Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  grunt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
W trakcie typowego, normalnego sadzenia drzew niejednokrotnie nie ma potrzeby wymiany gruntu. Nowe miejsce wzrostu powinno być po prostu sprzyjające dla posadzonej rośliny. Jednak co w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z miejscem, w którym ziemia nie spełnia określonych wymagań dających szansę na powodzenie procesu sadzenia?
2
Content available remote Montaż mikroinstalacji PV na gruncie
PL
W artykule przedstawiono problematykę inwestycji w mikroinstalację PV zamontowaną na gruncie. Przeprowadzono analizę wad i zalet takiego rozwiązania z punktu widzenia aspektów prawnych oraz efektywności działania i wytycznych technicznych w zakresie systemów montażowych.
EN
The article presents the issue of the investment in ground-mounted micro PV systems. The advantages and disadvantages of such a solution have been analyzed from a legal point of view, taking into account operational efficiency and technical guidelines in the field of assembly systems.
3
Content available Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
PL
Geotechniczna ocena warunków posadowienia, służąca do właściwego zaprojektowania bezpiecznego obiektu na podstawie przeprowadzonego rozpoznania podłoża, stanowi integralną część projektu budowlanego. Szczególna odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na inżynierach z branży generalnego wykonawstwa, projektantach oraz inwestorach. To w ich gestii leży zwrócenie uwagi na aspekty związane z odpowiednim przygotowywaniem dokumentacji badań podłoża gruntowego, będącej podstawą do właściwego określenia ryzyka geotechnicznego w realizowanym projekcie.
4
Content available Land Assessment Techniques
EN
An assessment report may involve the assessment of unimproved land (the land that is developed for agricultural or development purposes), the land that constitutes a site (land set up and ready to be used for a specific purpose) or the land component of a built property. In each of these cases, the Valuer must describe and analyze the land in question. A description of a land or site is a detailed list that includes: legal description, other titles and information on the physical characteristics of the land. In the land or site analysis, this information is carefully studied in relation to the neighborhood characteristics that influence the usefulness and tenacity of the land or site are useful in determining the best use (considered as free) and in estimating the value of the land.
PL
Raport oceniający grunt może obejmować ocenę nieulepszonych gruntów (gruntów zagospodarowanych pod cele rolnicze lub rozwojowe), gruntów stanowiących teren (gruntów utworzonych i gotowych do wykorzystania w określonym celu) lub części gruntu zabudowanego własność. W każdym z tych przypadków Valuer musi opisać i przeanalizować dany grunt. Opis gruntu lub terenu to szczegółowa lista, która obejmuje: opis prawny, inne tytuły i informacje o fizycznych cechach gruntu. W analizie terenu lub terenu informacje te są dokładnie badane w odniesieniu do cech sąsiedztwa, które wpływają na użyteczność i trwałość gruntu lub terenu, są przydatne w określaniu najlepszego wykorzystania (uznanego za bezpłatne) i szacowaniu wartości terenu.
PL
Oceniono wpływ rodzaju materiału przęseł na szerokość rdzenia sprężystego pod fundamentem przyczółka. Rozpatrywano mosty betonowe, stalowe i zespolone. Analizę podanych rozwiązań przeprowadzono, przyjmując różne wartości długości mostu L, różnicy temperatury ΔT szerokości fundamentu B i odsadzek, wysokości nasypu za przyczółkiem H i wysokości gruntu od strony światła mostu h. Wyniki analizy umożliwiły określenie racjonalnej długości mostów zintegrowanych w zależności od rodzaju przęseł. Największy wpływ na szerokość rdzenia sprężystego c i jego położenie ma całkowita długość przęseł mostu L i różnica temperatury ΔT Mniejszy jest wpływ szerokości lundamentu B, wysokości nasypu H i grubości gruntu h od strony światła mostu.
EN
The impact of the type of span material on the elastic core width below the abutment footing is assessed. The study was done on concrete, steel and composite bridges. In the analysis of the proposed solutions various lengths L of bridges, temperature variations ΔT, widths of footing B and setoff, embankment height H behind the abutment and embankment height h on the side of bridge clearance were adopted. Based on the results of the analysis reasonable lengths of integral bridges depending on the type of spans can be defined. The most significant impact on width c and location of the elastic core is exerted by the overall length of bridge spans L and temperature change ΔT. Footing width B, embankment height H and thickness of soil layer h on the side of bridge clearance are of lesser importance.
