Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zadzior
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Stan krawędzi odgrywa istotną rolę w procesie montażu elementów składowych gotowych wyrobów. Po obróbce skrawaniem na krawędziach przedmiotów pojawiają się zadziory. Dotyczy to takich popularnych metod obróbki jak: wiercenie, frezowanie, toczenie itp. Pracochłonność usuwania zadziorów związana jest z właściwościami materiału obrabianego, które wpływają na siłę utwierdzenia podstawy zadzioru do krawędzi przedmiotu. W przypadku materiałów trudnoobrabialnych, usunięcie zadziorów może wiązać się z potrzebą zintensyfikowania energii medium obróbkowego w obrębie krawędzi do której przytwierdzone są zadziory. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów, powstałych w procesie frezowania, wykonanych ze stopu tytanu Ti6Al4V. Dokonano oceny stanu krawędzi po procesie usuwania zadziorów metodą szczotkowania. W eksperymencie zastosowano stałe parametry frezowania oraz zmienne warunki szczotkowania. Pracę podsumowano wnioskami.
EN
Edge state plays an important role in the assembly process of the components of finished products. After machining, burrs can appear on the edges of the objects. This concerns such popular machining methods as drilling, milling, turning, etc. Labour consumption of deburring is related to the material properties of the workpiece which influence the strength of the connection between the burr base and the edge of the object. In the case of almost unworkable materials, deburring process can be associated with the intensification of machining energy around the edges with burrs. The paper presents the results of the effect of brushing process on the edges formation of the objects made of Ti6Al4V titanium alloy produced in the milling process. Edge states after deburring with the use of brushing process was determined. The fixed parameters of milling and the variable conditions of brushing were used. Based on studies conclusions were formed.
PL
Wymagania dotyczące jakości i dokładności geometrycznej wykonanych przedmiotów, stawiane przez projektantów stale rosną. Dosyć istotnym tutaj aspektem jest jakość krawędzi obrabianego przedmiotu, a dokładniej zjawisko formowania się zadziorów. Zadziory bowiem mogą stwarzać problemy podczas montażu pasowanych części, jak również w czasie użytkowania wyrobu. W nowoczesnych konstrukcjach staranne usuwanie zadziorów jest ważnym zagadnieniem technologicznym, a dosyć często istotnym czynnikiem decydującym o technologiczności konstrukcji, zwłaszcza w procesach montażowych. W artykule przedstawiono mechanizm formowania się zadziorów powstających w procesie frezowania czołowego wybranego stopu aluminium, a także zaprezentowano wpływ poszczególnych parametrów obróbki na wielkość powstających zadziorów.
EN
Requirements for element's quality and geometric precision made by the designers still growing. Quite important aspect is the quality of the workpiece edge, and more particularly a phenomenon of formation of burrs. The burrs may cause problems during assembly of parts, as well as during use of the product. In modern designs deburring technology is an important issue, and quite often an important factor in determining the manufacturability design, especially in the processes of assembly. The purpose of this paper is to study the burr formation mechanisms in face milling process of selected aluminum alloy, and to investigate the influence of machining parameters on burr formation.
PL
W procesie technologicznym montażu istotny jest stan krawędzi montowanych przedmiotów. Po obróbce frezowaniem na krawędziach przedmiotów obrabianych mogą pojawić się zadziory. Niewłaściwie przygotowane krawędzie mogą utrudniać lub uniemożliwiać prace montażowe, przyczyniać się do uszkodzenia powierzchni współpracujących elementów, powodować skaleczenie pracownika, czy też wpływać niekorzystnie na przebieg eksploatacji zmontowanego zespołu lub maszyny. Duża pracochłonność czynności montażowych jest ważnym czynnikiem uzasadniającym celowość kompleksowej automatyzacji procesów montażu. Potrzeba automatyzacji obejmuje też operacje przygotowawcze do montażu, a tym samym operacje przygotowania krawędzi przedmiotów. W artykule przedstawiono wyniki badań stanu krawędzi po procesie usuwania zadziorów metodą szczotkowania. W badaniach wykorzystano próbki ze stopu aluminium 7075 oraz stali C45. Próbki poddano obróbce frezowaniem na pionowym centrum obróbkowym Fv580a. Po procesie frezowania na krawędziach badanych materiałów pojawiły się zadziory. W celu usunięcia zadziorów zastosowano obróbkę szczotkowaniem przy wykorzystaniu trzech szczotek narzędziowych o różnych właściwościach. Przedstawiono wyniki pomiarów stanu krawędzi oraz chropowatości powierzchni w obrębie krawędzi po usunięciu zadziorów. Zastosowanie obróbki szczotkowaniem na centrach obróbkowych może być skuteczną, automatyczną metodą usuwania zadziorów.
