Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 32

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przełączalny silnik reluktancyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań napędu ze zmodyfikowanym układem zasilania typu C-Dump. Do badań zastosowano model symulacyjny zaimplementowany w programie Matlab Simulink. Układ ten został wykorzystany do zasilania trójpasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego. Obliczenia wykonano dla różnych punktów pracy i parametrów układu. Celem badań było określenie wpływu wartości kondensatora C-Dump na właściwości napędu.
EN
The paper presents the results of tests on the drive with modified C-Dump supply system. A simulation model implemented in Matlab Simulink was used for the tests. The supply system was used for a three-band switchable reluctance motor. Calculations were curried out for various motor speed and selected system parameters. The purpose of the work was to determine the effect of C-Dump capacitor value on drive parameters.
PL
Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy dotyczą modelowania napędu z silnikiem reluktancyjnym zasilanym z układu zasilania o zmiennej konfiguracji uzwojeń. Ich celem jest analiza parametrów napędu oraz wyznaczenie charakterystyk silnika w zależności od wartości kątów komutacji, współczynnika wypełnienia napięcia PWM oraz konfiguracji połączeń uzwojeń pasm przełączalnego silnika reluktancyjnego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem modelu symulacyjnego w środowisku Matlab/Simulink.
EN
The research carried out as part of this work concerns modeling of a drive with a reluctance motor powered from a power supply system with variable winding configuration. Their purpose is to analyze drive parameters and determine the drive characteristics depending on the value of the commutation angles, PWM voltage fill factor and configuration of the winding connections of the switchable reluctance motor phases. The research was carried out using a simulation model in the Matlab / Simulink environment.
3
Content available remote Analysis of a modified-structure switched reluctance motor designed for an e-bike
EN
This paper presents an analysis of a Switched Reluctance Motor (SRM) with modified special stator structure. The presented motor is designed to propel vehicles, in particular electric bikes. The paper determines the variability of the electromagnetic torque, self-inductance and mutual inductance. A control system for the SRM and simulation results of calculations concerning time plots for currents and electromagnetic torque of the examined converter are presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę stanów ustalonych przełączalnego silnika reluktancyjnego (SRM -Switched Reluctance Motor) o zmodyfikowanej geometrii stojana. Prezentowany silnik przeznaczony jest do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W pracy wyznaczono zmienność momentu elektromagnetycznego, indukcyjności własnej oraz wzajemnej. Zaproponowano i przedstawiono układ sterowania dla silnika SRM, pokazano wstępne wyniki obliczeń przebiegów czasowych prądów oraz momentu elektromagnetycznego badanego przetwornika.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych napędu z trójpasmowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym, zasilanym ze zmodyfikowanego układu zasilania. Opracowany układ zasilania umożliwia zmianę konfiguracji połączeń uzwojeń biegunowych lub pasm silnika SRM z szeregowej na równoległą w trakcie pracy napędu bez przerywania obwodu przepływu prądu [2]. Do przeprowadzenia badań opracowano program symulacyjny dla napędu z trójpasmowym silnikiem SRM zasilanym z badanego układu zasilania. Dotychczas przeprowadzono tylko podstawowe badania tego typu napędu z wysokoobrotowym silnikiem dwupasmowym. Badania mają na celu wstępną ocenę przydatności tego rozwiązania do stosowania w energooszczędnych napędach pojazdów elektrycznych i ewentualnej możliwości redukcji liczby przełożeń mechanicznych. Badania przeprowadzono w środowisku Matlab z wykorzystaniem pakietu Matlab/Simulink dla modelu napędu z silnikiem małej mocy.
EN
The paper presents the results of simulation studies of the drive with a three-band switched reluctance motor, powered from a modified power supply system. The developed power supply system enables to change the configuration of connections of windings or SRM motor bands from serial to parallel during operation of the drive without interrupting the current flow circuit. A simulation program for the drive with a SRM motor supplied from the tested power supply system was developed. The aim of the research is preliminary assessment of the suitability of this solution for use in energy-efficient drives of electric vehicles. The tests were carried out in the Matlab Simulink program for the drive model with a low power motor.
