Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 81

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transfer technologii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available The impact of technology transfer on innovation
EN
The aim of this paper is to examine the two types of relationships - the first one between R&D activities of the firms and innovations and the second relationship between technology transfer and innovation among businesses in Azerbaijan. Data collection were conducted through surveys among 300 small and medium businesses operating in different sectors of economy in Azerbaijan. The novelty of the research lies in 1) surveying the SME sector which have less intensive innovation activities than large, capital intensive firms; 2) SMEs owned entirely by foreign investors are more innovative as compared to firms owned by local investors. Developed and developing economies have attached significant importance to technology transfer as a catalyst of innovation. Transfer of knowledge and technology from generators of such technology including universities and research institutions to industry has shown its result in the example of countries where there is a strong bridge between universities and industry. In other economies where there is not such a strong link between industry and research institutions, innovation can be promoted through adopting ready technology developed by universities and businesses abroad. The results of econometric analysis indicate that while a strong relationship exists between R&D investment and innovation, there is not a strong empirical support that obtaining licenses will increase innovation potential of firms. The partnership between firms and research centers as well as universities, on the other hand lead to increased innovativeness of the businesses under study.
PL
Celem tego artykułu jest zbadanie dwóch rodzajów relacji - pierwszy między działaniami badawczo-rozwojowymi firm a innowacjami oraz drugi związek między transferem technologii i innowacjami między przedsiębiorstwami w Azerbejdżanie. Gromadzenie danych przeprowadzono poprzez ankiety wśród 300 małych i średnich przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki w Azerbejdżanie. Nowość badań polega na: badaniu sektora MŚP, które prowadzą mniej intensywne działania innowacyjne niż duże firmy kapitałochłonne; i MŚP będących w całości własnością inwestorów zagranicznych które są bardziej innowacyjne w porównaniu do firm będących własnością inwestorów lokalnych. Rozwinięte i rozwijające się gospodarki przywiązują dużą wagę do transferu technologii jako katalizatora innowacji. Transfer wiedzy i technologii z generatorów takich technologii, w tym uniwersytetów i instytucji badawczych, do przemysłu pokazał swój wynik na przykładzie krajów, w których istnieje silny pomost między uniwersytetami a przemysłem. W innych gospodarkach, w których nie ma tak silnego powiązania między przemysłem a instytucjami badawczymi, innowacje można promować poprzez przyjęcie gotowej technologii opracowanej przez uniwersytety i przedsiębiorstwa za granicą. Wyniki analizy ekonometrycznej wskazują, że chociaż istnieje silny związek między inwestycjami w badania i rozwój a innowacjami, nie ma silnego empirycznego wsparcia, że uzyskanie licencji zwiększy potencjał innowacyjny firm. Z drugiej strony partnerstwo między firmami i ośrodkami badawczymi oraz uniwersytetami prowadzi do zwiększenia innowacyjności badanych przedsiębiorstw.
2
Content available Scouting w procesie komercjalizacji wiedzy
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy a jego celem jest zaprezentowanie scoutingu wiedzy. To tylko jedno z zagadnień związanych z komercjalizacją wiedzy, a szczególnie z początkowym etapem tego procesu. Scouting to metoda identyfikacji projektów naukowych, które charakteryzują się wysokim potencjałem rynkowym. W artykule przedstawiono zakres prac scoutów oraz ich zadania i kompetencje. Wskazano również na problemy, które stanowią przyczynek do dyskusji wokół komercjalizacji wyników badań naukowych.
EN
The article is a review, its aim is to present the scouting of knowledge. This is just one of the issues related to the commercialization of knowledge, especially with the initial stage of this process. Scouting is a method of identifying scientific projects that are characterized by high market potential. The article presents the scope of scout works and their tasks and competences. Also pointed to the problems that contribute to the discussion about the commercialization of research results.
