Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  non profit organization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The concept of fractal organizations is derived from mathematical sciences. It was explored in relation to enterprises (commercial organizations focused on profit). The literature on subject lacks research relating to usefulness of the concept of fractal organizations to describe functioning of the non-profit organizations. The article presents specificity of operation of the Volunteer Fire Brigade unit (VFB), and on this background, features have been described that indicate the analysed non-profit organization is largely exhausting the features of the fractal organization. This is a prerequisite for further research, addressing problems of operationalization of the fractal theory in relation to non-enterprises (non-profit organizations, administrations or their associations). The aim of work is to present the theory of fractals as a cognitively inspirational concept of management improvement in the Volunteer Fire Brigade units.
PL
Koncepcja organizacji fraktalnych wywodzi się z nauk matematycznych. Była ona eksplorowana w stosunku do przedsiębiorstw (organizacji komercyjnych nastawionych na zysk). W literaturze przedmiotu brakuje badań odnoszących się do przydatności koncepcji organizacji fraktalnych do opisu funkcjonowania organizacji non profit. W artykule przedstawiono specyfikę funkcjonowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), a na tym tle, opisano cechy, które wskazują, że analizowana organizacja non profit wyczerpuje w dużym stopniu znamiona organizacji fraktalnej. Stanowi to przesłankę do dalszych badań, podejmujących problematykę operacjonalizacji teorii fraktali w stosunku do organizacji niebędących przedsiębiorstwami (organizacji non-profit, organów administracji lub ich związków). Celem pracy jest ukazanie teorii fraktali, jako inspirującej poznawczo koncepcji doskonalenia zarządzania w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej.
PL
Istotną rolę w funkcjonowaniu organizacji, w szczególności organizacji non profit, odgrywa czynnik ludzki. Wynika to z faktu, że zasoby ludzkie stanowią cenny, a jednocześnie specyficzny kapitał każdego przedsiębiorstwa. W przypadku organizacji pozarządowych (non profit), których działalność nie jest nastawiona na zysk przedsiębiorstwa, kapitał ludzi, a wraz z nim kompetencje, umiejętności, posiadane normy i wartości stają się niezbędnym czynnikiem do sprawnej realizacji celów o charakterze prospołecznym. W takim ujęciu, istotnego znaczenia nabiera kształtowanie kultury organizacyjnej w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych. Celem artykułu jest prezentacja, a także przedstawienie wyników badań dotyczących roli przełożonego w kształtowaniu kultury organizacyjnej.
EN
Crucial role in the functioning of the organization (in particular non-profit organization) plays the human factor. This is due to the fact that human resources are valuable and unique capital of each company. In the case of non-governmental organizations (which are non-profit) – human capital, skills and values become an essential factor for achievement of the pro-social goals. In this contex, shaping organizational culture has a great significance in the functioning of non-governmental organizations. This article presents survey results on the role of supervisor in shaping organizational culture.
PL
Trzeci sektor, czyli organizacje non profit, to dynamicznie rosnący obszar gospodarki w Europie. Także w Polsce ten sektor staje się aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego. W szczególności organizacje tego sektora mogą odegrać dużą rolę w kształtowaniu polityki transportowej. Obecnie jest ona marginalna, jednak trzeci sektor będzie w coraz większym stopniu wpływał na kierunki polityki transportowej, powinien też być traktowany jako narzędzie realizacji tej polityki.
EN
Non-profit organizations is a rapidly growing area of the economy in Europe. Also in Poland, the non-profit sector is an active participant in economic and social life. In non-profit organizations can play an important role in forming policy. It is now marginal, but the third sector will increasingly influence the transport policy directions should also be considered as a tool for implementing this policy.
EN
The article discusses the issues of obtaining financial resources by Polish non-governmental organizations, with particular emphasis on the philanthropic funds. The prevalence of the use of philanthropic resources by the analyzed entities was presented, as well as the determinants related to this process.
PL
W artykule omówiono zagadnienie pozyskiwania środków finansowych przez polskie organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów o charakterze filantropijnym. Przedstawiono powszechność wykorzystania środków filantropijnych przez omawiane podmioty, jak również wskazano na uwarunkowania związane z tym procesem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.