Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 35

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  segmentacja obrazów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The project aimedto develop and implement algorithms to diagnose the phase separation process based on digital images. The image processing techniques and various numerical methods for interpolation and integration were used to identify the process state. The swirl’s volume and diametersat its three different levelscan be determined on-line. A consistent diagnostic signal is produced and can be used by the control unit. The program was written in Python using the OpenCV library that allows the analysis of digital images. The article presents thedeveloped procedure that provides reliable results despite the poor quality of theinput source video stream. The complete procedure was described with the results’ presentation and discussionat each step.
PL
Celem projektu było opracowanie oraz implementacja algorytmów pozwalających diagnozować przebieg procesu separacji faz na podstawie obrazów cyfrowych. W kontekście identyfikacji stanu procesu wykorzystano techniki przetwarzania obrazów oraz metody numeryczne interpolacjioraz całkowanianumerycznego. Wyznaczane są charakterystyczne parametry wiru jak objętość oraz średnice na trzech różnych jego wysokościach. Zwracany spójny sygnał diagnostyczny może być dalej wykorzystany przez jednostkę sterującą. Program został napisany w języku Python z wykorzystaniem biblioteki OpenCV pozwalającej na przetwarzanie obrazów cyfrowych.W artykule zaprezentowano opracowaną procedurę, która dostarcza wiarygodnych wyników mimo słabej jakości obrazów wejściowych wynikającej ze złego oświetlenia sceny. Procedura została opisana wraz z prezentacją wyników i dyskusją nakażdym jej etapie.
EN
In this paper, authors described methods of material granularity evaluation and a novel method for grain size determination with inline electromagnetic mill device diagnostics. The milling process quality evaluation can be carried out with vibration measurements, analysis of the milling material images or well-known screening machines. The method proposed in this paper is developed to the online examination of the milled product during the milling process using real-time digital images. In this paper, authors concentrated their work on copper ore milling process. Determination of the total number of the grain, the size of each grain, also the classification of the grains are the main goal of the developed method. In the proposed method the vision camera with lightning mounted at two assumed angles has been used. The detection of the grains has been based on an adaptive segmentation algorithm, improved with distance transform to enhance grains detection. The information about particles shape and context is used to optimize the grain classification process in the next step. The final classification is based on the rule-based method with defined particle shape and size parameters.
PL
W pracy autorzy opisali metody oceny uziarnienia materiału i nową metodę określania wielkości ziaren z jednoczesną diagnostyką pracy młyna elektromagnetycznego. Ocena jakości mielenia może być realizowana na kilka sposobów, tj. poprzez pomiar drgań, analizę obrazów materiału zmielonego, lub wykorzystanie matryc przesiewowych. Proces mielenia jest procesem obciążonym znacznym zużyciem energii, dlatego proces diagnostyki powinien być wykonywany z dużą efektywnością. Metoda zaproponowana w niniejszym artykule opiera się na badaniu mielonego produktu podczas procesu mielenia przy użyciu analizy obrazów cyfrowych w czasie rzeczywistym. Głównym celem opracowanej metody jest określenie całkowitej liczby ziaren, wielkości ziaren, jak i klasyfikacja ziaren. W zaproponowanej metodzie wykorzystano akwizycję obrazów z kamery przy oświetlaniu badanych próbek pod kątem, co pozwala zwiększyć liczbę wykrywanych ziaren. Detekcja ziaren bazuje na metodzie segmentacji adaptacyjnej rozszerzonej o analizę map odległościowych w celu poprawienia jakości i liczby wykrytych ziaren. Informacje na temat kształtu ziaren są wykorzystywane w celu optymalizacji procesu klasyfikacji ziaren. Ostateczna klasyfikacja opiera się na metodzie bazującej na regułach, w których określono zależności dla różnych parametrów kształtu i rozmiaru ziaren.
