Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  programmable logic controller
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest omówienie definicji infrastruktury krytycznej, oraz dlaczego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo cybernetyczne tych systemów. W drugiej części artykułu zostały opisane możliwe wektory ataku na opisane wcześniej systemy ze szczególnym uwzględnieniem luk bezpieczeństwa występujących w protokołach sieciowych przemysłowych, oraz sterownikach programowalnych używanych do automatyzacji procesów produkcyjnych.
EN
Goal of this paper is to introduce reader to cybersecurity of critical infrastructure and prove how it is important in modern days. Second part describes possible attack vectors with special regard to flaws in industrial network protocols and programmable logic controllers used to automate production processes.
EN
In this paper, the PLC-based (Programmable Logic Controller) industrial implementation in the form of the general-purpose function block for ADRC (Active Disturbance Rejection Controller) is presented. The details of practical aspects are discussed because their reliable implementation is not trivial for higher order ADRC. Additional important novelties discussed in the paper are the impact of the derivative backoff and the method that significantly simplifies tuning of higher order ADRC by avoiding the usual trial and error procedure. The results of the practical validation of the suggested concepts complete the paper and show the potential industrial applicability of ADRC.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości sterowania hydraulicznym układem napędowym za pomocą rozdzielacza proporcjonalnego współpracującego ze specjalnym modułem elektronicznym oraz z nowoczesnym sterownikiem PLC. W tym celu posłużono się konkretnym przykładem układu, który zmontowano, zaprogramowano i uruchomiono na elektrohydraulicznym stanowisku dydaktyczno-badawczym. Artykuł pokazuje przydatność nowoczesnych narzędzi automatyki przemysłowej, takich jak wizualizacja procesu czy też język SFC, do sterowania układami hydrauliki siłowej.
EN
The paper presents possibilities of controlling the hydraulic drive system using a proportional directional valve, an analogue command value module and a modern programmable controller. For this purpose the particular example of an electrohydraulic system was assembled, programmed and started-up using the electrohydraulic workstation. The article shows the suitability of the modern tools of industrial automation such as process visualization or SFC language for controlling the hydraulic drive systems.
PL
Artykuł przedstawia wybrane strategie sterowania urządzeniami redundantnymi zawarte w jednym programie, dzięki czemu istnieje możliwość zmiany trybu pracy w zależności od sytuacji i zapotrzebowania. Sterowanie zrealizowano z wykorzystaniem sterownika programowalnego PLC oraz panelu operatorskiego HMI. Celem pracy było przedstawienie kilku uzupełniających się rozwiązań, do efektywnego i optymalnego wykorzystania urządzeń okrętowych.
EN
This paper presents selected control strategies of redundant devices implicted in one program so that there is a possibility to change the operating mode depending on situation. The problem was evolved on pumps example becaue of their often use both in marine, and shore environment. Simulation model was based on two parallel pumps working in one system. First and second control mode assumes one of the pump working as ‘Master’ and second as ‘Stand-by’. It gives freedom in selection which pump is ‘Master’ and opportunity to change the choice. Third mode comprehends rotating work of two pumps depending on medium pressure value in the system. The control was implemented by using Programmable Logic Controller (PLC) and Human Machine Interface (HMI). Described strategies were checked and simulated in a few different configurations. The aim was to present several complementary solutions to achieve efficient and optimum use of the devices.
PL
Zainteresowanie środowiska przemysłowego klasycznymi algorytmami regulacji, dającymi akceptowalne wyniki pracy i stabilność w odniesieniu do zmiennych warunków otoczenia, wciąż jest bardzo duże. W artykule opisano wybrane inżynierskie metody doboru nastaw regulatora PID. Przedstawiono implementację sprzętową jednej z nich (metoda ÅströmaHägglunda) w sterowniku programowalnym PLC, umożliwiającą automatyczny dobór nastaw regulatora. Na podstawie symulacji w pętli sprzętowej liniowego układu regulacji PID dokonano analizy porównawczej pracy tego układu dla nastaw regulatora obliczonych trzema metodami inżynierskimi.
