Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conductor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Direct writing of low resistance wires on an amorphous Ge-Sb-Te matrix is reported. A 1342 nm continuous wave laser was used for local heating of the sample to form these wires. Mechanical contact was not needed for making the conducting elements. The properties of the samples were investigated down to 1.4 K and the laser conditions required for the writing of low resistance GST wires were found. The results are discussed with a view to possible applications, such as connectors and electrical wires made only via remote light exposure of the samples to make different resistors and non-linear elements.
2
Content available remote Compaction and welding of copper-stranded wires by resistance heating
EN
Resistance welding is widely recognised as a safe and economical welding method, benefits that also apply to compaction and welding of copper-stranded wires. Few published studies have documented this, but there has so far not been any scientifically established methodology in this regard. The works presented here cover compaction and welding of copper-stranded wires. The application-oriented studies present the bonding mechanism and examination of strands towards defining a general parameter window, giving users a very simple tool for parameterisation. We first examined the bonds using three-point bending tests first, and discovered a correlation between bending force and strand cross-section area. This led to the introduction of a factor with general validity. Compacting factor K is a simple factor for specifying strand compaction, involving the properties and therefore options for further processing such as in projection welding.
PL
Zgrzewanie oporowe jest szeroko postrzegane jako stosunkowo bezpieczna i ekonomiczna metoda spajania, która może być zastosowana do brykietowania końców przewodów, linek i taśm miedzianych. W literaturze trudno o kompleksowe opracowanie tego zagadnienia. Prezentowana praca obejmuje brykietyzację (zagęszczanie) końców przewodów (lin) miedzianych. Badania zorientowano na ujawnienie mechanizmu wiązania i badania właściwości zgrzein oraz na określenie „okna” parametrów, dając użytkownikom bardzo proste narzędzie do parametryzacji procesu. Właściwości zgrzein badano za pomocą testów zginania i ujawniono korelację pomiędzy siłą zginania a powierzchnią przekroju brykietu. Wprowadzono współczynnik zagęszczenia K jako prosty czynnik określający zagęszczenie włókien.
PL
Przewody elektroenergetyczne podczas eksploatacji podlegają różnorodnym oddziaływaniom atmosferycznym. Struga wiatru opływająca wiszący w przęśle przewód, generuje w nim drgania. W konsekwencji w poszczególnych drutach przewodu powstają cyklicznie zmienne naprężenia gnące, które podlegają superpozycji z naprężeniami statycznymi pochodzącymi od siły naciągu. Równocześnie podczas drgań dochodzi do wzajemnych mikroprzemieszczeń drutów oddziałujących na siebie. Powoduje to zacieranie się drutów w obszarach ich wzajemnego kontaktu pod obciążeniem.
EN
Overhead conductors during operation are exposed to different climatic factors. Wind flows react with sagged in span conductors and causes vibrations. As a consequence of conductor vibrations in each wire cyclic stresses appear and modify static stresses caused by conductor tension. During vibrations microdeformations of wires are observed. Those microdeformations causes in fretting of wires at areas of its contacts under load.
4
Content available remote Modelling dynamics of transmission conductors with Cosserat rod
EN
We proposed a method to analyze the galloping, a vibration by wind force, of transmission conductors. The Cosserat rod model was introduced to describe the motion of the conductor line. The deformation was tracked using the intrinsic framework of material coordinates which are able to handle the large motion in galloping phenomena. The Cosserat model provided a theory framework to simulate the non-linear coupling of the torsional motion and the translational motion. Such non-linear coupling was reported as one of the main causes for the galloping phenomena.
PL
Przedstawiono wyniki badań wytrzymałości elektrycznej kabli wysokich napięć o izolacji polimerowej jako podstawy ich rozwoju w ostatnich 30–40 latach. Przedstawiono zasady tych badań prowadzone i analizowane na podstawie prawa rozkładu zmiennej losowej wg Weibulla. Wykazano powiązania między wynikami badań doraźnej wytrzymałości elektrycznej za pomocą napięcia przemiennego (ac 50 Hz) a żywotnością linii kablowych w eksploatacji. Wskazano na korelacje między wynikami badań wytrzymałości elektrycznej doraźnej prowadzonych za pomocą napięcia przemiennego (ac 50 Hz) oraz napięcia stałego (dc) i napięcia udarowego (1,2/50 žs). Podkreślono istotność wartości współczynników kształtu i skali na ocenę żywotności linii kablowych. Zwrócono uwagę na konieczność oceny wytrzymałości elektrycznej kabli na niskim poziomie prawdopodobieństwa przebicia (0,5–2,5%) z uwzględnieniem poziomu ufności.