5
Content available remote Sterownik FPGA do badań napędów z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi
PL
W artykule przedstawiono układ szybkiego sterownika przełączalnych silników reluktancyjnych (SRM), przeznaczonego do badań parametrów wysokoobrotowych napędów z tego typu maszynami. Sterownik wykonano w oparciu o układ FPGA, w celu ograniczenia czasu realizacji algorytmu sterowania i opóźnień sygnałów sterujących względem sygnałów wejściowych z czujnika położenia kątowego wirnika. Elementy peryferyjne podłączono do sterownika poprzez pętle prądowe w celu ograniczenia zakłóceń sygnałów sterujących. Układ wyposażono w czujniki pomiarowe napięcia i prądu, wykorzystywane w procesie sterowania, umożliwiające jednocześnie rejestrację przebiegów pomiarowych. Zaimplementowany interfejs komunikacyjny USB umożliwia zapis wyników pomiarów w komputerze.
EN
The paper presents a topology of fast switched reluctance motor (SRM) controller, designed for measure parameters of drives, witch based on new supply systems designed for these type of the motors. To reduce an algorithm realization time and delay of output signals in respect to rotor position angle given from encoder, the control system is based on FPGA device. External circuits were connected using current loops to limit the noise of control signals. The system was equipped with voltage and current sensors, used in the control process, which enables simultaneous recording of measuring waveforms. Implemented USB interface allows to save measurement results on a computer.
PL
W pracy przedstawiono propozycję zastosowania silnika SRM o zmodyfikowanej geometrii stojana do napędu pojazdów elektrycznych, a w szczególności do roweru elektrycznego. W artykule zostały zaprezentowane wyniki obliczeń pola elektromagnetycznego dwóch konstrukcji silnika reluktancyjnego. Wstępną analizę badanych konstrukcji przeprowadzono za pomocą dwuwymiarowych modeli numerycznych (2D), wykorzystując metodę elementów skończonych (MES).
EN
This paper presents the stator structure design of SRM to use in electric vehicles in particular for an electric bicycle. The article presents the results of electromagnetic calculations of two reluctance motor designs. Initial analysis of the studied structures was carried out using two-dimensional numerical models (2D) solved using the finite element method (FEM).
7
Content available remote Straty mocy przełączalnego silnika reluktancyjnego
PL
W pracy przeprowadzono analizę modelu strat mocy w przełączalnym silniku reluktancyjnym (SR). W tym celu zbudowano stanowisko wykorzystujące system do badania zgodności CTS Profline 2100. Pomiary przeprowadzono dla silnika jednofazowego z jedną parą biegunów stojana i wirnika oraz dla silnika trójfazowego wykorzystującego stojan silnika indukcyjnego i wirnika z jedną parą biegunów. Na podstawie pomiarów przeprowadzono analizę modelu strat w żelazie jako funkcji kąta obrotu wirnika. Przyjęto, że straty w żelazie modelowane są jako straty w dodatkowym uzwojeniu. Przeprowadzono analizę relacji między indukcyjnością i rezystancją zastępczą silnika, zmierzoną dla przyjętego modelu. Badania jednofazowego SR przeprowadzono dla wirników wykonanych z blach oraz z litej stali. Badania trójfazowego SR przeprowadzono dla wirników wykonanych z kompozytów, blach elektrotechnicznych, ferrytu i litej stali miękkiej. Przedstawiono i porównano otrzymane charakterystyki indukcyjności i strat w funkcji kąta obrotu dla danych materiałów. Zależność rezystancji i indukcyjności silnika wyznaczano eksperymentalnie zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz.
EN
The paper deals with the analysis of the power losses in the switched reluctance motor (SR). To identify the parameters the test bench containing the compliance testing system CTS Profline 2100 was used. For a single-phase motor with one pair of stator and rotor poles, as well as for three-phase motor using the stator of the induction motor and the rotor with one pair of poles of the measurements were carried out. Based on measurements, analysis of the iron losses was performed. These losses depend on the rotation angle of the rotor. Model of iron losses taken as losses in the additional winding. Analysis of the relationship between the equivalent inductance and resistance of the motor measured and specified for the model was carried out. The study of single-phase SR for rotors made of magnetic steel sheets and solid steel was carried out. The threephase SR was studied for rotors made of composites, magnetic steel sheets, solid steel and ferrite. The dependence of inductance and losses in function of the rotation angle for these materials are presented and compared. The identification of the motor electric parameters as a function of the rotation angle of the rotor was carried out using AC 50 Hz voltage source.