EN
Industrial environments are still interested in classic control algorithms: providing acceptable results of the work and stability in relation to changing environmental conditions. This paper includes the description of heuristic tuning methods for the widely used PID. There’s also shown Åström-Hägglund (relay) automatic tuning algorithm implemented in Programmable Logic Controller. Results of experiments were obtained from simulations using dynamic plant model in Hardware In the Loop technique. Simulation tests presents control results for the dynamic plant.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję uniwersalnych bloków funkcjonalnych do sterowania napędami technologicznymi za pomocą sterowników PLC. Bloki funkcjonalne zostały opracowane zgodnie z warstwowym modelem systemów sterowania. Zaimplementowano dwa podstawowe bloki funkcjonalne obsługujące napędy technologiczne z typowymi obwodami zasilania i obwodami sterowniczymi. Uniwersalność bloków zapewnia zestaw dodatkowych wejść rozszerzających, dzięki którym może on współpracować z innymi blokami funkcjonalnymi do obsługi mniej typowego osprzętu napędu.
EN
The paper presents the idea of all-purpose function blocks for technological drive controlled by programmable logic controller (PLC). The function blocks have been developed according to the layer model of control systems. Two basic function blocks to handle technological drives with typical supply and control circuits have been implemented. A versatility of the function blocks are provided by a set of additional expanding inputs, which allow to cooperate with other blocks to handle less typical drive accessory.
7
Content available remote Projektowanie mechatroniczne. Projektowanie bazujące na modelach
PL
W artykule niniejszym przedstawiono problematykę realizacji innowacyjnych prac nad systemami sterowania budowanymi z zastosowaniem programowalnych sterowników logicznych (PLC) oraz programowalnych sterowników automatyki (PAC). Cykl życia produktów mechatronicznych (robotów, obrabiarek sterowanych numerycznie, manipulatorów wieloosiowych, maszyn o złożonej kinematyce) zwykle rozpoczyna się od określenia wymagań funkcjonalnych, odzwierciedlających oczekiwania użytkowników końcowych co do projektowanego systemu/produktu.
8
Content available remote Inteligentne cylindry hydrauliczne
PL
Wydawać by się mogło, że w tak prostych i szczegółowo określonych przez normy produktach, jakimi są cylindry hydrauliczne, trudno jest wprowadzić nowe jakościowo funkcje i cechy. Tymczasem jest bardzo nowatorskie rozwiązanie cylindra z pomiarem przemieszczenia, odbiegające od standardowych konstrukcji.
EN
The paper presents considerations on implementation of function blocks of the IL language, as fragments of control programs that use these blocks. Subsequently, the predefined function blocks of the IL language have been applied to implementation in a Central Processing Unit for a programmable controller based on standard microcontroller from such families as MCS-51, AVR and ARM with the Cortex-M3 core. The considerations refer to the IL language revision that is fully compliant with the IEC-61131-3 standards. The completed theoretical analysis demonstrated that the adopted method of the module description is really reasonable and offers substantial advantages as compared to direct calls of function modules already developed as subroutines. Also the executed experiments have proved the feasibility to arrange central units of programmable controllers on the basis of standard microcontrollers and such central units may be competitive to compact CPUs available on the market for typical PLCs.
PL
Artykuł przedstawia opracowany całościowy proces syntezy wielokontekstrowego sprzętowego układu sterowania implementowanego w strukturach FPGA. Dedykowana struktura sprzętowa pozwala na zdecydowane zredukowanie czasu przetwarzania w porównaniu z rozwiązaniami programowymi. Program podlegający syntezie jest opisany językiem SFC zgodnie z normą IEC61131-3. W procesie syntezy wykorzystano oryginalną grafową metodę reprezentacji postaci pośredniej programu sterowania. Metoda konstruowania postaci pośredniej zachowuje własności przetwarzania, ujawniając zadania równoległe. Opracowano również metodę odwzorowania technologicznego dla tablicowych układów FPGA. W celu porównania przedstawiono rezultaty implementacji opracowanej metody oraz bezpośredniego odwzorowania postaci grafowej.
