Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 51

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building automation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej - inżynierskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W artykule został zaprezentowany projekt oraz efekt realizacji zdalnego stanowiska laboratoryjnego do automatyki budynkowej opartego o system LCN. Została opisana jego funkcjonalność oraz struktura. Przedstawiony został przebieg konfiguracji minikomputera Raspberry Pi wraz z instalacją oraz optymalizacją programów do akwizycji i wizualizacji danych typu BigData. Zawarto wskazówki dotyczące tworzenia wykresów oraz zobrazowano efekt pracy na tym stanowisku.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the project and effect of remote laboratory station for building automation system based on LCN system. In the paper was described its functionality and structure. The course of configuration of the Raspberry Pi minicomputer was presented, along with the installation and optimization of BigData data acquisition and visualization programs. There are guidelines for creating charts and results of working on that laboratory station was shown.
EN
Building automation is a rapidly growing branch of electronics in recent years. This is due to the ever wider range of devices available on the market, as well as their decreasing prices. In addition to systems dedicated to the control of intelligent buildings such as KNX or LCN, new manufacturers are increasingly emerging to offer interesting solutions at an affordable price. As a rule, these devices are based on existing solutions, and individual manufacturers add new elements in hardware or software form. This paper presents a project of building automation controlled by Raspberry Pi. This microcomputer controls individual installations to provide functionality similar to that offered by dedicated systems.
PL
Artykuł powstał na podstawie pracy dyplomowej – magisterskiej realizowanej przez studenta Wojskowej Akademii Technicznej. W tekście został zaprezentowany system automatyki budynkowej KNX. Została opisana jego funkcjonalność i struktura. Przedstawiono także powstałe w oparciu o system KNX stanowisko demonstracyjne.
EN
The article was based on the diploma thesis realized by a student of the Military University of Technology. It describes the KNX building automation system. In the text was described Its functionality and structure. It also presents the demonstration stand created based on the KNX system.
PL
W artykule zaprezentowano badania dwóch systemów sterowania głosowego w zakresie komend dedykowanych dla inteligentnego budynku. Opisano implementację rozpoznawania mowy opartą na platformach Google Cloud Speech API i BitVoicer. Przeprowadzono badania w celu weryfikacji poprawności działania sterowania głosowego i określono dalsze możliwości rozwoju.
EN
The article presents the research of two voice control systems in the field of commands dedicated to the intelligent building. An implementation of speech recognition based on the Google Cloud Speech API and BitVoicer platform is described. Research was carried out to verify the correctness of voice control and further development options were identified.
EN
The paper presents the distribution of costs of functioning of a building over a period of several decades of its use. Above all, devices and systems which consume electricity and thermal energy were taken into account. The necessity to select an appropriate method of temperature control in order to achieve measurable economic benefits and the impact of these benefits on the life and work of the building users were clarified. The methods and modes of temperature control in rooms based on real installation made using the Teletask intelligent building system were described. The design of the temperature control system for living and office spaces was prepared. The measurements, using the Teletask system components were carried out in order to indicate the time during which the heating system was to be switched on and off, while ensuring the set temperature in the room. An estimation was made with regards to the possible savings owing to the installation of the building intelligent system for temperature control in rooms intended for various purposes.
PL
W pracy przedstawiono rozkład kosztów funkcjonowania budynku na przestrzeni kilkudziesięciu lat jego eksploatacji. Uwzględniono przede wszystkim urządzenia i systemy zużywające energię elektryczną i cieplną. Wyjaśniono konieczność dobrania odpowiedniej metody sterowania temperaturą umożliwiającą osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych oraz ich wpływ na komfort życia i pracy użytkowników obiektu. Opisano metody i tryby sterowania temperaturą pomieszczeń w oparciu o rzeczywistą instalację wykonaną przy użyciu system inteligentnego budynku Teletask. Wykonano projekt systemu sterowania temperaturą dla pomieszczenia mieszkalnego oraz biurowego. Przeprowadzono pomiary z wykorzystaniem elementów systemu Teletask w celu wyznaczenia czasu załączenia i wyłączenia systemu grzewczego przy zapewnieniu zadanej temperatury pomieszczenia. Wyznaczono zakres oszczędności dzięki zainstalowaniu systemu inteligentnego budynku do sterowania temperaturą dla pomieszczeń o różnym przeznaczeniu.
