Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 87

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  impedance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono stanowisko pomiarowe do badania spektroskopii impedancyjnej bazujące na kartach USB-6003 i Personal DAQ/3000. W środowisku LabVIEW 2013 opracowano wirtualny spektroskop składający się z generatora fali sinusoidalnej oraz dwukanałowego rejestratora sygnałów na wejściach różnicowych karty pomiarowej. Opracowana aplikacja zapisuje zarejestrowane wartości do pliku, a następnie odpowiedni algorytm wylicza impedancję obiektu oraz jej składowe. W pracy przedstawiono przykładowe wyniki analiz oraz ich niepewności.
EN
The paper presents a test stand for impedance spectroscopy based on a USB-6003 and Personal DAQ/3000 card. A virtual spectroscope consisting of a sinus generator and a two-channel recorder has been developed in LabVIEW 2013 environment. This application saves the recorded values to the file and the algorithm calculates the impedance of the object and its components. Results of analyses and their uncertainties are also presented.
PL
Badania ultrasonograficzne z wykorzystaniem zjawiska propagacji fali ścinającej w ośrodkach o różnej impedancji akustycznej – oporności tkanek w czasie przechodzenia przez nie fali mechanicznej – ultradźwiękowej, są w stanie wykazać metodami obrazowymi obecność zmian, które mogą być stwierdzone jedynie w badaniach histopatologicznych. Autor przedstawia podstawy fizyczne, mechanizmy obrazowania oraz podstawowe zastosowania metody.
EN
Ultrasound examinations, using the shear wave propagation phenomenon in medium with different acoustic impedance – tissue resistance during the passing of a mechanical wave – ultrasound wave, are able to show, by means of imaging methods, the presence of changes that can be found only in histopathological studies. The author presents physical fundamentals, imaging mechanisms and basic applications of the modern ultrasound examination method.
EN
This paper is devoted to a detailed experimentally based analysis of applicability of vector network analyzers for measuring impedance of surface mount inductors with and without DC bias. The measurements are made using custom-made bias tees and a test fixture with an ordinary vector network analyzer. The main attention in the analysis is focused on measurement accuracy of an impedance of surface mount inductors. Measurement results obtained with a vector network analyzer will also be compared to those obtained by using an impedance analyzer based on auto-balancing bridge method.
PL
W artykule przedstawiono impedancję osi pojazdu szynowego jako jeden z elementów badanych w procesie homologacji pojazdów szynowych. Pokazano także wartości dopuszczalne impedancji osi przyjmowane na polskiej sieci kolejowej oraz metody ich pomiarów. Zaprezentowano również wybrane wyniki pomiarów rezystancji i impedancji pojazdów szynowych.
EN
The article presents impedances of the rail vehicle axle as one of the elements tested in the approval process of railway vehicles. Therefore, shunt impedance limits of track circuits used on the polish rail network infrastructure and methods of testing rolling stock axle resistance and impedance were discussed. Axles resistance and impedance measurement results of selected rolling stock were presented.
