Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 912

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
PL
Trzeci z serii czterech artykułów [15, 16] przedstawia wykorzystanie skaningu laserowego oraz pracę z chmurą punktów na budowie. Przedstawiono przygotowanie do skanowania oraz proces skanowania - od przygotowania skanera poprzez różne procesy, takie jak pomiary w terenie, rejestracja i eksport danych. Autorzy przedstawili także szereg problemów, na jakie może natknąć się skanujący i praktyczne sposoby ich rozwiązywania. Pokazano także możliwości wykorzystania skanera oraz chmury punktów do przedmiarowania oraz wykonywania obmiarów - na podstawie rzeczywistego projektu - przy pracach wyburzeniowych wentylatorni, remontowanego szpitala. Autorzy przedstawiają także założenia i wstępne rezultaty projektu ID4EX związanego z wykorzystywaniem immersive design w budownictwie.
EN
The third in a series of four articles [15, 16] presents the use of laser scanning and work with a point cloud on a construction site. The preparation for scanning and the scanning process are presented - from scanner preparation through various processes such as field measurements, data registration and export. The authors also presented a number of problems that the scanner may encounter and practical ways of solving them. It also shows the possibilities of using a scanner and a cloud of points for take-off and taking measurements - based on a real project - for the demolition works of the ventilation room, the renovated hospital. The authors also present the assumptions and preliminary results of the ID4EX project related to the use of immersive design in construction.
2
Content available remote Research on the influence of external search strategy on enterprise innovation
EN
Based on the matching perspective, an analytical framework including external search strategy, organisational improvisation and structural flexibility is established. The purpose of this study is to explore the influence of external search strategy on firm innovation. The results show that, first, market information search has a positive impact on innovation quality and innovation speed. Secondly, the influence of technical knowledge search on innovation quality is moderated by organisational improvisation and structural flexibility. Thirdly, technical knowledge search has a positive impact on the innovation quality of enterprises. Fourthly, technical knowledge search has a positive impact on the innovation speed of enterprises.
PL
Uczelnie wyższe stale modernizują swoją ofertę kształcenia, dostosowując ją do aktualnych potrzeb rynku pracy. Niestety często proces ten obarczony jest pewną bezwładnością przypisaną dużym instytucjom. Z tego powodu ciekawą możliwością jest wykorzystanie projektów programu Erasmus+ w kategorii „Partnerstwa strategiczne", dzięki którym można zaproponować rozwiązania krótkoterminowe, takie jak szkoły letnie. Ich efektem są np. innowacyjne projekty zielonych dachów czy zielonych przystanków. Wszystko z myślą o przyszłości i przeciwdziałaniu szkodliwym zmianom w miastach.
EN
The article examines the issue of double diplomas in the context of improving the quality of education, using the example of Polish universities. It analyses the educational market of universities in Poland. The implementation of international double degree programs affects the formation of the innovative educational environment of the university and contributes to the development of students’ set of key competencies and the formation of human capital. The article describes the advantages and disadvantages of participating in double degree programs for students, faculty, and higher education, in general. It further shows the influence of the double diploma program on the quality of training of highly qualified specialists. The development and implementation of double degree educational programs in practice correspond to the general strategic interests of the development of Polish universities in the modern educational space from the point of view of improving the quality of education and scientific research, increasing the competitiveness of universities and generally comply with the main principles and provisions of the Bologna process. An algorithm for the implementation of double diploma programs has been developed, which will contribute to the internationalization of higher education, and its integration into the world educational space.