PL
W budynkach biurowych, ze względu na potrzebę poprawy komfortu termicznego użytkowników, coraz częściej stosowane są rozwiązania, umożliwiające kontrolowanie poziomu wilgotności. W artykule opisano trzy różne podejścia do sterowania pracą nawilżaczy, uprzednio wyjaśniając sposób i zasadność ich wykorzystania. Podejściem współczesnym jest stosowanie protokołów komunikacyjnych łączących za pomocą magistrali komunikacyjnej odpowiednie sekcje procesów technologicznych. Taki sposób realizacji instalacji pozwala na dostosowanie pracy systemu nawilżania w zależności od wymagań i znacznie zwiększa funkcjonalność zarówno pod kątem sterowania, jak i monitoringu. W artykule omówiono zagadnienie poprawy parametrów powietrza przez zwiększenie zawartości pary wodnej, sposoby sterowania, jakie możliwe są przy wykorzystaniu wybranych, dostępnych na rynku rozwiązań oraz dokonano porównania i analizy wad i zalet każdego z nich.
EN
In new office buildings humidify control is used increasingly. This solution improves the comfort of its occupants. The article describes three different approaches to controlling the work of humidifiers, previously explaining the method and validity of their use. Using the possibilities of modern products, the advantages resulting from the use of open protocols to connecting appropriate sections of technological processes was describing. The advantages and disadvantages resulting from the application of classical and modern control methods as well as their principle of operation were also presented, as well as an indication of where each of them works best.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę technologii Smart Building w kontekście zastosowania w budynku muzeum. Zaprezentowano rolę zintegrowanego systemu sterowania i automatyzacji w inteligentnym budynku muzealnym, jego funkcje, a także problematykę maksymalizacji efektywność energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnych warunków konserwacji zabytków oraz przebywania ludzi.
EN
This article presents the characteristics of Smart Building technology in the context of their implementation in a museum building. The role of integrated building automation and a control system in an intelligent museum building, its functions, and the issue of maximizing energy efficiency, while ensuring the optimal conditions for preservation of relics, as well as people comfort were presented.
8
Content available remote Rozwój automatyki budowlanej. Cz.1
EN
The article presents the evolution of Building Management Systems (BMS) and tasks they perform. The structure of an intelligent sensor and new standards of low power wireless technologies used in intelligent buildings are introduced. The idea of IoT and methods of efficient cloud-based collection of process data from the building automation system are considered. The synthesis of intelligent control algorithms for building systems using fuzzy logic and prediction are discussed. Advantages of using tools for modelling and simulating control algorithms developed by the authors and benefits of using IoT in intelligent buildings are characterized. The necessity of the integrated approach to structural design that would guarantee the construction of modern, comfortable and energy efficient buildings is pointed out.
PL
Od półtora roku na AGH w Krakowie prowadzone sa prace koncepcyjne nad projektem konstrukcji budynku o ruchomych piętrach wraz z opracowaniem systemu napędu, instalacji technicznych, ciągów komunikacyjnych, systemu odwodnień itp. Artykuł przedstawia w zarysie wyniki prac. Projekt znajduje sie w zaawansowanym stadium. Poza rozwiązaniami opisanymi w artykule w programie LUSAS trwają prace nad rozwiązaniem problemów konstrukcyjnych.
PL
W artykule przedstawiono projekt wizyjnego modułu komunikacyjnego dla systemu automatyki budynkowej. Opisano implementację idei wideofonu na popularnej platformie Raspberry Pi, budowę urządzenia oraz zasadę działania opracowanych w języku Python aplikacji nim sterujących.