EN
The article presents breakdown strength test results for HV cables with polymer insulation as a basis for development within the last 30 - 40 years. The test methods are presented and analysed based on Weibull random variable distribution. A relation between the results of breakdown strength test with alternating voltage (ac 50 Hz) and the life performance of power cable lines in service was demonstrated. A correlation between the results of the breakdown strength test with alternating voltage (ac 50 Hz) and direct current dc, and surge voltage (1,2/50 žs) was demonstrated. A significant effect of shape and scale parameters form factor and scale value on the assessment of life performance of power cable lines was emphasized. A need to test the break-down strength at low breakdown probability level (0.5 to 2.5%) considering the confidence level was also indicated.
PL
Kable teleinformatyczne przeznaczone do multimedialnych sieci teleinformatycznych umożliwiają transmisję sygnałów analogowych wielkiej częstotliwości (do 250 MHz) i cyfrowych o bardzo dużej przepływności binarnej (do 1 Gb/s). Stosowane w sieciach automatyki przemysłowej, aplikacjach multimedialnych czy sieciach alarmowych przeznaczone są do układania wewnątrz budynków w sieciach komputerowych zapewniając tym samym dużą odporność systemów na zakłócenia elektromagnetyczne. W artykule, stanowiącym część pierwszą z dwóch, dokonano charakteryzacji przewodów teleinformatycznych ze względu na ich przydatność do pracy dla założonego pasma częstotliwości. Przedstawiono rodzaje tej grupy kabli oraz ich kategoryzację.
EN
Telecommunication cables dedicated to multimedia communication networks allow the transmission of high frequency analog signals (up to 250 MHz) and digitized with a very high bit-rate binary (up to 1 Gb/s). Used in industrial automation networks, multimedia applications or network alarms are designed to be installed inside the buildings in computer networks thus providing high immunity to electromagnetic interference systems. In this article, which is part of the first of two, was the characterization of telecommunication cables due to their suitability to work for the assumed frequency band. This group presents the types of cables and their categorization.
PL
Interesującą dodatkową funkcją kabla informatycznego UTP służącego do transmisji danych w sieciach komputerowych jest możliwość zasilania napięciem stałym niektórych urządzeń w sieci komputerowej o małym poborze mocy [16, 19]. Technologia nazywa się Power over Ethernet (PoE), a oznaczenie standardu to IEEE802.3af. Początki prac nad technologią PoE sięgają roku 1999, a uczestniczyły w nich m.in. firmy 3COM, Intel, Nortel, Mitel oraz National Semiconductor.
PL
Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie np. poprzez rozgorzenie (detonacyjne spalanie dymu powstające wskutek gwałtownego napływu powietrza do zadymionego pomieszczenia objętego pożarem). Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji do odprowadzania dymu i ciepła z budynków.
PL
Powszechnym sposobem wykonywania instalacji elektrycznej jest układanie przewodów w kilku stykających się ze sobą warstwach. Przy takim sposobie ułożenia przewodów, wartości prądów, które mogą płynąć przez nie długotrwale, są znacznie mniejsze od wartości tych prądów dla przewodów odosobnionych. Różnica ta, w zależności od sposobu ułożenia przewodów, może wynosić nawet ponad 50% [2, 3]. Dlatego istotnym jest, przede wszystkim ze względu na żywotność izolacji (utrzymanie właściwości materiału izolacyjnego na odpowiednim poziomie), aby tak dobrać przewody elektryczne, by ich temperatura podczas normalnej pracy nie przekraczała temperatury dopuszczalnej długotrwale.
11
Content available remote Active and reactive power of bifilar high current busduct
EN
In the paper authors present calculations of the active and reactive power of the bifilar high current busduct. Calculations were made using the Poynting theorem and Joule-Lenz law. Into account were taken skin and external proximity effects.