PL
W pracy przedstawiono metody poprawy wyników segmentacji obiektów w postaci skupisk. Poprawa jakości segmentacji dla takich obiektów może być uzyskana m.in. poprzez odpowiednie połączenie filtracji dolnoprzepustowej (np. filtracji medianowej) z metodami pozwalającymi na określenie przynależności poszczególnych obszarów uzyskanych po segmentacji wybraną metodą do obszarów wynikowych reprezentujących obiekty interesujące z punktu widzenia celu segmentacji (w pracy zastosowano w tym celu operację morfologicznego zamknięcia oraz metodę grafową wykorzystującą koncepcję minimalnego drzewa rozpinającego). W pracy zwrócono także uwagę na możliwość poprawy wyników segmentacji poprzez wyznaczenie otoczki wypukłej rozpiętej na obszarach spełniających określone wymagania. Wyniki działania opisanych metod przedstawiono na przykładzie poprawy wyników segmentacji obrazów otrzymanych w wyniku jednokomórkowej elektroforezy żelowej.
EN
This paper deals with the problem of segmentation of cluster-structured objects, that is the objects which are formed by a set of unconnected elements smaller than the object. Images representing such objects are very difficult for segmentation. A good example of cluster-structured objects are “comet” images from Single Cell Gel Electrophoresis (comet assay). In the analysis of comet assay images a pivotal role plays the detection of comet regions - the comet region is formed by unconnected fragments of DNA (Fig. 1) which originate from the same cell nucleus. Because those regions are not solid, the usage of standard segmentation methods leads to poor results (Fig. 2). Pre- and post-processing methods can be used for improvement of segmentation results. Some of them are presented in the paper. The aim of the work was not the selection of the best improvement method of the comet assay segmentation results but the presentation of different approaches which could be used in the case of segmentation of this kind of objects. The first presented method is based on the idea of artificial removing of connectivity lack - this is done by the usage of a low-pass filter with large window before segmentation (Fig. 3). The next method uses the morphological closing for assignment of regions ri to the metaregion Rk which represent one comet (Fig. 4). For improving Rk shape the idea of convex hull spanned on ri ∈ Rk is used (Fig. 5). In this method the assignment condition is enclosed in structuring elements - because of limitations of the discrete space, in which the structuring element is defined, there are also some limitations of conditions which can be used. This drawback does not exist in the last of the presented method which uses the conception of the minimum spanning tree for assignment of regions ri to Rk. In this method the segmentation result is represented by graph G, whose vertexes vi represent regions ri, and length dij of edge eij between vertexes vi, and vj is equal to the closest distance between pixels of ri and rj (distances dij in general case can be variously defined). In G the minimum spanning trees Tk are searched, such that ∀eij ∈ Tk : dij ≤ ε, then for each Tk its convex hull is created - it defines the region of comet Kp (Fig. 6).
PL
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania sensora (systemu) okulograficznego w badaniu i treningu żołnierza. Omówiono również opracowane sensory do badania aktywności oczu. Zasadę działania czujników zaprezentowano wraz z algorytmami analizy obrazów użytymi do wyznaczenia położenia i stanu oczu. Dla opracowanych systemów okulograficznych podano przebieg badań oraz uzyskane wyniki.
EN
The paper presents the concept of using the sensor, as well as, video oculography system during soldier testing and training. It also discusses sensors designed to test the activity of the eye. Presents the principle of operation of the sensors with the basic image analysis algorithms and those used to determine the position and condition of the eye. For developed video oculography systems result of research was presented.
6
Content available remote Automatic detection of forest regions on scanned old maps
EN
The paper presents the image processing method for detection forest regions from digitized old maps. The proposed scheme consists of two principal steps. In the first one the input color image is filtered using averaging filter and binarized by thresholding in the HLS color space. The second step is based on morphological image processing of binary images and results in smoothening of contours of forest regions and removing unnecessary objects. As experiments are showing, the proposed method produces correct results of segmentation, allowing extraction of forest regions that can be further effectively processed and analysed.