PL
W artykule przedstawiono metodę bezczujnikowego sterowania przełączalnym silnikiem reluktancyjnym 3/2 wykorzystującym stojan silnika indukcyjnego. Zasilając uzwojenia napięciem przemiennym o częstotliwości 50 Hz wyznaczono charakterystyki indukcyjności w funkcji kąta obrotu wirnika dla uzwojeń dwóch faz połączonych szeregowo. Na podstawie tych charakterystyk określono moment załączania i wyłączania poszczególnych faz. Przedstawiono sposób wyznaczania kąta położenia wirnika na podstawie pomiaru napięcia zasilania i napięcia indukowanego na uzwojeniu. Zaprezentowano charakterystyki prądowe i napięciowe podczas pracy silnika.
EN
The paper deals the method of sensorless control of switched reluctance motor 3/2 with stator of the induction motor. The measurements of inductance characteristics as a function of rotor rotation angle for two phases connected in series using alternating current 50Hz source were determined. Based on the characteristics of inductance, the moment of switching on and off of phases was determined. The method of determining the angle of the rotor position based on the measurement of the supply voltage and the voltage induced on the winding was presented. Current and voltage characteristics during motor operation are presented.
PL
W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne napędu elektrycznego do roweru. W pracy zaprezentowano wyniki obliczeń parametrów elektromagnetycznych kilku konstrukcji przełączalnego silnika reluktancyjnego z wirnikiem zewnętrznym (SRM). Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem dwuwymiarowych modeli numerycznych, rozwiązywanych przy pomocy metody elementów skończonych. Wyznaczono charakterystyki statyczne momentu elektromagnetycznego, indukcyjności własnej pasma w funkcji kąta położenia wirnika względem stojana.
EN
The paper presents the preliminary design of the electric drive for a bicycle. The designed drive bases on utilizing the 3-phase switched reluctance motor (SRM) with an external-rotor. The authors analyse two motor configurations - the first one of 10/6 rotor/ stator poles and the second one of 10/8 poles. This paper contains also the integral parameters calculation results. Electromagnetic field analysis for the considered motor is carried out using 2D FEM (Matlab/Femm). The electromagnetic torque, self and mutual inductance characteristics as a function of the rotor angle position for the each phase are also shown in the paper.
10
PL
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych nad układem sterowania napędem z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym (SRM) bez mechanicznego czujnika położenia wirnika. Sygnał położenia wirnika wytwarzany jest na podstawie bieżącego pomiaru indukcyjności uzwojenia maszyny, dokonywanego przez analizę kształtu chwilowej wartości prądu fazowego maszyny. Przedstawiono ideę pomiaru, realizację praktyczną oraz wyniki badań laboratoryjnych, dotyczących pracy napędu SRM realizującego proponowany sposób sterowania.
EN
The paper shows research results and laboratory tests of sensorless controlled SRM drive system, in which the commutation angle of rotor is calculated on the base of phase current analysis. The idea of measure, practical realization of control and comparison of laboratory test results are presented.
11
Content available remote Control of a Finite Element Based Dynamic System
EN
This paper presents the formulation of the circuit-coupled finite element method embedded in closed loop control system. The controller checks the output of the dynamic system after each time step and controls the input (current or voltage) to reach the steady state faster. The analysed dynamic systems are a voltage fed solenoid with iron core, and a three phase switched reluctance motor. The results of the voltage driven solenoid are compared with the results from the analytical model. The control parameters for the proportional-integral-derivative controller were estimated using the step response of the solenoid. The controller of switched reluctance motor is a speed and position based control logic.
PL
W artykule zaprezentowano sformułowanie sprzężone obwodowo-elementowoskończeniowe wykorzystanoe w systemie sterowania z zamkniętą pętlą. Kontroler sprawdza wyjście z systemu dynamicznego po każdym kroku czasowym i steruje wejście (prąd lub napięcie) w celu szybszego dojścia do stanu ustalonego. Analizowane systemy dynamiczne są napięciowo zasilanymi solenoidami z rdzeniem żelaznym w połączeniu z trójfazowym przełączalnym silnikiem reluktancyjnym. Wyniki otrzymane dla układu napędowego porównane zostały z wynikami otrzymanymi w modelu analitycznym. Parametry sterowania sterownika różniczkowo-całkowego zostały estymowane za pomocą analizy skokowej odpowiedzi solenoidu. Sterownik silnika reluktancyjnego przełączalnego bazuje na logice sterowania szybkości i położenia.
