Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Ciecze jonowe zawierające w strukturze grupy -SO3H i, co z tym związane, wykazujące kwasowość Brønsteda, charakteryzują się wieloma zaletami umożliwiającymi prowadzenie efektywnych procesów technologicznych zgodnie z zasadami zielonej chemii. Stanowią alternatywę dla tradycyjnych ciekłych kwasów, wykazując małą korozyjność i toksyczność oraz możliwość łatwego oddzielania od mieszaniny reakcyjnej i wielokrotnego użycia. Dokonano przeglądu metod syntezy sulfonowych cieczy jonowych, ich właściwości oraz zastosowań w kluczowych transformacjach organicznych z uwzględnieniem katalizy homogenicznej i heterogenicznej.
EN
A review, with 74 refs., of synthesis methods of acidic ionic liquids, their properties and applications in key org. transformations, including homogeneous and heterogeneous catalysis.
PL
Określono wpływ zastosowania filtra cząstek stałych wyposażonego w reaktor katalityczny na emisję związków szkodliwych pochodzących ze spalania biomasy drzewnej w kotłach małej mocy. Oznaczono stężenia CO, NOx i PM, obecnych w spalinach podczas badań prowadzonych bez zamontowanego układu filtracyjno-katalityczno oraz z jego zastosowaniem. Pomiary przeprowadzono na stanowisku modelowej komory spalania wyposażonej w automatyczne podawanie paliwa oraz powietrza do procesu spalania. Uzyskane wyniki dowodzą skuteczności zastosowania omawianej instalacji w kontekście ograniczenia emisji CO, NOx oraz PM do atmosfery.
EN
A solid fuel boiler with a nominal heating power of 15 kW was equipped with a filtration-catalytic system and fired with wood pellets. The emissions of CO, NOx and particulate matter (PM) were detd. and compared with those from the pellet combustion in the boiler without the filtration-catalytic system. The installation of the system resulted in the reduction of the emitted toxic substances by approx. 94, 88 and 59% for CO, NOx and PM, resp.
PL
Wykonano badania dotyczące sposobu ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas użytkowania pojazdów silnikowych starszej generacji. Pierwszy z nich polegał na zmianie paliwa zasilającego z benzyny Pb95 na LPG (liquefied petroleum gas). Drugim było zastosowanie do benzyny Pb95 dodatków różniących się substancjami aktywnymi. Parametrami określającymi wpływ tych dodatków była wielkość emisji szkodliwych substancji, we wszystkich cyklach pomiarowych. Monitorowano zmianę stężeń NOx, CO, PM i WWA. Najkorzystniejszy efekt środowiskowy (zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń) zaobserwowano w rozwiązaniu pierwszym (zmniejszenie emisji NOx o 64%). Drugim w kolejności było rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatku do benzyny Pb95 spreparowanego z nanocząstek tytanu i platyny (zmniejszenie emisji NOx o 46%).
EN
Alc. emulsions of TiO₂, TiO₂-CuO and TiO₂-Pt nanoparticles were added to com. motor gasoline used in a motor vehicle of old generation to decrease the NOx, CO, particular matter and polyarom. hydrocarbons emissions. The results were compared with those for pure gasoline and liquefied natural gas (LPG). A substantial decrease of the emissions (51%, 46%, 44% and 71%, resp.) was obsd. The highest decrease of the emissions was hower evidenced when gasoline was replaced with LPG (74%, 64%, 72% and 92%, resp.).
4
Content available remote Wody pogaśnicze. Cz. 1, Klasyfikacja wód pod kątem występowania zagrożeń
PL
Omówiono aspekty prawne dotyczące klasyfikacji wód pogaśniczych pod kątem potencjalnych zagrożeń. Ustawodawstwo polskie nie jest w tym aspekcie jednoznaczne i w żadnym akcie prawnym nie wskazuje bezpośredniej definicji tych wód. Analiza wykazała, że takie wody mogą być traktowane jako odpady lub ścieki, a na ich kwalifikację wpływa występująca infrastruktura oraz wdrożone rozwiązania techniczno-organizacyjne dla retencji wód pogaśniczych. Nadrzędną zasadą ochrony środowiska jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu oraz przywracanie do stanu właściwego w przypadku jego zanieczyszczenia lub wystąpienia szkody w środowisku.