EN
The article presents the design of a visual communication module for building automation system. It describes the implementation of video door phone system on popular Raspberry Pi platform, construction of the device and the principle of operation of the control (Python) applications.
PL
Celem publikacji było przedstawienie zagadnienia określania kosztów tworzenia ekstremalnej architektury kosmicznej za pomocą autonomicznych robotów na przykładzie teoretycznego scenariusza załogowej misji na Marsa zawartego w dokumencie NASA Mars Reference Mission. Autor opisuje strategie pozwalające określić energię ucieleśnioną zawartą w architekturze stworzonej z lokalnych materiałów za pomocą addytywnych procesów produkcyjnych, czyli druku 3D. Energia ucieleśniona jest sumą energii włożonej w proces wytworzenia dowolnej usługi bądź dobra, w tym energii zużytej do pozyskania surowców do jego wytworzenia, transportu. W ramach omawianej przez autora strategii zakresy prac oraz zadań zostały pogrupowane w cztery działy pokrywające się ze strukturą rozgrywki strategicznych gier komputerowych z gatunku 4X. Gry komputerowe 4X biorą swoją nazwę od skrótowego opisu elementów prowadzenia rozgrywki: explore, exploit, expand, exterminate, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: eksploracja, eksploatacja, ekspansja, eksterminacja. W trakcie trwania gry użytkownik skupia się na zarządzaniu i rozwijaniu cywilizacji lub miasta, gdzie głównym jego zadaniem jest pozyskiwanie i zarządzanie zasobami. Taka struktura została uznana przez autora za obiecujący punkt wyjścia strategii optymalizacji procesu budowy architektury marsjańskiej przez agentów robotycznych. Wspomniana symulacja mogłaby zostać użyta do stworzenia narzędzia do optymalizacji procedur na potrzeby realnej misji na Marsa przy wykorzystaniu jako wyznacznika energii ucieleśnionej. Takie narzędzie miałoby szanse obniżyć koszty podczas pierwszych załogowych misji na inne planety. W dalszej perspektywie stosowanie takiego rozwiązania do gromadzenia danych o energii ucieleśnionej pozwoli na zachowanie całości danych o odcisku ekologicznym kolonizacji Marsa.
EN
The purpose of this publication is to present the problem of determining the costs of creating extreme space architecture using autonomous robots based on the example of the theoretical manned mission to Mars scenario contained in the NASA Mars Reference Mission document. The author focuses on strategies that can determine the embodied energy contained in architecture made from local materials, using additive manufacturing processes – 3D printing. Embodied energy is the sum of the energy invested in the process of producing any service or good, including the energy consumed to obtain raw materials for its production and transport. Procedures to optimise the work of robotic agents will be crucial during manned Mars missions with limited access to resources, including electricity. Using robots to work on the surface will precisely determine the amount of energy used to complete the given job, which will enable optimisation and the determination of the embodied energy of these works. As part of the strategy discussed by the author, the scope of work and tasks are grouped into four divisions that coincide with the gameplay structure of 4X-type strategic computer games. 4X computer games get their name from the brief description of the gameplay elements: “explore, exploit, expand, exterminate”. During the game, the user focuses on managing and developing a civilisation or city, where resource acquisition and management play a central role. The author considers such a structure to be a promising starting point for the strategy of optimising the process of building a Martian architecture using robotic agents. Procedures that can determine the embodied energy of the described processes have been grouped into the sections Exploration, Extraction, Exploitation, and Expansion, and have been included in the simulation model for the manned mission to Mars in the form of a 4X-type computer game prototype. This simulation could be used to create a tool for optimising procedures for the needs of an actual mission to Mars, using embodied energy as an indicator. Such a tool would have the potential to reduce costs during the first manned missions to other planets. In the longer term, the use of such a solution for the collection of data on embodied energy will preserve all environmental footprint data of the colonisation of Mars.
