Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geologia strukturalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Cleats (fractures, joints) are discontinuities in coals, including lignites. They are important in mining activity because of their gas and water permeability in hard coal, and mainly because of their water permeability in lignites. As opposed to hard-coal cleats, lignite cleats have not been studied in detail before. The present contribution does so, using as an example the 1st Middle-Polish Lignite Seam (MPLS-1) in the Jóźwin IIB opencast mine in central Poland. It should be mentioned here that any remarks in the present contribution concerning MPLS-1 refer exclusively to this lignite seam in the Jóźwin IIB opencast mine. The investigated discontinuities consist of two sets, i.e. the face and butt cleats, which are roughly oriented NW–SE and NE–SW, respectively. The mean spacing of the face cleats is ~12.4 cm, while the mean spacing of the butt cleats is ~12.8 cm. The maximum average aperture is ~4.9 mm for the face cleats and ~4.1 mm for the butt cleats. The cleat spacing and aperture do not depend on the lignite thickness, but the cleat spacing increases with increasing mineral-matter and xylite content, whereas the aperture increases when the contents decrease. The regional folding and local salt diapirism tentatively explain the formation of the orthogonal system of the lignite cleats, partly because of the parallelism of the face cleats and the major tectonic directions in central Poland.
EN
Tourist routes in the historic underground mining workings are an ideal base for geotourism. Lower Silesia is an area favoured in this respect, due to the amount and variety of such objects. They allow observation of different geological units: diversity of their lithology, mineralization, types of deposits, tectonics, as well as very interesting aspects of mining. This paper presents proposals of geotourist routes or observation sites in underground facilities described for Złoty Stok, Krobica, Kowary, Kletno and Osówka. Long and continuous lithological profiles, interesting rocks (e.g. rheomorphic granites in Osówka), signs of mineralization (löllingite in Złoty Stok, fluorite and amethyst in Kletno), numerous dislocation zones and folds, well-preserved historic mining workings (16th and 18th- century adits in Krobica) and many others are available for observation in these objects.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza strukturalno-kinematyczna kompleksu deformacji glacitektonicznych, wyodrębniającego się jako osobne piętro strukturalne w strefie rowu Kleczewa (elewacja konińska). Analiza makrostrukturalna pozwoliła zdefiniować trzy podjednostki strukturalne A, B i C. Analiza strukturalno-kinematyczna mezostruktur wykazała znaczące różnice w rozwoju strukturalnym poszczególnych podjednostek. Podjednostkę strukturalną A reprezentują głównie fałdy i nasunięcia, rozwijające się w polu kompresji horyzontalnej przed czołem nasuwającego się lądolodu zlodowacenia Odry. Deformacjom podlegały głównie osady starsze od zlodowacenia Odry, tj. iły formacji poznańskiej miocenu górnego, węgle brunatne formacji poznańskiej miocenu środkowego a podrzędnie gliny T1 zlodowacenia południowopolskiego. Niewielki udział w deformacjach miały dolne partie serii glacifluwialnej z Jóźwina z fazy anaglacjalnej zlodowacenia Odry. Podjednostka strukturalna B obejmuje wyższe partie serii glacifluwialnej z Jóźwina, które przykrywają, a miejscami rozcinają erozyjnie, struktury podjednostki A. Osady podjednostki B są pocięte uskokami normalnymi powstałymi w efekcie pionowych przemieszczeń podścielających je struktur podjednostki A. Podjednostka strukturalna C jest reprezentowana głównie przez struktury wskazujące na ścinanie proste w płaszczyźnie (sub)horyzontalnej w warunkach subglacjalnych. Obejmuje ona glinę T2 zlodowacenia Odry oraz strefy kontaktu z podłożem. Pod względem mezostrukturalnym glina T2 reprezentuje melanż typu block in matrix. Podrzędną rolę w rozwoju strukturalnym podjednostki C odgrywała ekstensja horyzontalna w efekcie aktywizacji makrostruktur podłoża w trakcie rozpadu lądolodu zlodowacenia Odry.
