Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hulling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono porównanie parametrów procesu łuszczenia i czasów pełnego otwarcia szyszek sosny zwyczajnej różniących się formami, określonymi na podstawie kształtu zewnętrznej części tarczki łuski. Dla szyszek jednego pochodzenia, różniących się cechami zewnętrznymi, nie stwierdzono istotnych różnic dla wyróżnianych parametrów równania opisujących przebieg procesu.
EN
The paper presents comparison of hulling process parameters and full opening times for Scotch Pine cones, which differ in form, determined on the grounds of the shape of external part of hull disk. No significant differences for distinguished parameters of equation describing the process progress were found for cones of the same origin, which differ in their external features.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad usuwaniem okrywy nasiennej z nasion gorczycy stanowiącej surowiec dla przetwórstwa spożywczego, farmaceutycznego oraz kosmetycznego. Materiałem do badań były nasiona gorczycy białej o wilgotności 4,9%. Na podstawie przeprowadzonych badań za właściwą pod względem skuteczności usuwania okrywy nasiennej z nasion gorczycy przy ograniczeniu strat związanych z nadmiernym rozdrobnieniem produktu przyjęto prędkość tarcz obłuskujących o średnicy 225 mm wynoszącą 37,68 m/s (3200 obr/min) i kąt pochylenia wirnika w stosunku do płaszczyzny poziomej. Dla wymienionych parametrów pracy urządzenia uzyskano skuteczność obłuskiwania na poziomie 97,45%.
EN
The paper presents results of studies concerning of removing involucres from seeds of mustard which are used in food, pharmaceutical and cosmetic industry. Mustard seeds with moisture about 4.9 %were tested. On the basis of conducted studies it was established that the process of removing involucres from mustard seeds is the most effective when the Speer of corundum disk with the diameter 225 mm is 37.68 m / s (3200 cycles by minute) and the inclination of angle the vane in the relation to the horizontal plane. For presented parameters of hulling the effectiveness of this process is 97.45 %.
EN
The aim of the study was to analyze collisions between seeds and disks of a hulling machine during the removal of the coats of white mustards seeds and rapeseeds. The theoretical analysis was based on the existing models and experimental tests. The husking process was described using the results of theoretical computations, which enabled to determine the contact surface area between seeds and the working elements of a hulling machine. The difference in the surface area on a disk where collisions take place, resulting from the use of blades with a minimum or maximum diameter, is 17.5%. Due to their similar dimensions and morphological structure, seeds of white mustard and rape can be successfully hulled through collisions with cylindrical blades.
PL
Analizowano zderzenia między nasionami a tarczą obłuskującą zachodzące podczas usuwania okrywy owocowo-nasiennej z nasion gorczycy białej oraz rzepaku w obłuskiwaczu tarczowym. Analizę teoretyczną przeprowadzono na podstawie znanych modeli oraz badań eksperymentalnych. Opis procesu obłuskiwania oparto na obliczeniach teoretycznych, które pozwoliły ustalić powierzchnię kontaktu nasion z częścią roboczą obłuskiwacza. Różnica wielkości pola na tarczy, na którym dochodzi do zderzeń w przypadku zastosowania wypustek o minimalnej średnicy i zastosowaniu wypustek o maksymalnej średnicy, wynosi 17,5%. Obłuskiwanie nasion gorczycy białej i rzepaku, ze względu na ich podobne wymiary oraz zbliżoną budowę morfologiczną, może się odbywać przez poddawanie ich zderzeniom.
PL
Przedstawiono rozwój badań nad obłuskiwaniem nasion w Polsce. Opisano metody obłuskiwania nasion bobiku, łubinów, fasoli, rzepaku, gorczycy opracowane w ośrodkach lubelskim, olsztyńskim i płockim. Dokonano krótkiego przeglądu badań dotyczących właściwości fizycznych i budowy morfologicznej nasion, mających istotny wpływ na proces obłuskiwania. Zwrócono uwagę na postęp, mający walor poznawczy, w zakresie modelowania matematycznego procesu obłuskiwania nasion. Opisano konstrukcje obłuskiwaczy, które zostały opracowane w ośrodku olsztyńskim i są chronione patentami.
EN
The paper focuses on the development of studies on seed hulling in Poland. The methods applied for hulling the seeds of faba bean, lupines, bean, rape and mustard, developed at research centers in Lublin, Olsztyn and Płock, are described. The paper presents also a brief review of the results of investigations into the physical properties and morphological structure of seeds, significantly affecting the hulling process. Particular attention was paid to the progress observed in mathematical modeling of the hulling process, and its cognitive aspects. The designs of hullers, made at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and protected by patents, are also described.
PL
Opisano część zjawisk towarzyszących usuwaniu okrywy owocowo-nasiennej z nasion rzepaku w obłuskiwaczu tarczowym. Obliczenia oparto na aktualnie znanych modelach matematycznych oraz badaniach eksperymentalnych. Przeprowadzone obliczenia są próbą opisania analizy procesu obłuskiwania nasion rzepaku na obłuskiwaczu tarczowym. Opis procesu obłuskiwania oparto na przeprowadzonych doświadczeniach dla tarcz wyposażonych w łopatki nachylone pod kątami 45 stopni i 90 stopni. Obliczono obszar kontaktu nasion z tarczą oraz jego powierzchnię. Na podstawie zdjęć makroskopowych próbek obłuskanych nasion rzepaku przeprowadzono analizę uszkodzeń okrywy nasiennej i nasion będących po kontakcie z łopatką tarczy.