PL
Artykuł analizuje problematykę podwójnych dyplomów w kontekście podnoszenia jakości kształcenia, na przykładzie polskich uczelni. Dokonano analizy rynku edukacyjnego szkół wyższych w Polsce. Realizacja międzynarodowych programów podwójnego dyplomu wpływa na kształtowanie innowacyjnego środowiska edukacyjnego uczelni oraz przyczynia się do rozwoju zestawu kompetencji kluczowych studentów i kształtowania kapitału ludzkiego. Opisano zalety i wady uczestnictwa w programach podwójnego dyplomu dla studentów, wykładowców i ogólnie szkolnictwa wyższego. Ujawniono wpływ programu podwójnego dyplomowania na jakość kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Rozwój i realizacja programów kształcenia dwustopniowego, w praktyce odpowiada ogólnym interesom strategicznym rozwoju polskich uczelni we współczesnej przestrzeni edukacyjnej. Z punktu widzenia podnoszenia jakości kształcenia i badań naukowych, a także podnoszenia konkurencyjności uczelni, należy przestrzegać głównych zasad i postanowień Procesu Bolońskiego. Opracowany został algorytm realizacji programów podwójnego dyplomowania, który przyczyni się do umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i jego integracji ze światową przestrzenią edukacyjną
5
Content available Methods of managing innovation in the enterprise
EN
Purpose: The aim of the work was to present the concept of innovation in an enterprise. The multitude of definitions and breakdowns of innovation are emphasized. In addition, a review of scientific papers in the field of innovation management strategies in the enterprise was made. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the article, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature on the subject. Literature studies include Polish and foreign publications. Findings: Economists point out that innovations are essential for a company's survival in the marketplace. They play a key role in building a competitive advantage and their absence may pose serious threats to the further functioning of the enterprise. Given the importance of innovation, it is essential to manage them effectively. The need to adjust the innovation strategy to the internal and external conditions in which the company operates is emphasized, because there is no strategy that can be successfully used in every enterprise. Originality/value: The article is a literature review on the innovation strategies. This work can contribute to emphasizing the role of innovation in the functioning of the company, making managers aware of the need to manage them and choosing the right strategy tailored to the company's capabilities and goals.
6
Content available Innovation as a determinant of current ecology
EN
Purpose: authors based on trends, goals, theses and examples of good practices presented in the article focus – both in theoretical and practical dimensions – on striving to identify need to develop eco-innovation as an element strengthening environmental policy in global, regional and national dimension. Design/methodology/approach: theses presented in the article have been verified using the following methods: literature review, critical literature analysis, document and comparative analysis, and examples of good practice. Findings: innovations in the field of ecology focus in particular on human activities in two areas. The first is use of existing living and inanimate natural resources resulting from need to maintain life expectancy. In the second area, focus on its protection and care for its duration. Therefore, it should be emphasized that associating innovations with them is extremely important in modern ecology. Striving to create new eco-friendly solutions of an eco-innovative nature both in the sphere of its social acceptance and in utilitarian dimension. Originality/value: the article enriches, and at the same time develops, knowledge and discussion in the field of defining eco-innovations – and their impact on the lives of communities and individuals. Thanks to knowledge presented in the article, the need to look for solutions that can strengthen the impact of eco-innovation on the natural environment is clearly justified.
EN
Purpose: The purpose of the work is to present historical aspects of management, technology, innovation and economic growth in Great Britain based on international literature and articles. Design/methodology/approach: Due to the cognitive nature of the work, the aim of the work will be achieved using the method of analyzing the literature and overview international articles to present results on the subject. Literature studies includes only foreign publications. Findings: Historical aspects of management, technology, innovation and economic growth in Great Britain is widely described in international and British literature. Many articles provided value information’s and researches to get to the conclusions and summary. Based on the reliable results scientist assess every aspects of provided subject. Originality/value: The analysis international and British literature and articles shows all aspects of historical management, technology, innovation and economic growth in Great Britain and helps to improve knowledge and assessment of past to present and to predict future.
EN
The following paper presents the theoretical foundations and selected practical applications of systems engineering. To begin with, the concept and subject of systems engineering is defined and embedded in the family of systems sciences. It also outlines the systems approach methodology applied in the systems engineering and the strong interdependencies that exist between systems theory and the practice of building systems applications. The matter of presenting selected categories of systems engineering, such as requirements engineering, environmental engineering, safety engineering, medical engineering, genetic engineering, management engineering, financial engineering, software engineering and social engineering was pivotal element of the paper. The paper has a form of a synthesis and an overview and contributes to further discussions within the framework of promoting a universal systems approach in the praxeological disciplines of the different categories of technical and non-technical, tangible and intangible, but always innovative and creative engineering.