PL
W artykule przedstawiono metodę segmentacji obrazów cyfrowych przedstawiających skanowane mapy historyczne. Celem segmentacji jest wykrycie i wyodrębnienie obszarów leśnych. Zaproponowna metoda składa się z dwóch etapów. Na pierwszym, wejściowy obraz kolorowy jest filtrowany i binaryzowany przez progowanie w przestrzeni kolorów HLS. Drugi etap polega na zastosowaniu filtrów morfologicznych w celu wygładzenia konturów obszarów leśnych oraz usunięcia obszarów zbędnych. Jak pokazały przeprowadzone eksperymenty, zaproponowana metoda pozwala na uzyskanie prawidłowych wyników segmentacji, dzięki czemu wyodrębnione obszary leśne mogą być następnie skutecznie przetwarzane i analizowane.
PL
W pracy przedstawiono propozycję metody segmentacji obiektów będących skupiskami, przykładem takich obiektów są tzw. komety będące wynikiem jednokomórkowej elektroforezy żelowej. Prezentacja nowej metody została poprzedzona przedstawieniem wyników segmentacji tych obrazów metodami standardowymi. Opracowana metoda działa dwuetapowo: etap 1. to segmentacja służąca wyznaczeniu fragmentów składowych obiektów, etap 2 wykorzystuje minimalne drzewo rozpinające do określenia zbioru fragmentów tworzących poszczególne obiekty.
EN
This paper deals with the problem of segmentation of aggregate objects i.e. objects which are formed by the set of unconnected elements smaller than the object. Images of such objects are very difficult to be segmented. An example of this type of objects are "comet" from Single Cell Gel Electrophoresis images (also called comet assay images). In comet assay images the comet region is formed by unconnected fragments of DNA (Fig. 1). Due to unsatisfying results of comet segmentation by stan-dard methods (Figs. 2and 3) a new, two-stage method for segmentation of such images has been developed. The first stage is image segmentation whose result is a set of comet elements ei representing DNA fragments. In the second stage the minimum spanning trees Tp are created - graph vertexes vi represent elements ei, while length dij of edge eij between vertexes vi and vj is equal to the minimum distance between pixels of elements ei and ei. Then for each connected tree Tp its convex hull defining the region of comet Kp (Fig. 4) is created. In case of defects appearing in comet images (Fig. 5) the incorrect region can be rejected e.g. by use of geometrical features describing regions.
EN
The paper presents main results of PhD dissertation concerning authentication systems based on the analysis of iris pattern. Two main threads of the work are presented: iris image segmentation and its influence on the feature extraction algorithm and methods of analysis of biometric system efficiency.
PL
W artykule przedstawiono główne rezultaty badań zawartych w rozprawie autora dotyczącej systemów uwierzytelniania osób na podstawie obrazu tęczówki oka. Zaprezentowano dwa główne wątki pracy doktorskiej: segmentacji obrazu tęczówki i jej wpływu na proces ekstrakcji cech oraz metod analizy wydajności biometrycznej systemów uwierzytelniania.
EN
This paper presents a concept of image processing and analysis algorithms for an automatic assessment of hydrocephalus in children's brain. Presented research was inspired by the medical need for tools performing an automatic (or at least semi-automatic) detection and quantitative evaluation of this lesion. Algorithms for precise segmentation of hydrocephalus and determination of its volume from three dimensional CT brain scans were introduced. Specifically, for brain and hydrocephalus segmentation, region growing approach was proposed. Results of applying the developed method to real CT data sets were presented and discussed. The analysis of the results show that in future, the proposed algorithms can be helpful tool for diagnosis of hydrocephalus.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania algorytmów przetwarzania i analizy obrazów do automatycznej oceny i diagnostyki wodogłowia u dzieci. Inspiracją do badań była potrzeba stworzenia skutecznych narzędzi do automatycznej (lub co najmniej półautomatycznej) detekcji i ilościowej oceny tego schorzenia dla potrzeb współczesnej neurochirurgii. Artykuł zawiera opis opracowanych algorytmów segmentacji obszaru wodogłowia oraz całego mózgu metodą rozrostu obszaru, a także przedstawia algorytm obliczający stosunek objętości zmiany chorobowej do objętości całego mózgu. Niniejszy artykuł prezentuje rezultaty zastosowania proponowanych algorytmów do rzeczywistych danych obrazowych pochodzących z tomografu komputerowego. Analiza otrzymanych rezultatów pokazuje, że proponowane algorytmy mogą stanowić użyteczne narzędzie diagnostyczne do detekcji i oceny wodogłowia u dzieci.
