Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  BTS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
This paper discusses the energy management for the new power system configuration of the telecommunications site that also provides power to electric vehicles. The modeling and control of the proposed system, composed of hybrid energy sources that are photovoltaic panels and a diesel generator with batteries, are also presented. The hybrid system will provide energy to a telecommunications site located in an isolated area. The management algorithm used in this work aims to significantly reduce the investment costs of the power system. From an environmental point of view, the hybrid system can reduce gas emissions from the diesel generator, while maintaining spaced maintenance targets compatible with the operation of the isolated site.
PL
W artykule omówiono zarządzanie energią w nowej konfiguracji systemu elektroenergetycznego obiektu telekomunikacyjnego, który zapewnia również zasilanie pojazdom elektrycznym. Przedstawiono również modelowanie i sterowanie proponowanym systemem, składającym się z hybrydowych źródeł energii, którymi są panele fotowoltaiczne oraz generator spalinowy z bateriami. System hybrydowy dostarczy energię do zakładu telekomunikacyjnego zlokalizowanego na odizolowanym obszarze. Zastosowany w pracy algorytm zarządzania ma na celu znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych systemu elektroenergetycznego. Z punktu widzenia ochrony środowiska. System hybrydowy może zmniejszyć emisje gazów z generatora Diesla, przy jednoczesnym zachowaniu rozmieszczonych w odstępach celów konserwacji zgodnych z działaniem odizolowanego miejsca.
PL
Rynek powierzchni logistycznych w Polsce znajduje się w doskonałej kondycji. W ostatnich latach obserwuje się ciągły wzrost dostępnych zasobów nowoczesnej powierzchni magazynowej. Jednocześnie stawki czynszów utrzymują się na niskim, stabilnym poziomie. Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przeniesienie do obiektów typu build-to-suit. W przeciwieństwie do inwestycji spekulacyjnych są one projektowane z myślą o specyficznych potrzebach przyszłego, konkretnego użytkownika. W niniejszej pracy krótko przedstawiono aktualne tendencje występujące na rynku magazynowym w Polsce. Zasadniczą część stanowi przedstawienie przykładu przeniesienia działalności firmy z dotychczasowego obiektu do magazynu typu BTS. Opisano najważniejsze z zastosowanych nowoczesnych rozwiązań. Przybliżono przyczyny oraz korzyści płynące z podjęcia takiej decyzji biznesowej.
EN
Polish market of the warehouse spaces is in a superb shape and develops rapidly. The continued growth in resources of the available modern warehouse space is surveyed in the recent years. At the same time the rental fees remain on the low, stable level. Currently, more and more companies opt for transfer to build-to-suit facilities. They are designed with idiosyncratic requirements of future, particular users in mind, as opposed to speculative investments. The paper presents shortly the prevailing tendencies on the warehouses market. The pivotal part is constituted by presentation of example of transfer the company from the foregoing warehouse to the modern BTS facility. The most important applied innovative solutions were described. The reasons and the advantages ot such a decision were drawn close.
PL
Wyznaczenie obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego może wspomagać diagnostykę narządu ruchu oraz być pomocne w procesie doboru metod leczenia i śledzenia jego postępów. Obecne na rynku metody pomiarowe uniemożliwiają dokonania bezpośrednich i nieinwazyjnych pomiarów obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego. W artykule przedstawiona została metodyka identyfikacji sił mięśniowych pacjenta z mózgowym porażeniem, przy wykorzystaniu środowiska AnyBody. Otrzymane wyniki wybranych sił mięśni zestawiono z wynikami otrzymanymi dla grupy pacjentów o chodzie prawidłowym oraz poddano analizie. Wskazano zależności pomiędzy zaburzeniami kinematyki chodu, a niewłaściwym funkcjonowaniem aparatu mięśniowego kończyn dolnych.
EN
Determination of musculoskeletal system load may assist in diagnosis of locomotor system and help for choosing method of treatment. The aim of the survey was to analyze the musculoskeletal system load during gait in patients with cerebral palsy. The paper presents a method for identification of muscle strength using simulation software AnyBody Modeling System. The results of muscle strength for patient with cerebral palsy were compared to the results for patients with normal gait.