EN
The paper presents some phenomena accompanying the process of fruit-seed coat removal from rapeseeds in a disk huller. The calculations were based on the currently applied mathematical models and experimental tests. Their aim was to make an analysis of rapeseed hulling with a disk huller. The experiments that provided a basis for describing the hulling process were performed using disks equipped with blades inclined at an angle of 45 degrees and 90 degrees. The area and surface of seed-disk contact were determined. Analysis of damage of seed coat and seeds after their contact with the disk blade was made on the basis of macroscopic records.
6
Content available remote Rapeseed coat removal using disks equipped with cylindrical blades
EN
The paper presents the results of tests performed on rapeseeds whose coats were removed using disks equipped with cylindrical blades. The disks were mounted on a laboratory disk huller. The working parameters of the huller were changed during the experiment. Before starting the hulling process, the feed hopper was placed 30 mm from the disk center. The height of the slot between the hulling disk and the top cover of the working space was 3 mm. The disk tangential velocity was changed in a range from 10.10 m/s to 33.95 m/s. Dehulled rapeseeds were subjected to pneumatic separation on a laboratory separator Petkus K-293.
PL
Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na nasionach rzepaku. Z nasion usuwano okrywę nasienną, stosując tarcze wyposażone w cylindryczne wypustki. Tarcze były montowane w laboratoryjnym obłuskiwaczu tarczowym. W trakcie badań zmieniano parametry robocze obłuskiwacza. Przed rozpoczęciem obłuskiwania ustawiono zasyp w odległości 30 mm od środka tarczy oraz wysokość szczeliny między tarczą obłuskującą a górną pokrywą przestrzeni roboczej na 3 mm. Prędkość obwodowa tarcz była zmieniana od 10,10 do 33,95 m/s. Obłuskane nasiona poddawano separacji pneumatycznej na laboratoryjnym separatorze Petkus K-293.
PL
Obłuskiwanie przeprowadzono na obłuskiwaczu tarczowym z wykorzystaniem tarcz z łopatkami i okrągłymi wypustkami. Łopatki w pięciu tarczach były nachylone pod kątem 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, natomiast w trzech tarczach zastosowano okrągłe wypustki o średnicach 2, 3 i 4 mm, tworzące wypukłe ostre krawędzie o nieregularnych kształtach. Zmieniano prędkość obwodową tarcz w zakresie od 10 m/s do 32 m/s. Skuteczność obłuskiwania nasion rzepaku dochodziła do około 75%.
EN
Paper described the investigation results on hulling of the rape seeds. Hulling process was carried out in a huller equipped with the discs with the blades and round sleeves. The blades on five discs were mounted at inclination angles of 30, 45, 60, 75 and 90 deg, whereas on other three discs the round sleeves ot hole diameters 2, 3 and 4 mm were applied; the sleeves formed convex sharp edges ot irregular shape. Peripheral velocity of the discs was changed from 10 to 32 m/s. The effectiveness of hulling the rape seeds reached up to 75%.
EN
The paper presents a mathematical model which allows to determine the parameters of seed motion in the working space of a hulling machine equipped with a grinding wheel positioned vertically. The model was formulated on the basis of the laws of solid body motion. The dependence between the velocity of seed collision with the head and casing of a hulling machine and the angular velocity of the grinding wheel was described. The distance covered by a falling seed between rebounds against the head and casing of a hulling machine was also determined. Symbols are in the text.
PL
Na podstawie praw o ruchu ciała stałego opracowano model matematyczny, opisujący parametry ruchu nasion w przestrzeni roboczej obłuskiwacza z pionową głowicą ściernicową. Wyznaczono prędkości zderzeń nasion z głowicą i obudową obłuskiwacza w zależności od prędkości kątowej głowicy oraz odległości, o jaką opadnie nasiono między kolejnymi odbiciami od głowicy i obudowy obłuskiwacza. Wykaz oznaczeń znajduje się w tekście.
EN
The paper presents the results of the research concerning the efficiency of rape seed hulling by means of disk hulling machine with radial blades, at the inclination angle of the blade working surface, in relation to the disk, equal to 30 degree. The height of the working space slot amounted to 3 mm - 15 mm, and the linear velosity of the blade end - to 10 m/s - 34 m/s. In the case of the blades characterized by the above-mentioned parameters, the hulling efficiency reached the level of ca. 71 %.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad skutecznością obłuskiwania nasion rzepaku na obłuskiwaczu tarczowym z łopatkami promieniowymi o kącie pochylenia powierzchni roboczej łopatki w stosunku do tarczy wynoszącym 30 stopni. Wysokość szczeliny przestrzeni roboczej mieściła się w granicach od 3 do 15 mm, a prędkość liniowa końca łopatki w przedziale 10-34 m/s. Dla łopatek o ww. parametrach obluskiwacza tarczowego uzyskano skuteczność obłuskiwania na poziomie ok. 71 %.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.