Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Scotch pine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Drewno o wysokiej wilgotności łatwo ulega zapleśnieniu. Grzyby strzępkowe (pleśniowe) pogarszają estetykę wyglądu drewna oraz stwarzają zagrożenie dla środowiska i zdrowia osób. Jest to jedna z przyczyn niechętnego stosowania wyrobów z drewna w budownictwie w warunkach potencjalnego narażenia na oddziaływanie wysokiej wilgotności. W celu zmniejszenia tych zagrożeń wprowadza się do drewna fungicydy, ograniczające możliwości zaatakowania drewna przez grzyby. Fungicydy mogą jednak także stwarzać zagrożenia ekotoksykologiczne w fazie użytkowania drewna, a także recyklingu. Alternatywą jest termomodyfikacja drewna, doprowadzona w ostatnich latach do fazy produkcji przemysłowej. Drewno modyfikowane termicznie, wykazuje korzystne cechy użytkowe jak np. mniejsza higroskopijność, większa stabilność wymiarowa niż drewno naturalne, a także poprawa odporności na działanie grzybów podstawczaków, rozkładających drewno. Zmiany właściwości drewna zależą silnie od warunków prowadzenia procesu termicznej modyfikacji. Celem pracy było rozpoznanie wpływu wykonanej w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu termomodyfikacji oraz modyfikacji termicznej i nasycenia olejem naturalnym drewna bielu sosny i brzozy na jego odporność na działanie grzybów pleśniowych. Badaniami mikologicznymi objęto laboratoryjne rozpoznanie działania na badane drewno czystych kultur gatunków grzybów wywołujących głównie zmiany estetyczne tj. powodujących pleśnienie drewna. Odporność drewna na działanie grzybów pleśniowych badano metodą stosowaną w budownictwie. Badawcze i kontrolne próbki, umieszczone na podłożu solno-agarowym, narażano przez 4 tygodnie na działanie dwóch zestawów grzybów tj. mieszaniny czystych kultur grzybów: Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti, Trichoderma viride, Alternaria tenuis lub czystej kultury grzyba Chaetomium globosum, przy inkubacji w temperaturze 27!1oC i wilgotności względnej powietrza powyżej 90%. Stwierdzono, że termomodyfikowane oraz termo-olejowo modyfikowane drewno sosny i brzozy jest nieodporne na zapleśnienie, podobnie jak drewno nie poddawane obróbce termicznej lub termo-olejowej pod względem stopnia i procentowego porośnięcia powierzchni przez grzyby, chociaż intensywność porośnięcia modyfi kowanego drewna przez grzyby pleśniowe jest mniejsza, niż drewna kontrolnego.
EN
Wood of high moisture content is very susceptible to mould. Mould fungi deteriorate aesthetics of wood appearance and create danger to the environment and human health. It is one of the reasons why wood is not willingly used in construction under conditions where there is a possibility of exposure to high humidity. In order to mitigate these threats wood is impregnated with fungicides which limit possibilities of attacking wood by fungi. However fungicides may also create eco-toxicological dangers during use of wood and its recycling. An alternative way is thermal modification of wood which method entered into industrial production phase in recent years. Thermally modified wood demonstrates advantageous functional properties such as lower hygroscopicity, better dimension stability than in the case of natural wood, and also higher resistance to Basidiomycetes which decay wood. Changes in wood properties strongly depend on the conditions of thermal modification. The aim of the work was identifi cation of the influence of thermal modification and thermo-oil modification of Scots pine sapwood and birch wood (the modification was done in the Wood Technology Institute in Poznan) on its resistance to mould fungi. Mycological tests included laboratory identification of the effect of pure cultures of fungi species causing mainly aesthetic changes, i.e. causing mould on wood, on tested wood. The resistance of wood to mould fungi was tested by the method used in building industry. Test and control samples placed on salt-agar medium were exposed to two fungi sets for 4 weeks, i.e. a mixture of pure cultures of the following fungi: Aspergillus niger, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti, Trichoderma viride, Alternaria tenuis or pure culture of Chaetomium globosum fungus at incubation in the temperature of 27!1oC and relative humidity of over 90%. It was observed that thermally modified and thermo-oil modified Scots pine sapwood and birch wood is not resistant to mould similarly to wood which did not undergo thermal or thermo-oil treatment. The similarity concerns the degree and percentage coverage of surface with fungi; however the intensity of mould fungi coverage on modified wood is lower than in the case of control wood.
PL
W artykule przedstawiono porównanie parametrów procesu łuszczenia i czasów pełnego otwarcia szyszek sosny zwyczajnej różniących się formami, określonymi na podstawie kształtu zewnętrznej części tarczki łuski. Dla szyszek jednego pochodzenia, różniących się cechami zewnętrznymi, nie stwierdzono istotnych różnic dla wyróżnianych parametrów równania opisujących przebieg procesu.
EN
The paper presents comparison of hulling process parameters and full opening times for Scotch Pine cones, which differ in form, determined on the grounds of the shape of external part of hull disk. No significant differences for distinguished parameters of equation describing the process progress were found for cones of the same origin, which differ in their external features.
EN
The surface difference in accumulation of pollution in a wood ecosystem depends among other things on the amount of water running down the trunk, which, in turn, depends on the species of the tree and its age. As sample material water accumulated in the collars on a pine stand was used. Under the canopy measurement tests was started in April 1997 (and are still being conducted) with setting up of the area for the integral biological monitoring. Ten observation points were used, covering an area of 0.25 ha. Trees were selected to representing given biological classes based on trunk thickness. Collars were put on the tree trunk at a height of 1.30 m. Results of the study indicate a significant role of the vertical run off of sulphur and nitrogen compounds in water in a fresh mixed coniferous forest. It results in additional lowering of pH level in the proximity of the root strata, which is reflected in the biomass of the pine wood phytocoenosis.
PL
Powierzchniowe zróżnicowanie akumulacji zanieczyszczeń w ekosystemach leśnych ma związek między innymi z ilością wody spływającej po pniu, która zależy od gatunku i wieku drzewa. Materiałem do badań były próbki wody i śniegu pobrane z chwytników kołnierzowych w drzewostanach sosnowych. Pomiary podokapowe rozpoczęto w kwietniu 1997 r. (trwają nadal), zakładając powierzchnie badawcze monitoringu biologicznego zintegrowanego. Założono 10 punktów pomiarowych na każdej z powierzchni badawczych 0,25 ha. Na wybranych drzewach modelowych, reprezentujących poszczególne klasy biologiczne (klasy w stopniach grubości), zbudowano kołnierze na strzale drzewa na wysokości 1,30 m. W pobranych próbkach wody oznaczono: odczyn (pH), przewodność elektrolityczną, udział siarczanów, azotanów(V), azotanów(III), amoniaku i metali ciężkich. Otrzymane wyniki wskazują na szczególnie duży udział spływu pniowego w akumulacji związków siarki i azotu w wodzie w warunkach BMśw. Powoduje to dodatkowe obniżenie odczynu w bezpośrednim sąsiedztwie strefy korzeniowej, co przejawia się w strukturze biomasy fitocenozy sośniny.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.