Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 344

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pękanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
PL
Od lipca 2018 r. do listopada 2019 r. firma OPTEM wraz z Zakładem Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej realizowały projekt badawczy pt.: „Innowacyjne prefabrykaty łukowe o podwyższonej trwałości przeznaczone dla budownictwa komunikacyjnego”, którego celem było opracowanie nowego prefabrykatu łukowego optem-ARCH. W rezultacie otrzymano znacząco ulepszony wyrób budowlany charakteryzujący się mniejszym ciężarem oraz podwyższoną odpornością na korozję.
EN
From July 2018 to November 2019, the OPTEM company together with the Department of Roads and Bridges of the Rzeszów University of Technology were implementing a research project „Innovative prefabricated arched components of increased durability for transportation engineering”, the aim of which was to develop a new optemARCH prefabricated arch. As a result, a significantly improved construction product of lower weight and totally corrosion resistant was obtained.
EN
The paper concerns the study of polymer-glass composite under tensile loading in order to determine changes in the tensile characteristics. Mechanical properties and features of damage zones important for operation and assessment of the technical conditions of the components made of this material are considered. Selected details of the experimental technique used are presented. The tensile characteristics of the polymer-glass composite are given. They were determined using specimens taken from various directions, with the main focus on the Young's modulus, elastic limit, yield point and ultimate tensile strength. An influence of the number of reinforcement layers, percentage content of the glass fibres as well as the resin quantity, on the mechanical parameters, are discussed.
PL
Praca dotyczy badania zachowania kompozytu polimerowo-szklanego pod obciążeniem rozciągającym w celu wyznaczenia zmian charakterystyki rozciągania, właściwości mechanicznych oraz cech stref uszkodzeń istotnych dla eksploatacji i oceny stanu technicznego wytworzonych z niego komponentów. Zaprezentowano wybrane szczegóły wykorzystanej techniki badawczej. Zamieszczono charakterystyki rozciągania kompozytu polimerowo-szklanego, wyznaczone z użyciem próbek pobranych z różnych kierunków, ze wskazaniem wartości modułu Younga, granicy sprężystości i plastyczności oraz wytrzymałości na rozciąganie. Omówiono wpływ liczby warstw zbrojenia, procentowej zawartości włókien szklanych oraz żywicy na wyznaczone parametry mechaniczne.
4
Content available remote Problems accompanying repairs of chemical equipment
EN
The paper presents problems experienced during repairs of structures operated at high temperature for a long time. Research-related TOFD method-based ultrasonic tests revealed indications implying the presence of unacceptable imperfections in welded joints. Attempted repairs involving the use of welding methods proved ineffective as the welding and heat treatment processes resulted in the formation of cracks. The tests and analysis of the above-named issue revealed that the reason for repair-related problems lay in relaxation cracks triggered by excessively high stresses in the joints and improper parameters of heat treatment to which the steel of the boiler was subjected. The welding technology developed as a result of the study enabled the performance of the proper repair of related equipment and made it possible to re-start the production.
PL
W pracy przedstawiono problemy występujące przy remontach konstrukcji długo eksploatowanych w podwyższonej temperaturze. Podczas kontrolnych badań ultradźwiękowych metodą TOFD w złączach spawanych stwierdzono niedopuszczalne wskazania niezgodności. Próby naprawy metodami spawalniczymi okazały się nieskuteczne, bowiem po spawaniu i obróbce cieplnej stwierdzano nowe pęknięcia. Wykonane badania i analiza problemu wykazała, że przyczyną trudności przy naprawie spoin są pęknięcia relaksacyjne wywołane wysokimi naprężeniami w złączach i nieodpowiednimi parametrami obróbki cieplnej stali, z której był wykonany kocioł. Opracowana technologia spawania pozwoliła prawidłowo wykonać remont o uruchomić produkcję.
