Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 667

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
PL
Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że środowisko bezpieczeństwa człowieka od zarania dziejów charakteryzowała zmienność. Wiedza o zagrożeniach, z jakim miał do czynienia człowiek, wskazuje, że były to głownie zagrożenia, których źródłem były siły natury. W znacznie mniejszym stopniu, poza konfliktami natury społecznej, człowiek był źródłem zagrożeń swojego bezpieczeństwa. Jednak rozwój cywilizacyjny, wprowadzanie do ludzkiego życia wielu udogodnień technologicznych spowodowało, że tym samym stał się on na równi wynalazcą narzędzi ułatwiających jego egzystencję, jak i jej zagrażających. Tym samym natura nowych zagrożeń okazuje się zgoła odmienna, bardziej zmienna i nieprzewidywalna. Jednym z wyraźnych dowodów na tak postawioną tezę jest funkcjonowanie cyberprzestrzeni wraz z niezwykle dynamicznie zmiennymi zagrożeniami, których za sprawą człowieka jest on ich źródłem.
EN
The presumption that the human security environment has been characterized by changeability since the dawn of time is nothing new. Familiarity with hazards that man had to deal with clearly shows that in the first place they comprised threats caused by diverse forces of nature. Apart from social conflicts, people were a source of threats to their safety, albeit to a much lesser extent. However, civilization progress and the introduction of various technological innovations made humans not only the inventors of tools that make their existence easier, but at the same time posing a threat to it. This suggests that the nature of new threats turns out to be quite different, more changeable and unpredictable. This presumption may be clearly proven by the functioning of cyberspace along with extremely dynamically changing inherent hazards caused by people.
2
EN
The goal of a crowdsourcing platform’s (CP) activity is the efficient creation of innovative solutions and new products by crowd (Internet community) members for its clients (organizations, companies and people). Effective management of the crowd (as workers of the crowdsourcing company) enables CPs to achieve this goal and offer clients innovative solutions in accordance with their orders and expectations. The paper presents a model of the virtual crowd management process on CPs and verifies the possibilities of its practical application by existing crowdsourcing companies. The paper characterizes the principles of CPs and their contributors’ activity on the Internet. It describes the contribution of managers and crowd members of the crowdsourcing company in the creation of innovative solutions, and the influence of their work on its competitive position on the online market. Next, it analyzes the results of the author’s research on the possibilities of using the proposed model in practice, which was conducted in 52 CPs on the Internet in 2019.
PL
Celem działalności platformy crowdsourcingowej jest efektywne kreowanie rozwiązań innowacyjnych, w tym nowych produktów, przez uczestników tłumu (społeczności internetowej) dla jej klientów (organizacji, a także przedsiębiorstw, ludzi). Skuteczne zarządzanie tłumem (pracownikami przedsiębiorstwa crowdsourcingowego) umożliwia platformie osiągnięcie tego celu oraz oferowanie klientom rozwiązań innowacyjnych zgodnych z ich zamówieniami i oczekiwaniami. W artykule zaprezentowano model wirtualnego procesu zarządzania tłumem na platformie crowdsourcingowej oraz weryfikację jego zastosowania w praktyce gospodarczej. Przedstawiono zasady działalności platformy crowdsourcingowej oraz jej współpracowników w Internecie. Opisano wkład zarządców i uczestników tłumu przedsiębiorstwa crowdsourcingowego w kreowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wpływ efektów ich pracy na pozycję konkurencyjną firmy na rynku internetowym. Następnie poddano analizie wyniki badań autorki na temat możliwości zastosowania proponowanego modelu w praktyce gospodarczej, przeprowadzonych w 52 firmach crowdsourcingowych w Internecie w 2019 r.