EN
A review, with 15 refs., of legal regulations and duties of the chem. companies.
5
Content available remote Unieszkodliwianie ścieków z produkcji trotylu w warunkach przemysłowych
PL
Trotyl (2,4,6-trinitrotoluen) stanowi jeden z najczęściej produkowanych materiałów wybuchowych. W przemyśle oczyszcza się go za pomocą procesu siarczynowania, w którym powstają toksyczne i trudne do unieszkodliwienia ścieki zwane czerwonymi wodami. Ścieki te są silnie toksyczne dla środowiska naturalnego i muszą być unieszkodliwiane. Przegląd literaturowy pokazuje, że ich unieszkodliwienie jest zadaniem trudnym, gdyż zanieczyszczenia słabo poddają się procesowi degradacji. Aby je usunąć, stosuje się wiele metod, ale do tej pory nie ma w pełni satysfakcjonującej metody oczyszczenia czerwonych wód. Z kolei opracowanie nowej metody syntezy trotylu wymaga opracowania nowych technologii, a synteza nie jest oparta na tanich i łatwo dostępnych surowcach.
EN
A review, with 91 refs., of the impact of wastewater from TNT prodn. (red waters) on the environment and methods of their neutralization (biol., chem., pptn., oxidn., adsorption, combustion, and concn. methods). New TNT prodn. processes were also discussed.
PL
Rosnące zanieczyszczenie wody i ścieków metalami toksycznymi staje się globalnym wyzwaniem dla środowiska wynikającym ze wzrostu urbanizacji uprzemysłowienia i zaludnienia. Dominujące technologie oczyszczania stosowane do usuwania zanieczyszczeń są zbyt kosztowne, a czasem również nieekologiczne, dlatego badania koncentrują się na taniej i przyjaznej dla środowiska technologii fitoremediacji ścieków. Celem pracy przeglądowej była analiza badań świadczących o potencjale fitoremediacyjnym rukwi wodnej (Nasturtium officinale). Ustalono, że roślina ta może akumulować znaczne ilości metali toksycznych i nadaje się do biologicznego oczyszczania ścieków zanieczyszczonych w nieznacznym stopniu tymi metalami. Jej zastosowanie do usuwania Pb, Cu, Ni, Cd, As, Cr oraz Zn, Mn i Fe daje obiecujące możliwości poprawy jakości wód i ponownego ich wykorzystania do spożycia lub nawadniania gruntów ornych. Rukiew wodna stanowi kolejny gatunek roślin wodnych, której cechy fitoremediacyjne wskazują na możliwość jej praktycznego wykorzystania w systemach hydrofitowych.
EN
A review, with 32 refs., of studies on the effectiveness of removing toxic metals by Nasturtium officinale from contamined waters. The use of the plant to remove Pb, Cu, Ni, Cd, As, Cr, Zn, Mn and Fe from water ecosystems showed promising opportunities to improve water quality and reuse it for consumption or irrigation of arable land.
PL
Owady zapylające, wśród nich pszczoły, są bardzo ważnym ogniwem w procesie produkcji żywności. Szacunki wykazują, że dokonują one ponad 80% zapyleń roślin uprawnych. Ochrona upraw przed chwastami i różnego rodzaju chorobami prowadzona jest od kilkudziesięciu lat z wykorzystaniem coraz to nowszych substancji chemicznych, a także z wykorzystaniem metod integrowanych. Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki prowadzonych na świecie badań naukowych wskazują na zdecydowanie negatywny wpływ pestycydów na rozwój i przeżywalność pszczołowatych. Wykazano, że wpływają one na zmniejszenie, a nawet zanik populacji tych pożytecznych owadów, co w konsekwencji powoduje straty w gospodarce żywnościowej. Znalezienie równowagi między koniecznością ochrony upraw a dobrostanem owadów zapylających staje się dzisiaj pilnym i koniecznym wyzwaniem dla nauki.
EN
A review, with 82 refs., of pesticides and their effects on the bees.