5
Content available 3D ABAQUS simulation of bent softwood elements
PL
Artykuł przedstawia sposób modelowania elementów zginanych wykonanych z miękkiego drewna. Taki rodzaj drewna jest najczęściej wykorzystywany w konstrukcjach budowlanych. Autorzy wykonali zwięzły przegląd sposobów modelowania drewna na podstawie literatury. Znalazły się w nim trzy podstawowe podejścia: liniowo-sprężysta mechanika pękania (LEFM), mechanika zniszczenia ośrodków ciągłych (CDM) i funkcja Hilla (HF). W pracy zaproponowano rozwiązanie oparte na funkcji Hilla, która dostępna jest w programie ABAQUS. Zróżnicowane zachowanie materiału przy ściskaniu i rozciąganiu osiągnięto poprzez teoretyczny podział modelu na strefę ściskaną i rozciąganą. W obu strefach przyjęto różną wytrzymałość wzdłuż włókien w zależności od panującego stanu naprężenia. Na podstawie badań laboratoryjnych wprowadzono ogólne zależności pomiędzy parametrami sprężystymi i wytrzymałościowymi. Dzięki temu do zastosowania modelu wystarczające jest obliczenie modułu sprężystości wzdłuż włókien (EL) i wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (MOR). Oba parametry można wyznaczyć bezpośrednio w badaniu trójpunktowego zginania. Prawidłowość modelu MES została potwierdzona badaniami laboratoryjnymi oraz metodą cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Model umożliwia przewidywanie zachowania elementów z drewna przy zginaniu w stanie 3D. Uwzględnia zarówno plastyczne płynięcie w środkowej fazie obciążenia, spowodowane przekroczeniem wytrzymałości na ściskanie, jak i przewidywanie siły maksymalnej w wyniku rozciągania. Rozwiązanie jest bardzo praktyczne ze względu na brak problemów ze zbieżnością obliczeń. Dodatkowo liczba wymaganych parametrów jest znacznie mniejsza niż w przypadku innych metod odnalezionych w literaturze.
EN
The article presents research on modelling fracture in softwood bent elements. This kind of timber is the one most exploited for construction. Authors present a brief review on the subject with emphasis on three basic attempts: Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM), Continuum Damage Mechanics (CDM) and Hill’s Function (HF). Proposed 3D solution bases on Hill’s Function applied in the ABAQUS FEM code. The new idea includes isolating theoretical compression and tension zones in a model. Then, it is possible to distinguish between compressive and tensile strength and predict a real behaviour of bent elements. Introducing general dependencies between material properties leads to the need of determining only longitudinal elastic modulus (EL) and modulus of rupture (MOR). It is practical because these parameters are the main reported in a scientific and technical literature. Authors describe all of the assumptions in details. The experimental tests and Digital Image Correlation method (DIC) validate the FEM model.
PL
W pracy badano wpływ różnych zabiegów cieplnych w zakresie wysokich wartości temperatury austenityzowania na własności wytrzymałościowe i odporność na pękanie stali X2NiCoMo18-9-5. Stal w stanie niestarzonym charakteryzuje się bardzo wysoką ciągliwością w próbie rozciągania, nawet gdy ma bardzo duże ziarno byłego austenitu po specjalnej obróbce cieplnej w zakresie austenitycznym.
EN
The effect of various heat treatment processes in the high austenitizing temperature range on the tensile properties and fracture toughness of the X2NiCoMo18-9-5 steel has been studied. Unaged steel is characterised by very high tensile ductility in the tensile test, even when it has former austenite grain of a large size. Brittleness can occur after such a heat treatment but only in aged steel of very high strength. A linear correlation between the ductility and strength of the studied steel was demonstrated, while fracture toughness was not clearly correlated with steel ductility.
PL
W artykule zostanie omówiony wpływ temperatur pożarowych na najważniejszy kompozyt cementowy, jakim jest beton. Badania własne wykazały, że uszkodzenia powstałe w stadium początkowego twardnienia kompozytów cementowych przed użytkowaniem, jak i w jego trakcie, propagują pod wpływem wysokich temperatur i wpływają na właściwości fizykochemiczne, strukturalne oraz mechaniczne tych kompozytów, a ich wielkość może być oceniana za pomocą krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC, który jest miarą odporności na pękanie.
EN
The aim of this article is to discuss the effect of fire temperatures on the most important cement composite, which is concrete. The author’s research has indicated that damage caused at the stage of initial hardening of cement composites before and during their use, propagates at high temperatures and affects the physicochemical, structural and mechanical properties of these composites, whereas their size can be assessed using the critical stress intensity factor KIC, which constitutes a measure of resistance to cracking.
PL
Skurcz betonów jest poważnym problemem, którego wpływ na właściwości betonu, a dalej konstrukcji, zwłaszcza sprężonej, jest wieloaspektowy. Nadmierny skurcz prowadzi do uszkodzeń betonu, pojawiają się zarysowania. Przez to otwiera się droga dla różnego rodzaju substancji korozjogennych, co jest powodem niszczenia samego betonu oraz stali zbrojeniowej, którą beton przez pasywację ma chronić.