PL
Artykuł przedstawia bieżące zagadnienia i problematykę poruszaną w ramach prac Laboratorium Biocybernetyki AGH w obrębie elektrodiagnostyki i diagnostyki obrazowej serca i naczyń. Zaprezentowano ideę przenośnego rejestratora EKG z adaptacyjną wymianą oprogramowania w zakresie automatycznej interpretacji elektrokardiogramu. Rozszerzeniem przenośnych rejestratorów są hybrydowe systemy nadzoru i sterowania. Wyróżniają one część osobistą, odpowiedzialną za rejestrację sygnałów elektrodiagnostycznych, oraz część stacjonarną, nadzorującą pacjenta i identyfikującą potencjalne zagrożenia zdrowia i życia. W zakresie obrazowania medycznego zaprezentowano trzy obszary, dla których zaprojektowano algorytmy segmentacji: mięsień sercowy, implanty wewnątrznaczyniowe oraz tętnice szyjne. Metody te oparte są w głównej mierze na modelach deformowalnych: metodzie aktywnego konturu oraz zbiorów poziomicowych.
EN
This article deals with current issues in electrodiagnostics and image diagnostics of the heart and vessels. All research takes place in the Biocybernetics Laboratory of AGH University of Science and Technology. In the article, an idea of a portable ECG recorder, which auto adaptively changes ECG interpretation software, is being presented. This group of systems is extended by hybrid systems for supervision and control. They consist of personal and stationary parts, which are responsible respectively for signal acquisition and patient monitoring, as well as identification of potentially threatening conditions. In the field of medical imaging, three domains are presented, for which image segmentation algorithms are proposed: a myocardium, an intravascular implants and carotid arteries. These methods are mostly based on the deformable models: active contour and level-set methods.
PL
Prezentowane w pracy badania dotyczą segmentacji obrazów metodą wektorów wspierających (ang. Support Vector Machine - SVM). Metoda ta opiera się na grupie kilkunastu wektorów wspierających, które posiadają cechy wybranych obiektów w obrazie. Implementacja przedstawionej procedury klasyfikacji wektorów wspierających została wykona zarówno programowo w języku C++ na procesorze ogólnego przeznaczenia AMD AthlonII P320 Dual-Core2.10 GHz, jak i sprzętowo w języku VHDL. Moduł klasyfikacji wektorów wspierających został zaimplementowany w układzie Xilinx Spartan 6.
EN
The paper presents preliminary implementation results of image segmentation for the SVM (Support Vector Machine) algorithm. SVM is a dedicated mathematical formula which allows extracting selective objects from an input picture and assign them to an appropriate class. Consequently, a black and white images reflecting occurrence of the desired feature are derived from an original picture fed into the classifier. This work is primarily focused on the FPGA implementation aspects of the algorithm as well as on comparison of the hardware and software performance. A human skin classifier was used as an example and implemented both in AMD AthlonII P320 Dual-Core2.10 GHz and Xilinx Spartan 6 FPGA. It is worth emphasizing that the critical hardware components were designed using HDL, whereas the less demanding standard ones such as communication interfaces, FIFO, FSMs were implemented in HLL (High Level Language). Such an approach allowed both shortening the design time and preserving high performance of the hardware classification module. This work is a part of the Synat project embracing several initiatives aiming at creation of a repository of images to which are to be assigned descriptive name according to their contents. Such a database of tagged images will significantly reduce the search time, since only picture tags will be processed instead of images, so the process will involve simple string operations rather than image recognition. The project is a huge challenge due to an immense volume of data collected over the past years denoted today as the Internet resources. Therefore, the core part of the undertaking is to design andimplement a classification system which should be both reliable and fast. In order to achieve the high performance of a search engine, the most computationally intensive operations are to be ported to hardware.