PL
W pracy przedstawiono podstawy teoretyczne i wybrane aplikacje praktyczne inżynierii systemowej. Na wstępie zdefiniowano pojęcie i przedmiot inżynierii systemowej, którą osadzono w rodzinie nauk systemowych. Nakreślono też metodologię podejścia systemowego, wykorzystywaną w nurcie inżynierii systemowej i silne współzależności, jakie istnieją między teorią systemową a praktyką budowania aplikacji systemowych. Szczególny wysiłek został skupiony na prezentacji wybranych kategorii inżynierii systemowej, takich jak: inżynieria wymagań, środowiska naturalnego, bezpieczeństwa, medyczna, genetyczna, zarządzania, finansowa, oprogramowania i społeczna. Praca ma charakter syntetyczno-przeglądowy i stanowi przyczynek do dalszych dyskusji w ramach propagowania uniwersalnego podejścia systemowego w nurcie prakseologicznych dyscyplin różnych kategorii inżynierii technicznej i nietechnicznej, materialnej i niematerialnej, ale zawsze innowacyjnej i kreatywnej.
EN
Inland shipping is one of the most neglected transport modes in Eastern Europe. Despite its indisputable advantages, such as the ability to transport goods of high weight and volume at the lowest unit transportation cost, low environmental impact and thus the lowest external costs, inland shipping does not play a significant role as a transport branch in many countries of the European Union. This is primarily due to the poor condition of the waterway infrastructure, the maintenance of which has not been properly financed for decades. In the public’s opinion, IWT is often considered an outdated form of transportation that does not meet the current needs of the transportation market. This article aims to indicate that the RIS system is an important tool for managing inland waterways and inland shipping. Therefore, it is also an important innovation which can redefine the role of IWT in the transport system. RIS can contribute to improving the logistic systems and transport safety. The literature analysis, descriptive statistics and taxonomic analysis were carried out to present the importance of the RIS system and its innovativeness. The study contributes to the discussion on the impact of modern information services and IT-tools on inland shipping and its role in modern transport systems. Inland waterborne transport is the missing mode, which could supplement the infrastructure deficits, and with the use of the RIS system, interconnect inland shipping into the transportation chains.
PL
W pracy zbadano postawę respondentów wobec prozdrowotnych właściwości dyni oraz ich opinię względem innowacyjnej żywności prozdrowotnej i suplementów diety. Analiza uzyskanych danych wskazuje, że dynia, choć wg kryteriów botanicznych jest owocem, to zwyczajowo jest uznawana za warzywo, do którego konsumenci i producenci żywności wracają po wielu latach zapomnienia. Używa się jej również jako surowiec do produkcji żywności prozdrowotnej oraz suplementów diety ukierunkowanych na uzupełnienie niedoborów witamin i składników mineralnych oraz niwelowanie wielu dolegliwości i wspomaganie leczenia niektórych chorób. Uzyskane wyniki badań potwierdziły, że zdecydowana większość respondentów pozytywnie odbiera innowacyjne produkty spożywcze i chętnie je próbuje. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że konsumenci posiadają wiedzę na temat prozdrowotnych właściwości dyni, jednak nie korzystają z zawierającej ją żywności prozdrowotnej oraz suplementów diety.
EN
The study examined the attitudes of respondents toward the health-promoting properties of pumpkin and their opinions on innovative functional foods and dietary supplements. The analysis of collected data indicates that pumpkin is a wellknown fruit that consumers and food producers keep returning to after many years of neglect. It is also used as a raw material for the production of functional foods and dietary supplements aimed at supplementing vitamin and mineral deficiencies, as well as alleviating many ailments and supporting the treatment of some diseases. The results of the survey confirmed that the vast majority of respondents have a positive perception of innovative food products and are willing to try them. The results also indicate that consumers are familiar with the healthpromoting properties of pumpkin and are willing to use functional foods and dietary supplements containing it.