PL
Wykorzystanie wyników sejsmicznych badań offsetowych do interpretacji złożowej jest powszechnie stosowane w poszukiwaniach złóż węglowodorów. Podstawowa interpretacja ilościowa parametrów związanych z właściwościami złożowymi oparta jest na analizach zmian amplitudy z offsetem (AVO). W tym wypadku analizowana jest amplituda sygnału odbitego od stropu złoża. Efekty anomalne obserwowane w offsetowej analizie amplitud (zmiana amplitudy z offsetem) wywołane obecnością węglowodorów powodowane są anomalną wartością współczynnika Poissona w warstwie złożowej (obecność np. gazu istotnie zaniża wartość współczynnika Poissona). Dysponując zapisem offsetowym (tzw. składowymi) można z zapisu sejsmicznego pozyskać znacznie bogatszą informację niż tylko sam efekt anomalny widoczny na przekrojach sejsmicznych. Dodatkowymi atrybutami zapisu sejsmicznego korelowanymi z właściwościami warstwy złożowej a obliczanymi na podstawie zmienności amplitud z offsetem są impedancja fali P, impedancja fali S, wskaźnik fluid factor, parametry geomechaniczne λ⋅ρ, μ⋅ρ oraz współczynnik Poissona. W prezentowanym artykule autorzy przedstawiają wyniki pierwszej próby zastosowania szacowania parametrów geomechanicznych w aspekcie oceny właściwości złoża siarki. Do oceny tych parametrów niezbędne są informacje o parametrach petrofizycznych pozyskanych z badań geofizyki otworowej. W tym przypadku autorzy dysponowali danymi dotyczącymi porowatości, gęstości, zawartości siarki, oraz prędkości fali podłużnej P z dwóch otworów. Pomiar wartości prędkości fali poprzecznej S w warunkach produkcyjnych jest niezmiernie utrudniony i autorzy wykorzystali tu zależności opracowane na podstawie wcześniejszych badań opisanych w monografii autorstwa Jerzego Deca pt. Wysokorozdzielcze badania sejsmiczne w celu rozpoznania złoża siarki Osiek oraz określania zmian dynamicznych zachodzących w wyniku eksploatacji. Wieloletnie badania geofizyczne wskazują, że wraz ze spadkiem porowatości obserwuje się wzrost zawartości siarki. Jednocześnie w przypadku podwyższonych koncentracji siarki szkielet wapienny złoża jest bardziej sztywny, a złoże określane jest jako zbite. Dla takich warunków petrofizycznych złoże siarki wykazywać będzie wysokie wartości impedancji fali P i S, co skutkować będzie również wzrostem właściwości geomechanicznych λ⋅ρ i μ⋅ρ. Uzyskane wyniki zaprezentowane są na przykładzie profilu sejsmicznego wykonanego w kopalni siarki w Osieku. Profil ten przebiegał w linii otworów, w których określono podstawowe parametry złoża na podstawie geofizycznych badań otworowych.
EN
The usage of seismic offset data for reservoir characterization is widely used for hydrocarbon exploration. The basic quantitative interpretation of the parameters related to reservoir properties is based on the amplitude versus offset analysis (AVO). The AVO analysis utilizes the signal’s amplitude reflected from the top of the reservoir. Anomalies observed in the offset domain are caused by anomalous changes in Poisson’s ratio values (e.g. hydrocarbon saturation in rock results in lowering Poisson’s ratio). When seismic offset data is available (pre stack CMP gathers) one can obtain more information than just the anomalous effect seen on stacked seismic sections alone. Additional attributes which correlated with the properties of the reservoir rock can be extracted from amplitude changes with offset are P-wave impedance, S-wave impedance, Fluid Factor, geomechanical parameters λ⋅ρ, μ⋅ρ and Poisson’s ratio. In this article, the authors present the results of the first attempt to apply the estimation of geomechanical parameters in the aspect of sulphur deposit properties evaluation. The well log data is necessary for the evaluation of these parameters. In this case, the authors had the measurements of porosity, bulk density, sulphur content and P-wave velocity from two wellbores. Shear wave measurement in the productive area is extremely difficult. Therefore, the authors used relationships developed on the basis of earlier studies described by Jerzy Dec in the monograph entitled: „High-Resolution Seismic Survey for the Recognition of the Osiek Sulphur Deposits and the Determination of Dynamic Changes Resulting from Exploitation”. Long-term geophysical measurements indicate that an increase in sulphur content is accompanied by a decrease in porosity. At the same time, in the case of high sulphur concentrations, the limestone framework is more rigid and the deposit is defined as solid. The sulphur deposit will exhibit high values of P-wave impedance and S-wave impedance for such petrophysical conditions, which will also result in the high values of geomechanical parameters such as λ⋅ρ and μ⋅ρ. The obtained results are demonstrated by the example of the seismic profile recorded in the area of the Osiek Sulphur Mine. The analyzed profile went along the line of wellbores in which the basic reservoir parameters was measured.
PL
Przesuwniki fazowe stanowią nowy rodzaj obiektu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Ich obecność w strukturze układu sieciowego może prowadzić do znacznych zmian warunków działania elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. W artykule przedstawiono wyniki analizy zmiany wybranych warunków pracy zabezpieczeń odległościowych linii wokół miejsca przyłączenia przesuwników fazowych. Jako studium przypadku przyjęto fragment sieci z przesuwnikami fazowymi w stacji Mikułowa.
