Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wyróżnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ameryka Łacińska stała się celem masowej emigracji transatlantyckiej z Europy na przełomie XIX i XX w. Po przyjeździe na kontynent, przede wszystkim do Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Paragwaju, imigranci, głównie z obszarów wiejskich Galicji, znaleźli się w odmiennym środowisku przyrodniczym, gospodarczo-społecznym, kulturowym i politycznym, co pogłębiało tęsknotę za krajem, krajobrazem swojej wsi i najbliższej okolicy. Asymilując się do nowych uwarunkowań czerpali wzorce z kraju ojczystego, podejmowali próby „oswojenia” najbliższej okolicy i starali się implementować rozwiązania znane ze starej ojczyzny. Przejawy takiej działalności uwidaczniają się silnie w krajobrazie, w którym zidentyfikowano wyróżniki o charakterze przyrodniczym i kulturowym oraz materialnym i niematerialnym. Kolejne pokolenia podtrzymywały tradycje przodków, nie tylko jako przejaw tęsknoty za krajobrazem z Europy, ale również w celu zademonstrowania pochodzenia i podkreślenia odmienności od pozostałych osadników.
EN
Latin America became the destination of massive transatlantic emigration at the turn of the 19th and 20th century. After reaching the continent, mostly Brazil, Argentina, Uruguay and Paraguay, the emigrants – originated from the rural areas of Galicia, found themselves in a different natural, as well as economic, social, political and cultural environment, which increased their nostalgia for the homeland and the landscape of the familiar countryside. While assimilating to the new conditions, they applied patterns familiar from the country of their origin, thus trying to "domesticate" the neighbourhood, attempted to implement solutions known from their previous homeland. Examples of their activities are clearly visible in the landscape, in which certain discriminants were identified, both showing natural and cultural, material and intangible characteristics. The following generations maintained the tradition of their ancestors not only as the manifestation of their nostalgia for the European landscape, but also to demonstrate their origin and underline their distinctiveness from other settlers.
PL
Celem artykułu jest analiza i ocena roli cech charakterystycznych, wyróżników i wyznaczników w klasyfikacji krajobrazu. Sprecyzowano znaczenie w/w terminów. Określono rolę wyróżników i wyznaczników w badaniach krajobrazu, a w szczególności w klasyfikacji i jego ocenie. Uzasadniono potrzebę wprowadzenia wyróżników i wyznaczników do badań krajobrazu, jako kategorii klasyfikacyjnych krajobrazów. Na koniec zwrócono uwagę na znaczenie naukowe i praktyczne zagadnień zaprezentowanych w publikacji.
EN
The purpose of this article is to analyze and evaluate the role of characteristic features, discriminants and landscape determinants in classification. The meaning of above-mentioned terms was also specified. Defined the role of discriminants and determinants in the research landscape, particularly in the classification and assessment. It was justified by the need to introduce discriminants and determinants to study the landscape, as a category classification landscapes. Finally discussed was the importance of scientific and practical meaning of issues presented in the publication.
3
Content available remote Architectural extravagance
EN
In the process of architectural creation the crucial concern is its impressiveness and subsequent assessment. Hence the search for unique solutions that is typical of our times. Sometimes, playing with originality is fun, – conceiving unusual objects which need not obligatorily follow the Vitruvian principles of durability, utility and beauty. Often, temporality, transience and phenomenality, according to the intentions of the creators, are immanent features of many projects.
PL
W procesie tworzenia architektury istotnym zamierzeniem jest przyszły jej efektowność i później ocena. Stąd też w naszej współczesności poszukiwanie niepowtarzalności rozwiązań. Czasami zabawa w oryginalność jest grą i wymyślanie niezwykłych rzeczy, dla których zgodność z odwiecznymi witruwiańskimi zasadami czyli trwałych, użytecznych i pięknych, nie jest wartością obligatoryjną. Często tymczasowość, ulotność i zjawiskowość, zgodnie z intencją autorów, są immanentnymi cechami wielu realizacji.
EN
The paper presents the connections between resultants of the algebraic and transcendental polynomials. The resultants give information about the problems of stability and the maximal errors in linear stationary dynamic systems.
PL
W pracy podano związki analityczne między wyróżnikami i rugownikami dla wielomianów i kwaziwielomianów. Formuły te pozwalają na ustalenie warunków istnienia pierwiastków wielokrotnych, rzeczywistych oraz zespolonych w równaniach algebraicznych oraz przestępnych, a także warunków stabilności i stabilności aperiodycznej.
PL
Niniejsza praca była kontynuacją dwóch poprzednich prac badawczych; analizie statystycznej poddano wszystkie uzyskane wtedy wyniki. Celem pracy było określenie związków korelacyjnych występujących między wyróżnikami związanymi z jakością technologiczną oraz podstawowymi wymiarami geometrycznymi ziarna pszenicy jarej odmian Ismena, Torka, Jasna, Henika, z podziałem na odmiany i bez takiego podziału. Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu STATISTICA™ 6.0. Najwięcej istotnych związków korelacyjnych między badanymi wyróżnikami wystąpiło w przypadku ziarna pszenicy odmian Jasna i Ismena. Analizując wyniki uzyskane dla całej próby ziarna pszenicy jarej (bez podziału na odmiany) stwierdzono występowanie istotnych korelacji między długością, obwodem pola powierzchni rzutu, polem powierzchni rzutu ziarniaków a masą tysiąca ziarniaków oraz między szerokością ziarniaków a zawartością popiołu w mące, wskaźnikiem efektywności przemiału K, ich twardością, współczynnikiem A oraz zawartością skrobi w mące.
EN
The study aimed at determination of correlation relationships occuring between basic geometrical dimensions of grains and selected technological dimensions of grains an selected technological quality parameters of the spring wheat, Ismana, Jasna and Henika cultivars. This study continues two previous research works; obtained previously results have been analysed statistically. Correlation relationships wee searched among all the magnitudes determined for wheat grain tested, with and without dividing into cultivars. The STATISTICA™ 6.0 SOFTWARE module was applied to statistical analysis. Most significant correlation relationships among the parameters tested, were found in case of wheat grain Jaszna and Ismena cultivars. At analysis of the data for whole batch of spring wheat grain (without division into cultivars) the significant correlations were found between the length, circumference, projection surface of the grains and the weight of thousand grains as well as among the grain width and ash content in meal, index of milling efficiency K, grain hardness, coefficient A and the starch content in meal.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.