EN
The complex of glaciotectonic deformations within Kleczew graben zone (Konin Elevation) is the object of present study. The analysis of macrostructures was the basis for definition of three structural sub-units A, B and C. Mesostructures were studied in detail within each of these sub-units. The structural sub-unit A is mainly represented by folds and thrusts produced by horizontal compression in front of advanced Odranian ice-sheet. These structures developed mainly within the Upper Miocene Poznań Formation clays, the Middle Miocene Poznań Formation brown coals and the South Polish glacial tills. The structural sub-unit B is composed of the glaciofluvial series from Jóźwin of the Odranian Glaciation, which cover discordantly deformed sediments of the sub-unit A. The sediments of the sub-unit B are dissected by lot of normal faults and high angle reverse faults. These structures were produced by horizontal extension related to vertical uplift of structures of sub-unit A. The structural sub-unit C is represented mainly by glacial till T2 of the Odranian Glaciation and contact zone between this till and the older sediments. The style of deformation of these sediments shows (sub)horizontal simple shearing under subglacial conditions. Within the complex of glaciotectonic deformations, the horizontal extension was the youngest deformation event produced by vertical uplift of the basement during decaying of the Odranian ice-sheet.
4
PL
Na tle historii ewolucji geologicznej regionu ukazano litologiczną i tektoniczną charakterystykę górotworu w rejonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. Przedstawiono sposób selekcji i analizy danych geologicznych oraz metodykę tworzenia przestrzennych modeli: budowy geologicznej. Jaskini Niedźwiedziej i morfologii terenu. Wskazano trudności pojawiające się przy tworzeniu cyfrowych modeli przestrzennych skomplikowanych struktur geologicznych i obiektów podziemnych o wyjątkowo złożonej morfologii.
EN
The paper shows elements of geological evolution of crystalline geological units in Kłodzko Kettle and the lithological and tectonic characteristics of rocks in Niedźwiedzia Cave's surroundings. The way of selection and analysis of geological data, and the methods of digital 3D model's construction have been shown. The authors pay attention to problems of computer modelling of complicated geological structures and form of exceptionally complicated underground objects.
EN
The northern part of theWestern Carpathians suffered polyphase deformation at the boundary between their Central and Outer parts. Palaeostress analysis in the Orava region revealed the existence of five different stress fields in the period from the Late Eocene to the Quaternary. The evolution of the stress fields was determined by detailed structural analysis of the fault slip and fold orientation data. The orientation of the stress fields shows an apparent clockwise rotation from the Late Eocene to the Quaternary. During the Late Eocene to Oligocene, E-W compression and perpendicular tension affected this area. This was the time when the Central Carpathian Palaeogene Basin formed. After this compression, the palaeostress field rotated approximatly 40-50[degrees], and NW-SE compression and NE-SW tension took place in the Early Miocene. The Middle Miocene to Pliocene was characterised by progressive rotation of the palaeostress field from NW-SE to the NE-SW direction of the maximum principal compressional stress axis ([sigma][1]). This clockwise rotation of the Oligocene to Quaternary palaeostress fields here is explained by the effect of the counterclockwise rotation of the ALCAPA microplate, and by the regional stress field changes in this region. The Quaternary stress field was reconstructed on the basis of structural measurements in the Pliocene sedimentary formations of the Orava-Nowy Targ Basin. The results of the palaeostress analysis show that the Quaternary stress field is characterised by E-W-oriented S[h] (minimum horizontal compression) and N-S-oriented S[H] (maximum horizontal compression).
PL
Praca zawiera szereg informacji z zakresu geologii strukturalnej i inżynierskiej. Rozpoznanie geologiczne badanego terenu, poprzedza krótka charakterystyka petrograficzna skał metamorficznych głównie zieleńców diabazów i fyllitów. Natomiast skały osadowe są reprezentowane przez utwory klastyczne dewonu górnego, karbonu dolnego i permu oraz czwartorzędu. Szczegółowo zostały omówione jednostki tektoniczne Dobromierza i Cieszowa, silnie zaburzone późniejszymi deformacjami dysjunktywnymi wieku kredowego i trzeciorzędowego i ich wpływ na obecny obraz tektoniczny obszaru i na charakterystyki podłoża geotechnicznego. Dodatkowo została ona wzbogacona obserwacjami hydrogeologicznymi przeprowadzonymi na obszarze zbiornika wodnego Dobromierz na rzece Strzegomce. Oprócz tego praca zawiera skrócony opis techniczny zapory w Dobromierzu i porównanie jej z innymi budowlami pietrzącymi np. Dychów koło Krosna Odrzańskiego.