PL
Rozwijanie innowacyjnych komponentów w modelu otwartym lub kupowanie półproduktów to dwa modele pozyskiwania nowych rozwiązań do produktu końcowego. Źródłem pozyskiwania rozwiązań są dostawcy, instytuty badawcze, a nawet konkurenci. Źródła i procesy pozyskiwania innowacji tworzą różnego rodzaju ryzyka. W artykule przedstawiono listę rodzajów ryzyka, które może pojawić się w procesie rozwoju oraz zakupu innowacji w branży motoryzacyjnej. Podano sposoby na redukowanie zidentyfikowanych rodzajów ryzyka. Opisano przykład Toyoty, której dostawcy wydają się nie stwarzać ryzyka związanego z innowacyjnością łańcucha dostaw.
EN
Developing innovative components in the open model or buying intermediates are two models for acquiring new solutions for the final product. The providers, research institutes and even competitors are the source of acquiring solutions. The sources and processes of obtaining innovation create various types of risks. The article presents a list of risks that may appear in the development process and the purchase of innovations in the automotive industry. In the article are presented the solutions to reduce the identified risks. The research for this article was based on the company Toyota, whose suppliers do not pose a risk relating to the innovation in the supply chain.
EN
The paper presents evolution of the Formula One powertrain systems and its synergies with the Automotive industry. The article emphasises the influence of trends in the Automotive industry and general environmental awareness on the Formula One development. The technical regulations introduced by the FIA in 2006 made a first steps to align Formula One technology progress with course of automotive world. Improvements of the regulations in 2009 and 2014, gradually introduced hybrid systems to the Formula One and made its technology more relevant to the current production vehicles. On the other hand, paper also shows the examples of the automotive projects which utilised Formula One technology features and qualities. This review analyses technology transfer based on Mercedes-Benz and other companies dependent on Daimler AG.
EN
The paper presents the issues related to the impact of technology transfer on the level of enterprise innovation. The importance of evaluating the state of the technics in the transfer process has been highlighted. Presented are methods and public availability tools for assessing this state, which can be used by company employees and developers of new technical solutions. Examples of evaluation processes are presented, which is also called the search for the state of the technics.
EN
The aim of this publication is to evaluate the potential of technology platforms and their environment in various countries by empirical comparisons of technology platforms, centres of technology transfer, innovation centres and companies within the same economic area of interest. The information contained in this publication is based on literature studies as well as personal interviews with representatives of technology platforms, universities, research institutes, centres of technology transfer and companies in Poland and Spain with a special focus on the textile industry field, in particular the biotechnology and chemical sectors. This article deals with issues relating to the transfer of technology and the creation of NTBF as well as the support extended to them. The author also presents solutions for SMEs that cannot compete with large firms in the field of technology development, which often results in the collapse of small companies.
PL
Głównym celem tej publikacji jest ewaluacja potencjału platform technologicznych i instytucji otoczenia biznesu w dwóch regionach o podobnych specjalizacjach regionu. Informacje pozyskane na potrzeby artykułu zostały zebrane na podstawie źródeł literaturowych i indywidualnych wywiadów autora z przedstawicielami platform technologicznych, centrów transferu technologii, instytutów badawczych oraz firm z Polski i Hiszpanii ze szczególnym skupieniem się wokół sektora przemysłu włókienniczego. Ten artykuł wskazuje na problematykę związaną z transferem technologii i tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych opartych na wysokiej technologii. Autor także przedstawia rozwiązania dla sektora MŚP który w warunkach gospodarki opartej na wiedzy często nie może konkurować z dużymi podmiotami gospodarczymi.
8
Content available Badania i rozwój w świetle polityki innowacyjnej
PL
Przeanalizowano zagadnienie badań i rozwoju oraz budownictwa innowacyjnego w kontekście aktualnej wiedzy z zakresu polityki innowacyjnej. Przybliżono Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje ze środków funduszy strukturalnych, drugi pod względem budżetu krajowy program na lata 2014–2020, dzięki któremu naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki będą praktycznie wykorzystane w gospodarce.
EN
For conducting business activities in an effective manner it is necessary to continuously renew and improve its processes, products and means of production. This improvement enables the organisation to get better results, which can be measured by increased economic activity, safety improvements, or productivity. Systematic and systemic implementation of changes designed for organization’s development is necessary for the company to compete effectively on the market. The introduction of new solutions is aimed at obtaining better results but it is also a necessity resulting from the changes that occur in the surroundings of every organization. Such phenomena apply to each industry, including mining. Selected examples of areas in which innovation activities are taken in the hard coal mining sector in Poland are presented in this article.