PL
Przedstawiono ekologiczną analizę cyklu życia farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW usytuowanej na obszarze północnej Polski. Badania wykonano metodą LCA (life cycle assessment), a jako bazową procedurę obliczeniową wybrano metodę Ekowskaźnik 99. Określono poziomy szkodliwości oddziaływań na środowisko w obszarze poszczególnych etapów cyklu życia obiektu analiz (produkcja, eksploatacja, zagospodarowanie poużytkowe). Dokonano identyfikacji dominujących obszarów obciążających zdrowie człowieka, jakość środowiska i wyczerpywanie zasobów surowców. Zaproponowano wytyczne dla prośrodowiskowego poużytkowego zagospodarowania tworzyw, materiałów i elementów elektrowni fotowoltaicznych.
EN
An ecol. life cycle analysis (LCA) of the 1 MW solar farm located in northern Poland was performed. The eco-indicator 99 method was chosen as the basic calculation procedure. The levels of environmental impact harmfulness were detd. in the area of individual stages of the LCA object (prodn., operation, post-use management). Human health, environmental quality and depletion of raw materials were used as main factors in the study. Guidelines for pro-environmental, post-use management of plastics, materials and components of solar power plants were given.
EN
The capacity of organisms to change their sex has evolved independently in several species. Sex change has been widely studied, but research approaches have differed and conclusions have often been specific. Although sex allocation theory provides a unifying framework for the study of sex change, this unity has not always been appreciated, Environmental sex reversal (ESR), which results in a mismatch between genotypic and phenotypic sex, is well documented in numerous species and may be induced by chemical exposure. In the present study, an attempt was made to hypothesize the phenomenon of sex reversal in both Asian species (Tachypleus gigas and Carcinoscorpius rotundicauda) of the horseshoe crab in accordance with the size of the animals. Our findings suggest that both Asian species of horseshoe crabs ultimately show a positive sign of sex reversal phenomenon, however, this hypothesis needs further confirmation by studying the hormonal changes at all moulting stages of the horseshoe crab.
10
Content available Blockchain and supply chain sustainability
EN
Background: Supply chain sustainability is a central concern of most organizations. The main objective of sustainable supply chains is to create and maintain long term economic, social, and environmental value for all stakeholders involved in delivering products and services to markets. As sustainability constitutes one of the critical drivers of innovation, the recent emergence of blockchain technology typifies the disruptive impact of digital innovation on supply chain sustainability. Blockchain is a foundational technology that poses a shift in the development of supply chain sustainability. Methods: Despite the increasing importance of blockchain in improving supply chain efficiencies and bringing societal changes, research investigating its potentialities from the lens of sustainability is scarce. Therefore, the primary goal of this paper is to fill this knowledge gap and synthesize the literature from leading journals on the topic of blockchain and its relation to supply chain sustainability. Papers were collected from different scientific databases and carefully analyzed. The possibilities of blockchains are identified and classified according to the triple bottom line framework, namely the economic, social, and environmental dimensions of sustainability. Results and conclusions: The majority of studies focused on the economic implications of blockchains on supply chains. The sustainable economic aspects of the technology identified in the reviewed literature are mostly the transformational potentials of blockchains and their capabilities to drive new disintermediated business models, higher operational efficiencies, cost advantages, and additional sources of value creation. The social empowerment of supply chains is found through the ability of blockchain to create trustful relationships among supply chain partners, increase food safety, support humanitarian logistics, and promote social equity. Moreover, firms attempting to move forward in their environmental policies and strategies can use blockchain to extend their efforts to improve their environmental practices across the supply chain, reduce the strain on energy and natural resources, and offer environmentally friendly products.