11
Content available remote Umowa o pracę a innowacyjność pracownicza
PL
Seria czterech artykułów przedstawia wykorzystanie chmur punktów oraz skaningu laserowego na budowie. Dzięki zastosowaniu skanowania laserowego można rozwiązać wiele zagadnień inżynierskich i optymalizacyjnych. W pierwszym artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat skanerów laserowych oraz ich działania. Wyjaśniono, co wpływa na dokładność pomiarów instrumentami skanującymi i w jaki sposób odbywa się skanowanie. Przedstawiono także zagadnienie związane z wykorzystaniem skanerów do inwentaryzacji robót zanikowych i zakrywanych (zbrojenie i instalacje).
EN
A series of four articles covers the use of point clouds and laser scanning on site. Thanks to the use of laser scanning, many engineering and optimization issues can be solved. The first article presents basic information about laser scanners and their operation. It explains what influences the accuracy of measurements with scanning instruments and how the scanning is performed. The issue related to the use of scanners for inventory of decaying and covered works (reinforcement and installations) is also presented.
EN
The article attempts to assess the use of innovations in the dairy industry in the area of sustainable development in this sector. By analyzing the available literature, articles and magazines, trends and barriers to the use of preferred innovations in the dairy sector were identified.
PL
W artykule dokonano próby oceny wykorzystywania innowacji w branży mleczarskiej z obszaru zrównoważonego rozwoju w tym sektorze. Analizując dostępną literaturę, artykuły i czasopisma wskazano trendy i bariery stosowania preferowanych innowacji w sektorze mleczarskim.
14
Content available remote Nowa architektura mieszkaniowa. Zastosowanie betonu w nowoczesnym domu
PL
Współczesne mieszkanie ukształtowały pojęcia i standardy wypracowane na początku XX w. wprowadzające do istniejącego systemu nowe wartości, jak funkcjonalizm czy innowacyjna typologia układów. Użycie betonu, standaryzacja i prefabrykacja usprawniają proces realizacji. W artykule zaprezentowano rozwiązania projektowe, w których użycie betonu uzasadnione jest względami użytkowymi, estetycznymi i środowiskowymi.
EN
Contemporary dwelling was shaped by the concepts and standards developed at the beginning of the 20th century, introducing new values into the existing system, such as functionalism or innovative typology of layouts. The use of concrete, standardization and prefabrication improve the implementation process. In this article we look at design solutions where the use of concrete is justified for functional, aesthetic and environmental reasons.
EN
The purpose of the paper is to analyze the positioning of Ukraine in the global indices of innovative development and competitiveness, to evaluate the indicators of innovation activity and, based on the outcomes of the research, to determine the place of Ukraine in the global innovation space. The dynamics of innovation activity on an international scale based on the consolidated indicators of the Global Innovation Index are presented. Ukraine’s position in it and progress in achieving goals to better understand the processes that stimulate or constrain innovation are determined. Econometric methods to generalize the positioning of Ukraine in the global innovation space and the DEA method to study the relative individual effectiveness of the innovation environment and innovation activities in Europe are used.
EN
The article refers to the challenges aimed at identifying decisions that translate into optimization in the TFL industry, on the example of selected activities of transport companies. Awareness of high competitiveness should influence the well-thought-out directions of development of business owners and managerial staff in the context of creating the company’s distinguishing features. They should be viewed on a global scale in order to increase profit and optimize costs. The article shows a direct connection between optimal patterns of action and the undertaken non-intuitive and innovative activities with the possible development of market niches. The publication draws attention to the multi-threaded and above-standard strategies chosen by selected road transport employers.