EN
Phase shifters transformers (PST) are new kind of object in the Polish Power System. Operating conditions of power system protection can make a significant change after installation PST. In paper presents results of analysis operating conditions of line distance protections in power system with PST. As a case study taken a power system neighboring Mikułowa power station with PST.
PL
Artykuł prezentuje metodę obliczania oporu relacji skrętnych na skrzyżowaniach dla makroskopowych miejskich modeli ruchu. Pokazano, jak na podstawie dostępnej bazy danych o warszawskiej sieci drogowej można zbudować model sieciowy wraz z określeniem przepustowości i czasów traconych na relacjach skrętnych. Wykorzystano w nim podstawowe formuły inżynierii ruchu (Gaca i in., 2008) pozwalające obliczyć przepustowość (poprzez oszacowanie natężenia nasycenia, udziału efektywnego sygnału zielonego, potoku nadrzędnego) oraz czasy przejazdu (swobodny oraz tracony) dla skrzyżowań sygnalizowanych, niesygnalizowanych i rond. Proponowana metoda jest uogólnieniem dostosowanym do dostępnej bazy danych i potrzeb makroskopowego modelu ruchu dużego obszaru (np. Aglomeracja Warszawska). Nie uwzględnia wszystkich czynników wpływających na przepustowość, jednak pozwala zbudować model sieciowy, w którym, tak jak w rzeczywistości, o czasie przejazdu i powstawaniu kolejek decyduje ograniczona przepustowość skrzyżowań, a nie odcinków. Metoda może być zastosowana w budowie modelu sieciowego dla dużego miasta przy użyciu dostępnej bazy danych bez znacznego zwiększenia czasów obliczeń. Wyniki metody ilustrują przykłady dla wybranych skrzyżowań w Warszawie.
EN
In the article we propose method to model a junction impedance in the static macroscopic traffic network graphs. The available network database is used to parameterize the Warsaw road’ network. We use the generic data for the urban network: link types, node types, turn types and traffic signs. Thanks to this we are able to apply fundamental Intersection Capacity Analysis formulas (Gaca, et al. 2008) and compute the capacities and travel times for the turns in the network of Warsaw. The methods are proposed both for signalized, uncontrolled intersections and roundabouts. We propose heuristics for effective green, saturation flow, main flow and number of lanes, which can be practically applied in the urban macroscopic models. We apply and parameterize the Akcelik (1981) delay formulas to calculate the total travel time in the congested network. The paper is illustrated with both signalized and uncontrolled junctions in Warsaw. The results are plausible and the model can be further tested in practical applications.
PL
Dokonano analizy impedancji sieci prądu stałego w instalacji fotowoltaicznej. Analizę tę przeprowadzono pod względem predykcji charakterystyki zaburzeń elektromagnetycznych generowanych przez instalacje PV. Badania przeprowadzono zarówno dla zaburzeń różnicowych, jak i wspólnych. Zastosowano podejście analityczne - wykorzystując teorię linii długiej oraz pomiary wykonane na stanowisku laboratoryjnym.
EN
This paper presents the impedance analysis of the DC network in photovoltaic installation. Presented analysis was performed due to electromagnetic interferences generated in those installations. Tests was carried out for differential and common mode interferences. An analytical approach - using long line theory was used with the laboratory setup measurements.
EN
The results of investigations of the metrological properties of the system of 4 biomedical electrodes with the continuous control of the contact quality, are presented in the hereby paper. Investigations were performed under real conditions of measuring the electrocardiographic signals of humans, at the application of the typical ECG instrumentation. Due to the performed experiments the conformity of the electrocardiographic signals obtained by means of the standard gel electrodes glued to the body and the ones obtained by means of the electrodes with continuous control of the contact quality, was confirmed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości metrologicznych układu 4 elektrod do pomiaru sygnałów elektrokardiograficznych człowieka z ciągłą kontrolą stanu kontaktu, przy wykorzystaniu typowej aparatury EKG. Potwierdzono zgodność zapisów sygnałów EKG wykonanych za pomocą standardowych elektrod żelowych przyklejanych do ciała oraz przy zastosowaniu elektrod z ciągłą kontrolą stanu kontaktu.