PL
Dla skutecznego prowadzenia działalności każdej organizacji niezbędne jest ciągłe odnawianie oraz udoskonalanie jej procesów, produktów lub środków produkcji. To udoskonalanie pozwala na uzyskiwanie lepszych rezultatów prowadzonej działalności, mierzonych wzrostem wyniku ekonomicznego, poprawą bezpieczeństwa lub wydajności pracy. Systematyczne i systemowe wprowadzanie takich zmian, służących rozwojowi organizacji, jest niezbędne dla efektywnego konkurowania firm na rynku. Wprowadzanie nowych rozwiązań służy uzyskiwaniu lepszych rezultatów, jednak jest również koniecznością, która wynika ze zmian, jakie zachodzą w otoczeniu każdej organizacji. Zjawiska takie dotyczą każdej branży, w tym również górnictwa. W artykule zostały zaprezentowane, na wybranych przykładach, obszary, w których podejmowane są działania o charakterze innowacji, realizowane w górnictwie węgla kamiennego w Polsce.
10
PL
W artykule starano się wykazać, że współpraca pomiędzy biznesem, sferą nauki i instytucjami otoczenia biznesu, jaka ma miejsce w ramach klastrów, ogranicza bariery występujące w procesie komercjalizacji wiedzy, sprzyja transferowi technologii, co w konsekwencji pozytywnie wpływa na innowacyjność wszystkich podmiotów działających w klastrze, przyczyniając się jednocześnie do zwiększenia ich pozycji konkurencyjnej. Wykorzystana w artykule metoda, to analiza danych wtórnych, w tym danych statystycznych na temat transferu technologii i innowacyjności polskich przedsiębiorstw.
EN
In the article attempts to show that cooperation between business, science and business environment institutions, which takes place in clusters, reduces the existing barriers in the commercialization of knowledge, promotes the transfer of technology, which in turn has a positive effect on innovation of all the actors in the cluster and contribute at the same time to enhance their competitive position. Method used in the work is the analysis of secondary data, including statistical data on the transfer of technology and innovation of Polish enterprises.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty innowacji, znaczenia współpracy nauki i przemysłu dla całej gospodarki oraz poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Podano różne definicje innowacji oraz ich wewnętrzne i zewnętrzne źródła. Przedstawiono podział innowacji w zależności od rodzaju kryteriów. Opisano proces komercjalizacji i transferu technologii w procesie innowacji, zaprezentowano również stosowane w Polsce procedury komercjalizacji badań. Przedstawiono czynniki determinujące osiągnięcie sukcesu w procesie transferu wiedzy i technologii. Szczegółowo zaprezentowano relacje nauki i przemysłu w kontekście innowacji oraz ich komercjalizacji. Szczególną uwagę zwrócono na bariery hamujące proces komercjalizacji i sposoby ich przezwyciężenia. Opisano również warunki decydujące o efektywności procesów innowacyjnych. Dodatkowo zaprezentowano podstawy polityki państwa w zakresie innowacyjności i komercjalizacji. Korzystając z wartości syntetycznego wskaźnika innowacyjności porównano Polskę z innymi krajami Unii Europejskiej.
EN
The aim of the article is to present the essence of innovation, the importance of cooperation between science and industry for the entire economy and individual industries and enterprises. The article cites different definitions of innovation as well as its internal and external sources. It classifies innovation according to different criteria. It also describes the processes of commercialization and technology transfer in the process of innovation showing different procedures of research commercialization applied in Poland. Moreover, the article identifies the determinants of success in the process of knowledge and technology transfer. The correlations between science and industry in terms of innovation and commercialization are presented in detail, given special attention to existing inhibitors of commercialization process and the way of overcoming them. The article describes also the conditions of innovation processes’ efficiency and presents the basics of state policy in terms of innovation and commercialization. Thanks to the value of synthetic innovation indicator, Poland was compared with other European Union countries.