EN
Economised, thorough and skilful utilisation with the concept of cherishing things as its core thought is the basic design concept of traditional creation activities, implying profound philosophical thinking and life philosophy. This article, based on a theoretical interpretation of the traditional concept of cherishing things and combining methods including documents, material objects, manual restoration, etc., firstly expounds the influence and meaning of traditional Chinese folk textile mending in carrying out the concept of cherishing things in the contemporary era; secondly, it focuses on summarising the origin and development of the textile mending industry, pointing out the application prospects of hand darning techniques in nowadays market; and finally, via interpreting the comprehensive design of materials technology, pro-phase protection of preventive mending "smart creation" mode innovation of textiles, etc., this study specifically analyses the inheritance and innovation of folk textile mending techniques, so as to provide references for relevant industries and handicraft enthusiasts in the future.
PL
Po agresji Rosji na Ukrainę rozwój energetyki rozproszonej powinien nabrać przyspieszenia. To najszybszy sposób na zbudowanie nowych mocy wytwórczych, które pozwolą ograniczyć zależność Polski od importowanych węglowodorów, a także szansa na zaangażowanie kapitału prywatnego, a docelowo również na zwiększenie odporności kraju na zewnętrzne wstrząsy. Artykuł zawiera postulat osadzenia rozwoju energetyki rozproszonej na czterech fundamentach, którymi są: rozwój regulacji, modernizacja i dostosowanie infrastruktury, inwestycje w postęp technologiczny oraz edukacja i wymiana doświadczeń. Energetyka rozproszona zasługuje na przyjęcie kompleksowej strategii rozwoju (jej propozycja została opracowana w ramach projektu Gospostrateg na potrzeby Ministerstwa Klimatu i Środowiska), a także na zmianę definicji. W artykule przedstawiono propozycję, by definiować ją w odniesieniu do kryteriów mniej technicznych niż ma to miejsce obecnie, a bardziej odzwierciedlić cel istnienia, na przykład dążenie do samobilansowania.
EN
After Russia’s aggression against Ukraine, the development of distributed energy should accelerate. This is the fastest way to build new generation capacities for the energy system, allowing to reduce Poland’s dependence on imported hydrocarbons, as well as an opportunity to engage private capital, but ultimately it allows to increase the country’s resilience against external shocks. The article contains a postulate to place the development of distributed energy on four foundations, which are: development of regulations, modernization and adaptation of infrastructure, investments in technological progress as well as education and exchange of experiences. Distributed energy deserves the adoption of a comprehensive development strategy (its proposal was developed as part of the Gospostrateg project for the needs of the Ministry of Climate and Environment), as well as a change of definition. The article proposes to define it in terms of less technical criteria than is currently the case, and to reflect the purpose of existence more, for example, the pursuit of self-balancing.
EN
The paper presents original research, encompassing the results of analyses of modular building façade solutions, as well as innovative design concepts based on these results by students of the Faculty of Architecture at the Poznań University of Technology. Adapting architecture to climate change is the main objective behind research and innovative designs. Reduction of carbon dioxide emissions, thermal comfort of buildings, better thermal environment ergonomics for users of buildings' interiors, increased energy efficiency together with the use of renewable energy sources are major challenges for today's designers. Dealing with rainwater, wind and pressure changes are already absolute necessities. Contemporary trends in modern construction in urban areas were identified on the basis of results of analyses of selected existing buildings, presented using tables, graphs and statistical tools. Conclusions from the demonstrated correlations of quantitative data with social, economic and environmental factors became the basis for the students’ conceptual assumptions. The selected innovative façade designs presented in the article demonstrate a variety of solutions for modern modular systems which protect buildings from excessive sun exposure, help insulation resist external factors, generate energy, ventilate buildings, use pressure differences, collect water, purify air, protect fauna, etc. As a result, the developed concepts may be indicative of a contemporary approach to sustainable building design, based not only on reducing any negative environmental impact and conserving natural resources, but also on designing aesthetic buildings based on classic notions of beauty.
EN
This paper deals with the design of an automatic robotic assembly station with the aim of creating a new and more efficient working environment in the production process on the assembly line and thus contributing to meeting customer requirements. The paper presents theoretical knowledge on innovations and on the innovation process. The introduction of an automated workplace will lead to a higher production line than it follows from evaluation of data collected over time. The result of the work is a proposal to create a new and more efficient work environment
first rewind previous Strona / 46 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.