PL
W części 1 rozpatrzono cztery schematy zastępcze jako modele impedancji rezystora przy prądzie przemiennym, tj. schematy z parametrem głównym R i parametrami pasożytniczymi L i C. Wyznaczono podstawowe ich parametry w funkcji względnej częstotliwości i rezystancji oraz dokonano ich analizy. Część 2 tego artykułu poświęcona jest analizie możliwości korekcji częstotliwościowej rezystora. Wykazano, że rezystory o rezystancji R mniejszej od ich wartości charakterystycznej R0 (zwykle rzędu kilkudziesięciu do kilkuset omów) można korygować częstotliwościowo przez bocznikowanie kondensatorem, a rezystory o rezystancji większej od R0 – przez dołączanie szeregowo cewki indukcyjnej. Oceniono realne możliwości i skuteczność takiej korekcji, użyteczny zakres częstotliwości skorygowanego rezystora oraz wpływ niedokładności elementu korygującego (cewki lub kondensatora) na jakość korekcji. Podano przykłady obliczeniowe.
EN
In the part 1 the basic model of the resistor for the AC current as the equivalent circuit with two RL and C parallel branches was chosen and considered in detail. The characteristic parameters of its impedance changes in relative terms are introduced and its properties as a function of relative frequency and relative resistance are analyzed. The formulas of relative frequency errors, i.e. changes of resistance and reactance components of the impedance of few other AC equivalent circuits of resistor have been determined and analyzed. The considerations are illustrated by the numerical example and conclusions were drawn. Correction of the resistor frequency characteristics are discussed in this Part 2 of work.
PL
W części 1 rozpatrzono cztery modele (schematy zastępcze) impedancji rezystora przy prądzie przemiennym zawierające parametr główny rezystancję R i parametry resztkowe:szeregową indukcyjność L i bocznikującą pojemność C. Przy prądzie przemiennym część rzeczywista impedancji rezystora nie jest równa jego rezystancji R przy prądzie stałym i pojawia się różna od zera część urojona. Wyznaczono wzory błędów częstotliwościowych rezystorów w formie uogólnionej, tj. w funkcji względnych wielkości rezystancji i częstotliwości. Wyniki obliczeń tych błędów przedstawiono w postaci wykresów. Rozważania zilustrowano przykładami liczbowymi i sformułowano wnioski. Część 2 pracy poświęcona będzie omówieniu możliwości korekcji charakterystyki częstotliwościowej rezystorów.
EN
In the part 1 four models of resistors for the AC current are considered. As the most useful model the equivalent circuit with two parallel branches R L and C is chosen. The characteristic parameters of its impedance in relative terms are introduced and its properties as a function of relative frequency are analyzed. The formulas of relative frequency errors, i.e. changes of resistance and reactance components of the impedance of few AC equivalent circuits of resistor have been determined in relative parameters and analyzed. The considerations are illustrated by the numerical example and conclusions were drawn. Corrections of the resistor frequency characteristic will be discussed in the Part 2 of this work.
EN
Three-element impedance including the resistance R as the main parameter and the residual parameters: serial inductance L and a parallel capacitance C is used as an equivalent circuit of resistor. It is the basic model of resistor for AC current. The real component of this impedance is not equal to the resistance R for the DC current, and there is the imaginary component. Both components depend on the frequency. Variants of the model with four different connections are also analyzed. Patterns of the relative resistor frequency errors in the generalized form, i.e. as a function of the relative values of resistance and frequency of the circuit are determined and their curves are given. Considerations are illustrated by few numerical examples
EN
Layered oxide LiMO2 (Ni, Co, Mn) have been proposed as cathode materials for lithium-ion batteries. Mainly LiNiO2 is accepted as an attractive cathode material because of its various advantages such as low cost, high discharge capacity, good reversibility. The LiNi0.5 Mn0.5 O2 powders are synthesized by a sol-gel method using citric acid as a chelating agent. The structure of the synthesized material is analyzed by using XRD, FT-IR and the microstructures of the samples are observed by using FESEM. The intensities and positions of the peaks are in a good agreement with the previous results. The morphological changes are clearly observed as a result of manganese substitution. The Fourier transform infrared (FT-IR) spectra obtained with KBr pellet data reveal the structure of the oxide lattice constituted by LiO6 and NiO6 octahedra. The conductivity studies are characterized by (EIS) in the frequency range of 42 Hz to 1 MHz at room temperature to 120 °C. The dielectric properties are analyzed in the framework of complex dielectric permittivity and complex electric modulus formalisms. It indicates that the conductivity increases with increasing temperature. The fitting data of EIS plots replicate the non-Debye relaxation process with negative temperature coefficient of resistance (NTCR) behavior.