EN
The edge state of assembled products has a vital importance in the assembly manufacturing process. After face milling process, burrs can appear on the edges of milled parts. Incorrectly prepared edges may hinder or even prevent the assembly operations, because the damage to the surface of associated components may cause cuts and scratches to assembly parts, or exert a negative impact on the assembled units or machines maintenance. Given the effort connected with assembly operations, it is justified that assembly processes should be comprehensively automated. This paper presents the results of a studies undertaken to examine edge states after the deburring process in brushing. Samples of 7075 aluminum alloy and C45 steel were used in the experimental studies. The samples were milled on the Fv-580A vertical machining center. After the milling process, burrs appeared on the machined edges. In order to remove the burrs, the brushing process was applied with three different brushes. The measurement results for edge states and surface roughness after deburring are also presented in this work. Wire brushing can be an effective automated deburring method while applied on machining centers.
4
Content available remote Usuwanie zadziorów kryształami lodu
PL
W niniejszej pracy przedstawiono numeryczne sposoby analizy przyczyn powstawania zadziorów na powierzchni przecięcia blach karoseryjnych. W tym celu opracowano symulacje komputerowe dla przestrzennych stanów naprężeń i odkształceń wykorzystując metodę elementów skończonych. Otrzymano mapy intensywności naprężeń i odkształceń dla dowolnej chwili czasowej z uwzględnieniem nieliniowości występujących w procesie. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej, które mogą być wykorzystane do projektowania procesu i jego optymalizacji.
EN
In this paper, the influence of the guillotining parameters on burr formation using FEM method was presented. Numerical analyses were conducted in Ansys LS-Dyna programme, with the use of the explicit method. It belongs to a wider group of the methods of a direct integration of dynamic equations of motion. Cowper-Symonds' constitutive equation was used for the description of the properties of the sheet cut. The states on the strains and stresses and estimation of the quality of cut surface were presented.
EN
In the work presents the problem of burr shaping when drilling reach-through holes into plates from austenitic steel X5CrNi18-10 and titanium alloy Ti6Al4V ELI. Drills made of high speed steel were used without coating and with nanolayer TiAlN coating. The emulsion as cooling-lubricant medium was used. When drill exits hole, burrs of different shapes are formed. When machining stainless steel plates by uncoated drills the majority of burrs have shapes difficult to deburring (uniform burr of large height, crown burr or uniform burr of large height with drill cup). Cutting speed and feed ratio values no effect. Coating presence turns burrs into easy to deburring shapes (uniformed burr of very small height with drill cup or without a cup). When drilling titanium alloy plates burrs have shapes of crown, uniformed burr of small height with torn drill cup or uniformed burr of small height with petals. Cutting speeds and feed ratio values influence on burr shapes unimportant, but generally machining with greater speeds and small feeds may be recommended. The presence of coating do not influence burrs shape. Cause of coating inactivity in this case is the result of its chemical affinity to titan alloy.
PL
W pracy poddano analizie proces powstawania zadziorów podczas wiercenia otworów w płytach ze stali austenitycznej X5CrNi18-10 oraz stopu tytanu Ti6Al4V ELI. Stosowano wiertła ze stali szybkotnącej, niepowlekane oraz z powłoką TiAlN Balinit Futura Nano. Emulsją była ciecz chłodząco-smarująca. Przy wyjściu wiertła z otworu powstają zadziory różnych kształtów. Zdecydowana większość zadziorów dla wszystkich wartości prędkości wiercenia i posuwu przy obróbce stali nierdzewnej wiertłami bez powłok ma kształt utrudniający proces ich usuwania. Obecność powłoki zmienia kształty zadziorów na łatwo usuwalne. Wartości parametrów wiercenia przy obróbce stopu tytanu na kształty zadziorów oddziałują mniej znacząco. Zaleca się jednak stosować większe wartości prędkości wiercenia i mniejsze posuwu. Na kształt zadziorów nie wpływa natomiast obecność powłoki na wiertle. Oddziaływanie powłoki jest spowodowane jej powinowactwem chemicznym z tytanem. Potwierdzają to wartości współczynnika tarcia między wiórem i powierzchnią natarcia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.