PL
Podstawą efektywnej gospodarki energetycznej w budynku są wiarygodne dane pomiarowe, które można wykorzystać do stworzenia praktycznych miar określających wydajność energetyczną. Archiwizowane pomiary parametrów energetycznych pozwalają na stworzenie raportów i trendów, które następnie po analizie umożliwiają znalezienie wszystkich elementów mających wpływ na chwilową charakterystykę energetyczną budynku. Pomiary zużycia energii mogą być wykonywane na kilka sposobów: bezpośrednio mierząc aktualnie pobieraną energię, porównawczo (np. ze stworzonymi wcześniej profilami zużycia energii) lub pośrednio wykorzystując informacje umożliwiające wyliczenie lub oszacowanie aktualnie pobieranej energii na podstawie danych o urządzeniach ją pobierających i informacji z innych systemów technologicznych lub z systemu automatyki budynku (BMS). W artykule przedstawiono pośrednie metody pomiaru zużycia energii elektrycznej dla celów oświetleniowych, zasilania sprzętu biurowego i komputerowego, infrastruktury informatycznej oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Pokazane zostało wykorzystanie informacji (sygnałów) pochodzących z systemu automatyki budynku takich jak informacja o obecności, informacja o załączeniu i wyłączeniu poszczególnych urządzeń dla wyliczenia pobranej przez poszczególne podsystemy energii elektrycznej.
EN
Reliable measurement data that can be used to create practical measures defining energy efficiency is the basis for efficient energy management in building. Archived measurements of energy parameters allow to create reports and trends, which then enables the analysis of all elements which influence the energy performance of the building. Measurements of power consumption can be performed in several ways: directly measuring the currently available energy, comparatively (eg. with earlier created profiles of energy consumption), or indirectly calculating or estimating the current power consumption using the devices specifications and information from building technological systems or building management system (BMS). The article presents the indirect method of measuring electricity consumption for lighting, office and computer equipment, IT infrastructure and hot water preparation (DHW). It shows the use of information (signals) coming from the building management system, such as information about the presence, information about individual devices switching on and off for calculation of current power consumption by the various subsystems of electricity.
PL
Dla celów porównywania różnych metod odczytu liczników EE, w których zdarzeniem generującym odczyt może być upływ określonego czasu lub określona zmiana wartości mierzonej, konieczne są koherentne zbiory danych (odczytów) uzyskane w tym samym okresie dla tych samych zmian obciążeń w czasie. Na ogół dla danych uzyskanych na rzeczywistych obiektach dostępne są jedynie zbiory danych otrzymane metodą periodycznych odczytów z ustalonym okresem. Dlatego też dla celów porównywania metod odczytu liczników energii elektrycznej powstaje konieczność wytworzenia zbiorów „wirtualnych” danych, które powstałyby przy zastosowaniu alternatywnych metod odczytu dla tych samych rzeczywistych obciążeń. W artykule przedstawiono algorytmy generowania zbiorów danych „wirtualnych” dla zdarzeniowych metod odczytu - co określoną zmianę wartości mierzonej (ang. send-on-delta) oraz odczytu z predykcją liniową - co określoną różnicę wartości mierzonej w stosunku do przewidywanej. (ang. send-on-delta with-linearprediction), będące bazą opracowanych programów komputerowych. Bazując na rzeczywistych, pobudzanych czasowo danych pomiarowych zostały wytworzone zbiory „wirtualnych" odczytów zdarzeniowych. Porównanie zbiorów periodycznych odczytów rzeczywistych ze zbiorami „wirtualnych” odczytów zdarzeniowych pozwala stwierdzić wielokrotne zmniejszenie liczby odczytów w przypadku metod zdarzeniowych, zależne od charakteru obciążenia (przebiegu zużycia energii w czasie).