PL
W niektórych przypadkach zachodzi konieczność prowadzenia przewodów układanych równolegle, przeznaczonych do zasilania jednego odbiornika lub rozdzielnicy. Najczęściej ma to miejsce, gdy wymagany przekrój pojedynczej żyły przewodu zasilającego jest większy od przekroju przewodu dostępnego w handlu, lub gdy promień gięcia jest zbyt duży. Często ten problem występuje przy projektowaniu i budowie układów zasilania awaryjnego i gwarantowanego, gdzie zastosowano źródła o dużych mocach. W niektórych przypadkach pomocne mogą być przewody szynowe, ale te z kolei mają ograniczone możliwości zastosowania ze względu na sztywną konstrukcję.
PL
Kontynuujemy tematykę związaną z doborem zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych (w "elektro.info" 11/2009 publikowaliśmy cz. 1. artykułu). Tym razem więcej miejsca poświęcimy zagadnieniom związanym z selektywnością działania zabezpieczeń przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych i różnicowoprądowych.
PL
W pierwszej części artykułu zostały przedstawione podstawowe krzywe pożarowe temperatura – czas oraz zjawisko wzrostu rezystancji przewodu wskutek działania temperatury towarzyszącej pożarowi. Zostały omówione zasady doboru przewodów ze względu na spadek napięcia oraz skuteczność samoczynnego wyłączenia podczas zwarć doziemnych w odniesieniu do urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Szczególna uwaga została zwrócona na problemy zasilania silników pomp pożarowych. W tej części artykułu zostanie omówiony problem nieprzydatności wyłączników różnicowoprądowych do zabezpieczania obwodów zasilających urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru. Zostaną również omówione podstawowe wymagania w zakresie prowadzenia tras kabli i przewodów zasilających te urządzenia.
PL
W artykule zostały wyjaśnione zjawiska wzrostu rezystancji przewodu powodowane przez wzrost temperatury podczas pożaru w budynkach oraz problemy związane z zasilaniem urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie akcji gaśniczo-ratowniczej. Przedstawione w artykule zasady doboru przewodów do zasilania urządzeń ppoż., które muszą funkcjonować w czasie pożaru, nie zostały określone w normach przedmiotowych oraz obowiązujących przepisach techniczno-prawnych.
PL
W drugiej części artykułu zostały wyjaśnione wymagania, jakie muszą spełniać przewody zasilające odbiornik eneregii elektrycznej w normalnych warunkach eksploatacji oraz w czasie pożaru.
19
EN
The problem of consideration of the resistance in calculation of non-sinusoidal regimes in electrical networks is considered in article. It is shown the necessity of taking in account the skin effect in harmonic frequencies. Using general electromagnetic field theory in condition medium and Bessel’s function allow to obtain expressions of resistance approximations in high harmonics frequencies for conductors of round cross-sectional areas.
PL
W artykule zostały przedstawione wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wyjaśniony został mechanizm nagrzewania się przewodów oraz skutki niepoprawnego doboru przewodów (kabli) i ich zabezpieczeń. W treści artykułu omówione zostały techniczne sposoby zmniejszania negatywnych skutków palących się kabli. Szczególną uwagę zwrócono na ochronę pożarową kanałów i tuneli kablowych chroniących kable przed działaniem ognia z zewnątrz oraz ochronę otoczenia przed działaniem ognia i dymu wydzielanego przez palące się kable wewnątrz kanałów lub tuneli kablowych. Zostały również przedstawione wymagania w zakresie układania kabli w tunelach kablowych określone w normie N SEP E 004 oraz metody wykrywania zagrożeń pożarowych w tunelach kablowych z wykorzystaniem techniki światłowodowej. W treści artykułu zostały również wyjaśnione zasady uszczelniania przepustów kablowych pomiędzy sąsiednimi strefami pożarowymi.
EN
The article presents requirements concerning to cables and conductors in scope of tire protection. It was explained mechanism of heating of conductors and results of wrong selection conductors (cables) and their protections. The article describes the technical methods for reduce the negative results of the burning cables. The special attention was paid to fire protection of cable ducts and cable subways protecting cables before fire effects from outside and protecting for environment against effect of fire and smoke secreted by burning cables inside cable ducts or cable subways. The article discusses also the requirements in the scope of the cabling inside cable ducts determined in standard N SEP E 004 and the methods for detection of the fire hazards in cable ducts with using of light pipe technique. In the article are also explained the principles of sealing of ducts between adjoining tire zones.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.