EN
The paper presents the preliminary results of the temperature distribution to a depth of 100 m in the two selected vertical geothermal wells during operation of the heat pump and ground temperature measurement without vertical ground probes work. Research was carried out from the third decade of December to the end of February. The wells are the lower energy source for two heat pumps brine/water type with heating power of 117.2 kW each and 95.9 kW cooling capacity installed in the building of The Faculty of Civil and Environmental Engineering, Bialystok University of Technology in Bialystok. With heat pumps work 52 vertical ground probes to a depth of 100 m each. The article presents the way of making probes equipped with 30 digital temperature sensors to record the temperature distribution in the vertical probes and in the ground and it shows the way of making the test bench using the groundwater wells with vertical probes. The average coefficient of performance COP of the heat pump HP in the months of January and February has been designated.
EN
Reliable evaluation of stress-strain characteristics can be done only in the laboratory where boundary conditions with respect to stress and strain can be controlled. The most popular laboratory equipment is a triaxial apparatus. Unfortunately, standard version of triaxial apparatus can reliable measure strain not smaller than 0.1%. Such accuracy does not allow to determine stiffness referred to strain range most often mobilized in situ i.e. 10-3 ÷ 10-1%, in which stiffness distribution is highly nonlinear. In order to overcome this problem fundamental modifications of standard triaxial apparatus should be done. The first one concerns construction of the cell. The second refers to method of measurement of vertical and horizontal deformation of a specimen. The paper compares three versions of triaxial equipment i.e. standard cell, the modified one and the cell with system of internal measurement of deformation. The comparison was made with respect to capability of stiffness measurement in strain range relevant for typical geotechnical applications. Examples of some test results are given, which are to illustrate an universal potential of the laboratory triaxial apparatus with proximity transducers capable to trace stress-strain response of soil in a reliable way.
PL
W artykule wskazano i przeanalizowano błędy jakie wynikają z konstrukcji komory standardowej. Następnie przedstawiono dwie modyfikacje aparatu, które znacząco zwiększają dokładność wyznaczania sztywności gruntu. Pierwsza modyfikacja polega na innej konstrukcji komory aparatu, która charakteryzuje się wewnętrznymi prętami łączącymi. Takie rozwiązanie pozwala na sztywne połączenie górnej części komory z dolną co pozwala m.in. na wyeliminowanie większości błędów braku współliniowości w dwóch płaszczyznach, pozwala na stały dostęp do próbki na etapie przygotowania (depozycja materiału, pomiary średnicy) a także zwiększa dokładność zadawania i pomiaru składowej wartości naprężenia pionowego. Taki rodzaj modyfikacji zwiększa dokładność pomiaru nawet o jeden rząd wielkości. Następnym etapem w doskonaleniu techniki określania charakterystyki naprężenie odkształcenie w aparacie trójosiowym są wewnątrzkomorowe systemy pomiaru przemieszczeń próbki. W artykule przedstawiono system, który według doświadczenia i opinii Autorów jest bardzo efektywny w porównaniu z innymi systemami. System oparty jest na czujnikach mikroprzemieszczeń działających na zasadzie prądów wirowych, których rozdzielczość pomiaru wynosi 1μm. System pomiarowy oparty na konfiguracji sześciu takich czujników pozwala na zwiększenie dokładności pomiaru o następny rząd wielkości. Należy podkreślić, że omówione powyżej modyfikacje aparatu trójosiowego były dokonane samodzielnie, w ramach własnej pracy badawczej a nie w drodze zakupu całego systemu dostępnego komercyjnie. W celu wykazania efektywności przedstawionych modyfikacji aparatu trójosiowego ściskania, w artykule przedstawiono wyniki pomiarów w postaci rozkładu parametrów określających sztywność gruntu tj. modułu odkształcenia E i współczynnika Poissona ν. Wyniki badań przedstawiono dla zagęszczonego i luźnego piasku drobnego przy różnych wartościach naprężenia poprzedzającego ścinanie. Zmienność parametrów przedstawiono w zależności od odkształcenia pionowego dla pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych. Wyniki wskazują na istotny wpływ analizowanych czynników tj. zakresu odkształcenia, sposobu pomiaru i stanu materiału reprezentowanego przez wskaźnik porowatości i wielkość naprężenia na przebieg zmienności parametrów określających sztywność gruntu.