EN
The paper presents the synthesis and implementation algorithms of multiple context logic controller implemented in a FPGA. A massively parallel hardware execution of control algorithms is utilized that significantly reduces the throughput time. The input program is written in the SFC according to the IEC61131-3 standard. An originally developed intermediate representation based on data flow graph has been used for processing. The graph building algorithm maintains sequential dependencies and reveals parallel tasks in program. Developed method of scheduling and mapping is dedicated for LUT based FPGA devices. The paper is concluded with exemplary implementation comparison of greedy direct mapping and developed FPGA architecture optimized method.
PL
System SCADA (ang. supervisory control and data acquisition) jest systemem nadzorowania przebiegu procesów technologicznych lub produkcyjnych i akwizycji danych. Głównymi funkcjami systemu SCADA jest wizualizacja, sterowanie procesem, alarmowanie, zbieranie aktualnych danych pomiarowych oraz ich archiwizacja. W artykule przedstawiono projekt przykładowego systemu SCADA dla procesu produkcyjnego z zastosowaniem sterownika PLC zrealizowanego w Laboratorium Mechatroniki Politechniki Świętokrzyskiej w ramach zajęć dydaktycznych.
EN
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) system is being increasingly used to monitor and control critical infrastructures ranging from computer networks to manufacturing. The main functions of the SCADA system is the visualization, process control, alarming, acqusition current measuring data and archiving data. This paper presents the design of the SCADA system for the manufacturing process using PLC. The project was carried out in the Mechatronics Laboratory in Kielce University of Technology.
12
Content available Programowanie sterowników PLC metodą nauczania
PL
Do automatyzacji procesów odlewniczych powszechnie stosowane są programowalne sterowniki logiczne PLC. Języki oraz znane metody programowania sterowników PLC sprawiają duże trudności przy implementacji rozwiązań dotyczących sterowania procedurami sekwencyjnymi. Dlatego podjęto prace nad opracowaniem metody, która umożliwiłaby łatwe programowanie procedur sekwencyjnych przez użytkowników nie będących automatykami. Efektem tych prac jest aplikacja opracowana dla sterowników Simatic S7-300, która umożliwia ich programowanie metodą stosowaną w robotyce – programowaniem poprzez nauczanie. Przeprowadzone badania wykazały możliwość stosowania tej metody do programowania dowolnych procedur sekwencyjnych o dowolnej liczbie kroków. Jedynym ograniczeniem jest rozmiar pamięci operacyjnej sterownika. Aplikację można też implementować w dowolnym sterowniku PLC, którego języki programowania są zgodne z normą IEC61131. Dalsze badania będą dotyczyły opracowania aplikacji umożliwiającej programowanie procedur sekwencyjnych, w których przejście do następnego kroku jest uzależnione od upływu zadanego czasu.
EN
In automation of foundry processes, commonly used are programmable logic controllers (PLC). Languages and known methods of programming the PLC controllers cause big difficulties at implementing solutions concerning control of sequential procedures. This is why undertaken were the works on developing a method that would facilitate programming sequential procedures by the users not being automatic specialists. These works resulted in an application developed for the controllers Simatic S7-300 written in the STL language that makes possible their programming with the method commonly used in robotics, i.e. by teaching-in. The carried-out examinations showed a possibility to use this method for programming any sequential procedures with any number of steps. The only restriction is size of operational memory of the controller. The application can be also implemented in any PLC controller whose programming language is compliant with the standard IEC 61131. Further research will be aimed at developing an application that would permit programming sequential procedures where transition to the following step is dependent on expiry of the preset time.