EN
Concrete shrinkage is a serious problem, with its multifaceted impact on the properties of concrete, and further of a structure, especially the pre-stressed one. Excessive shrinkage results in concrete damage and the occurrence of cracking, which opens the door for various substances inducing corrosion. This is the reason for the damage of the concrete itself as well as of reinforcing steel, which is to be protected by concrete with passivation.
9
Content available remote Wady przeszklonych przekryć dachowych
EN
The paper presents the dependence of ITS results at the elevated temperature (40°C) on rutting parameters, i.e. proportional rut depth (PRDAIR) and wheel tracking speed (WTSAIR), obtained at the temperature of 60°C. The asphalt mixture samples were prepared in the gyratory compactor, but ITS tests were conducted with typical Marshall press, at a loading rate of 50 mm/min. Correlation analyses show a strong relationships between ITS results and rutting parameters, whereby the correlation coefficients obtained are higher for the PRDAIR parameter (r = -0.88) than WTSAIR (r = -0.81). Using the obtained regression functions, the prediction limits as well as confidence limits were calculated, which allowed to develop criteria for assessing resistance to rutting on the basis of ITS test, and taking into account the technical requirements in Poland.
PL
Odporność mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA) na powstawanie deformacji trwałych jest jednym z podstawowych wymagań, które należy zapewnić podczas projektowania składu mieszanki. Najczęściej stosuje się do tego celu badania koleinowania na laboratoryjnie zagęszczanych próbkach MMA, co wymaga stosunkowo dużych próbek oraz użycia specjalistycznej aparatury, zarówno do zagęszczenia takich próbek jak i samego ich badania. W związku z powyższym, w wielu krajach prowadzone są badania celem wytypowania prostego testu, który można wykonać z wykorzystaniem powszechnie dostępnych w laboratoriach drogowych urządzeń (np. prasa Marshalla), na standardowo przygotowywanych próbkach MMA. Zgodnie z wynikami prac prowadzonych przez Christensena i Bonaquista, Zaniewskiego i Srinivasana jak również Khousla i Harikrishnanna takim badaniem może być wytrzymałość na rozciąganie pośrednie (ITS), przy odpowiednim dostosowaniu temperatury badania jak również szybkości przesuwu tłoka w prasie. Dla celów praktycznych rekomendowane jest użycie standardowej prasy Marshalla o prędkości przesuwu tłoka 50 mm/minutę, przy temperaturze badania równej 40°C. W niniejszej publikacji przedstawiono badania zależności pomiędzy wynikami ITS, przeprowadzonego wg wyżej wymienionych warunków, oraz parametrami koleinowania w małym koleinomierzu w 60°C, tj. proporcjonalną głębokością koleiny (PRDAIR) i szybkością przyrostu koleiny (WTSAIR). Do badania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie przeznaczono próbki o średnicy 100 mm zagęszczone w prasie żyratorowej, natomiast do badania koleinowania przygotowano płyty o wymiarach 305 x 305 mm i wysokości 40 mm lub 60 mm, zależnie od uziarnienia badanej MMA. Przebadano łącznie 21 mieszanek betonu asfaltowego przeznaczonego do warstw podbudowy, wiążącej i ścieralnej o uziarnieniach 0/22 mm, 0/16 mm i 0/8 mm. W mieszankach tych stosowano różne asfalty tj.: drogowe niemodyfikowane (35/50 i 50/70), modyfikowane polimerami (PMB 25/55-60, PMB 45/80-55), modyfikowane gumą (wg rozwiązań patentowych). Dodatkowo w niektórych mieszankach stosowano dodatek granulatu asfaltowego (RAP) lub granulatu papy (RAS). Uzyskane wartości średnie dla poszczególnych MMA, dotyczące: ITS, parametrów koleinowania (PRD i WTS), parametrów składu MMA takich jak zawartość lepiszcza, wolne przestrzenie w MMA, wolne przestrzenie w mieszance mineralnej (VMA) oraz wypełnienie wolnych przestrzeni w mieszance mineralnej przez asfalt (VFB), zostały poddane analizom korelacji liniowej.
EN
The investigations of high-temperature oxidation of zirconium alloys, applied for fuel pellets in nuclear power plants, are usually limited to oxidation kinetics, phase transformations and microstructural characterization. The purpose of this research was to characterize the degradation phenomena occurring within oxide layer and at the interface oxide/metal, on internal and external Zircaloy-2 tube surfaces, below and over crystalline transformation temperature of zirconium oxides. The commercial tubes were oxidized at 1273 K and 1373 K in calm air for 30 min and then examined with a technique novel for such purpose, namely a high-resolution X-ray computer tomography. The light microscopy was used to examine the cross-surfaces. The obtained results show that the form and intensity of oxide damage is significant and it is in a complicated way related to oxidation temperature and on whether external or internal tube surface is studied. The found oxide layer damage forms include surface cracks, the detachment of oxide layers, the appearance of voids, and nodular corrosion. The oxidation effects and damage appearance are discussed taking into account the processes such as formation of oxides, their phase transformation, stress-enhanced formation and propagation of cracks, diffusion of vacancies, formation of nitrides, diffusion of hydrogen into interface oxide-metal, incubation of cracks on second phase precipitates are taken into account to explain the observed phenomena.