PL
Wstęp: Zrównoważoność łańcucha dostaw leży w centrum zainteresowania większości organizacji. Głównym celem zrównoważonych łańcuchów dostaw jest stworzenie i utrzymanie długoterminowych ekonomicznych, socjalnych i ekologicznych zysków dla wszystkich akcjonariuszy w trakcie dostaw produktów i usług na rynek. Rozwój zrównoważony wydaje się być jednym z krytycznych czynników innowacyjności, ostatnio pojawiające się technologie blockchain mają istotny wpływ na zrównoważoność łańcuchów dostaw. Blockchain jest technologią, która może istotnie przyczynić się do rozwoju zrównoważonego łańcucha dostaw. Metody: Pomimo rosnącego zainteresowania znaczenie blockchainu dla poprawy efektywności łańcuchów dostaw, istnieje bardzo mało badań i publikacji na ten temat. Dlatego ten celem tej pracy było wypełnienie istniejącej luki i stworzeni syntezy literatury naukowej na blockchain oraz jego relacji ze zrównoważonym łańcuchem dostaw. Prace badawcze były uzyskane z różnych baz publikacyjnych i poddane wnikliwej analizie. Możliwości wynikające ze stosowania blockchain zostały zidentyfikowane i sklasyfikowane w odniesienie do wymiaru ekonomicznego, socjalnego, środowiskowego oraz rozwoju zrównoważonego. Wyniki i wnioski: Większość prac badawczych skupia się na ekonomicznych wpływach blockchainu na łańcuch dostaw. Zrównoważone ekonomiczne aspekty technologii zidentyfikowane w badanej literaturze głównie dotyczą możliwości transformacji przez blockchain oraz możliwości zmiany modelu biznesowego, zwiększenie efektywności operacyjne, korzyści kosztowych oraz dodatkowych źródeł finansowania. Zalety socjalne łańcuchów dostaw są widziane głównie w możliwości stworzenie zaufanych relacji między partnerami biznesowymi, wzroście bezpieczeństwa żywności, wspomożeniu logistyki humanitarnej oraz promocji równości socjalnej. Jednocześnie firmy starają się zmienić swoją politykę środowiskową używając blockchainu dla zwiększenie swoich praktyk ekologicznych w obrębie łańcuchów dostaw, redukcję zużycia energii i zasobów naturalnych oraz wprowadzenie produktów przyjaznych środowisku.
EN
Many types of changes are distinguished as a result of mining: degradation of land and vegetation, change in the natural topography with results in restrictions in the possibilities of using the land for of the purposes, modification of surface and ground water balance and quality, changes in air quality and finally changes in the geotechnical conditions of the rock. The impact varies with local conditions of the specific site of mining. Most surface mining methods are large scale, involving removal of massive volumes of material, including overburden, to extract the mineral deposit. Because the materials disposed in refuse dumps are physical-chemically heterogeneous and extremely diverse in terms of mineralogical composition (sand, gravel, clay, marl), over time there have been many occurrences of instability phenomena. Large amounts of waste can be produced in process. Surface mining also can cause noise and disturbance and may pollute air with dust.
PL
W wyniku wydobycia wyróżnia się wiele rodzajów zmian: degradacja gruntów i roślinności, zmiana naturalnej topografii, co powoduje ograniczenia możliwości wykorzystania gruntów do innych celów, modyfikację bilansu i jakości wód powierzchniowych i gruntowych, zmiany jakość powietrza i wreszcie zmiany warunków geotechnicznych. Oddziaływanie różni się w zależności od lokalnych warunków miejsca wydobycia. Większość metod eksploatacji odkrywkowej odbywa się na dużą skalę, polega na usuwaniu ogromnych ilości materiału, w tym nadkładu, w celu wydobycia surowca mineralnego. Ponieważ materiały składowane na składowiskach odpadów są niejednorodne pod względem właściwości fizyczno-chemicznych i są niezwykle zróżnicowane pod względem składu mineralogicznego (piasek, żwir, glina, margiel), z czasem pojawiło się wiele niestabilności. Eksploatacja odkrywkowa może również powodować hałas i zakłócenia oraz może generować zanieczyszczenie powietrza pyłem.
12
Content available remote Tor wodny Świnoujście-Szczecin
PL
Jednym z najważniejszych czynników, jaki decyduje o wzroście gospodarczym, jest międzynarodowa wymiana handlowa. W przypadku polskiej gospodarki, w handlu z zagranicą coraz większą rolę odgrywają porty morskie. Trzy z czterech kluczowych portów: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie otwartego morza, a to olbrzymi ich atut. Nieco inaczej jest w przypadku portu w Szczecinie - dla jego przyszłości kluczowe jest pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin. Obecnie trwa trzeci, najważniejszy etap tego projektu.