PL
Węglan wapnia CaCO3 jest substancją szeroko rozpowszechnioną w przyrodzie i znajduje liczne zastosowania praktyczne. W przyrodzie jego biomineralizacja jest między innymi wynikiem procesów strącania indukowanych mikrobiologicznie. Jednym z nich jest strącanie indukowane przez bakterie ureolityczne. Proces ten, jeśli prowadzony biomimetycznie, zachodzi w łagodnych warunkach i co ważne, może być zastosowany w warunkach polowych in situ. W ten sposób stanowi on ekoprzyjazną i energooszczędną technikę do wykorzystania jako ekologiczna alternatywa dla obecnie stosowanych technik w wielorakich obszarach inżynieryjnych. W obszarach tych wytrącany CaCO3 spełnia rolę czynnika remediacyjnego i cementującego, na przykład w celu (1) oczyszczania wód z jonów metali toksycznych i radionuklidów, (2) wzmacniania i konsolidacji gruntu i piasku, (3) uszczelniania formacji geologicznych, (4) naprawy obiektów budowlanych i (5) ochrony powierzchni tych obiektów warstwami ochronnymi. Choć stosowana z powodzeniem w sektorze ochrony i restauracji budowli historycznych, technika ta pozostaje ciągle na etapie badań i procesów optymalizacyjnych. By stać się w pełni niezawodną i ekonomiczną techniką wymaga ona dalszych badań, których zadaniem jest rozwiązanie ograniczeń i parametryczna optymalizacja, oraz testy w pełnowymiarowych eksperymentach polowych. Jest to zadanie interdyscyplinarne dla inżynierów budownictwa, geologów, chemików, mikrobiologów i konserwatorów zabytków, którego efektem będzie wprowadzenie tej ekoprzyjaznej i innowacyjnej techniki na rynek inżynierski do wykorzystania w inżynierii środowiska i lądowej, geotechnice i konserwacji zabytków. W kontekście ekopotencjału i innowacyjności tej techniki, w niniejszym artykule przedstawiono jej podstawy, obszary jej zastosowań oraz zalety i ograniczenia.
EN
Calcium carbonate (CaCO3) is a substance widespread in nature and used in numerous practical applications. In nature, its biomineralization relies, among others, on microbiologically induced precipitation processes. One of such processes is precipitation induced by ureolytic bacteria. If performed in a biomimetic manner, the process is carried out under mild conditions and, most importantly, can be employed in field applications in situ. Therefore, the process constitutes an eco-friendly and energy-saving technique to be used as an ecological alternative to conventional techniques in a variety of engineering fields. In these fields, CaCO3 serves as a remediating and cementing agent, for instance to (1) clean waste- and groundwater from toxic metals and radionuclides, (2) strengthen and consolidate soil and sand, (3) seal geological formations to enhance oil recovery and geologic CO2 sequestration, (4) repair stone and concrete structures, and (5) cover surfaces of these structures with protective layers. Although already in use in the sector of protection and renovation of stone monuments, to date the technique has remained mostly under research and optimization. To become fully implementable as a reliable and economically viable technique, it still requires further research in order to address its limitations, focus on parametrical optimization, up-scaling and life-size field experiments. All these, in an interdisciplinary effort of geologists, microbiologists, chemists, civil engineers and conservators of historic monuments, will move this eco-friendly and innovative branch of engineering from laboratory to field applications in the environmental and civil engineering, geotechnology and conservation of historic buildings. Given its eco-potential and innovativeness, in this study the principles of the technique, advantages, possible applications and challenges are reviewed.
9
Content available remote Wzmacnianie podłoża za pomocą cementogruntu
PL
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania parametrów gruntu do projektowania instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła do pomp ciepła dzięki zastosowaniu testu odpowiedzi termicznej gruntu. Pozwala ona na wyznaczenie przewodności cieplnej gruntu oraz oporu cieplnego odwiertu, będących najważniejszymi parametrami uwzględnianymi przy projektowaniu dolnego źródła tego rodzaju. W artykule przedstawiono przykładowe wyniki testu oraz najbardziej powszechną metodę analizy danych bazującą na modelu nieskończonego liniowego źródła ciepła. Omówiono również wyniki pomiaru niezakłóconej temperatury gruntu. Wskazano na wady i zalety testu oraz zakłócenia mające istotny wpływ na wynik pomiarów. Zaprezentowano możliwe kierunki rozwoju metod testowania parametrów gruntu.