PL
W erze cyfrowej jednym z popularnych źródeł szukania informacji stał się Internet. Zamieszczane tam informacje nie zawsze są wiarygodne. Celem artykułu jest określenie, w jakim stopniu odbiorcy weryfikują wiarygodność informacji znalezionych w Internecie, a także scharakteryzowanie kryteriów pomocnych przy ocenie ich wiarygodności. Realizacja celu opierała się na analizie literatury przedmiotu oraz raportów poświęconych zagadnieniom korzystania z Internetu. W artykule zamieszczono m.in. charakterystykę atrybutów informacji składających się na jej jakość, ponieważ stanowią one główne wyznaczniki przy określaniu kryteriów oceny informacji. Tematyka jest o tyle ważna, że świadomość oraz wiedza internautów, w jaki sposób korzystać z informacji zamieszczanych w Internecie, może zabezpieczać przed cyberatakami oraz ułatwiać podejmowanie decyzji i kształtować odpowiednie zachowanie. Literatura przedmiotu i tutoriale dostarczają wskazówek pomagających ocenić jakość informacji, ale jak wynika z badań, użytkownicy Internetu rzadko świadomie weryfikują prezentowane tam treści. Pewną trudnością jest też ustalenie, na ile cecha, jaką jest wiarygodność informacji, może być wystarczająca przy podejmowaniu decyzji.
EN
In the digital era, the Internet has become one of the popular sources of searching for information. The information contained therein is not always reliable. The aim of the article was to determine to what extent the recipients verify the credibility of information posted on the Internet and to characterize the criteria helpful in assessing the credibility of information posted on the Internet. The implementation of the goal was based on the analysis of the literature on the subject and reports on the use of the Internet. The article includes, among others characteristics of the information attributes that make up its quality, as they are the main determinants in determining the criteria for evaluating information. The subject matter is so important that the awareness and knowledge of Internet users on how to use information posted on the Internet may protect against cyber attacks and facilitate decision-making and appropriate behavior. The literature on the subject and tutorials provide guidelines to help assess the quality of information, but research has shown that Internet users rarely consciously verify the content presented there. It is also difficult to determine to what extent the quality of information credibility may be sufficient when making decisions.
PL
Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez internetu. Gdy poszukujemy konkretnej informacji, w kilka sekund otrzymujemy tysiące rekordów z przeglądarki, gdy nie wiemy, co nam dolega – z pomocą przychodzi „doktor Google”, gdy chcemy dowiedzieć się co u znajomych, sięgamy po Facebooka, a gdy chcemy wpłynąć na wygląd naszego otoczenia – możemy sięgnąć po aplikacje mobilne.
PL
Nie jest pustym sloganem stwierdzenie, że funkcjonowanie współczesnych państw zależy od informacji i jej niezakłóconego przesyłu. Przesył informacji może być także wykorzystany w celach przestępczych, terrorystycznych, a nawet militarnych. Aby zapewnić bezpieczeństwo informacji przesyłanych sieciami teleinfomatycznymi, przestrzeń tego przesyłu nazywana cyberprzestrzenią, musi być odpowiednio zabezpieczona przed różnymi nieuprawnionymi dostępami. Państwa tworzą tzw. systemy cyberbezpieczeństwa. Artykuł poświęcony jest omówieniu krajowego systemu cyberbezpieczeństwa opartego o ustawę z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Artykuł jest materiałem analityczno-przeglądowym funkcjonowania cyberprzestrzeni w obecnym okresie powszechnej globalizacji.
EN
It is not an idle platitude that functioning of contemporary countries depends on information and its smooth transfer. The transfer can be also used for the criminal, terroristic and even military purposes. To ensure the information security transferred by the IT networks, the space of the transfer called cyberspace must be properly protected against various unauthorized accesses. The countries build so called cybersecurity systems. The article discusses the state cybersecurity system based on the Law from 5 July 2018 about the state system of cybersafety. The paper is an analytical review material presenting the functioning of cyberspace in contemporary common globalization.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie nowego sposobu badania podstaw podejmowania decyzji i zachowań młodych (pokoleń Y i Z). Kryterium różnicującym jest fakt wychowywania się w globalizującym się świecie, opartym na dynamicznym rozwoju technologii komunikacyjnych (przede wszystkim internetowych). Na podstawie badań z obszaru neuronauk przyjęto, że sposoby działania aktywizujące odpowiednie obszary mózgu i połączenia myślowe w rezultacie kształtują też mózg, co w konsekwencji skutkuje zmianą sposobów postrzegania świata, myślenia i działania. Na podstawie rozważań teoretycznych, opartych na krytycznej analizie literatury przedmiotu, głównie angielskojęzycznej, oraz na badaniach empirycznych opisanych w raportach dotyczących pokoleń Y i Z, w pierwszej części artykułu omówiono problemy charakterystyki młodych na rynku pracy. Część druga została poświęcona interpretacji z perspektywy neuronauk wybranych sposobów myślenia i zachowań osób młodych, stanowiących istotne determinanty posiadanych przez nich, a cenionych przez pracodawców, kompetencji transferowalnych oraz będących predyktorami ich zachowań na rynku pracy. Efektem przeprowadzonego wywodu jest wskazanie na istotny potencjał interpretacyjny analiz postaw młodych wobec pracy i życia kryjący się w neuronaukach.