13
Content available remote Zastosowanie wybranych koagulantów do rozdzielania zawiesin bentonitowych
PL
Przeprowadzono badania koagulacji wodnej zawiesiny bentonitowej. Badania obejmowały pomiar rozkładu wielkości cząstek, analizę chemiczną i fazową przygotowanej zawiesiny, a także określenie zależności między stężeniem zawiesiny a mętnością wraz z wizualnym przedstawieniem otrzymanych wyników. Określono związek pomiędzy dawką koagulantów i ich mieszanin a stężeniem w celu ustalenia, czy mieszanina koagulantów może być bardziej skuteczna w procesie koagulacji. Znajomość zależności między stężeniem zawiesiny a krytycznym stężeniem koagulantów dla zawiesiny bentonitowej może być pomocna przy ustalaniu krytycznego stężenia koagulantu w procesie projektowania wysokosprawnych zbiorników sedymentacyjnych lub w stacjach uzdatniania wody dla zawiesin o podobnym pochodzeniu.
EN
Two com. coagulants were used sep. as well as in mixts. (20–80% by mass) to sep. the suspensions by sedimentation. Relationships between the concn. of solids in the suspension and its turbidity as well as between the dose of coagulant (used alone or as a mixt.) and suspension concn. were det. to improve the coagulation.
PL
Przedstawiono zmiany w wielkości produkcji i importu substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia i środowiska w UE od 2007 r., czyli od momentu wejścia w życie rozporządzenia REACH. Zanotowano obniżenie produkcji i importu substancji chemicznych. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że rozporządzenie REACH spowodowało zmniejszenie produkcji i importu substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
EN
An anal. of the prodn. and import of dangerous chems. in European Union countries in 2007–2017 was made on the basis of the Prodcom survey and Comext databases. For all groups of substances harmful to health and the environment, a decrease in the vol. of prodn. and consumption in relation to the base year (2007) was obsd. This was related to the implementation in 2007 of the REACH regulation, under which the obligation to register produced hazardous chems. was introduced.
15
Content available remote Oleje odpadowe jako źródło zagrożeń środowiskowych i zdrowotnych
PL
Scharakteryzowano zużyte oleje, przedstawiono ich klasyfikację i podział. Omówiono akty prawne regulujące postępowanie z nimi. Wykazano istotne zagrożenia środowiskowe wynikające z przedostawania się ich do środowiska, jak również zagrożenia zdrowotne wynikające z narażenia na ich działanie.
EN
Review, with 68 refs., of used oils, their chem. characteristics and methods for their management as well as of the legal acts regulating the handling of them.
16
Content available Environmental risk disclosure and cost of equity
EN
Environmental problems are increasingly becoming a concern of various parties. When other studies look more at environmental performance, this study focuses on environmental risk disclosure. The purpose of this study is to empirically test the relationship of environmental risk with the cost of equity. Environmental risk disclosure is measured using content analysis. The cost of equity is calculated using the Capital Assets Pricing Model (CAPM) method. The study sample consisted of 476 companies listed on the Indonesia stock exchange in 2016-2018. The data is processed using SPSS with multiple linear regression methods. Empirical results show that environmental risk disclosure has a positive effect on the cost of equity. The results of this study contribute by expanding the disclosure theory because it empirically proves that investors use environmental risk information.
PL
Problemy środowiskowe stają się coraz bardziej przedmiotem troski z różnych stron. Gdy inne badania bardziej skupiają się na efektywności środowiskowej, niniejsze badanie koncentruje się na ujawnieniu ryzyka środowiskowego. Celem tego badania jest empiryczne przetestowanie związku ryzyka środowiskowego z kosztem kapitału własnego. Ryzyko środowiskowe jest mierzone za pomocą analizy treści. Koszt kapitału własnego obliczany jest przy użyciu metody Capital Assets Pricing Model (CAPM). Próba badawcza składała się z 476 spółek notowanych na giełdzie indonezyjskiej w latach 2016-2018. Dane są przetwarzane przy użyciu SPSS z wieloma metodami regresji liniowej. Wyniki empiryczne pokazują, że ujawnienie ryzyka środowiskowego ma pozytywny wpływ na koszt kapitału własnego. Wyniki tego badania przyczyniają się do rozszerzenia teorii ujawnień, ponieważ empirycznie dowodzą, że inwestorzy wykorzystują informacje o ryzyku środowiskowym.