12
Content available remote Model i bilans mocy czynnej przełączalnego silnika reluktancyjnego
PL
Parametrem modelu symulacyjnego przełączalnego silnika reluktancyjnego decydującym o jego działaniu jest indukcyjność zależna od kąta obrotu. Duży wpływ na pracę silnika ma również rezystancja stojana. Przeprowadzono identyfikację parametrów tego silnika w funkcji kąta obrotu wirnika zasilając uzwojenia napięciem przemiennym 50Hz. Na podstawie zidentyfikowanych parametrów opracowano model silnika wraz z układem sterowania w systemie Matlab - Simulink. W modelu uwzględniono nieliniowości parametrów oraz nieholonomiczność przełączalnego silnika reluktancyjnego. Dla otrzymanego modelu silnika przedstawiono bilans mocy czynnej. Zaprezentowano charakterystyczne przebiegi w stanie przejściowym i stanie ustalonym modelowanego silnika.
EN
The inductance of switched reluctance motor depends on the rotation angle is a parameter which decide about functioning of the motor. The significance effect on the operation of the engine has also the stator resistance. The identification of the parameters of the engine a function of the angle of rotation of the rotor was carried out for the winding supplying alternating current 50Hz. Based on the identified parameters of the engine model the engine and the control system were simulated in the Matlab – Simulink system. The model takes into account the parameters nonlinearity and nonholonomity of switched reluctance motor. For the engine model is presented the active power balance. The waveforms of the transient state and steady-state of modeled engine are presented.
PL
W artykule przedstawiono nowy układ typu C-dump przeznaczony do zasilania przełączalnych silników reluktancyjnych, będący modyfikacją układu przedstawionego w [1]. Omówiono budowę i zasadę jego działania. W układzie tym zastosowano niezależne sekcje zasilające dla każdego pasma silnika. Omówiono różnice w budowie i działaniu obu układów oraz ich wpływ na uzyskiwaną sprawność napędu. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń symulacyjnych przebiegów prądów i momentu elektromagnetycznego. Zastosowanie nowego układu spowodowało wzrost sprawności napędu.
EN
In the article a new type of the C-dump converter type was presented, it was intended to supply switched reluctance drives, which is a modification of the configuration introduced in [1]. A structure and a principle of its working were discussed. In this construction independent supplying sections for each motor phase were used. Differences in construction and working both of the configurations and their influence on efficiency of the drive were discussed. Model results of simulation calculations of electromagnetic torque and phase current waveforms were presented. Applying the new system caused the increase in the efficiency of the drive.
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji obwodu magnetycznego dwupasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego, majacą na celu zmniejszenie wpływu kąta obrotu wirnika na zmienność momentu elektromagnetycznego w zakresie zasilania pasma. Dokonano porównania wpływu doboru funkcji użytej w procesie optymalizacji na zmienność momentu elektromagnetycznego względem kąta obrotu wirnika. Do optymalizacji kształtu obwodu magnetycznego wykorzystano program FEMM, bibliotekę GAOT programu Matlab oraz rozproszone środowisko obliczeniowe HTCondor.
EN
The paper presents optimization of magnetic circuit of a two-phase switched reluctance motor. The optimization aims at reducing the influence of rotor position angle on the torque variations troughout chase supply spectrum. A variety of optimization functions were compared for the impact of the applied function on the variation of electromagnetic torque relative to the rotor position angle. To optimize the shape of the magnetic circuit FEMM program, a library of Matlab GAOT and distributed computing environment HTCondor were used.
PL
W artykule pokazano wpływ zmian sposobu łączenia uzwojeń pasm przełączalnego silnika reluktancyjnego, na jego moment elektromagnetyczny. Do zasilania silnika zastosowano nowy układ, umożliwiający zmianę konfiguracji połączeń uzwojeń w trakcie pracy napędu. Do analizy wpływu sposobu łączenia uzwojeń w różnych fazach zasiania silnika na moment elektromagnetyczny, opracowano programy symulacyjne, realizujące różne algorytmy zasilania silnika. Obliczenia wykonano dla silnika dwupasmowego, a ich wyniki porównano z uzyskanymi dla napędu z typowym układem zasilania.
EN
The paper shows the influence of SR Motor winding connection configuration on its electromagnetic torque. A new motor supply system was used, which allows winding connection configuration switching during the motor’s operation. For the purpose of the analysis, a set of simulation applications were developed, which realize various supply algorithms. The calculations were carried out for a two-phase motor and their results were compared with a drive supplied from a typical supply system.