4
Content available Rynek powierzchni magazynowych w Polsce w 2014 roku
PL
W niniejszym artykule przedstawiano analizę trendów na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zakres analizowanych danych obejmuje lata 2009 – 2014. W celu szczegółowego przedstawienia sytuacji na rynku powierzchni magazynowych zestawienia przygotowano w podziale na poszczególne województwa oraz typ właściciela danej powierzchni magazynowej.
EN
This paper presents an analysis of trends in the industrial market in Poland. The scope of the data analyzed covers the period 2009-2014. In goal a detailed presentation of the situation in the industrial market prepared statement, broken down by province and type of owner.
PL
W niniejszym artykule przedstawiano analizę trendów na rynku powierzchni magazynowych w Polsce. Zakres analizowanych danych obejmuje lata 2009 – 2013. Przedstawione analizy odnoszą się zarówno do poziomu województwa jak i typu właściciela. Dodatkowo scharakteryzowano rynek magazynowy w zakresie budowli typu BTS, które coraz częściej powstają na terenie Polski.
EN
This paper presents an analysis of trends in the industrial market in Poland. The scope of the data analyzed covers the period 2009-2013. The analysis relates both to the level of the region and the type of owner. In addition was characterized warehouse market for buildings a BTS, who increasingly frequently arise in Poland.
PL
Celem pracy było opracowanie aplikacji w środowisku MatLab umożliwiającej wyznaczenie wskaźnika chodu Gait Deviation Index dla dzieci z mózgowym porażeniem. Badaną grupę stanowiły 44 dzieci z różnymi postaciami MPD, a grupę kontrolną 57 osób o chodzie prawidłowym. Badania chodu przeprowadzono wykorzystując optoelektroniczny system BTS. Analizę wyników przeprowadzono uwzględniając postać mózgowego porażenia dziecięcego i rodzaj leczenia pacjentów.
EN
The aim of this study was to develop an application in MatLab, allowing the designation of Gait Deviation Index for children with cerebral palsy. The research group consisted of 44 children with various forms of MPD, and a control group of 57 people with normal gait. The gait study was carried out using optoelectronic BTS system. Analysis the results of the research group was performed taking into account the type of cerebral palsy and type of treatment.
PL
Opisano pragmatykę urzędniczą, stosowaną od końca lat 90., która rażąco odbiegała od wykładni obowiązujących w Polsce przepisów. Można mówić nie tylko o nadinterpretacji aktów prawnych, lecz nawet o wirtualnym prawie urzędnika. Chodzi o domniemane wymagania przeprowadzania pomiarów okresowych pola EM, na które powoływali się urzędnicy, a które miały wynikać z § 2 ust. 1 rozporządzenia MZ z 2002 r. Natomiast ust. 5 tego para- grafu mówił o narażeniu pracowników na szkodliwe pole EM, które należy badać nie rzadziej niż co 3 lata. Czy zakładem pracy jest bezobsługowa stacja bazowa? Stosowna definicja nie była zawarta ani w obowiązującej wówczas ustawie Kodeks Pracy, ani w żadnym z aktów wykonawczych. Zastosowanie przepisów BHP do obiektów bezobsługowych wzbudziło wątpliwości autora, który wystąpił o wydanie wykładni prawnej przytaczanych przepisów, adresowane do instytucji, które wydały bądź przygotowały odnośne rozporządzenia.
EN
In the article the author describes legal practice concerning the maintenance of unmanned radio Base Transmission Sites applied in Poland from the end of the nineties. According to the established line of conduct operators were obliged to perform periodical measures of electromagnetic radiation level once every 3 years, allegedly that obligation followed from labour law, namely health and safety rules. In 2005 the author applied to the Polish Ministry of Health and the Chief Sanitary Inspector for interpretations of the rules mentioned above. In both interpretations it was pointed out that the practice described above was illegal and there is no legal grounds for executing safety obligations concerned with respect to unmanned sites.
PL
Przedstawiono nową generację zespołu stacji bazowych systemu GSM/DCS oferowaną przez Alcatel pod nazwą Evolium BSS. Szczególną uwagę zwrócono na nowe funkcje oferowane w ramach Evolium BSS oraz na nową generację stacji bazowych.
EN
The article describes Evolium BSS a new generation of the Base Station Subsystem for GSM/DCS system provided by Alcatel. In particular, the new functionalities and the new family of Base Transreceiver Stations BTS are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.