EN
Nowadays, natural fiber reinforced polymer composites are widely used because of their advantageous properties like minimum density,maximum specific strength, low cost and easy availability. Manufacturing of natural fiber composite is easy as compared to the conventional methods. In the present scenario, due to an increasing interest in environmental consciousness with greenhouse effect, various industries have initiated the use of eco-friendly materials and are replacing hazardous materials with such eco-friendly materials. The present work aims to determine the tensile strength of okra and jute fibers reinforced in Epoxy LY-556 and XIN-100IN Resins. Okra fibers are developed from the stem of the plant of the Malvaceae family. Their use as reinforcement in polymer composites requires the basic knowledge of their mechanical properties. Jute fibers are developed fromthe best jute plants. The conclusions are based on their mechanical properties and behavior.
EN
Purpose: To search for training methods for specialists in industrial safety, environmental and occupational safety and health in conditions of insufficient (or absent) laboratory support and to study the relationship between the student learning approach and acquired competencies. Design/methodology/approach: To study modern advances in industrial safety, environmental and occupational safety and health and training methods for specialists a systematic literature review approach has been used. For publications from 2017, queries were asked through keywords and safety related topics. To relationship study between the student learning approach and acquired competencies a student survey on random sampling has been used. A total of 112 students of the 3rd and 4th year of study at the university were interviewed. Findings: The results of the survey showed that the students’ number who simultaneously successfully answered theoretical questions and completed practical tasks is 33.8% from the group with theoretical training and 75% from the group that was trained in the workplace. The relationship between the groups with a visit to the existing enterprise and acquired competencies was justified by the association coefficient and contingency coefficient that are 0.7 and 0.4 respectively. Research limitations/implications: A student’s survey was conducted at only one university. Questions were asked only according to the curriculum of the course “Labour Protection”. No survey for other training courses conducted. Practical implications: The research results are reasonable and can be applied at universities to improve the educational process of training specialists. Originality/value: It was proposed that students be trained using existing enterprises as a laboratory base and by the methods of statistics mathematical processing was substantiated the proposal feasibility.
EN
Recently the extensive growth of the vehicles number in large cities have been observed, which leads to the road network overload. The purpose of current article is to demonstrate the method of mathematical model creation for environmental monitoring at the crossroads. This mathematical model can be used in intelligent transport systems (ITS). The basic parameters for the mathematical model are selected basing on the knowledge structuring in the field of the road network (RN) environmental monitoring. Knowledge structuring about environmental contamination simplifies and demonstrates the choice of the mathematical model basic parameters for RN environmental monitoring. The mathematical model can be implemented by using the cellular automata (CA) theory. The method of creating the RN ecological condition modeling module, which can be used in ITS, is shown on the particular example. The knowledge structuring method in the field of RN state environmental monitoring and its implementation with help of the CA theory are suggested.
EN
The study analyzed the relationship between mineral magnetic properties and particle size in order to determine the suitability of magnetic measurements to serve as particle size proxy for urban top soils samples collected from Jalingo, NE Nigeria. Pearson correlation analyses between mineral magnetic parameters (χlf, χfd%, χARM, SIRM, Soft IRM, ARM/SIRM) and particle size properties (PM2.5, PM10, clay, silt and sand) are reported. Results indicate that each particle size class shows different strength of correlation with magnetic parameters, implying that each particle class contains a proportion of magnetic minerals. For the whole data set (n = 154), χfd%, χARM and ARM/SIRM show significant positive correlation with the fine size fractions (PM2.5, PM10, clay and silt) but negatively correlated with the sand proportion, while χlf, SIRM and Soft IRM exhibit contrasting relationship. Of all the magnetic parameters, the magnetic parameters indicating fine-grained ferrimagnetic minerals (ARM/SIRM and χARM) have the strongest and most significant correlations. The nature of the magneto-particle size relationship is different when examined in terms of land use. The fact that magnetic properties and textural parameters have strong relationship indicates that magnetic methods could be considered a potential particle size proxy in Jalingo. However, since the relationship does not follow predictable and consistent patterns of other studies in top soils and sedimentary settings, it brings to fore the non-universality of the method. Hence, the type of relationship existing between magnetic and particle size properties in an environmental setting must be determined before applying the magnetic method as particle size proxy.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.