EN
The readings of electricity meters may be triggered by the various events. The most often events used to trigger are: the lapse of specified time or specified change of measured value. To compare a various method of the electricity meters reading, the data sets of readings obtained in the same period of time and for the same loads are necessary. Mostly meter readings from real objects or buildings are obtained by time triggered readings with fixed period. Therefore to compare various methods of meters reading it is necessary to create data sets which would be obtained using other reading methods for the same real loads. The paper presents computer algorithms to generate sets of "virtual" data for two event methods of reading: (1) when the change of measured value reaches the preset value (send-on-delta method) and (2) when the difference between actual and predicted value reaches the preset value. Based on time triggered data collected from real office building the sets of "virtual" event readings were created. The comparison of time triggered and "virtual" event readings shows the significant reduction in the number of event readings depending on the type of load.
PL
W artykule przedstawiono możliwość sterowania wybranymi instalacjami w inteligentnym budynku za pomocą sterownika programowalnego PLC. Aby w sposób empiryczny sprawdzić możliwości i ograniczenia tego rozwiązania stworzono model laboratoryjny. W modelu tym zasymulowane zostały sygnały, które występują w typowych instalacjach znajdujących się w budynku. Liczba sygnałów sterujących na wejściu i wyjściu jednostki centralnej została zmniejszona ze względu na ograniczenia co do liczby poszczególnych wejść i wyjść samego sterownika. Opracowano przykładowe algorytmy działania sterownika PLC, które są stosowane w inteligentnych budynkach. Celem stosowania automatyki budynkowej oraz jednostek nadzorujących ich pracę, jest zwiększenia funkcjonalności budynku oraz podniesienie bezpieczeństwa osób w nim przebywających.
EN
The article presents the possibility of control of selected installations in an intelligent building by means of a programmable PLC controller. To empirically test the capabilities and limitations of this solution a laboratory model was developed. It simulated signals sent in typical installations in the building. The number of the control signals at the central unit’s input and output was restricted due to the limitations of the individual inputs and outputs of the controller itself.
PL
W artykule został omówiony system automatyki budynkowej F&Home Radio. Skupiono się na wykorzystaniu funkcji tego systemu w układach bezpieczeństwa. Zaproponowano kilka przykładowych sekwencji zdarzeń w przypadku wykrycia zagrożenia. System automatyki budynkowej daje możliwość dostosowania poszczególnych funkcji do indywidualnych potrzeb użytkownika lub zdarzeń, które mogą wystąpić. Takie zmiany nie wymagają zmian w warstwie fizycznej instalacji, konieczna jest tylko zmiana konfiguracji za pomocą dedykowanego oprogramowania.
EN
The article discusses the F&Home Radio building automation system. The focus is on the use of the functions of this system in safety systems. Several examples are proposed of the sequence of events when a threat is detected. The building automation system offers the possibility of customising individual functions to suit the user's needs or the events that may occur. Such changes do not require modifications in the physical layer of the installation, it is only necessary to change the configuration by using a dedicated software
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości realizacji technicznej i wyniki badań związanych z opracowaniem modułów technologii Internetu Rzeczy (IoT) w zintegrowanych, sieciowych systemach automatyki budynkowej. Istotnym elementem przeprowadzonych przez autorów badań było określenie funkcji sterujących i sposobu ich realizacji jako uniwersalnych urządzeń automatyki budynkowej, bazujących na technologii IoT, które powinny zapewnić jak największą elastyczność i interoperacyjność modułów automatyki w obszarze redukcji zużycia energii w budynkach. Przeprowadzone prace badawcze wskazują na możliwość wykorzystania technologii IoT do opracowania zbioru funkcji dla systemu automatyki, zorientowanego na poprawę efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie zużycia energii. Artykuł wskazuje na trendy rozwoju zintegrowanych systemów automatyki budynkowej, ze wsparciem obsługi i komunikacji danych przez sieci protokołu IP, oraz przedstawia wyniki implementacji uniwersalnego licznika energii elektrycznej w technologii IoT.