EN
The statutory mission of a university, in addition to the creation of scientific knowledge and education, lies in the cooperation with the economic sector through the transfer of knowledge and technology. The effectiveness of this process directly affects the affluence of any given State’s economy. Owing to the new amendments to the Act on Higher Education, many barriers that hinder commercialisation of knowledge in Poland have been brought down. Nicolaus Copernicus University in Toruń sets an excellent example in this respect having established a special purpose entity, which has already managed to set up thirteen spin-off companies in just 18 months.
PL
Ustawowa misja uczelni, oprócz tworzenia wiedzy naukowej i kształcenia, obejmuje również współpracę z sektorem gospodarczym poprzez transfer wiedzy i technologii. Efektywność tego procesu bezpośrednio wpływa na zasobność danej gospodarki narodowej. Dzięki ostatnim nowelizacjom ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym udało się znieść wiele barier utrudniających komercjalizację wiedzy. Dobrym przykładem zmian w tym zakresie jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który po półtorej roku działalności swojej spółki celowej, posiada już trzynaście spółek typu spin-off.
13
Content available Building an ecosystem for economic growth
EN
Paper describes mutually beneficial industry university partnership aim to promote and stimulate economic growth. Students and faculty from four different majors at Penn State Hazleton are involved in industry university projects focusing on commercialization of inventions or new technologies. Paper describes the details of that industry university cooperation as well as the benefits to all the partners involved.
PL
Artykuł opisuje wzajemnie korzystne partnerstwo pomiędzy uczelnią a biznesem w celu promowania i stymulowania wzrostu ekonomicznego. Studenci i pracownicy z 4 różnych kierunków na Penn State Hazelton są zaangażowani w projekty realizowane w partnerstwie pomiędzy biznesem i uczelnią w celu komercjalizacji nowych innowacji i technologii. Artykuł szczegółowo opisuje tę współpracę oraz korzyści wynikające z partnerstwa pomiędzy uczelnią a biznesem.
EN
Transferring inventions of academic scientists to private enterprises for the purpose of commercialization is long known as University-Industry (firm) Technology Transfer While the importance of this phenomenon is simultaneously raising in public and private sector, only a part of patented academic inventions succeed in passing the process of commercialization. Despite the fact that formal Technology Transfer process and licencing of patented innovations to third party is the main legal tool for safeguarding rights of academic inventors in commercialization of their inventions, it is not sufficient for transmitting tacit knowledge which is necessary in exploitation of transferred technology. Existence of reciprocal and complementary relations between formal and informal technology transfer process has resulted in formation of different models for university-industry organizational collaboration or even integration where licensee firms keep contact with academic inventors after gaining legal right for commercialization of their patented invention. Current paper argues that despite necessity for patents to legally pass the right of commercialization of an invention, they are not sufficient for complete knowledge transmission in the process of technology transfer. Lack of efficiency of formal mechanism to end the Technology Transfer loop makes an opportunity to create innovative interpersonal and organizational connections among patentee and licensee company. With emphasize on need for further elaboration of informal mechanisms as critical and underappreciated aspect of technology transfer process, article will try to answer the questions of how to optimize knowledge transmission process in the framework of University-Industry Technology Transfer Projects? What is the theoretical basis for university-industry technology transfer process? What are organization collaborative models which can enhance overall performance by improving transmission of knowledge in University- Firm Technology Transfer process?