EN
The article presents the analysis of dynamic states of switched reluctance motors. The analysis was performed for two phase SRM. The Matlab/Simulink environment with PLECS toolbox was used for the calculations. Simulated transient results of switched reluctance motor were presented in the article. The FLUX 3D software was used for the integral parameters calculations.
PL
W pracy przedstawiono metodę obliczania strat w żelazie w przełączalnych silnikach reluktancyjnych. Podstawą metody jest równanie określające zmienność gęstości strat w jednostce masy, w dziedzinie czasu. Metoda wymaga znajomości chwilowej wartości rozkładu indukcji magnetycznej w całym obwodzie magnetycznym. Rozkład ten wyznaczono metodą elementów skończonych. Przeprowadzono weryfikację opracowanej metody w oparciu o stanowisko pomiarowe z maszyną o dwóch parach biegunów, zasilaną jednopulsowo.
EN
The paper presents the method of iron loss prediction in the switched reluctance motors. It is based on the modified core loss equation that is the results of transformation of original unit core loss equation, from frequency to time-domain. The method requires the knowledge of instantaneous magnetic flux density distribution, therefore a finite element model is elaborated for that purpose. The method is validated against measurements carried out on the laboratory test-rig for a small 100 Watt, two-phase motor supplied from single-pulse converter.
PL
W artykule przedstawiono trzy różne podejścia do optymalizacji kształtu wirnika i wybranych parametrów zasilania dwupasmowego przełączalnego silnika reluktancyjnego. Optymalizację wykonano w opracowanym do tego celu środowisku do obliczeń rozproszonych, opartym głównie na ogólnodostępnych, darmowych programach. Do optymalizacji zastosowano algorytm genetyczny. Wartość funkcji przystosowania obliczano na podstawie parametrów charakteryzujących przebiegi momentu w stanie ustalonym.
EN
The paper presents three kinds of optimization of rotor shape and chosen control parameters for a two-phase switched reluctance motor. The optimizations were performed in a custom distributed computing environment mainly based on freeware, publicly available programs. Genetic algorithm was used for the optimization. The fitness function was based on steady-state torque characteristics.
PL
W artykule przedstawiono wyniki optymalizacji dwupasmowego, przełączalnego silnika reluktancyjnego. Do obliczeń wykorzystano system złożony z programu Matlab z biblioteką do obliczeń genetycznych GAOT, program do obliczeń polowych FEMM, autorski program symulacyjny bazujący na interpolowanych zależnościach strumieni magnetycznych i momentu, obliczanych w programie FEMM. Funkcję celu uzależniono od wielkości wyznaczanych na podstawie przebiegów czasowych momentu elektromagnetycznego. Dla uzyskanej konstrukcji, oraz dla konstrukcji bazowej, optymalizowanej na podstawie obliczeń magnetostatycznych, wykonano obliczenia w stanach ustalonych w całym zakresie pracy. Wyniki uzyskane dla obu silników uśredniono i porównano.
EN
In the paper, the results of electromagnetic field shape optimizations for a switched reluctance motor (SRM) are presented. The objective of the research is to design a motor control system with low torque ripples factor, using basic motor control algorithms. Previous research based on a computational system consisting of: genetic algorithms module, field calculations program and a simulation program basing on the mathematical model of the motor. In the simulation program, the magnetic circuit saturation influence on the flux linkage and the electromagnetic torque were omitted. Due to high calculation costs, the calculations were parallelized in a multicomputer system using the Condor environment. In the reluctance motors, the magnetic circuit saturation can have a significant influence on the motor operation, especially on the current and torque ripple. In this paper, a modified version of the computational system is presented, which takes the non-linear dependencies of flux linkage and electromagnetic torque on phase currents into consideration. The simulation of motor operation bases on magnetic flux and torque values which were obtained from field calculations for various rotor angles and phase current values. After the optimization, the torque ripple factor in full operating range was significantly reduced.
EN
In the paper the performance of the modular reluctance motor (Transverse Flux Motor) with an outer rotor is presented. The calculation of the magnetic filed and electromagnetic torque were performed using Flux3d package based on the finite element method. The calculation results are in good agreement with experimental data obtained from the prototype motor. The calculations presented enable to determine the output electromechanical parameters of the motor already being in the stage of the design.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.