EN
In this paper authors present a technical analysis and results of implementation of Internet of Things (IoT) modules in integrated, networked building automation systems. The research is focused on defining control functions and their implementation as universal building automation devices. To provide an interoperability of building automation modules in the field of energy consumption reduction, authors proposed use of IoT technology. In conducted research authors have confirmed that there is a possibility of using IoT technology to develop a set of control functions to improve the energy efficiency of buildings and reducing energy consumption. This paper shows trends in the development of integrated building automation systems, support services and data communication over IP networks, and presents the results of the implementation of universal IoT energy meter as well.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości technicznej realizacji oraz wyniki badań dotyczących implementacji koncepcji urządzeń elektroniki konsumenckiej (UEK), bazujących na technologii Internetu Rzeczy (IoT). W ramach prac badawczych opracowano nowoczesne urządzenie AGD, jako integralny element systemu automatyki i sterowania oraz zarządzania energią w budynku, zorientowanego na poprawę komfortu użytkowania i zwiększenie efektywności pracy UEK. Zrealizowane prace badawcze wskazują na możliwość zastosowania technologii IoT w celu zapewnienia integracji UEK z sieciowymi systemami automatyki budynkowej, tak aby umożliwiały one jak największą ich elastyczność i interoperacyjność. Artykuł wskazuje na trendy rozwoju nowoczesnych urządzeń codziennego użytku, rozbudowanych o wsparcie obsługi i komunikacji danych przez sieci protokołu IP oraz przedstawia wyniki implementacji inteligentnego czajnika w technologii IoT.
EN
In the paper authors present a technical analysis and results of implementation of the Internet of Things (IoT) modules in consumer electronics. The research is focused on white goods implementation as universal building automation and building energy management devices. To provide an interoperability of such modules in the field of improving comfort and increasing efficiency of using, authors proposed to take advantage of IoT technology. In conducted research it has been confirmed that there is a possibility of adapting IoT technology to develop modern consumer electronics devices, to improve their functionality and reducing energy consumption. This paper shows trends in the development of new white goods generation, supporting services and data communication over IP networks and presents the results of the implementation of IoT smart kettle as well.
PL
Systemy automatyki budynkowej stanowią integralną część infrastruktury wielu współczesnych budynków, w szczególności użyteczności publicznej, komercyjnych i biurowych. Ich podstawowe zadanie to automatyczna obsługa różnorodnych urządzeń i podsystemów instalowanych w budynkach dla zapewnienia wysokiego komfortu użytkowania pomieszczeń, podniesienia poziomu bezpieczeństwa pracy samych urządzeń oraz osób z nich korzystających, jak również poprawy efektywności energetycznej budynków. Postępujący rozwój elektroniki, technik komputerowych i technologii komunikacji sieciowej sprawił, że systemy automatyki budynkowej umożliwiają realizację wielu zaawansowanych funkcji sterowania i monitoringu urządzeń infrastruktury budynkowej, w zależności od różnorodnych parametrów i czynników oddziałujących na te urządzenia i obiekty zlokalizowane wewnątrz budynku. W szczególności czynnikiem takim są sami użytkownicy, osoby poruszające się po pomieszczeniach i lokalnie sterujące pracą różnych urządzeń. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania elementów mikrolokalizacji wewnątrz pomieszczeń, w celu wprowadzenia zdalnej interakcji między użytkownikami budynków a urządzeniami i podsystemami infrastruktury budynkowej oraz personalizacji usług oferowanych konkretnym użytkownikom, w zależności od ich zachowań, upodobań itp. Zaprezentowano również rzeczywistą instalację systemu sterowania i dostarczania indywidualnej informacji kontekstowej, zrealizowaną w jednym z obiektów wystawowych nowoczesnych technologii i robotów przemysłowych.
EN
Nowadays, Building Automation and Control Systems (BACS) are integral part of infrastructure in many buildings, especially public, commercial and in offices. The BACS provide automatic control and monitoring of various devices and subsystems in buildings to ensure high comfort level in the rooms, improve safety and security levels for both devices and occupants as well as to improve overall energy efficiency of the buildings. Taking into account extremely fast development in electronics, computer and communication technologies, the modern BACS offer more and more advanced control and monitoring functions. They could depend on various parameters and factors affecting devices and subsystems installed in buildings. In particular, occupants and users themselves, with their habits and reactions could be considered as these factors. Users could move in rooms, corridors and control different devices locally. In this paper authors propose a concept of implementation of microlocation mechanisms for indoor location of occupants. These mechanisms could be integrated within the BACS providing interaction between users and devices installed in building. Customized services for various users could be provided as well. Real installation with mentioned functions has been presented in the paper.