PL
Przenoszenie wyników badań naukowych do przedsiębiorstw prywatnych w celu komercjalizacji określane jest jako transfer technologii z uczelni do biznesu. Podczas gdy znaczenie tego zjawiska rośnie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, tylko części opatentowanych innowacji akademickich udaje się przechodzić proces komercjalizacji. Pomimo faktu, że formalny proces transferu technologii i licencjonowania opatentowanych innowacji jest głównym narzędziem prawnym zabezpieczającym prawa twórców wynalazków w komercjalizacji swoich projektów, nie jest on wystarczający do przekazania wiedzy ukrytej, której posiadanie jest niezbędne w trakcie eksploatacji przenoszonej technologii. Istnienie wzajemnych i uzupełniających się relacji między formalnym i nieformalnym procesem transferu technologii spowodowało powstanie różnych modeli współpracy uczelni z przemysłem, a nawet integracji, gdzie przedsiębiorstwa licencjobiorców utrzymują kontakt z twórcami wynalazców akademickich po uzyskaniu prawa do komercjalizacji opatentowanego wynalazku. Autorzy niniejszego artykułu twierdzą, że mimo konieczności przejścia przez proces legalnego przekazania prawa do komercjalizacji wynalazków, nie jest on wystarczający do pełnego przekazania wiedzy w procesie transferu technologii. Brak wydajności w funkcjonowaniu formalnego mechanizmu zamykającego proces transferu technologii rodzi możliwość tworzenia innowacyjnych relacji interpersonalnych i organizacyjnych pomiędzy posiadaczem patentu a firmą licencjobiorcy. Podkreślając potrzebę dalszego opracowywania nieformalnych mechanizmów jako krytycznych i niedocenianych aspektów procesu transferu technologii, w artykule autorzy starają się odpowiedzieć na następujące pytania: W jaki sposób zoptymalizować proces przekazywania wiedzy w ramach projektów transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie są teoretyczne podstawy relacji w procesie transferu technologii z uczelni do przemysłu? Jakie istnieją modele współpracy, które mogą prowadzić do poprawy całkowitych wyników poprzez usprawnienie przekazywania wiedzy w procesie transferu technologii z uczelni do biznesu?
EN
The article of empirical nature is an attempt to evaluate the influence of the abilities to exploit newly acquired technologies possessed by finance companies operating in Poland on the competitive advantages they gain. The findings obtained confirm the existence of such influence, although its force seems rather moderate. A stronger influence was noted in relation to the jointly analyzed individual components, as well as the one related to general organization, which constitute the exploitation abilities, as well as in relation to three basic specialized assets within this type of abilities.
PL
Niniejszy artykuł o empirycznym charakterze stanowi próbę oceny wpływu posiadanych przez działające w Polsce przedsiębiorstwa finansowe zdolności do eksploatowania nowo pozyskiwanych technologii na zdobywanie rynkowych przewag konkurencyjnych. Uzyskane wyniki badań potwierdzają występowanie tej zależności, choć jej siła – ku zaskoczeniu – wydaje się raczej umiarkowana. Oznacza to, że rozwój tych zdolności w ramach potencjału absorpcyjnego przedsiębiorstw finansowych nie wywoła radykalnego zwiększenia posiadanych przez nie rynkowych przewag konkurencyjnych. Nieco silniejsze oddziaływanie zostało zidentyfikowane w przypadku łącznie analizowanych personalnych, jak również ogólnoorganizacyjnych składników zdolności eksploatacyjnych, a także niektórych wyspecjalizowanych w tym obszarze zasobów, w tym zwłaszcza powiązań systemu kontroli pracowników z systemem motywacyjnym.
PL
W artykule poruszono praktyczne aspekty przygotowania współpracy jednostki naukowej z przedsiębiorcą. Położono nacisk na kwestie organizacyjne oraz wymieniono ryzyka przygotowania projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto przybliżono etapy rozwoju technologii oraz rolę naukowca i przedsiębiorcy w procesie transferu technologii.
EN
The article discusses the practical aspects of preparing the cooperation of a scientific unit with an entrepreneur. Organizational issues have been emphasized and the risks of R&D projects have been listed. Moreover, the stages of technological development and the role of a scientist and an entrepreneur in the process of the transfer of technology have been presented.
PL
Uczelnie wyższe coraz większą uwagę przywiązują do transferu wyników badań naukowych do gospodarki. Droga ta jest dość trudna i skomplikowana. Wymaga bowiem nie tylko czasu i nakładów wdrożeniowych, ale także znajomości zarówno gospodarki, jak i zasad działalności uczelni wyższych. Naukowcy często nie znają realiów biznesu i vice versa - biznes nie zna realiów działalności naukowej, Dlatego większość krajowych uczelni, zwłaszcza technicznych, posiada w swojej strukturze Centra Transferu Technologii (CTT).
