. The research sample comprised of 30 cluster members. The research was based on an original theoretical concept referring to the trajectory of the development of cooperative relationships in cluster organisations. Four levels of development of cluster cooperation as well as three main roles of cluster organisation were distinguished. At each level, COs play one of three identified roles: a direct resource supplier (providing access to resources), a broker (facilitating resource exchanges) and an integrator (integrating into different dimensions), which gives a total of 12 specific roles. The research has shown that both direct and indirect contacts were significant both in fulfilling the roles assigned to the cluster organisations as well as in developing the cluster cooperation. It has been also observed that ICT importance was slightly different at each level of a CO’s development. Only in one identified role (at level II: Process integrator) the importance of ICT tools was at least as great as F2F contacts. The research study contributes to the literature which refers to the question of face-to-face contacts established in geographical proximity versus the ones set up by using Information and Communication Technologies in cluster organisations. It was noticed that even though ICT plays a significant role in the functioning of COs, they cannot replace face-to-face contacts. They can only be their important complement at every level of CO development. There are also some limitations connected with the qualitative approach, which does not allow the author to generalise the findings. The first limitation is the small research sample. The second limitation is the subjectivity characterising qualitative research, mainly due to the applied techniques of data collection and analysis.
12
Content available Ochrona oprogramowania metrologicznego
PL
Podstawowym celem metrologii jest zapewnienie rzetelności i wiarygodności pomiarów. Nowoczesne technologie ICT znajdują powszechne zastosowanie w przyrządach pomiarowych. Konieczne jest określenie zasad ich stosowania, aby nie utracić podstawowych wartości procesu pomiarowego – powtarzalności, wiarygodności i odtwarzalności – definiujących jakość procesu pomiarowego. W pracy dokonano przeglądu regulacji dotyczących technologii ICT w przyrządach pomiarowych, poddano dyskusji ich zastosowanie w przykładowych rozwiązaniach technicznych oraz znaczenie dla bezpieczeństwa pomiaru.
EN
One of the basic objectives of metrology is to ensure the reliability and validity of measurement results. Modern ICT technologies are widely used in measuring instruments. It became necessary to determine rules for their application. In order not to lose the basic value of the measurement process – repeatability, reliability and reproducibility – defining the quality of the measurement process. This work reviews regulations concerning ICT in measuring instruments. Their applications in exemplary innovative technical solutions have been discussed. The importance for the security of the measurement process and measurement results is presented.
13
Content available Wybrane aspekty wdrażania RODO
PL
Globalizacja i rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) spowodowały istotne zmiany w administracji publicznej i biznesie w Unii Europejskiej. Wprowadzone 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uwzględnia zachodzące zmiany, rozsądnie regulując aspekty przetwarzania i ochrony danych. RODO stosuje nowe podejście do oceny ryzyka. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych zagadnień związanych z wdrażaniem RODO. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe założenia RODO. W kolejnej zawarto analizę literatury i przepisów prawnych. Ostatnia część pracy koncentruje się na omówieniu wybranych rekomendacji dotyczących RODO. Opracowanie zawiera zalecenia, które wynikają z przeprowadzonych przez Autora działań związanych z wdrażeniem RODO i pełenieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Zawarte w pracy treści mogą być bezpośrednio wykorzystane zarówno przez osoby odpowiedzialne za ochronę danych, menadżerów, jak i informatyków. Ponadto opracowanie może być przydatne dla wykładowców i studentów podczas zajęć dydaktycznych na wielu kierunkach studiów.
EN
Globalization and development of Information and Communication Technology (ICT) have caused significant changes in public administration and business in the European Union. The General Data Protection Regulation (GDPR), introduced on 25 May 2018, takes into account the implemented changes, reasonably regulating the aspects of data processing and protection. The GDPR applies a new approach to risk assessment. The purpose of this article is to present selected issues related to the implementation of the GDPR. The first part of the article presents the basic assumptions of the GDPR. The next contains an analysis of literature and legal provisions. The last part of the work focuses on discussing selected recommendations regarding the GDPR. The study contains recommendations that result from the activities carried out by the author related to the implementation of the GDPR and his experience as the Inspector of Personal Data Protection. The content contained in the work can be directly used by persons responsible for data protection, managers as well as IT specialists. In addition, the study may be useful for lecturers and students during didactic classes in many fields of study.