PL
W rozwoju i implementacji nowych funkcji systemów automatyki budynkowej kluczową rolę odgrywają mechanizmy zarządzania energią elektryczną, zarówno w samych budynkach, jak i ich grupach, objętych lokalnymi mikroinstalacjami prosumenckimi. Jednym z nich jest aktywne zarządzanie popytem na energię, z wykorzystaniem integracji urządzeń monitorujących i sterujących w ramach systemów automatyki budynkowej. Poziom popytu na energię w budynku lub lokalnej mikroinstalacji zmienia się w czasie i zależy od różnych zdarzeń, czynników i parametrów. Dlatego autorzy przedstawiają w tym artykule model elastycznego zarządzania popytem, wraz z ideą jego implementacji, w systemach monitoringu i sterowania. Zaprezentowano również inne, istotne elementy organizacji zaawansowanych systemów zarządzania energią i popytem na nią w budynkach, w szczególności w świetle planowanego rozwoju inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz lokalnych instalacji zasilających, z odnawialnymi źródłami energii. Proponowane rozwiązanie zapewnia możliwość integracji z sieciowymi systemami automatyki budynkowej, bazującymi na otwartych, międzynarodowych standardach, oraz włączenia w infrastrukturę sieci protokołu IP – Internetu Rzeczy.
EN
Crucial part of modern Building Automation and Control Systems (BACS) is electric energy management. An active demand side management is very important feature of a Building Energy Management Systems (BEMS) integrated within the BACS. Additionally, energy demand value changes in time and depends on various events, factors and parameters. Therefore, a demand elasticity model has been proposed, providing reliable information about current and expected energy demand for individual buildings and groups of buildings within local microgrids. In this paper authors propose extension of this model with respect to parameters available in the BACS, determining energy demand level. Other elements of the advanced energy management systems are shortly presented as well. Solutions described in the paper are ready for integration within distributed BACS, based on open, international standards with Internet of Things paradigm.
PL
Systemy automatyki budynkowej stosowane są przede wszystkim w celu umożliwienia automatycznego sterowania obwodami odbiorczymi. Obwody te mogą być wykorzystywane do zasilania różnego rodzaju obciążeń, w tym ogrzewania elektrycznego, oświetlenia czy silników regulujących pracę rolet czy żaluzji. Różnią się one między sobą zarówno mocą zainstalowaną, jak i charakterem obciążenia, wyrażonym m.in. poprzez współczynnik mocy. Pomimo rozwoju półprzewodnikowych łączeniowych elementów elektronicznych i energoelektronicznych, niezastąpione pozostają łączniki przekaźnikowe, szeroko stosowane w elementach wykonawczych automatyki budynkowej. Istotny jest dobór tych elementów, w celu zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy instalacji sterowanej. W artykule przedstawione zostały zagadnienia związane z doborem urządzeń sterujących ze względu na rodzaj zasilanego obciążenia. Przedstawiona została również kwestia prawidłowego ich zabezpieczenia za pomocą wyłączników instalacyjnych.
EN
Building automation systems are primarily used to enable automatic control of output circuits. These circuits can be used to power various types of loads including electric heating, lighting, and blinds. They differ among themselves by rated power and nature of the load, expressed inter alia through the power factor. Despite the development of semiconductor switching components and power electronics, relays are irreplaceable and widely used in control actuators of building automation systems. Choice of these elements in order to ensure long-term and reliable operation of the automated installation is important. The article presents the issues related to the choice of control devices due to the type of load supplied. Proper protection with circuit breakers is also presented.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.