PL
Podano trój-elementową impedancję z parametrem głównym – rezystancją R i parametrami resztkowymi: szeregową indukcyjnością L i bocznikującą pojemnością C jako schemat zastępczy rezystora przy prądzie przemiennym (AC) stanowiący jego model podstawowy. Składowa rzeczywista tej impedancji nie równa się rezystancji R przy prądzie stałym (DC) i pojawia się składowa urojona, obie zależne od częstotliwości. Analizowano też warianty tego modelu z czteroma różnymi przyłączami. Wyznaczono wzory względnych błędów częstotliwościowych rezystora w formie uogólnionej, tj. w funkcji względnych wartości rezystancji i częstotliwości układu oraz podano ich przebiegi. Rozważania zilustrowano przykładami liczbowymi Omówiono też możliwości i skuteczność korekcji charakterystyki częstotliwościowej rezystorów i sformułowano wnioski.
EN
A three-element impedance including the resistance R as the main parameter and the residual parameters: serial inductance L and a parallel capacitance C is proposed as an equivalent circuit of resistor and its basic model with AC current. The real part of this impedance is not equal to the resistance R for the DC current (), and there is the imaginary component, both frequency dependent. also variants of the model with four different connections are analyzed. Patterns of the relative resistor frequency errors in the generalized form, i.e. as a functions of the relative values of resistance and frequency of the circuit are determined and their curves are given. Considerations are illustrated by numerical examples. Capabilities and the effectiveness of the frequency correction of the resistors are also discussed and conclusions were drawn.
PL
Przedstawiono genezę terminów elektrotechnicznych: reaktancja indukcyjna i impedancja szeregowego obwodu RL, pokazano też sylwetki niektórych naukowców, związanych z tymi zagadnieniami.
EN
The paper presents origins of electrotechnical terms: inductive reactance and impedance of series RL circuit; profiles of some scientists connected with these problems – are presented.
EN
As it contains elements of complete digital impedance meter, the AD5933 integrated circuit is an interesting solution for impedance measurements. However, its use for measurements in a wide range of impedances and frequencies requires an additional digital and analogue circuitry. This paper presents the design and performance of a simple impedance meter based on the AD5933 IC. Apart from the AD5933 IC it consists of a clock generator with a programmable prescaler, a novel DC offset canceller for the excitation signal based on peak detectors and a current to voltage converter with switchable conversion ratios. The authors proposed a simple method for choosing the measurement frequency to minimalize errors resulting from the spectral leakage and distortion caused by a lack of an anti-aliasing filter in the DDS generator. Additionally, a novel method for the AD5933 IC calibration was proposed. It consists in a mathematical compensation of the systematic error occurring in the argument of the value returned from the AD5933 IC as a result. The performance of the whole system is demonstrated in an exemplary measurement.
17
Content available Comparison of Two Buffers for Impedance Metrology
EN
The paper presents results of investigations of the two precise voltage followers (buffers) intended for the use in precision impedance metrology. The main application of these buffers are buffering the outputs of multi-phase digital sources of sinusoidal voltage used in precise impedance measurements.
PL
W pracy podjęto próbę oceny elektrod o zwiększonej pojemności elektrycznej, które użyte w spektroskopii impedancyjnej cieczy słaboprzewodzących pozwoliłyby na uzyskanie mniejszych wartości mierzonego modułu impedancji. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że zarówno poprzez użycie elektrod o gęstszym układzie ścieżek, jak i kształtach ścieżek opartych na fraktalach, możliwe jest osiągnięcie większej pojemności elektrycznej układu elektroda-badana ciecz, a co za tym idzie mniejszych wartości modułu mierzonej impedancji.