EN
The concept of an innovative tool for supporting electromobility development is presented in this paper. The main aim is intended to ease the implementation and further development of electromobility in urban and suburban areas. The final outcome of the research is a tool, which includes integrated modules related to travel and charging point location planning and simulation.
PL
Wobec rosnącego znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz cyfrowych przepływów danych, które umożliwiają te technologie, coraz więcej podmiotów gospodarczych poszukuje sposobów na zwiększenie swoich zysków, zwracając się w tym celu ku bazom danych. Ten zwrot nie pozostał bez echa dla marketingu, doprowadzając do powstania marketingu bazodanowego. Celem tego artykułu jest poddanie analizie marketingu baz danych, przy założeniu, że poza nowym podejściem biznesowym, jest on sposobem tworzenia klientów jako obszarów wiedzy, w oparciu o którą podejmowane są próby regulowania rzeczywistości. Odbywa się to przede wszystkim dzięki wykorzystaniu technik consumer surveillance i data mining, algorytmów przewidujących, a także cyfrowych profili klientów. W tym kontekście zapewnienia o komforcie i satysfakcji, jakie użytkownikom ICT zapewnić ma gromadzenie ich danych do celów marketingowych, okazują się praktykami dyskursywnymi służącymi administrowaniu konsumpcją. Dowodem tego jest chociażby sprzeciw zgłaszany przez znajdujące się w pozycji strukturalnej podległości jednostki wobec sprawowanego nad nimi nadzoru. Protest ten przedstawiony zostanie na przykładzie aplikacji AdNauseam.
EN
The importance of information and communications technology and digital data flows is growing rapidly. This being the case, increasing amount of business entities turns to databases in search for profits. That led to the creation of database marketing. The aim of the article is to examine database marketing on the assumption that it constitutes not only a novel approach to business, but also a way of creating clients as fields of knowledge. This knowledge can be mined for insights, used to create digital profiles and serve in consumer surveillance. Nevertheless, database marketing is still being accompanied by the claims that the use of data enhances customer experiences. However, those very claims turn out to be discursive practices aimed at managing consumption. Customers begin to acknowledge that and they begin to voice their discontent. In the article this resistance will be presented on the example of the browser extension AdNauseam.
PL
Zasygnalizowano wiele kluczowych wyzwań, jakie stają przed społeczeństwami wobec pojawienia się aplikacji, wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji (AI), rozwoju prac nad autonomicznymi platformami (robotami) bojowymi oraz podejmowania prac nad sztuczną inteligencją ogólną. Problematykę tę przedstawiono jako kolejny, ważny etap powstawania społeczeństwa informacyjnego, powodujący akcelerację możliwości, ale i zwiększający poziom ryzyka. Zwrócono uwagę, że środowisko osób, skupionych wokół Konferencji Okrągłego Stołu Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego od prawie dwudziestu lat, zajmuje się tą tematyką i ma w tym zakresie znaczący dorobek. Przypomniano proponowane wcześniej kierunki działań, zmierzające do poprawy jakości życia i przeciwdziałania niszczącym skutkom spodziewanego bezrobocia. Zasygnalizowano konieczność podejmowania problematyki społeczeństwa informacyjnego i wykorzystania AI z uwzględnieniem jej multidyscyplinarnej złożoności. Sformułowano propozycję modyfikacji celów społecznych oraz zaproponowano postulowany kierunek budowy społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego sztuczną inteligencję, w duchu dobra, prawdy i piękna. Podkreślono gotowość udziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dalszych, związanych z tą tematyką, odpowiedzialnych pracach.