EN
The article presents a method for determining ground parameters for designing vertical heat exchangers using the Thermal Response Test method. It allows to determine the thermal conductivity of the ground and the thermal resistance ofthe borehole, which are the most important parameters taken into account when designing the ground heatsource parameters. The authors presented examples oftests results and the most common method of data analysis, which is based on the infinite linear heat source model. The undisturbed ground temperature measurement results were also discussed. The test's advantages, disadvantages and disturbances that have a significant impact on the results have been emphasised. Possible directions of deuelopment of ground source parameters testing methods were presented.
11
Content available Technika zamrażania gruntów i skał luźnych
PL
Nawodnione grunty i skały luźne, szczelinowate, z przewarstwieniami wodonośnymi, zwłaszcza o znacznych dopływach wód, stanowią bardzo poważne utrudnienie wykonawstwa robót budowlanych zarówno w obiektach inżynierii lądowej, jak i w górnictwie. Niekiedy jedynym sposobem stabilizacji takiego ośrodka jest zamrożenie górotworu. Wytworzony płaszcz zamrożonej skały wówczas stanowi tymczasową obudowę wyrobiska i blokadę dla napływającej wody, umożliwiając wykonanie przewidzianych prac budowlanych.
EN
Irrigated soils and loose rocks, slit-like rocks, with aquifer interbeds, especially subject to significant water inflows, constitute a very serious difficulty in performing construction works both in land engineering facilities and in mining. At times the only method to stabilize such spot is to freeze the rock mass. A created layer of a frozen rock then constitutes a temporary lining of the excavation and block for the water which is flowing in, making it possible to perform the expected construction works.
EN
W referacie przedstawiono wyniki analizy numerycznej wytężenia obudowy schronu wykopowego na skutek oddziaływania temperatur wywołanych pożarem zewnętrznym rozgorzałym na powierzchni terenu. Założono, że rozległość pożaru jest duża i znacznie przekracza powierzchnię obrysu wydłużonego schronu. Ośrodek gruntowy otaczający obudowę potraktowano jako ciało charakteryzujące się uśrednionymi stałymi termodynamicznymi. Proces nagrzewu i stygnięcia opisano równaniem Fouriera przewodzenia ciepła uwzględniając niejednorodność materiałową, grunt i beton.
PL
W artykule przedstawiono istniejące rozwiązania konstrukcyjne uchwytów umożliwiających mocowanie narzędzi pracujących w kanale glebowym, jak również zaproponowano własny projekt konstrukcji takiego uchwytu. Projekt wykonano w programie komputerowym, który umożliwił również analizę MES i wyznaczenie naprężeń zredukowanych, przemieszczeń oraz współczynnika bezpieczeństwa opracowanej konstrukcji. Na podstawie analiz stwierdzono, że konstrukcja spełnia wszystkie założenia, szczególnie wytrzymałościowe i zapewni bezpieczną pracę zarówno wózka, jak i kanału glebowego podczas badań zużycia elementów maszyn pracujących w gruncie.
EN
In the article the existing construction and solutions of the holders that allow to attach of tools working in the soil channel, as well as proposal of own construction of such a handle was presented. The project was done in a computer program that also enabled FEM analysis. During the simulations reduced stresses, dis-placements and the safety factor of the developed structure were determined. Based on the analyzes, it was found that the construction meets all the assumptions, especially the strength and will ensure the safe operation of both the trolley and the soil channel during the wear tests of the elements working in the ground.
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wartości charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem w wybranych miejscowościach pogranicza polsko-czeskiego. Omówiono również sposób wyznaczania tej wartości w Polsce i w Republice Czeskiej za pomocą Eurokodów. Z przedstawionej analizy wynika, że w wybranych miejscowościach pogranicza polsko-czeskiego wartości charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem obowiązujące w Republice Czeskiej są większe niż wartości obowiązujące w Polsce.
EN
In this paper was made a critical comparative analysis of the ground snow load value in chosen places of polish – czech borderland. Also a way to determine that coefficient in Poland and Czech Republic based on the Eurocodes has been presented. The results of this analysis show that in selected places on polish – czech borderland the values of the ground snow load established based on appendixes applicable in Czech Republic are higher than values established based on appendixes applicable in Poland.