PL
W artykule opisano statki wodne, powietrzne i kosmiczne. Dokonano analizy różnic i podobieństw związanych z przeznaczeniem eksploatacyjnym statków oraz ich konstrukcją. Dokonano próby odpowiedzi na pytanie, czy nazywanie tych trzech środków transportu statkami jest uzasadnione.
EN
The article describes the ships, aircraft and spacecraft. Analyses of the similarities and differences related to the intended connection operational ships and their design. An attempt to answer the question whether the naming of three means of transport vessels is justified.
EN
Since, along with licensing, research-based spin-offs have become the most promoted and desired mechanism of knowledge and technology commercialisation, the aim of this article is to contribute to the literature on public research spin-off activity in selected EU Member States. Based on literature review and empirical studies, the authors compare the major modes of creation and operation of research-based companies established by the Italian and Polish universities and non-academic public research organisations. The analyses the authors conducted for each country concerned the following three detailed research areas: (1) the national regulations governing the establishment of spin-offs at universities and research institutes introduced, (2) the institutional spin-off policies and procedures as implemented by the Italian and Polish research organisations, and last but not least (3) the statistical analysis on public research-based spin-offs in the two socio-economic contexts. The studies employed a desk research method. Interviews with the representatives of units responsible for the commercialisation of research results at research organisations selected for analyses were also conducted.
PL
Ze względu na fakt, że firmy spin-off są obecnie, obok licencjonowania, jednym z najbardziej promowanych i popularnych mechanizmów transferu wyników prac badawczych do zastosowań gospodarczych, zaprezentowany artykuł skupiony jest na kwestii tworzenia tego typu firm w wybranych krajach UE. Na podstawie analizy stanu wiedzy i badań empirycznych autorzy porównują zasady powstawania i funkcjonowania spółek typu spin-off tworzonych przez pracowników włoskich i polskich jednostek naukowo-badawczych. Autorzy skupili się na analizie czynników zewnętrznych (regulacji krajowych) jak i wewnętrznych (wewnątrzinstytucyjne przepisy i procedury) determinujących powstawanie tego typu struktur transferu technologii, a także dokonali analizy statystycznej z zakresu działalności firm spin-off we Włoszech i w Polsce. W badaniach wykorzystano metodę ‘desk research’ oraz wywiady z reprezentantami jednostek ds. transferu technologii przy uczelniach i instytutach objętych próbą badawczą.
EN
The development of knowledge-based economies is dictated by the intensification of globalisation processes and the emergence of information societies characterised by the growing demand for knowledge and innovations. Effective execution of the knowledge and technology transfer processes is therefore the foundation of the contemporary knowledge-based economy because as a result of these processes novel technologies are brought to the market and the development of better products and services meeting the actual customer requirements is stimulated, and the national innovation performance and the level of competitiveness are improved. The author presents the issues connected with the organisation and management of knowledge and technology transfer from R&D organisations. The discussion is based on international case study analyses whose results helped to indicate the models and procedures commonly applied by these institutions to ensure an effective execution of the transfer process.
PL
Rozwój gospodarek opartych na wiedzy podyktowany jest intensyfikacją procesów globalizacyjnych i rozwojem społeczeństw informacyjnych, w których znacząco wzrasta zapotrzebowanie na wiedzę i innowacje. Skuteczna realizacja procesów transferu wiedzy i technologii stanowi zatem podwaliny współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, gdyż w rezultacie tych procesów rynek zasilany jest innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, systemowymi i procesowymi stymulującymi rozwój lepszych produktów i usług odpowiadających faktycznemu zapotrzebowaniu konsumentów i jednocześnie odgrywa kluczową rolę w kreowaniu innowacyjności gospodarki i podnoszeniu poziomu jej konkurencyjności. W artykule omówiono zagadnienia organizacji i zarządzania procesem transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowo-badawczych. Zaprezentowano wyniki przeprowadzonych międzynarodowych studiów przypadku, które pozwoliły na wyłonienie modeli i procedur powszechnie stosowanych w celu zapewnienia efektywnej realizacji tych procesów.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.