13
Content available remote Sprzętowa realizacja programu sterowania w strukturach FPGA
PL
W artykule przedstawiono oryginalną metodę realizacji programów sterowania opisanych w języku schematów drabinkowych LD (ang. Ladder Diagram) w strukturach programowalnych. Istota przedstawionego w artykule rozwiązania tkwi w oryginalnym algorytmie wyszukiwania sekwencyjności i równoległości zdarzeń, które opisane są za pomocą tzw. grafu kolejności segmentów. Graf ten stanowi pomost pomiędzy opisem programu sterowania w postaci LD a opisem struktury w postaci języka opisu sprzętu.
EN
The paper presents an original method of implementing control programs, represented in Ladder Diagram (LD) format, in Programmable Logic Devices. The essence of the solution proposed in the paper consists in an original algorithm of extracting events that have to be processed sequentially, or can be processed concurrently. For this purpose a Network Ordered Graph is used. The graph is a link between a control algorithm described in Ladder Diagram, and the same algorithm described in Hardware Description Language (HDL).
PL
W artykule przedstawiono model zlecenia produkcyjnego stanowiącego podstawę integracji systemów Proedims i KbRS w zakresie harmonogramowania produkcji dyskretnej. Model zlecenia umożliwia planowanie produkcji złożonych wyrobów posiadających wielopoziomowe struktury procesów technologicznych zarówno w systemach o konfiguracji przepływowej jak i gniazdowej z maszynami równoległymi. W przyjętym modelu systemu produkcyjnego oraz zlecenia wyszczególniono etapy decyzyjne wymagane przy budowie harmonogramu. Opisano sposób współpracy przy wymianie danych pomiędzy omawianymi systemami.
EN
The paper presents the model of a production order, which is the basis of Proedims and KbRS software systems integration, used in scheduling of discrete manufacturing systems. The model enables planning of production orders for complex products with multi-level structure of the processes in flow shop and job shop production system configuration with parallel machines. Required decision-making stages for schedule construction of the given model of the production system and production order were presented. Principles of cooperation in exchanging data between Proedims and KbRS were discussed.
PL
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania specyficznych własności matryc programowalnych FPGA(ang. Fied Programmable Gate Array) do budowy bitowo-słowowej jednostki centralnej sterownika programowalnego PLC (ang Programmable Logic Controller). Szczegółowo przedstawiono elementy jednostki, które są wykorzystywane tak przez procesor bitowy, jak i procesor słowowy. Najtrudniejsza, a równocześnie dająca największe możliwości przyspieszenia pracy jednostki, jest konstrukcja efektywnych liczników oraz czasomierzy, które mogą być zrealizowane tak, aby dokładność zliczania oraz odmierzania czasu była o wiele wyższa niż standardowo. Ponadto układy FPGA dają możliwość realizacji tych elementów, tak aby dostęp do ich zasobów był jak najbardziej swobodny od strony każdego z procesorów. W artykule rozważane są również problemy związane z wymianą informacji pomiędzy procesorami, dostępem do sygnałów wejścia/wyjścia oraz efektywną realizacją operacji mnożenia oraz dzielenia.
EN
The paper presents usability of Field Programmable Gate Arrays' specific properties for building a bit-word central processing unit for a Programmable Logic Controller (PLC). The elements of the unit used by both. bit and word processors are discussed in detail. The most dificult approach yet giving most posibilities for the unit's operation speedup is design of effective counters and timers that can be implemented in the way giving much above standard accuracy of counting and time measurement. In addition the FPGA devices give the possibilty for designing these elements in the way aimed at maximally flexible acces to their resources by both processors. The paper discusses also problems related to the information exchange between processors, input/output signals access as well as effective algorithms for multiplying and dividing.
EN
Nowadays, there are available on the market not only standard PLCs (Programmable Logic Controller) but also safety PLC´s. These are primarily designed for industrial applications. Their guaranteed safety properties, however, enable to be used in applications, in which the usage of PLC has not been common until now. The aim of this article is to focus on problems related to the usage of safety PLC in railway signalling systems.