EN
The paper contains information concerning structural and engineering geology. The geological identification of the studied area is prefaced with a short petrographic characteristics of metamorphic rocks, mainly greenstone, diabase and phyllite. Sedimentary rocks are respresented by formations of Upper Devonian, Lower Carboniferous, Permian and Quaternary periods. Tectonic units of Dobromierz and Cieszow, which are highly distorted with later disjunctive deformations of Cretaceous and Tertiary periods, and their impact on the present state of the tectonic characteristics of the geotectonic layer have been discussed in detail. Additionally the work has been enriched with hydrogeological observations carried out within the water reservoir Dobromierz at the Strzegomka river. Moreover, the work contains a short technical description of the water dam in Dobromierz and its comparison with other constructions, such as Dychow near Krosno Odrzańskie.
EN
A developmental scheme of fold-thrusts against a palaegeographic background is presented, basing upon a spatial analysis of the Sierra de los Organos structures in the Gauniguanico Cordillera (western Cuba). Thrusting which took place within the Sierra de los Organos terrane (Ch. W. Hatten et al., 1988; K. Piotrowska, 1993) resulted from deep-seated processes of a regional extent. The thrusting process was initiated during the early Middle Eocene (K. Piotrowska, 1978; A. Pszczółkowski, 1978). Initial detachment of the whole Jurassic-Tertiary sequence from its basement occurred in the basal part of the sandstone-shale San Cayetano Formation. Within this huge mass detached from its basement, another detachment took place. This occurred at top parts of the San Cayetano Formation which is overlain by a considerably thick carbonate sequence. An essential role in the process of nappes formation was played by a difference in competency (strength) of rock formations. Two nappes were formed: the Mogote and Alturas de Pizarras del Sur nappes. Due to compressive conditions existing all the time and related to a migration of the Sierra de los Organos terrane towards the north, both these nappes were subjected to a process of imbrication and duplexing. A stack of imbrications of the Mogote nappe was formed, over which duplex structures of the San Cayetano Formation composing the Alturas de Pizarras del Sur nappe were thrusted. As a result a structural inversion was taking place. The highest position is occupied by tectonic units of the metamorphosed nappe (J. Piotrowski, 1976). They come from the southern part of the terrane which underwent metamorphic processes (greenschist facies).
PL
Masyw górski Sierra de los Organos jest położony w zachodniej części Kuby, w prowincji Pinar del Rio. W obrębie tego masywu można wyróżnić trzy grupy jednostek strukturalnych: -płaszczowinę mogotową, znajdującą się w najniższej pozycji strukturalnej, zbudowaną głównie ze skał wapiennych (oksford-eocen); -płaszczowinę Alturas de Pizamas del Sur, zbudowaną z piaskowców i łupków formacji San Cayetano (jura dolna?-środkowa), nasuniętą na płaszczowinę mogotową; -płaszczowinę zmetamorfizowaną, zajmującą najwyższą pozycję strukturalną. W opracowaniu oparto się na klasycznych opracowaniach modelowych eksperymentalnych i teoretycznych dotyczących mechanizmu genezy i rozwoju struktur płaszczowinowych (S. E. Boyer, D. Elliott, 1982; P. B. Jones, 1995). Proces nasunięć rozpoczął się od inicjalnego odkłucia, które nastąpiło w najniższej części sekwencji osadowej reprezentowanej przez piaskowcowo-łupkową formację San Cayetano. Po powstaniu inicjalnego odkłucia w transportowanej sekwencji doszło do dalszego jej różnicowania na mniejsze płaszczowiny cząstkowe na granicy zespołów o różnym stopniu podatności. W wyniku drugiego odkłucia powstały dwie płaszczowiny: wyższa- mogotowa- i płaszczowina Alturas de Pizarras del Sur. Płaszczowina mogotowa dzieli się na mniejsze segmenty, które wspinają się na rampę i tworzą spiętrzenie łusek w postaci stosu płaszczowinowego Niższa pierwotnie płaszczowina Alturas de Pizarras del Sur, pozostająca tyle mogotowego stosu płaszczowinowego, dzieli się na mniejsze struktury dupleksowe nasunięte następnie na mogotowy stos płaszczowinowy. Zachodzi tu zjawisko inwersji strukturalnej. Najwyższą pozycję zajmuje płaszczowina zmetamorfizowana, interpretowana jako wachlarz łusek. W świetle takiej interpretacji w strukturze Sierra de los Organos można wyróżnić najniżej leżący mogotowy stos płaszczowinowy, wywodzący się z wachlarza łusek, struktury dupleksowe płaszczowiny Alturas de Pizarras del Sur oraz wachlarz łusek płaszczowiny zmetamorfizowanej, znajdujący się w najwyższej pozycji strukturalnej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.