PL
Rozwój obszarów zurbanizowanych wpływa niekorzystnie na środowisko naturalne, w tym na cykl hydrologiczny, który w wyniku uszczelniania powierzchni terenu zostaje zaburzony. Na terenach nie przekształconych przez człowieka istnieje równowaga pomiędzy zjawiskami opadu, spływu, wsiąkania i parowania wody deszczowej. W wyniku działalności antropogenicznej zmianie ulegają warunki powierzchniowego spływu wód, powodujący wzrost wysokości i intensywności odpływu ze zlewni. Stwarza to liczne problemy, których rozwiązanie wymaga podjęcia wspólnych działań sektora gospodarki wodno-ściekowej, architektury i urbanistyki oraz gospodarki przestrzennej. Współczesne tendencje w projektowaniu przestrzeni miejskiej coraz częściej opierają się na proekologicznych nurtach, takich jak Eco-Urbanism i Green Urbanism, według których miasta powinny być ekologiczne, przyjazne użytkownikom i właściwie korzystające z zasobów naturalnych. Biorąc powyższe pod uwagę zarządzanie wodami opadowymi w miastach powinno być realizowane zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego. W ramach tej idei stosowane są rozwiązania techniczne pozwalające m.in. zwiększyć retencję i infiltrację wód opadowych na terenach zurbanizowanych. W artykule zostały scharakteryzowane takie obiekty i urządzenia, jak niecki i zbiorniki infiltracyjne, ogrody deszczowe i dachy zielone, które nie tylko są funkcjonalne, ale także posiadają wysokie walory estetyczne i wprowadzają zieleń do szarych i betonowych przestrzeni miejskich wzbogacając architekturę krajobrazu. Przedstawiono ich zastosowania w zabudowie miejskiej, które pokazały, że możliwe jest zintegrowane podejście do zarządzania wodami opadowymi i planowania przestrzennego. Rozwiązania te przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych, uatrakcyjniają krajobraz miejski, poprawiają mikroklimat i wpływają na poprawę ładu przestrzennego i jakości życia w miastach.
EN
The development of urbanized areas adversely affects the environment, including the hydrological cycle, which is affected by the sealing of the surface of the terrain. In the areas not transformed by a man, there is a balance between the phenomena of precipitation, runoff, soaking and evaporation of rainwater. As a result of the anthropogenic activity, the surface water flow is altered, resulting in an increase in the height and intensity of drainage from the catchments. This creates many problems, which require the joint efforts of the water and wastewater sector, architecture and urban planning and spatial management. Contemporary trends in urban space design are increasingly based on environmental trends such as Eco-Urbanism and Green Urbanism, which suggest that cities should be environmentally friendly, user-friendly and should utilize natural resources properly. Taking into account the above, the management of rainwater in cities should be implemented in accordance with the concept of sustainable development. Within this idea, technical solutions are used which allow to increase the retention and infiltration of precipitation waters in urbanized areas. The objects, such as baskets and infiltration tanks, rain gardens and green roofs, which are not only functional but also have aesthetic qualities and bring green to gray and concrete urban spaces, enrich the landscape architecture. Their urban development applications have been featured to show that an integrated approach to rainwater management and spatial planning is possible. These solutions contribute to the protection of water resources, make the urban landscape more attractive, improve the microclimate and the spatial order and quality of life in cities.
PL
Problemem stateczności zboczy wyrobisk odkrywkowych jest odnawianie się osuwisk. Przykładem jest osunięcie skarpy wału oddzielającego południowe zbocza wyrobiska złoża iłów mioceńskich „Wola Rzędzińska” od cieku powierzchniowego. Osunięcie powstało na skutek migracji wód z cieku w piaszczystą warstwę występującą pod nasypem i zawodnieniu spągowej części niezagęszczonych nasypów gliniasto-ilastych. Komputerowe modelowanie pozwoliło oszacować wpływ zawodnienia cienkiej warstwy gruntu na parametry wytrzymałościowe gliniasto-ilastego nasypu wału.
EN
The problem of slope stability of opencast excavations consists in recurrence of landslides. The slide of the escarpment of the embankment separating the southern slopes of the pit of Miocene clays deposit „Wola Rzędzińska" from surface water course is an example. The slide occurred due to the migration of waters from the water course into a sandy layer occurring under the embankment and watering the part of non-compacted clay-loam embankments. Computer modeling has allowed estimating the impact of catering of a thin layer of soil on strength parameters of lay-loam embankment.
PL
Badano stabilizację gruntów spoistych za pomocą substancji chemicznych. Określono wpływ wybranego środka hydrofobizującego na wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność gruntów spoistych.
EN
A cohesive soils were stabilized by addn. of diamidoamine lactate (hydrophobizing agent). Compression strength and freeze resistance of the soils increased after the addn.