PL
Praca dotyczy zagadnienia odporności procesu segmentacji, rozumianego jako segmentacja wraz z przetwarzaniem końcowym, na zmianę orientacji obrazów – tego typu cecha może mieć duże znaczenie w systemach kontroli jakości, w których wykorzystywane są komputerowe metody analizy obrazów. W pracy skupiono się na zagadnieniu wpływu implementacji procesu segmentacji na tak rozumianą odporność. Pokazano także wpływ etapu przetwarzania końcowego na odporność całego procesu segmentacji.
EN
This work deals with the problem of robustness of image segmentation process, understood as image segmentation with post-processing, against image orientation change. Such feature may be important for computer aided quality control systems using visual information. The paper focuses on the issue of the impact of implementation of the segmentation process on such type of robustness. The influence of post-processing stage on whole segmentation process also has been shown.
EN
In this article a new modification of the well known segmentation technique, namely active contour - snake, was proposed. This modification consists in a new formulation of its external force based on the electrostatics. However the base idea of giving electric charges to the image and the snake has been already presented in several works, none of them clearly adressed the problem where the charged snake took place of a charged pixel. In this situation the electrostatic force is not defined, since the distance between charges is zero. The snake proposed in this work evolves on a plane elevated above the image, what never allows this distance to become zero. The method was implemented and verified on real microscopic images of oocytes, proving its superiority on the classic snake.
PL
W artykule tym zaprezentowana jest nowa modyfikacja techniki segmentacji znanej pod nazwą aktywnego konturu - węża. Polega ona na nowym sformułowaniu siły zewnętrznej opartej na sile elektrostatycznej. W istniejących pracach, w których obraz i kontur posiadały ładunek elektryczny, omijano problem konturu zajmującego pozycję naładowanego piksela. W takiej sytuacji siła elektrostatyczna jest niezdefiniowana, gdyż odległość między ładunkami jest zerowa. Proponowany w tej pracy kontur operuje na płaszczyźnie wyniesionej ponad obraz, co sprawia, że odległość ta nigdy nie spada do zera. Metoda została zaimplementowana i zweryfikowana na rzeczywistych obrazach mikroskopowych oocytów, gdzie wykazała swoją wyższość nad klasyczną techniką węża.
EN
Segmentation is the art of partitioning an image into different regions where each one has some degree of uniformity in its feature space. A number of methods have been proposed and blind segmentation is one of them. It uses intrinsic image features, such as pixel intensity, color components and texture. However, some virtues, like poor contrast, noise and occlusion, can weaken the procedure. To overcome them, prior knowledge of the object of interest has to be incorporated in a top-down procedure for segmentation. Consequently, in this work, a novel integrated algorithm is proposed combining bottom-up (blind) and top-down (including shape prior) techniques. First, a color space transformation is performed. Then, an energy function (based on nonlinear diffusion of color components and directional derivatives) is defined. Next, signeddistance functions are generated from different shapes of the object of interest. Finally, a variational framework (based on the level set) is employed to minimize the energy function. The experimental results demonstrate a good performance of the proposed method compared with others and show its robustness in the presence of noise and occlusion. The proposed algorithm is applicable in outdoor and medical image segmentation and also in optical character recognition (OCR).
EN
In the paper novel application of the level set method to heart segmentation in ultrasound echocardiography is addressed. In the presented approach region of interest of the ultrasound image is calculated by means of Hough transform and speckle noise is reduced by anisotropic diffusion filter. The method is initially validated on USG like simulated noisy images. In article segmentation results for real echocardiograpic images are also shown.
PL
W artykule zaprezentowano nowe zastosowanie metody zbiorów poziomicowych do segmentacji danych echokardiograficznych. W proponowanym podejściu przedstawiono sposób wyznaczenia obszaru zainteresowań w obrazach ultrasonograficznych bazujące na transformacji Hough'a oraz redukcję zakłóceń wykorzystującą anizotropowe filtry dyfuzyjne. Metoda została wstępnie sprawdzona na modelu wraz symulacją zakłóceń. Przedstawiono wyniki segmentacji dla rzeczywistych obrazów echokardiograficznych.
PL
Przedstawiono wpływ, jaki na wynik segmentacji wododziałowej obrazów barwnych ma zastosowanie różnych metod tworzenia obrazu gradientowego. Omówiono główne metody tworzenia obrazu gradientowego oraz ich wpływ na wyniki segmentacji wododziałowej. Przedstawiono także porównanie wyników segmentacji uzyskanych w wyniku stosowania różnych metod wyznaczania obrazów gradientowych.