PL
W pracy opisano problem orientowania detali o cechach utrudniających określenie ich właściwej orientacji w nietypowych procesach zautomatyzowanego montażu. Przedstawiono rozwiązania zespołu orientującego detale na podstawie ich obrazów uzyskanych przez kamery inteligentne. Zastosowanie kamer pozwala nie tylko określić właściwą orientacje detalu, ale także sprawdzić jego poprawność. Rozwiązania zespołu oparto o programowalny sterownik logiczny z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego, charakteryzujący się rozbudowanymi właściwościami komunikacyjnymi.
EN
The paper describes the problem of orientation of items having features impeding their proper orientation in non typical processes of automated assembling. The solutions of the device executing orientation of items basing on pictures obtained by smart cameras are presented. Implementation of cameras enables not only obtain of item orientation but also checking of item propriety. The solutions of the device are also based on programmable logic controller having real time operating system containing rich communications features.
18
Content available remote Concurrent operation of processors in the bit-byte CPU of a PLC
EN
The paper presents some selected hardware solutions for the PLC dual processor bit-byte CPUs, which are oriented at optimised data exchange between the CPU processors. The optimisation aims at maximum utilisation of capabilities of the two-processor architecture of the CPU. The key point is preserving high speed of instruction processing by the bit-processor, and high functionality of the byte-processor. The structure should enable the processors to work in concurrent mode as far as it is possible, and minimise the situations, when one processor has to wait for the other.
19
Content available Translacja grafu SFC do programu IL
PL
Artykuł poświęcono implementacji metody automatyzacji przekładu algorytmu sterowania sekwencyjnego, dedykowanego sterownikom PLC, zapisanego w postaci grafu SFC w język tekstowy IL i implementacji zaprezentowanej metody w oparciu o środowisko Java. Zastosowanie języka SFC, opierającego się na grafie etapów i przejść ułatwia zadanie programowania procesów sekwencyjnych i modyfikacje kodu sterującego w trakcie rozbudowy systemu, biorąc również pod uwagę tworzenie podprogramów, gwarantujących rekonfigurowalność PLC przy zmieniających się warunkach sterowania. W artykule przedstawiono oryginalne podejście do zagadnienia, polegające na zapisaniu procesu sekwencyjnego w postaci grafu SFC a następnie transformację do postaci IL. Proces tworzenia programu sterującego omówiono na przykładzie procesu cięcia rur.
EN
Authors of this article described an implementation of an automatisation method of the translation a control sequential algorithm, dedicated to programmable controllers (PLC) from the SFC graph to the IL program. An algorithm written in the SFC graph was translated in the IL program, by using an original software created in the Java environment. Using a SFC language based on the graph of stages and transitions simplify a task related to the creation of sequential programs. It could be helpful during any modification and development in future, even years ago after an implementation the controlled system. In the first part were given some arguments confirmed a need of the translation from SFC graph to the IL program, e.g. Proficy Machine Edition, using for programming GeFanuc's PLCs, which have'nt SFC language as a standard tool. In the second part of the article were described all stages of the translation procedure, which are: preparation part, control part, initialization part and final part. In the third part of the article was given an example of the realistic sequential control system, related to the cutting pipes process.
20
Content available remote Fast Operating PLC Based on Event-Driven Control Program Tasks Execution
EN
The paper presents modified idea of program execution in PLCs. Instead of serial cyclic execution of control program event-driven execution is proposed. Suggested approach to program execution allows for selective execution of program parts or tasks. Only these blocks from entire program are executed whose variables have changed since last calculation. Proposed method can be implemented as software modification or as hardware accelerated solution. The most important part of the idea is task or subprogram triggering condition computation. Methods of program optimization are discussed. In order to determine program blocks that require recalculation in current program scan execution specific hardware support is planned to be researched. Memory content change detection unit allows to determine changes in memory content since last program block execution.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.