EN
The aim of the article is to indicate a new, different way to research the foundation of decision making and behaviour of young people (generations Y and Z) on the labour market. The differentiating criterion of younger people is the fact that they are raised and educated in a globalizing world of dynamie development of information and communication technologies. Based on research in the area of neuroscience, it is assumed that the way people function activates the appropriate regions of the brain and mental connections which in consequence shape minds and, as a result, changes the way they perceive the world, think and act. The article deliberately confronts findings from various areas of knowledge related to the characterization of generations Y and Z, and is based on subject literature and empirical data presented in adequate reports. The first part of the article focuses on the challenges of young people on labour market characterizations. The aim of the second part is to interpret from the neurosciences perspective chosen modes of thinking and behaving of young people as determinants of their transferrable competencies, valued by employers, and predictors of (future) behaviours on the labour market.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie i ocena funkcjonowania e-marketingu w Urzędzie Miasta Łodzi. Badania oparte są na źródłach wtórych oraz wynikach badań pierwotnych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej. Przedstawione wnioski dotyczą podstawowych narzędzi marketingu internetowego, stosowanego przez Urząd Miasta Łodzi. Wyniki raportów instytucjonalnych wskazują, iż znacznie wzrasta zaufanie do internetowych źródeł informacji, a prym w podatności na to medium wiodą tzw. millenialsi, czyli przedstawiciele grupy wiekowej od 21 do 34 lat. Dlatego też instytucje, takie jak urzędy miasta, coraz śmielej wychodzą z ofertą internetową przede wszystkim do osób z tego przedziału wiekowego, zachęcając do korzystania z takich narzędzi jak: strona internetowa, Facebook. Snapchat czy Instagram.
EN
The aim of the article is to present and evaluate the functioning of e-marketing at the City Hall of Lodz. The research is based on secondary sources and participant observations. The conclusion concerns the basic tools of internet marketing used by the City Hall of Lodz. Different reports show that confidence to online sources of information is growing considerably and the so-called Millenials (the age group from 21 to 34 years old ) are the most susceptible to be influenced over internet activities. That is why institutions such as city councils more and more often develop the internet activities primarily dedicated to people from this age group,encouraging the use of such tools as: website, Facebook. Snapchat or Instagram.
8
Content available remote Hate speech - causes and consequences in public space
EN
Due to the highly innovative technologies such as the smart phone, cyberbullying and on-line aggression have increasingly affected individuals across the world. Cyberbullying is defined as repeated unwanted, hurtful, harassing, and threatening interaction through electronic communication media. The anonymity and mobility afforded by the Internet has made harassment and expressions of hate effortless in a landscape that is abstract and beyond the realms of traditional law enforcement. Further, it argues that a broad coalition of government, schools, police and citizenry is likely to be most effective in reducing the harm caused by hate speech. The study discusses the targets of hate on the Internet, provides a framework within which problems can be identified and resolved by accentuating moral and social responsibility, and articulates possible solutions to combat this increasing problem.
10
Content available Safety management in the age of internet threats
EN
Contemporary world brings people more and more dangers. Creation of the Internet made it even easier to harm other users without consequences. However we still can do something about it. We can learn how to protect ourselves in the network. That is why it is so important to disseminate the main goals of safety management while using Internet. The paper presents main dangers awaiting for network users – both the youngest and the older ones, such as cyberbullying or phishing. The authors also point to the more frequent Internet addiction. The main goal of this paper is to indicate on how the on-line safety management should look like and how people can protect themselves from the dangers, of which they are sometimes even not aware. Children and adults shall be educated about the dangers in the Internet, and how to avoid them. Only then will they know, how to properly manage their on-line safety.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę oraz koncepcję środowiska CDN - Sieci Dostarczania Treści. Służy ona do dystrybucji treści multimedialnych przez Internet, zarówno na żywo jak i na żądanie. Środowisko jest pomocne w sytuacjach dużego natężenia ruchu sieciowego. Poprawia jakość, dostępność oraz czas wczytywania materiału wideo. Przedstawiono wyniki badań dotyczących technologii ABR i sposobu zapisania materiałów w pamięci podręcznej serwera wirtualnego.