EN
In this paper the influence of various methods for creating of gradient image on the results of watershed image segmentation method is presented. The main methods of gradient image creating are described and its influence on the results of color images watershed segmentation is presented. The comparison of the final segmentation results obtained by the usage of different gradient image creating method is also presented.
17
Content available remote Segmentation of breast cancer fine needle biopsy cytological images
EN
This paper describes three cytological image segmentation methods. The analysis includes the watershed algorithm, active contouring and a cellular automata GrowCut method. One can also find here a description of image pre-processing, Hough transform based pre-segmentation and an automatic nuclei localization mechanism used in our approach. Preliminary experimental results collected on a benchmark database present the quality of the methods in the analyzed issue. The discussion of common errors and possible future problems summarizes the work and points out regions that need further research.
PL
Transformacja wododziałowa może być stosowana zarówno do obrazów czarno-białych, jak i kolorowych. Na swoim wejściu transformacja powinna otrzymać obraz, w którym duże wartości odpowiadają krawędziom. Większość obrazów można przekształcić do tej postaci za pomocą odpowiedniego filtru gradientowego (dostosowanego do obrazów kolorowych lub czarno-białych). Niestety wynik działania transformacji wododziałowej jest praktycznie zawsze nadmiernie posegmentowany. Stosowanie prostych metod usuwania nadsegmentacji często nie daje dobrych wyników. Artykuł przedstawia rozwiązanie tego problemu korzystające z analizy skupień. Umożliwia ono połączenie zlewisk w żądaną liczbę klas. Parametry analizy skupień pozwalają na dostosowanie jej do obrazów konkretnego typu, a także pozwalają na uwzględnienie w procesie łączenia zlewisk informacji ignorowanych przez transformację wododziałową.
EN
Watershed transformation can be applied to color as well as to gray-scale images. It requires a height function as its input. Most images may be converted to the required form by means of a gradient filter suited for the type of image being segmented. Unfortunately, in most cases, the image after watershed transformation is heavily over-segmented. Using simple methods for reducing over-segmentation doesn't give good results. This paper presents a solution to this problem that utilizes cluster analysis. It allows for watershed merging that produces a requested number of classes. Cluster analysis is very flexible. Its parameters can easily be exchanged in order to adapt the method for a particular type of image. Attributes used for watershed merging may take into account information that is disregarded by the watershed transformation itself.
PL
W pracy przedstawione zostało istotne z punktu widzenia segmentacji obrazów, jak i ich analizy, zagadnienie zależności wyniku segmentacji obrazu od jego orientacji. Jako rozwiązanie tego problemu dla segmentacji obrazu przez łączenie obszarów w pracy zaproponowano równoległą metodę segmentacji. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane prezentacją wyników uzyskanych zależną i niezależną (tzn. równoległą) od orientacji metodą segmentacji obrazów.
EN
In this article important problem for image segmentation and image analysis is dependence between image orientation and image segmentation results is presented. As a solution of this problem in case of image segmentation by region merging new parallel image segmentation method is proposed. As an illustation of theoretical analysis of this problem results obtained from oreintation dependent and independent (it is parallel) method are also presented.
PL
W pracy przedstawiono istotne z punktu widzenia segmentacji obrazów, jak i ich analizy, zagadnienie zależności wyniku segmentacji obrazu od jego orientacji. Jako rozwiązanie tego problemu dla segmentacji obrazu przez łączenie obszarów w pracy zaproponowano równoległą metodę segmentacji. Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane prezentacją wyników uzyskanych zależną i niezależną (tzn. równoległą) od orientacji metodą segmentacji obrazów.
EN
In this article important problem for image segmentation and image analysis it is problem of dependence between image orientation and image segmentation results is presented. As a solution of this problem in case of image segmentation by region merging new parallel image segmentation method is proposed. As an illustration of theoretical analysis of this problem results obtained from orientation dependent and independent (it is parallel) method are also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.