13
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań różnych gatunków stali i ich złączy spawanych oraz wzory (równania), które zastosowano do wyznaczenia wielkości krytycznych dla kryteriów odporności na pękanie. Dotyczą one zarówno zakresu liniowo-sprężystej, jak i sprężysto-plastycznej mechaniki pękania. Ponadto porównano eksperymentalnie wyznaczone rozwarcie czoła pęknięcia (CTOD) z wartościami obliczonymi według proponowanej w literaturze zależności, określającej jego korelację z wynikami badań udarności stali i złączy spawanych. Oceniono zgodność odporności na pękanie z użyciem dostępnych i znanych równań.
EN
The paper presents the results of tests on various steel grades and their welded joints as well as the formulas used to determine the critical values for toughness on crack criteria. They concern both the linear-elastic and the elastic-plastic range fracture mechanics. In addition, experimental and calculated crack tip opening displacement (CTOD) was compared based on their correlation with the results of standard impact tests of steel and welded joints. The compatibility of toughness on crack using different patterns was also evaluated.
14
Content available remote Pękanie spawanych ścian szczelnych podczas eksploatacji
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przyczyn pękania ścian szczelnych kotłów gazowych podczas eksploatacji. Zakres badań obejmował badania metalograficzne oraz badania twardości. Ujawnione struktury pozwoliły w jednoznaczny sposób określić przyczynę uszkodzenia ścian szczelnych spawanych hybrydowo. Stwierdzono, że przyczyną pękania była korozja naprężeniowa, spowodowana równoczesnym oddziałaniem statycznych naprężeń rozciągających i środowiska korozyjnego.
EN
The paper presents the results of research into the causes of cracking in gas boiler membrane walls during service. The scope of the study included metallographic examinations and hardness tests. The structures revealed made it possible to determine unambiguously the cause of damage to hybrid-welded membrane walls. It was found that cracking had been caused by stress corrosion resulting from the simultaneous action of static tensile stresses and a corrosive environment.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań makro- i mikroskopowych oraz pomiary twardości doczołowych złączy spawanych ze staliwa G17CrM05-5. Ponadto została przeprowadzona analiza morfologii przełomów udarnościowych złączy spawanych. Złącza spawane wykonano metodą TIG.
EN
The article presents the results of tests of butt welded joints, ie. hardness distribution, macro and microstructure. Analysis of surface morphology of impact fractures of G17CrM05-5 welded joints was carried out. The welding process was carried out on two types of melts, ie. without modification and with addition of rare earth metals (REM) to liquid metal. Welded joints were made using the TIG method.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia wpływu wysokich temperatur na kompozyty cementowe: zaczyn, zaprawę i beton. Składy badanych kompozytów nie zawierały żadnych dodatków ani domieszek. Kompozyty badano m.in. na ściskanie, rozciąganie przy zginaniu i przy rozłupywaniu oraz odporność na pękanie, określając ich krytyczny współczynnik intensywności naprężeń KIC. Istotą artykułu są wzajemne relacje odporności na pękanie badanych kompozytów po aplikacji temperatur pożarowych.
EN
This paper presents the results of research on the effects of high temperatures on cement composites, such as: slurry, mortar and concrete. The compositions of the tested elements did not contain any additions or admixtures. Composites were tested based on their bending tensile and compression strength and crack resistance determining their critical stress intensity index (KIC). The purpose of this paper is to show mutual relations of crack resistance between the tested composites in extreme temperatures.
17
Content available remote Evolution of tenacity in mixed mode fracture - volumetric approach
EN
In fracture mechanics most interest is focused on stress intensity factors, which describe the singular stress field ahead of a crack tip and govern fracture of a specimen when a critical stress intensity factor is reached. In this paper, stress intensity factors which represents fracture toughness of material, caused by a notch in a volumetric approach has been examined, taking into account the specific conditions of loading by examining various U-notched circular ring specimens, with various geometries and boundary conditions, under a mixed mode I+II. The bend specimens are computed by finite element method (FEM) and the local stress distribution was calculated by the Abaqus/CAE. The results are assessed to determine the evolution of the stress intensity factor of different notches and loading distances from the root of notch. This study shows that the tenacity is not intrinsic to the material for all different geometries notches.