EN
This paper presents characteristics and concept of CDN environment - Content Delivery Network. It is used to distribution of multimedia content by the Internet, both the live transmission and on demand. The environment is helpful in the situations of high network traffic. It improves quality, availability and time of loading video. The article presents resuts of tests concerning ABR technology and a methodof keeping content in the cache of virtual server.
12
Content available remote Visual rule editor for e-guide gamification web platform
EN
Gamification is applied in different information systems to motivate the users and make their experience with the system richer and more engaging. Gamification employed in e-guides aims at enhancing the process of visiting a tourist attraction. Even though each tourist attraction is unique and requires an individual gamification scheme, similarities in the components and procedures used to develop such schemes led to the development of a generic e-guide gamification framework. One of its main principles is to store the gamification rules as a content separate from the engine to process them. This way, the rules can be easily edited by subject matter experts. This paper describes a visual rule editor developed to facilitate this process.
13
Content available remote Predicting automotive sales using pre-purchase online search data
EN
Sales forecasting is an essential element for implementing sustainable business strategies in the automotive industry. Accurate sales forecasts enhance the competitive edge of car manufacturers in the effort to optimize their production planning processes. We propose a forecasting technique that combines keyword-specific customer online search data with economic variables to predict monthly car sales. To isolate online search data related to pre-purchase information search, we follow a backward induction approach and identify those keywords that are frequently applied by search engine users. In a set of experiments using real-world sales data and Google Trends, we find that our keyword-specific forecasting technique reduces the out-of-sample error by 5\% as compared to existing techniques without systematic keyword selection. We also find that our regression models outperform the benchmark model by an out-of-sample prediction accuracy of up to 27%.
EN
A very important aspect of modern websites is their usability. Thanks to modern, and constantly developing technologies it is possible to create user-friendly services for each user. The usefulness of online services may be considered in terms of their functionality, clarity, and accessibility. It is particularly important that these criteria are met by public administration websites. The aim of this paper is to present the most common usability errors identified on the websites of public administration units as well as to indicate the links between particular types of problems and traditional heuristics of Jakob Nielsen. The survey was conducted by evaluating the websites of the Public Information Bulletin in Poland (BIP, which stands for "Biuletyn Informacji Publicznej''), which are supposed to provide universal access to public information by the citizens of the country. A heuristic method (based on J. Nielsen's heuristics) was used to evaluate 60 websites. The errors obtained were grouped into 14 categories. Each of the error groups was assessed by an expert in terms of its importance for the overall assessment of the website's usefulness. The analysis of relations between the identified categories of errors and heuristics of Jakob Nielsen indicates a need for specifying heuristics in the context of evaluating the usability and availability of public administration websites.
15
Content available remote GNSS-based sound card synchronization
EN
Audio communication on the public Internet suffers from not synchronized word clocks of the involved audio devices. The resulting clock drift leads to audio dropouts, which is typically compensated by a sample rate conversion (SRC) in standard telecommunication systems. This, however, does not fulfill the requirements of a high-quality audio system, in which all devices share one and the same word clock. Professional IP based network audio systems such as DANTE or AVB with their respective clock synchronization techniques have so been limited to LAN usage, where network jitter and loss have negligible importance regarding the required accuracy in the dimension of several nanoseconds. In a WAN, however, jitter in the millisecond dimension would lead to unacceptable measurement errors for the intended clock synchronization. As a consequence, we decided to investigate alternative clock synchronization techniques for WAN-distributed devices and developed a GNSS-based approach, which leads to precise clock synchronization.
16
Content available remote Fane: a firewall appliance for the smart home
EN
With the advent of of the Internet of Things (IoT), many domestic devices have been equipped with information technology. By connecting IoT devices with each other and with the Internet, Smart Home installations exist that allow the automation of complex household tasks. A popular example is Google Nest that controls cooling, heating and home security. However, Smart Home users are tempted to neglect that such IoT devices pose IT-Security risks. Examples like the Mirai malware have already shown that insecure IoT devices can be used for large-scale network attacks. Thus, it is important to adapt security approaches to Smart Home installations. In this paper, we introduce FANE, our concept for a Firewall AppliaNcE for Smart Home installations. FANE makes a few realistic assumptions on the network segmentation and the communication profile of IoT devices. This allows FANE to learn firewall rules automatically. Our prototypical implementation indicates that FANE can secure a wide range of IoT devices without requiring network-security expertise from the Smart Home user.