EN
In the paper an attempt is made to evaluate the electrodes with enhanced capacitance which used in the impedance spectroscopy of poorly conductive liquids would ensure lower values of impedance modulus. Three capacitive electrodes with different trace shapes are evaluated: basic comb electrode (denoted by I, shown in Fig. 1), comb electrode with denser traces (II, Fig. 2) and electrode III (Fig. 3) with traces of fractal based shapes. The measurements were taken with the use of the Princeton Applied Research laboratory system for electrochemical impedance spectros-copy. The results of impedance modulus measurement of the fresh engine oil are illustrated in Fig. 4, while those of the used engine oil are shown in Fig. 5. The results of impedance modulus meas-urement of the diesel fuel (Fig. 6) and cooking oil (Fig. 7) are also presented in the text. It is visible that the value of the measured impedance modulus is lower for comb electrode II and fractal electrode III than that obtained with electrode I. Table 1 contains the summary of the measured impedance modulus percentage using electrodes comb II and fractal III related to the results of the meas-urements with electrode I (as 100%). The test findings show that both comb electrode with denser traces and the one based on fractal shaped traces can provide greater electrical capacity of the electrode - poorly conductive liquid system and this, as a result, leads to lower values of the measured impedance modulus.
19
EN
The 0.5(BiGd0.05Fe0.95O3)-0.5(PbZrO3) composite was synthesized by means of a high temperature solid-state reaction technique using high purity ingredients. Preliminary X-ray structural analysis confirms the formation of the composite. The dielectric constant and loss tangent have been studied. The impedance parameters have been measured using an impedance analyzer in a wide range of frequency (102–106 Hz) at different temperatures. The Nyquist plot suggests the contribution of bulk effect only and the bulk resistance decreases with a rise in temperature. Electrical impedance confirms the presence of grain effect and hopping mechanism in the electrical transport of the material. The dc conductivity increases with a rise of temperature. The frequency variation of ac conductivity shows that the compound obeys Jonscher’s universal power law and from Jonscher’s power law fit confirms the Small Polaron (SP) tunneling effect. Temperature dependence of dc and ac conductivity indicates that electrical conduction in the material is a thermally activated process.
PL
Zastosowanie energoelektroniki we współczesnych układach napędowych stosowanych do celów trakcyjnych stwarza konieczność prowadzenia badań EMC dotyczących wprowadzanych przez pojazdy zaburzeń w pracy innych urządzeń infrastruktury kolejowej, w szczególności obwody sterowania ruchu i sygnalizacji. Jednym z badanych parametrów jest tu wartość impedancji wejściowej pojazdu. W artykule przedstawiono wyniki prac dotyczących analiz impedancji wejściowej pojazdów trakcyjnych oraz pomiarów impedancji w warunkach laboratoryjnych. Omówiono możliwość prowadzenia pomiarów impedancji on-line w warunkach eksploatacji pojazdu oraz wykorzystania wyników tych pomiarów w układzie diagnostyki poziomu zaburzeń od wyższych harmonicznych wprowadzonych przez pojazd do sieci szynowej. W tym celu zaproponowano zastosowanie algorytmu umożliwiającego wprowadzenie zmian sposobu sterowania układem napędowym pojazdu przy utrzymaniu wymaganego momentu rozwijanego przez silniki pojazdu, ale przy niższym poziomie wprowadzanych zaburzeń.
EN
The use of power electronics in contemporary drive systems used for traction purposes makes it necessary to conduct further EMC research on disturbances of operation of other railway infrastructure equipment that are generated by vehicles, special emphasis should be placed upon traffic and signalling control circuits. One of the examined parameters is, in this case, the value of vehicle input impedance. The article presents the results of works on the analysis of traction vehicle input impedance as well as measurements of impedance under laboratory conditions. The issue of on-line impedance measurements under vehicle operating conditions was raised along with the problem of the use of the results of these measurements in a diagnostic system of disturbances level from higher harmonics introduced by a vehicle into the rail network. To this end, it was suggested to use an algorithm enabling the changes in a manner of control of a vehicle drive system, while maintaining the required torque developed by vehicle motors, but with a lower level of the introduced disturbances.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.