EN
This dissertation is focused on modelling of the effective elastic and thermal properties, deformation and fracture of metal-ceramic interpenetrating phase composites (IPCs). Compared to typical metal matrix composites (MMC) reinforced with particles or ceramic fibres, the main advantages of IPCs are: improved homogeneity, microstructure stability at elevated temperatures, increased thermal conductivity and, thankful to the interpenetrating microstructure, moderation of cracking with metallic networks. These superior characteristics make the IPCs attractive structural and functional materials for e.g. transport, power and electronic industry sectors. The industry push for new materials and technologies provides a strong motivation for research in the fields of processing, characterisation and modelling of IPCs. Analytical and numerical models are proposed to predict the effective elastic properties of the IPCs. The problems of deformation and fracture of IPCs under quasi-static loading are addressed numerically in a set of models aiming at the determination of the fracture parameters taking into account the crack bridging mechanism. A particular attention is given to creation of numerical models for effective elastic constants and fracture parameters of IPCs based on their real microstructure obtained from computed microtomography (micro-CT) images. Additional information from own experimental research on manufacturing and characterization of IPCs is reported in Appendix as a supporting material used in the modelling. One of the main contributions of this research to the field of IPCs modelling is the proposed methodology of using micro-CT images of real interpenetrating microstructure in the Finite Element Method approach when calculating the effective elastic constants and the J-integral for the interpenetrating phase composites.
PL
Tematem rozprawy doktorskiej jest modelowanie makroskopowych (efektywnych) właściwości sprężystych i termicznych oraz procesów deformacji i pękania kompozytów typu wzajemnie przenikających się faz (Interpenetrating Phase Composites, IPC). W porównaniu z typowymi kompozytami na osnowie metalowej (metal matrix composites, MMC), kompozyty IPC wyróżniają się większą jednorodnością mikrostruktury, stabilnością mikrostruktury w podwyższonych temperaturach, podwyższoną przewodnością cieplną, ponadto dzięki sieciowej mikrostrukturze pękanie w IPC nie zachodzi w sposób gwałtowny. Właściwości te powodują, że kompozyty IPC są atrakcyjnymi materiałami konstrukcyjnymi i funkcjonalnymi dla przemysłu transportowego, energetycznego czy elektronicznego, co stanowi silną motywację dla rozwoju technologii wytwarzania, badania mikrostruktury i właściwości oraz modelowania. W pracy zaproponowano modele analityczne i numeryczne do szacowania efektywnych stałych sprężystości kompozytów IPC. Mechanizmy deformacji i pękania badanych kompozytów pod działaniem obciążeń quasi-statycznych zostały przedstawione w serii modeli numerycznych, z uwzględnieniem rzeczywistej mikrostruktury materiału otrzymanej za pomocą mikrotomografii komputerowej (computed microtomography, micro-CT). W dodatku do rozprawy zamieszczono wyniki własnych badań doświadczalnych związanych z wytwarzaniem i charakteryzacją materiałów IPC, jako informacji pomocniczych przy konstruowaniu modeli IPC. Jednym z głównych osiągnięć pracy jest zaproponowanie metodologii wykorzystania danych mikrostrukturalnych z mikrotomografii komputerowej w problemach wyznaczania stałych efektywnych i parametrów pękania materiałów IPC i jej praktyczna numeryczna implementacja w ramach MES.
PL
Przedstawiono przykłady pękania ścian nienośnych i związane z tym wymagania w odniesieniu do dopuszczalnych ugięć stropów. Podano wskazówki dotyczące projektowania i wykonywania ścian działowych, które byłyby odporne na pękanie.
EN
The examples of non-load bearing partitions cracking and related demands of allowed ceiling deflections has been shown. The proposals related to design and execution of partitions resistant to cracking have been given.
EN
This paper analyzes the process of fracture in 41Cr4 steel on the basis of experimental and numerical data obtained for non-propagating cracks. The author’s previous and latest experimental results were used to determine the apparent crack initiation moment and fracture toughness for the material under plane strain conditions. Numerical simulations were carried out to assess changes in the J-integral, the crack tip opening displacement, the size of the plastic region and the distribution of stresses around the crack tip. A complex numerical analysis based on the true stress-strain curve was performed to determine the behavior of 41Cr4 steel under increasing external loads.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.