EN
The variety of hardware devices and the diversity of their users imposes new requirements and expectations on designers and developers of mobile applications (apps). While the Internet has enabled new forms of communication platform, online stores provide the ability to review apps. These informal online app reviews have become a viral form of electronic word-of-mouth (eWOM), covering a plethora of issues. In our study, we set ourselves the goal of investigating whether online reviews reveal usability and user experience (UUX) issues, being important quality-in-use characteristics. To address this problem, we used sentiment analysis techniques, with the aim of extracting relevant keywords from eWOM WhatsApp data. Based on the extracted keywords, we next identified the original users' reviews, and individually assigned each attribute and dimension to them. Eventually, the reported issues were thematically synthesized into 7 attributes and 8 dimensions. If one asks whether online reviews reveal genuine UUX issues, in this case, the answer is definitely affirmative.
18
Content available remote Aspects of mobility of e-marketing from customer perspective
EN
The main aim of this article is to identify customers' opinions concerning the place, role and influence of electronic marketing tools on making purchases on the Internet. The authors have applied the division of e-marketing into its traditional and electronic forms, on desktop computers and mobile devices, which was significant due to diversified opinions of clients concerning its use. The studies have been carried out with the application of a CAWI method examining a convenient, randomly selected sample of clients who are active in the Internet. The studies were aimed at evaluating specific e-marketing media and techniques which, in the customers' view, influenced shopping on the Internet. In particular, the respondents commented on the advantages, disadvantages and benefits resulting from the application of e-marketing on mobile devices. The conclusions and recommendations from the study may contribute to better use of these factors in order to facilitate consumers' purchases, not only in the Internet.
PL
Tereny zieleni – niewielkie skwery i ogrody, rozległe parki, reprezentacyjne bulwary i promenady obsadzone drzewami – to podstawowe obiekty zapewniające wypoczynek mieszkańcom miast. Ich atrakcyjność mierzona jest dziś na wiele sposobów, a jednym z kryteriów staje się wykorzystanie w ich ofercie programowej technologii informacyjno-komunikacyjnych, będących oznaką postępu i pozytywnych zmian.
20
EN
The internet and social media in today’s economy have become tools that can be used for private purposes as well as for public, business and scientific purposes. They are instruments that have revolutionised communication on the one hand, while on the other they are the basic method of reaching customers with a company’s offer. Today, the Internet and social media have become a must in marketing strategies of contemporary companies wishing to achieve market success. The aim of the article is to present the potential generated by the Internet due to the use of social platforms and indicating their significance for businesses. To achieve the objective, publications on this subject were reviewed and an analysis of numerical data characterising today’s Internet and social media users was completed. As a result of the completed analyses, an image of contemporary Internet and social platforms was developed. It was also possible to indicate the opportunities and benefits resulting from their use by a company.
PL
Internet i media społecznościowe we współczesnej gospodarce stały się narzędziami, które mogą być wykorzystane w celach prywatnych, ale również w celach publicznych, biznesowych i naukowych. Są to instrumenty, które z jednej strony zrewolucjonizowały sposób komunikacji, z drugiej zaś stanowią podstawowy sposób dotarcia przedsiębiorstw z ofertą do klientów. Dziś Internet i media społecznościowe stały się niezbędnym elementem w strategiach marketingowych współczesnych przedsiębiorstw, chcących osiągnąć sukces rynkowy. Celem artykułu jest zaprezentowanie potencjału, jaki generuje Internet dzięki wykorzystaniu platform społecznościowych i wskazanie ich znaczenia dla współczesnych przedsiębiorstw. Do zrealizowania celu dokonano przeglądu literatury tematu oraz analizy danych liczbowych charakteryzujących współczesny Internet i użytkowników mediów społecznościowych. Rezultatem przeprowadzonych analiz jest obraz współczesnego Internetu i platform społecznościowych oraz wskazanie możliwości i korzyści ich wykorzystania we współczesnym przedsiębiorstwie.
first rewind previous Strona / 34 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.