EN
The publication indicates a number of key challenges that societies face in the face of applications, using elements of artificial intelligence (AI), development of work on autonomous combat platforms (robots) and undertaking work on artificial general intelligence (AGI). This problem was presented as the next, important stage in the emergence of the information society, resulting in the acceleration of opportunities but also increasing the level of risk. It was pointed out that the environment of persons gathered around the Round Table Conference "Poland on the way to the Information Society" for almost twenty years, deal with this subject and has significant achievements in this area. The previously proposed directions of actions aimed at improving the quality of life and counteracting the devastating effects of the expected unemployment are reminded. The necessity to take up information society issues and the use of AI with regard to its multidisciplinary complexity was indicated. A proposal to modify social goals was formulated and the postulated direction of building an information society using artificial intelligence was proposed in the spirit of good, truth and beauty. It was emphasized that the Association of Polish Electrical Engineers is ready to participate in further responsible matters related to this subject.
PL
W artykule poruszono kwestie dotyczące rozwoju technologicznego i jego wpływu na funkcjonowanie podmiotów miejskich. Przedstawione zostały problemy z dziedziny IT z jakimi borykają się głównie przedsiębiorstwa, organy i instytucje działające w sektorze publicznym. Scharakteryzowano główne trendy procesu digitalizacji, które silnie oddziałują na lokalny sektor publiczny. Szczególną uwagę poświęcono zagadnieniu bezpieczeństwa danych gromadzonych i przetwarzanych przez podmioty miejskiej struktury organizacyjnej.
EN
The article deals with issues related to technological development and its impact on the functioning of urban entities. There were described some IT problems, that enterprises and institutions of the public sector have to face nowadays. The main trends in the digitization process, which influence strong the local public sector, were identified. The attention was paid to the issue of collecting and processing the data by urban organizational entities, and the security of these data.
18
Content available remote Smart Water – zintegrowane ICT w sterowaniu systemami wodociągowymi
PL
„Inteligentne miasta” są obszarami, w których technologie informacyjne i komunikacyjne pozwalają na dokonanie zmiany jakościowej w funkcjonowaniu społeczeństw XXI wieku. Rozwój obszarów miejskich musi być zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i nie będzie mógł być zrealizowany bez odpowiedniej infrastruktury wodociągowej. W artykule przedstawiono zadania i wyzwania przedsiębiorstw wodnych w zakresie ICT, omówiono także możliwości zintegrowanego sterowania systemami zaopatrzenia w wodę z wykorzystaniem systemów wspomagania decyzji.
EN
“Smart cities” are an area in which information and communication technologies allow for a qualitative change in the functioning of 21st century societies. Urban development must be carried out in a manner consistent with sustainable development and cannot be achieved without proper water supply infrastructure. This work discusses water supply control systems and presents the tasks and challenges of water enterprises with the possibilities offered by ICT, such as Decision Support Systems.
EN
Generation change contributes to the emergence of new consumer trends, defined by global economy researchers as medium-term trends. One of them is the modification of the existing traditional model of ownership and use of cars. The sharing economy is based on the sharing of resources (e.g. cars) by owners to external entities or individual users. Mobility-as-a-Service has become the answer to new mobility needs. In the future, its development will affect the creation of new business models, both by existing and new market players, not only from the automotive industry but also IT sector, especially its part dealing with the creation of mobile applications. This paper presents MaaS characteristics and the use of this kind of services in mobility in the city.
20
EN
The aim of this work is to study the structure of information and telecommunications technologies (ICT) usage in Polish enterprises in 2015. In this paper the overrepresentation maps were considered as a tool of data mining. These maps are crated as the results of GCA algorithm. The analysis of data about ICT in Polish enterprises were shown as an example of GCA application. The advantage of the method is the visualization possibility and legibility of the obtained maps. In this article we studied the level of usage of ICT in individual voivodeships, the expenditures for various sectors of ICT for small, medium-size and big enterprises.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.