Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odkrywkowy zakład górniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje proces konkretyzowania krajowych przepisów dotyczących urządzeń energomechanicznych w górnictwie odkrywkowym, przyjmując jako punkt wyjścia ustanowienie w 1989 r. przez Radę Wspólnot Europejskich dyrektyw w sprawie poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz ujednolicenie wymagań dla maszyn w krajach członkowskich.
EN
The legał reąuirements for machines in open pit mining in Poland has been amended repeatedly during the last decades. The article presents the implementation process of Polish legał acts regarding of open-pit mining machinery sińce 1954 until the present. The author describes changes which took place in health and safety regulations due to the use of minę mechanization works. These modifications were necessary in order to adjust and standardize to the European Union law regulations. The attention is paid especially to acts which have been introduced after the accession of Poland to the European Union in 2004. In particular, two of foremost directives are analyzed: Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measures to improve the safety and health of workers at work and Council Directive 89/392/EEC on the approximation of the laws of a member of the State relating to machinery established by the Council European Communities. Both of them are fundamental to the current safety rules for using the machinery in open-pit mining in Poland.
PL
Odkrywkowa kopalnia piasku CTL Maczki-Bór S.A. w Sosnowcu prowadzi schyłkową eksploatację kopaliny. Równocześnie z eksploatacją górniczą zakład prowadzi rekultywację techniczną swoich wyrobisk górniczych. Średni dopływ wody do wyrobiska w wieloleciu 1987-2012 wyniósł 28,4 m3/min. W maju 2013 r. Zakład Górniczy dokonał zmiany w systemie odwadniania wyrobiska. Wodę płynącą górnym odcinkiem Kanału głównego KgEIII skierowano do grawitacyjnego rurociągu wykonanego z rur Weholite ø800 mm i długości 984,0 m. Łączna długość grawitacyjnego systemu odwadniania wyrobiska wynosi 2809,0 m. Zmiana systemu odwadniania umożliwiła bezkolizyjne zwałowanie odpadów pogórniczych na obszarze około 11,75-12,00 ha na południe od stacji kolejowej Bór Dolny. Według stanu na 30.06.2017 r. odpady przykrywają rurociąg warstwą o miąższości 9,0-11,0 m.
EN
CTL Maczki-Bór S.A. in Sosnowiec performs declining exploitation of sand. Along with the mining activitities, it performs technical reclamation in its sand-pits. The average water inflow to the pit in 1987-2012 was 28.4 m3/min. In May 2013 the Mining plant introduced some changes in the system of water drainage in the pit. Water flowing in the upper section of the Main Channel KgEIII was directed to gravitational tube collector made of Weholite ø800 mm pipes with length of 984.0 m. The total length of the gravitational system of the pit drainage is 2809.0 m. The change in water drainage enabled undisrupted dumping of mining waste on the area of ca. 11.75-12.00 hectares south of the railway station Bór Dolny. As at 30 June 2017, the waste covered the pipeline with a layer 9.0-11.0 m thick in some sections.
PL
Osoby, którym powierza się czynności kierownictwa i dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych, powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane Prawem geologicznym i górniczym. Jest to obowiązek formalny i ma także istotne znaczenie dla przedsiębiorców górniczych oraz pracodawców. W zależności od relacji formalnych pomiędzy kandydatami na osoby kierownictwa i dozoru ruchu a pracodawcami i przedsiębiorcami górniczymi potrzebne są różne warianty postępowania dla sprawdzenia kwalifikacji. W opracowaniu przedstawiono propozycję takich procedur.
EN
The article presents the proposal of optional measures that can be taken in order to verify the qualifications of personnel whom their employer is planning to induct into managerial positions or the duties of maintenance supervision in surface mining plants – with reference to operations and specialties that do not require to be verified by mining regulatory authorities.
PL
Artykuł przedstawia propozycje procedur sprawdzania przez pracodawców kwalifikacji osób, którym przedsiębiorca zamierza powierzyć czynności kierownictwa lub dozoru ruchu w odkrywkowych zakładach górniczych – w odniesieniu do czynności i specjalności, jakie nie wymagają stwierdzenia kwalifikacji przez organy nadzoru górniczego.
EN
The people who become in charge of management and supervision of open-pit mine operations should have adequate qualifications and professional experience, as required by the Geological and Mining Law. This is a formal obligation, which is essential to mining companies and employers. The provisions of the Geological and Mining Law do not specify the procedure for verifying the qualifications of candidates specializing in disciplines which are not under obligatory review by mining authorities. Depending on the formal relations between the candidates to management and supervision positions and employers and mining companies, different procedures for verifying their qualifications are required. A proposal of such procedures is included presented in the study (figs. 1-4).
PL
Artykuł omawia wykorzystanie technologii fotogrametrii cyfrowej do tworzenia modeli przestrzennych mających zastosowanie w geologii i górnictwie. W artykule przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące cyklu technologicznego: od procesu gromadzenia danych, poprzez ich przetwarzanie, do wygenerowania modelu powierzchni. Zaprezentowane zostały również przykłady wykorzystania ww. technologii w górnictwie odkrywkowym oraz w geologii.
EN
The article discusses the use of digital photogrammetry to create spatial models applicable in geology and mining. The article presents basic information on the technology cycle, from data collection, through processing, to generate a surface model. There were also presented examples of the mentioned above technology in surface mining and geology.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.