18
Content available remote Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej
PL
Zaprojektowanie i wykonanie izolacji w budynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych. W takich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwa dla użytkowników obiektów. W niektórych przypadkach alternatywą może być iniekcja gruntu wokół budynku jako sposób doszczelnienia ścian szczelinowych przez dogęszczenie gruntu z zewnątrz. Artykuł prezentuje ocenę iniekcji niskociśnieniowej ultradrobnymi materiałami iłowymi jako sposób iniekcji gruntów.
EN
Design and implementation of waterproof insulation in existing buildings is much more difficult task than in the new objects. In those situations, usually it is necessary to perform wall injection allows to eliminate or reduce the transport of capillary moisture, but this is a technology quite annoying for users of objects. In some cases alternative may be the injection of the ground around the building as a way to seal up diaphragm walls by the densification of ground from the outside. The article presents an assessment of low pressure injection of ultrafine clay materials as a way of injecting the ground.
PL
Przedstawiono techniki eksperymentalne związane z wyznaczaniem modułów G w zakresie małych odkształceń, zagadnienia związane z interpretacją wyników badań oraz perspektywami doskonalenia stosowanych rozwiązań. Poza wynikami przykładowych badań laboratoryjnych zaprezentowano również wyniki analiz numerycznych z wykorzystaniem nieliniowo-sprężystego modelu konstytutywnego.
EN
Experimental techniques related to the measurement of G modulus in the range of small strain, issues related to the interpretation of the test results as well as prospects for improving the solutions are presented. Apart from the results of chosen laboratory tests, the results of the numerical analysis using non-linear elastic constitutive model are also presented.
PL
Celem artykułu było określenie możliwości i celowości zastosowania filtrów doczyszczających przed odprowadzaniem ścieków do ziemi w kontekście spełnienia warunków aktualnego Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Ze względu na spodziewane w praktyce zastosowanie i popularność jako warianty porównawcze zastosowano reaktory o bardzo prostej konstrukcji. Porównano uśrednione wartości zmniejszenia BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej dla trzech technologii filtrów doczyszczających: złoża biologicznego zraszanego z naturalną wentylacją, filtra piaskowego odkrytego oraz filtra włókninowego. Dodatkowo jako czwarty wariant zaprezentowano prosty model matematyczny i pozwalający na oszacowanie BZT5 na odpływie z biologicznego złoża zraszanego celem zinterpretowania danych empirycznych. Model ten mimo dużej przydatności jest rzadko stosowany w naszym kraju. Stwierdzono możliwość zmniejszenia powierzchni infiltracji (rozsączania) na skutek zastosowania filtrów doczyszczających (powierzchnia po redukcji stanowi 38–63% powierzchni wejściowej). W przypadku dużego pierwotnego zapotrzebowania powierzchni pod drenaż rozsączający zysk w kosztach (kilka tysięcy złotych) wynikający z jej zmniejszenia może nawet znacząco przekraczać koszt zakupu taniego filtra doczyszczającego. Dodatkowo zmniejszenie zajętej powierzchni działki (w skrajnych przypadkach nawet o 100 m2), dzięki zastosowaniu filtra doczyszczającego, umożliwia wykorzystanie niezajętej powierzchni na inne cele i daje w ten sposób dodatkową korzyść ekonomiczną.
EN
The aim of the article was to determine the feasibility and advisability of the use of secondary filters applied before discharge of wastewater into the ground in the context of the fulfillment of the conditions of the current Regulation of the Minister of Environment of 18 November 2014 on the conditions to be met during the discharge of wastewater into the water or the ground and on substances particularly harmful to the aquatic environment. Due to expected in practice, an application and popularity, as compared variants, reactors having a very simple construction were used. The average values of removal of BOD5, COD and total suspended solids for three secondary filters technologies: biological trickling filter with natural ventilation, sand filter and nonwoven filter were compared. Additionally, as a fourth option a simple mathematical model has been presented. This model allows to estimate of BOD5 at the outflow from biological trickling filter and to verify the empirical data. Despite a large usefulness, it is rarely used in our country. It has been found the possibility of reduction of the infiltration area (surface area after reduction is 38–63% of the initial value) due to the application of secondary filters. In the case of a high initial demand of the terrain area for drainage localization the benefit in costs resulting from the reduction (several thousand of PLN) or may even significantly exceed the cost of buying and installing a cheap secondary filter. In addition, reduction the occupied area of the lot (in extreme cases up to 100 m2) by using the secondary filter allows to use the unoccupied space for other purposes, and thus gives additional economic advantage.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.